Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody stanovení evapotranspirace v mokřadech a spotřeba podzemní vody evapotranspirací mokřadů v povodí Liběchovky a Pšovky
Pátek, Karel ; Bruthans, Jiří (vedoucí práce) ; Slavík, Martin (oponent)
Práce se věnuje studiu evapotranspirace v mokřadech. Teoretickou částí je přehled metod, které se používají pro určování evapotranspirace s důrazem na ty, které lze využít v mokřadech. Experimentální částí je stanovení velikosti evapotranspirace v mokřadech horní Pšovky a Liběchovky. Bylo pozorováno pravidelné denní kolísání průtoku a hladiny podzemní vody v důsledku evapotranspirace. Vliv evapotranspirace závisel na průměrné denní teplotě a denním úhrnu slunečního svitu. Z velikosti kolísání průtoku bylo zjištěno, že ve studovaném mokřadu může maximální denní evapotranspirace v teplých slunečných dnech snižovat průtok o 32%. Maximální objem odpařené vody odvozený z kolísání průtoku dosahoval 86% potenciální evapotranspirace vypočtené pro studovaný mokřad pomocí Oudinovy metody. S pomocí Potenciální evapotranspirace v mokřadech v povodí Liběchovky může v letních měsících snižovat průtok Liběchovky podobně citelně jako odběry podzemní vody.
Sanační způsoby řešení insolvence dlužníka
Verner, Zdeněk ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Sanační způsoby řešení insolvence dlužníka Před 5 lety nabyl účinnosti český insolvenční zákon. Je to proto vhodná příležitost, aby bylo provedeno zhodnocení výhod a záporů současné úpravy v této právní oblasti. Insolvenční zákon zavedl dva způsoby řešení dlužníkova úpadku, které jspu v českém právním řádu nové: reorganizace a oddlužení. Pro oba dva instituty je typický tzv. "sanační" princip, který dlužníkovi umožňuje pokračovat v aktivitě poté, co budou provedena určitá opatření Diplomová práce obsahuje 5 hlavních částí. První část poskytuje základní výklady ohledně pojmu insolvence a uvádí důvody pro zvláštní právní úpravu pro řešení úpadku dlužníků, kteří mají více věřitelů. Vyskytuje se zde též stručný popis insolvenčního řízení. Druhá část se zabývá reorganizací, což je způsob řešení úpadku, který je určen především pro velké společnosti (podnikatelé). Třetí část se zaměřuje na oddlužení, které je určeno pro ty, kteří nejsou podnikateli (nepodnikatelé) a které jim umožňuje zbavit se závazků. Oddlužení může být provedeno dvěma způsoby: buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře. Další části se zabývají zkušenostmi se zavedením reorganizace a oddlužení a obsahují návrhy, jak by se mohla právní úprava v této oblasti vylepšit. Účelem práce bylo provést zhodnocení způsobů řešení...
Změny odtokového režimu v oblasti Šumavy
Fiala, Ondřej ; Kliment, Zdeněk (vedoucí práce) ; Královec, Václav (oponent)
ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V OBLASTI ŠUMAVY Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení možných příčin změn odtokového režimu na Šumavě z časového a prostorového hlediska. Práce zahrnuje rešeršní a aplikační část. Rešeršní část je věnována metodice hodnocení změn odtokového režimu a jejich možným příčinám v oblasti Šumavy jako jsou antropogenní vlivy (změny hydrografické sítě, nádrže, odvodnění, změny ve využití krajiny), přírodní vlivy (klimatické změny, vliv rašelinišť) a disturbance (větrné a kůrovcové kalamity, povodně). V aplikační části je provedena analýza trendu srážko-odtokového režimu pro dlouhodobé časové řady ročních, měsíčních a minimálních denních průtoků a měsíčních srážek pro vybrané vodoměrné stanice v povodí horní Otavy, Ostružné, Volyňky, horní Blanice a Teplé Vltavy pomocí jednoduchých a podvojných součtových čar a Mann - Kendallova testu. V závěru jsou zhodnoceny a diskutovány dosažené výsledky, které jsou porovnány s odbornou literaturou. Klíčová slova: disturbance, Mann - Kendall test, odtok, průtok, součtové čáry, srážky, Šumava, změny
Výpočet energie nabitých a neutrálních částic v aktivním a dohasínajícím výboji
Munzar, Marek ; Roučka, Štěpán (vedoucí práce) ; Dohnal, Petr (oponent)
Cílem této práce bylo vytvoření počítačového modelu, který by simuloval průběh experimentu prováděného na aparatuře SA CRDS. Program má dva vý- sledky. První je určení koncentrací složek plazmatu v aktivním výboji. Druhý výsledek je teplota elektronů po vypnutí výboje. K vytvoření modelu bylo po- třeba určit probíhající interakce a jejich rychlostní koeficienty. V této práci je důležitá metoda chemické kinetiky. 1
Vstup do oddlužení
Šuťaková, Veronika ; Sedláček, Miroslav (oponent)
Vstup do oddlužení Abstrakt Ústředním tématem rigorózní práce je počátek oddlužení, institut, který představuje jeden ze způsobu řešení úpadku dlužníka. Institut oddlužení a celé insolvenční právo prochází posledních letech velkými změnami a stále častěji je poukazováno na potřebu možnosti využití tohoto institutu a jeho dostupnosti co nejširšímu okruhu osob. Cílem práce je pojednání o institutu oddlužení jako takovém se zaměřením na jeho počátek, tedy vstup do oddlužení. Práce je zaměřena na fázi povolení oddlužení a vše, co tomu dlužníků, insolvenčního soudu a dalších osob předchází. Práce krátce pojednává o historii oddlužení, přínosech a úskalích oddlužení a v neposlední řadě o subjektech, které institut oddlužení mohou využít. Stěžejnímu tématu, tedy vstupu do oddlužení, se práce věnuje od čtvrté kapitoly. Cílem této části práce je provést komparaci právní úpravy insolvenčního zákona účinného do 31. května 2019 a po nabytí účinnosti tzv. Oddlužovací novely, a to současně v kontextu dalších novel, které byly přijaty po nabytí účinnosti Oddlužovací novely. Tato část práce odpovídá na otázky, jaké jsou podmínky pro vstup do oddlužení, které kroky musí dlužník učinit, aby mu vstup do oddlužení byl umožněn, které překážky dlužníku vstupu do oddlužení brání a jaký je postup insolvenčního soudu na počátku...
Oddlužení jako způsob řešení úpadku fyzických osob
Turková, Eliška ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Úpadek dlužníka lze řešit v rámci insolvenčního řízení několika způsoby - konkursem, reorganizací a oddlužením, přičemž tato práce se zaměřuje právě na poslední ze zmíněných, tedy oddlužení. Jedná se o institut relativně nový, do našeho právního řádu zavedený zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Ústředním bodem diplomové práce je tak komplexní pohled na řešení úpadku oddlužením fyzických osob, bez zaměření na podnikatele či oddlužení manželů. Insolvenční řízení řadíme do odvětví soukromoprávního, neboť vykazuje určité zásady společné tomuto odvětví, přesto je v některých záležitostech odlišné a svým způsobem unikátní. Český právní systém rozeznává dvě formy oddlužení, a to oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Dle zákona rozlišujeme dvě fáze insolvenčního řízení. Zatímco první fáze je společná pro všechny způsoby řešení úpadku a zahrnuje v první řadě zahájení řízení, jež lze uskutečnit pouze na návrh (a to buď dlužníka či jeho věřitele), dále rozhodování o úpadku a insolvenčním návrhu jako takovém, a v neposlední řadě podávání přihlášek pohledávek věřitelů a jejich následný přezkum, druhá fáze upravuje jednotlivé způsoby řešení úpadku. V oddlužení se jedná zejména o schválení oddlužení, jeho provedení oběma typy,...
Optimization And Investigation Of The Free Air Ball Formation Of The Gold Wire Bond
Búran, Martin
This paper deals with Free air ball (FAB) formation and its optimization. It is part of the thermocompression of the thermosonic wire bonding process. This paper consists of a theoretical introduction to the topic and specific technological steps that is crucial for correct FAB formation. Technological parameters that can have an impact on the FAB formation process were analyzed. These are for example power of the electric discharge, length of the wire tail or protective atmosphere in the case of corrosive materials of the wire. The impact of these parameters on the quality of the reliability of the FAB and the wire-bonded joint were evaluated. At the end of this paper is a recommendation for the optimization of the wire bonding process for the small amount of the semiconductor chips.
Vztah mezi povětrnostními typy a daty bleskových výbojů ve střední Evropě
Pacovská, Lucie ; Popová, Jana (vedoucí práce) ; Müller, Miloslav (oponent)
Práce představuje úvod do studia bleskových výbojů a detekce bleskové aktivity s důrazem na celosvětovou síť WWLLN (World Wide Lightning Location Network). Dále zkoumá možné souvislosti mezi daty bleskových výbojů z celosvětově sítě WWLLN a Typizací povětrnostních situací ve střední Evropě vydávanou Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). V rešeršní části práce je představena problematika oblačné elektřiny a bleskových výbojů a současné možnosti jejich detekce s důrazem na detekci síťovou. Dále je představena celosvětová síť WWLLN, ukázky výstupů, které tato síť veřejně poskytuje, a některé vědecké studie, které zpracovávaly data WWLLN jak na území celého světa, tak na území Evropy, s důrazem na účinnost této sítě. Tato práce využívá získaná data ze sítě WWLLN mezi lety 2017- 2019 a zároveň data Typizace povětrnostních situací ČHMÚ. V práci je představeno časové a prostorové rozložení dat WWLLN s hlavním důrazem v praktické části na testování hypotéz týkajících se souvislostí mezi bleskovými výboji a povětrnostními typy pomocí oboustranného binomického testu. Z výsledků se dá vyčíst, že při výskytu povětrnostních typů B (brázda nízkého tlaku nad střední Evropou), NWa (severozápadní anticyklonální situace) a Wal (západní anticyklonální situace letního typu) je pravděpodobnost výskytu alespoň...
Odvodnění stavební jámy - numerická analýza
Krejzar, Vojtěch ; Boštík, Jiří (oponent) ; Miča, Lumír (vedoucí práce)
Předmětem práce je numerická analýza odvodnění stavební jámy. Úvodem jsou zmíněny příklady z praxe a shrnuty potřebné teoretické podklady. Jednotlivé dílčí problémy jsou modelovány jako 2D a 3D úlohy na zvoleném příkladu stavební jámy. Jsou srovnávány s analytickým řešením a teoretickými poznatky o daném problému. Studie se zaměřují na stanovení přítokového množství, tvar depresní křivky, určení velikosti numerického modelu a vliv hustoty sítě konečných prvků. Analyzovány jsou případy stacionárního proudění s volnou hladinou, povrchově odvodněná hydraulicky dokonalá stavební jáma, dokonalá a nedokonalá studna, soustava studní a pažená stavební jáma. V práci je navržen způsob modelování studny v MKP. Hlavním výstupem pak je 3D analýza odvodnění pažené stavební jámy pomocí soustavy nedokonalých studní.
Popis vazby průtoků a plavenin ve vybraných profilech vodních toků
Bobková, Dominika ; Janál,, Petr (oponent) ; Marton, Daniel (vedoucí práce)
Problematika vztahu mezi průtokem a koncentrací plavenin je celosvětově velmi řešené téma. Se znalostí koncentrací plavenin v tocích se dá vyhnout problémům s nadměrným zanášením vodních děl a předcházet tak nedostatečné kapacitě vodních nádrží. Tato diplomová práce částečně navazuje na bakalářskou práci, kterou rozšiřuje a zavádí nové postupy. K analýze vztahu mezi průtokem a koncentrací plavenin jsou využity neuronové sítě, přesněji vícevrstvé perceptronové neuronové sítě. Výsledky sítí jsou následně zpracovávány v programu Excel do podoby grafů a hodnoceny pomocí koeficientu determinace, Nash-Sutcliffova koeficientu a koeficientu RMSE. Praktická aplikace je řešena na dvou profilech – profilu Podhradí nad Dyjí a profilu Židlochovice. Každý profil je zkoumán v jiném časovém období.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.