Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 785 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
INSCENOVANÁ FOTOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V 70. LETECH
DRIENIKOVÁ, Tereza
Cílem bakalářské práce je prozkoumat roli inscenované fotografie na poli Československé republiky v 70. letech 20. století. Mezi prvními kroky bude řádně vysvětlena role fotografie ve druhé polovině 20. století. Nastíněny budou též počátky fotografie - průkopníci, rané metody a důležité objevy. Dalším krokem bude náhled do metodologie, a to jak lze nejen s inscenovanou fotografií pracovat. Její následná kategorizace společně s uvedenými příklady fotografů a jejich děl naskytne celistvý pohled na tuto disciplínu. Uvedeny budou i technické možnosti doby. To celé bude přirozeně zasazeno do společenského, historického a kulturního kontextu.
Historie tělesné výchovy a sportu v jednotách Metodějovy župy spolku Orel
ŠPINAR, Matěj
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním historie tělovýchovy v jednotách Metodějovy župy spolku Orel od jednotlivých počátků vzniku konkrétních jednot až po současnost. První křesťansko-sociální tělocvičné odbory byly neformálně ustaveny již na počátku minulého století. Největšího rozvoje dosáhl Orel mezi dvěma světovými válkami. Členové Orla se několikrát stali obětí represí, činnost spolku byla za svou existenci opakovaně pozastavena. Metodějova župa, která má sídlo v Bystřici pod Pernštejnem, vznikla původně pod názvem župa Horácká. Jejím patronem je svatý Metoděj, spolu patron Evropy, tvůrce slovanského písma, a především nositel křesťanství. V současné době župa pokračuje v tělovýchovné činnosti i nadále.
PhDr. Klára Červenková a její přínos ženám v 1. polovině 20. století
DŘEVOVÁ, Lenka
Bakalářská práce bude uvedena nastíněním termínu ženské otázky, historickou přeměnou postavení žen a jejich pracovními příležitostmi. Také bude poukázáno na vývoj emancipačního hnutí v 19. a 20. století. Hlavní část se pak bude zabývat životní cestou středoškolské profesorky Dr. Kláry Červenkové (1873-1945), jejím studiem na gymnáziu "Minerva", na Univerzitě Karlově a Škole vysokých studií pedagogických v Praze. Dále práce pojednává o jejím pedagogickém působení jako středoškolské profesorky s odkazem na problematiku laické morálky. Zmiňována bude Klářina angažovanost v činnostech ženských spolků a v politických uskupeních - Výboru pro volební právo žen a Ženské národní radě. Kromě toho bude přiblížen i Klářin vztah s dalšími aktivistkami emancipačního hnutí. Představena bude také její účast ve Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku, odmítavý postoj vůči nacistickému režimu a s tím spojený osudný pobyt v koncentračním táboře Ravensbrück.
Two revolutions - thirty years later. Germans and Czechs look at their neighbours
VAVRDOVÁ, Markéta
Předmětem práce je analýza mediální prezentace událostí revolučního roku 1989 v Německu a bývalém Československu. Cílem je zjistit, jak česká média pojednávají o současné situaci vNěmecku sohledem na historický kontext, kterými tématy se v souvislosti s revolucí v roce 1989 zabývají, a do jaké míry spojují podobu dnešního Německa s vlivem, který na něj měl výsledek studené války, tedy revoluce, která byla završena pádem zdi. Analogicky k této studii bude ve stejném smyslu zkoumána německá mediální scéna a její pohled na aktuální dějství v České republice. Hlavní aspekty výzkumu tvoří sektory politické, společenské a ekonomické. K celistvému výkladu patří úvod do historického kontextu, v závěrečné části je mimo krátkou úvahu autorky o zjištěných poznatcích k dispozici stručná deskripce použitých médií, která má zaručit kompaktní charakter diplomové práce.
Historie obecní školy v Sousedovicích
PICHOVÁ, Kateřina
Práce se zabývá historií a vývojem obecní školy v Sousedovicích od jejího založení až po její uzavření v roce 1979. Práce mapuje vývoj školy v jednotlivých dějinných etapách a popisuje tento vývoj s ohledem na historický vývoj státu ale i obce. Věnuje se stručně obci Sousedovice a zejména se pak věnuje mapování historie obecní školy, která je vskutku bohatá.
Odsun německého obyvatelstva z oblasti České Kanady v letech 1945-1952
BEZOUŠKOVÁ, Libuše
Bakalářská práce se zabývá tématem problematiky transferu německého obyvatelstva v období 1945-1952 z oblasti České Kanady v Jihočeském kraji. Práce sleduje nejen proměny demografické struktury obyvatelstva, ale také problematiku zaniklých obcí v důsledku budování hraničního pásma. Vedle historického kontextu je zde také sledována proměna České Kanady jakožto fyzicko-geografického prostoru. V neposlední řadě jsou autorkou analyzovány česko-německo-rakouské vztahy jakožto důležitý aspekt v současné zahraniční a ekonomické politice.
"Lidsky se smát a třídně nenávidět": Umění a stranická propaganda v ČSR 1918-1939
TOMÁŠ, Adam
Diplomová práce si klade za cíl interpretovat některé zásadní momenty meziválečné československé historie, a zejména jejich vizuální obraz, jako propagandu a specifickou mytologii. Práci tak vedle teoretického úvodu tvoří dvanáct více či méně autonomních kapitol věnujících se jednotlivým prvorepublikovým fenoménům s důrazem na jejich reflexi v periodickém tisku, a především pak v politické karikatuře. Úvodní teoretické kapitoly vedle tradičního bádání o problematice propagandy shrnují i jiné, převážně literárněvědné teorie, které jsou zde nově adaptovány na vizuální obraz. Společně s obdobným přístupem Rolanda Barthese tak tvoří pestrý teoretický základ pro uchopení propagandistického působení vizuálního obrazu, ať už se jedná o stereotypizaci nepřítele, antisemitismus nebo ideologicky zabarvený obraz trampingu, jak je představeno v následujících kapitolách. Jejich témata jsou vybrána tak, aby pokryla zásadní události i dlouhodobější fenomény samostatného československého státu mezi lety 1918 a 1939. Zároveň je při výběru témat kladen důraz na jejich ambivalentnost a otevřenost nové interpretaci. I z toho důvodu tak byla vynechána témata jako vznik republiky nebo Mnichovská dohoda, jejichž obraz v periodickém tisku je z hlediska propagandy neproblematický. Z podobného důvodu jsou vynechána i ta nejtradičnější propagandistická média jako volební plakát. Částečně stranou ostatních kapitol pak stojí interpretace všesokolských sletů jako živého obrazu československého demokratismu, která je zařazena na závěr textu.
Historie ragby v Československu a České republice
HAŠEK, Matěj
Tato bakalářská práce poskytuje informace o historii ragby v Československu a České republice a okrajově zasahuje i mimo tento rámec. Ragby vzniklo b anglickém městě Rugby v roce 1828. Velkou měrou se o to zasloužil ředitel místní školy Thomas Arnold. Za zakladatele ragby v českých zemích je považován Ondřej Sekora, který se o tomto sportu dozvěděl na své stáži ve Francii. Oficiálně u nás bylo založeno ragby v roce 1926. Historicky nejúspěšnějším klubem na ligové úrovni je RC Praga Praha. Ta v průběhu své historie získala 17 mistrovských titulů. Národní tým si největší historický úspěch nechal na rok 1962, kdy vybojoval titul na Poháru míru konaném v Polsku. Historické informace byly čerpány z materiálů vědecké a akademické knihovny v Českých Budějovicích, knihovny v Benešově, ročenek jednotlivých sportovních oddílů a také z dobových periodik.
Dějiny Obchodní akademie v Českých Budějovicích v letech 1949-2001
FIALOVÁ, Miloslava
Diplomová práce se pokouší zachytit život Obchodní akademie v Českých Budějovicích a její historii od roku 1960 po současnost. Práce je rozdělena kromě Úvodu, jedné stručné kapitolky a Závěru do tří hlavních kapitol. První podává stručný nástin dějin bývalého Českoslsovenska a dějin nově vzniklé České republiky. Druhá přibližuje historii středního odbornéhop (hlavně ekonomického ) školství od roku 1945 po rok 2000. a konečně ve třetí kapitole se věnuji historii samotné Obchodníé akademie (dříve Vyšší hospodářské od 1. 9. 1949 a poté Střední ekonomické školy od 1. 9. 1960). I když shromážděné informace nejsou a ani nemohou být úplné (kvůli nedostupnosti pramenů), přece jen zachycují poměrně velké časové období a podávají ucelený obraz o historii školy.
Česká stopa v historii výpočetní techniky
Efmertová M. ; Golan P. ; Mannová B.
Cílem publikace je představit vývojové segmenty výpočetní techniky a informatiky ve vztahu k českým zemím a Československu s těžištěm po 2. světové válce do 90. let 20. století. Práce vznikla v rámci projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II – Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás, k 70. výročí moderního vzniku Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a ke 40. výročí úmrtí vědce Antonína Svobody. Publikace se věnuje třem základním okruhům: první – obecnému vývoji výpočetní techniky (Průhled do vývoje výpočetní techniky), další část se zabývá československou/českou – Svobodovou počítačovou školou a představuje rozvoj československé výpočetní techniky vázané zejména k osobě Antonína Svobody, k jeho spolupracovníkům, k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů a akcentuje československé/české přínosy k rozvoji informačních technologií. Poslední část pak upozorňuje na současný vývoj zejména od 80. let 20. století ve vztahu k internetu, webu a virtuální realitě. Publikace vede k zamyšlení nad vývojem oboru i nad výrazným technologickým skokem výpočetní techniky a informačních technologií, který uvedené obory zaznamenaly za posledních cca 70 let.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 785 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.