Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Místo paměti: Irské národní muzeum a komemorace velikonočního povstání ve výstavě Proclaiming a Republic
Špína, Vladimír ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Výstava Proclaiming a Republic: The 1916 Rising (2016-2020) byla Národním muzeem Irska otevřena v rámci projektu Decade of Centenaries jako připomínka velikonočního povstání. Tato práce výstavu chápe jako místo paměti, které u příležitosti stoletého výročí reprezentovalo oficiální paměť povstání, a klade si za cíl tuto paměť analyzovat. Výstava je nahlížena prostřednictvím rámce SANE jako mnemonická formace a důraz je kladen na narativ výstavy. Jeho analýza vychází z předpokladů nové muzeologie, podle níž moderní muzea pracují buď s hegemonními (oslavnými, status quo udržujícími), nebo kontra- hegemonními (minoritními, status quo popírajícími) narativy. Obsah výstavy (texty, exponáty, fotografie), který byl autorem práce zdokumentován během opakovaných návštěv v letech 2017 a 2018, je podroben tematické analýze. Aplikací metody tematické sítě je v narativu výstavy identifikováno devět tzv. globálních témat - makrotémat zachycujících koho/co, jak a čím výstava komemoruje. Práce dochází ke zjištění, že výstava navzdory očekávání nové muzeologie upevňuje tradiční mýty velikonočního povstání a pracuje s převážně dominantními narativy. K narativům kontra-hegemonním přistupuje tak, aby ani po sto letech nerelativizovala význam povstání coby jednoho ze zakládajících mýtů moderního Irska. Vzhledem k...
Srovnání komemorací padesátiletého a stoletého výročí: Velikonoční povstání z pohledu kolektivní paměti
Hromádka, Michal ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Cílem této práce je porovnat dvě nejdůležitější komemorace (padesátileté a stoleté výročí) organizované k připomenutí Velikonočního povstání. V první kapitole je představen koncept kolektivní paměti a také interpretace tohoto konceptu od různých autorů. Koncept kolektivní paměti a paměti místa je pro tuto práci klíčový, protože komemorace jsou analyzovány právě pomocí těchto dvou konceptů. V této kapitole jsou také představena výzkumná kritéria, která jsou později použita při srovnávání komemorací. Mezi tyto kategorie patří identita organizátorů, geopolitická situace Irské republiky předcházející komemoracím a budování památníků a míst paměti v souvislosti s Velikonočním povstáním. V následujících dvou kapitolách jsou analyzovány konkrétní komemorace a podle výzkumných kritérií jsou porovnávány vzájemné podobnosti a rozdíly. I když existují určité podobnosti mezi oběma komemoracemi a je jich spousta, jsou tyto komemorace od sebe naprosto odlišné, především kvůli následkům. Komemorace z roku 1966 byly velmi kontroverzní, a to zejména z důvodu projevu, který prezident de Valera přednesl v poslední den oficiálních ceremonií. Komemorace roku 2016 byly všeobecně přijímány jako poklidné, uctivé a smysluplné, i když se jednalo o největší slavnostní událost v irské historii.
Vzpomínání na Easter Rising
Reiterová, Martina ; Činátl, Kamil (vedoucí práce) ; Vojtěchovský, Ondřej (oponent)
4 Abstrakt Předložená bakalářská práce se zabývá tématem oficiální politiky vzpomínání na Velikonoční povstání v Irsku z roku 1916. Pozornost se zaměřuje na politické představitele Irského svobodného státu a Irské republiky mezi lety 1922 a 2006. Hlavní zřetel je kladen na jejich postoj vůči komemoracím Velikonočního povstání. Při zpracování se autorka opírá především o sekundární anglofonní literaturu, která je doplněna některými primárními prameny v podobě politických dokumentů či dobových videí. K jejich analýze je užito konceptu tzv. kolektivní paměti, konkrétně metody míst paměti od Pierra Nory. V práci jsou popsány základní faktory ovlivňující postoj oficiálních představitelů irského státu vůči velikonočním komemoracím. Současně jsou zde vylíčeny jejich zásahy a nástroje k ovlivnění komemoračních praktik obyvatel. Klíčová slova Velikonoční povstání, Dublin, komemorace, Irská republika, Irský svobodný stát, památník, vzpomínání, 1916

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.