Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,078 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Phenomenon of the "Intellectual Dark Web"
Drake, Daniel ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Tato práce se zabývá tématem "Intelektuálního Dark Webu" - údajného uskupení akademiků, autorů a dalších osobností, jejichž názory jsou považovány za kontroverzní. Vzhledem k nedostatku akademické literatury práce objasňuje pozadí, z něhož termín vzešel a zjišťuje, zda je skupina jako celek koherentní. Výzkumná část práce je rozdělena do dvou fází. V první jsou tři nejvýznamnější aktéři (Jordan Peterson, Sam Harris a Ben Shapiro) podrobeni kritické diskursivní analýze, z níž vzejde pět opakujících se témat. Jsou jimi identita, svoboda slova, opozice vůči levici, opozice vůči elitám a apel na rozum. Následně je analyzováno deset vzorků tvorby každého z autorů s cílem zjistit, zda je oněch pět témat přítomno napříč časem a různými typy mediálních formátů. Největší překryv byl zjištěn u proti levicové rétoriky, byť se současně ukázalo, že mezi aktéry existuje jemný rozdíl ve vnímaní slova "levice". Podobné závěry byly učiněny i v případě tématu identity a odporu k elitám. Analýza také ukázala, že kromě zjištěných společných témat se každý z autorů zaměřuje na různé jiné oblasti, v nichž vzhledem k jejich odlišnému ideologickému, a především náboženskému přesvědčení nelze předpokládat takovou shodu.
Veřejná diplomacie a nation branding Českého centra v New Yorku
Richter, Daniel ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Konrádová, Marcela (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjištění úspěšnosti Českého centra v New Yorku ve veřejné diplomacii a nation brandingu. Práce se dělí na 5 částí a závěr. Hlavním cílem práce bylo zjistit poslání Českého centra a na to poté navázat výzkumem, zda je ve své činnosti úspěšný. Práce podotýká na vývoj českých center i konkrétního centra v New Yorku, poté se baví o hospodářské situaci. Hlavně práce podotýká jaká jsou nejdůležitejší činnosti centra. Pracuji jak se zdroji od českých center (rozhovory s generálním ředitelem Českých center a s ředitelem Českého centra v New Yorku), tak s odbornou literaturou či se zpravodajstvím. Velká část práce také spočívá ve výzkumu. Tam jsem zjišťoval od českých i amerických respondentů co by si představovali v českém centru. Poté s porovnáním těchto výsledků s jinými zjištěnými informacemi mohu říct, zda je České centrum v New Yorku efektivní a přidat kratší doporučení.
The Beatles v kontextu socialistického Československa v rozhlasovém dokumentu
Jakšič, Marek ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Gulda, Jana (oponent)
Bakalářská práce The Beatles v kontextu socialistického Československa v rozhlasovém dokumentu je rozdělena na dvě části - praktickou a teoretickou. Stěžejní praktická část se, jak už samotný název práce napovídá, zabývá vlivem britské kapely The Beatles na politické a kulturní dění v Československu. V rozhlasovém dokumentu se prostřednictvím písní nejen od slavné liverpoolské kapely, ale i od československých interpretů snažím mladým posluchačům vykreslit atmosféru zejména 60. let minulého století. Především pomocí výpovědí respondentů z oblasti hudebního průmyslu, mezi nimiž jsou například hudební publicisté nebo samotní interpreti, se snažím poukázat na to, že The Beatles měli pro československou společnost i jakýsi symbolický význam. V tehdejší době totiž značili jakési pouto s demokratickým západním světem. Kromě praktické části obsahuje tato bakalářská práce také část teoretickou. Ta se soustředí především na definici dokumentu jakožto rozhlasového žánru. Přibližuje specifika rozhlasového vysílání a stručně zmiňuje i historii rozhlasu v Československu. V teoretické části je nastíněna také samotná tvorba rozhlasového dokumentu. Zdůvodňuji v ní například výběr tématu a respondentů a vysvětluji rovněž volbu cílové skupiny, na niž je práce zaměřena. Poukazuji i na některé problémy, které jsem při...
Kulturní podmíněnost filmových vizuálů Walt Disney Animation Studios
Lorańczyk, Laura Katarzyna ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Ježková, Tereza (oponent)
Bakalářská práce Kulturní podmíněnost filmových vizuálů Walt Disney Animation Stuidos zkoumá metodou kvantitativní obsahové analýzy propagační změny ve filmových vizuálech společnosti Disney, ke kterým dochází v závislosti na cílovém trhu. Analýza vychází z teoretických kulturních modelů a teorií dělení, včetně dimenzionálního modelu Geerta Hofsteda a teorie Edwarda Halla o rozdělení kultur na základě komunikačního kontextu. Do výzkumů bylo zahrnuto 18 územně rozdílných národních kultur. Sledované časové rozmezí zahrnuje vizuálové mutace k sedmi celovečerním snímkům animačního studia od roku 2014. Sledovány byly rozdíly v četnosti výskytu individualistických/kolektivistických apelů, preferencích maskulinního/feminního zobrazení postav, celkovém obsahu textových informací a v úpravě jazykové stránky. Výsledky naznačily přizpůsobení kulturním hodnotám v rámci první sledované oblasti, podstatný vliv hlavních motivů snímků na celkový počet postav ve vizuálu i na způsob zobrazování hlavních hrdinů. U mužských postav byla pozorována převaha feminního zobrazování, u ženských postav zobrazování feministického. Výskyt textových informací nebyl závislý na kulturních preferencích a jazyková stránka vizuálů využívala nejčastěji lokálního překladu. Některé asijské vizuálové mutace ponechávaly originální název v...
Analýza učebnicových souborů německého jazyka pro 2. st. ZŠ od devadesátých let do současnosti z hlediska historického vývoje zprostředkování reálií
Bláhová, Jana
Diplomová práce se zabývá analýzou učebnicových souborů německého jazyka pro 2. st. ZŠ od devadesátých let do současnosti z hlediska historického vývoje zprostředkování reálií. Teoretická část objasňuje pojmy podstatné pro danou problematiku, popisuje historický vývoj výuky reálií, jednotlivé přístupy ke zprostředkování reálií a opírá se zároveň o stěžejní publikace týkající se didaktiky reálií a analýzy učebnicových souborů. Praktická část popisuje design výzkumu, jeho etapizaci, výzkumný vzorek učebnic a sestavení kritérií, podle kterých budou učebnice analyzovány. Na základě sestavených kritérií bylo podrobeno výzkumu devět učebnicových řad. Využita byla metoda obsahové a následně metoda komparativní analýzy. Stěžejní část této práce představuje prezentace výsledků a konečné vyhodnocení. Cílem práce bylo postihnout vývoj zprostředkování reálií ve zvoleném vzorku učebnic německého jazyka pro 2. st. ZŠ od devadesátých let do současnosti. Výsledky ukázaly, že učebnicové soubory prošly za dané období výrazným vývojem. Proměny jsou patrné nejen ve vizuálním zpracování učebnice, ale také v kombinaci všech tří přístupů ke zprostředkování reálií, ve výběru textového materiálu, v prezentaci protagonistů, v úrovni obtížnosti či ve specifikaci sociální formy práce. Evidentní je rovněž cílená snaha o rozvoj...
Vybrané postavy českých a ruských lidových pohádek v porovnání
Pommová, Jana ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Vasilyeva, Elena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vybraných ruských a českých postav z lidových pohádek. Teoretická část se zabývá lidovou slovesností a blíže definuje pohádku jakožto jeden ze základních žánrů lidové slovesnosti a zkoumá hlavní znaky tohoto žánru. Vysvětluje obsahovou i formální stránku pohádky a zasazuje ji do kulturně-společenského kontextu daného národa. Praktická část bakalářské práce porovnává vybrané české a ruské pohádkové postavy, soustřeďuje se na jejich charakteristické rysy. KLÍČOVÁ SLOVA jazyk, kultura, lidová slovesnost, žánry lidové slovesnosti, pohádka, kladný hrdina
A Retrospective Approach to Comparative Research of Religious and Cultural Traditions of Russian and Czech NationsBased on Educational Literature for Czech School Students
Medvedeva, Alena ; Getmanenko, Natalia Ivanovna (vedoucí práce) ; Rozboudová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a komparací hlavních ruských a českých svátků za účelem zjištění podobností a rozdílů mezi nimi. Teoretická část práce bude přinášet srovnání významných církevních a světskýсh svátků, jako jsou Vánoce Výzkum zahrnuje analýzu historických a náboženských podnětů ke vzniku a oslavování těchto svátků,analýzu vývoje tradic a zvyků v historickém kontextu a také popis konání těchto svátků v současnosti. Rozbor učebnic ruského jazyka pro české základní a střední školy umožní dojít k závěru o kvalitě prezentace informací o ruských tradicích českým žákům. KLÍČOVÁ SLOVA ruské a české tradice, náboženství, kultura, vzdělávací literatura, Vánoce, Nový rok, Masopust,
Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / architektonická studie - design / etapa 2021/22
Nováková, Lucie ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je architektonická studie cyklistického stadionu – velodromu v městské části Pisárky v Brně pro TJ Favorit Brno. Stávající velodrome je situován jihozápadně na okraji brněnského výstaviště při ulici Křížkovského. Velodrom již neodpovídá nynějším požadavkům dráhové cyklistiky, avšak po historické stránce je cenný a má své genius loci. Nová dřevěná cyklistická dráha o délce 250 m (spolu s dalšími parametry mezinárodní cyklistické unie) a k ní přidružená sportoviště jsou „vložena“ do stávajícího velodromu, který je dle požadavků upraven a rekonstruován. Tribuny zůstaly zachovány stávající. Vestavěný objekt s novou dráhou je pak kompletně zastřešen a vytváří tak uzavřený prostor. V rámci rekonstrukce stadionu došlo také k vytvoření nového zázemí pro TJ Favorit Brno z modulárního kontejnerového systému, jedná se o šatny pro sportovce, prostory pro administrativu, dále zázemí pro hostující kluby a sportovce a VIP prostory. Systém kontejnerové výstavby pro sportovní zázemí je velmi praktický, ekonomický, rychlý, šetrný k životnímu prostředí a variabilní a flexibilní k aktuálním požadavkům sportu, který se neustále vyvíjí. Předprostor a parter v jižní části stávajícího velodromu je vybaven službami pro veřejnost – kavárnou, prodejnou suvenýrů, pokladnou, infocentrem, servisem a prodejnou kol a sportovního vybavení. Nová dráha s tribunami je zastřešena ETFE folií ukotvenou na nové příhradové vazníky, které jsou napojeny na stávající zastřešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,078 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.