Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Influence of Cross-border Cooperation on the competitiveness of Euroregions
COUSSI, Ann-Charlotte
The aim of this thesis is to analyze the influence of cross-border cooperation on the competitiveness of border regions, here Franco-German. For this purpose, the study focuses on two European integration models located on the eastern part of France on the border with Germany: Euroregion TriRhena and Eurodis-trict Pamina. The influence of cross-border cooperation on the competitiveness of Euroregions and Eurodistricts is analyzed through the presentation and evalua-tion of the organization, objectives, areas of competences as well as through the actions and funding of these organizations. The activities and the results of the two chosen examples are compared with respect to beneficial and unfavorable outcomes that may result, revealing also the development opportunities provided by each structure. After presentation of the theoretical context, different forms of cross-border cooperation and the European framework recommended for the integration models are outlined. Finally, discussions around the concept of com-petitiveness are reported. In a second part, the methodological approach includ-ing the choice of the case studies, the data collected and the analysis criteria, is outlined. In a third part, results are compared, evaluated and discussed in order to answer the research question: Does cross-border cooperation improve the competitiveness of Euroregions and Eurodistricts?
Mezinárodní dědické právo s důrazem na evropskou úpravu
Káplová, Eva ; Pfeiffer, Magdalena (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent)
MEZINÁRODNÍ DĚDICKÉ PRÁVO S DŮRAZEM NA EVROPSKOU ÚPRAVU Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním dědickým právem s důrazem na evropskou úpravu, a to zejména na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (nařízení o dědictví). Toto nařízení o dědictví se uplatní v dědických řízeních s mezinárodním prvkem týkající se zůstavitelů, kteří zemřeli po 17.8.2015. Cílem nařízení o dědictví je zjednodušit a urychlit tato dědická řízení v rámci Evropské unie. V zásadě by se mělo rozhodnout o celém majetku zůstavitele v průběhu jediného dědického řízení a vyloučit tím konflikt v rámci soudních rozhodnutí, který by jinak hrozil v případě štěpení dědického řízení na několik samostatných řízení v různých státech. Diplomová práce se dále věnuje pojmu hraniční určovatel v mezinárodním právu, kdy stále více nabývá na významu obvyklý pobyt /habitual residence/, přičemž do pozadí již ustupují hraniční určovatelé, jako je bydliště či státní občanství. V rámci své práce objasňuji tzv. estate planning, tedy uspořádání dědických poměrů za života budoucího zůstavitele. Naplánování pozůstalosti se sice může zdát jako složitý...
Dědictví dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012
Průšová, Terezie ; Růžička, Květoslav (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (nařízení o dědictví), které bude použitelné pro dědické věci s mezinárodním prvkem po těch zůstavitelích, kteří zemřeli 17. srpna 2015 a později. Nařízení o dědictví unifikuje právní úpravu v dědických věcech s mezinárodním prvkem jak z hlediska hmotného práva, tak z hlediska procesního práva. Toto nařízení bylo v rámci Evropské unie dlouhodobě očekáváno, neboť úprava dědických věcí byla z ostatních unifikačních nařízení výslovně vyňata a sjednocení této oblasti práva se stává díky volnému pohybu osob čím dál tím potřebnější. Příprava nařízení i diskuze o něm trvaly několik let, a to nejen z důvodu velkých rozdílů ve vnitrostátních úpravách jednotlivých členských států, ale také pro záměr utvořit ucelené sjednocení týkající se hmotněprávní problematiky, samotného řízení v dědických věcech i uznávání, vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí. Vedle toho zavádí nařízení o dědictví nový institut evropského dědického osvědčení, které by mělo sloužit pro snadnější prokázání statusu oprávněných osob, které potřebují svá oprávnění prokázat...
Nové trendy v přeshraničních přeměnách a mobilitě společností
Čechová, Linda ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
Účelem této rigorózní práce je představit nejnovější trendy v oblasti přeshraničních přeměn a přemísťování právnických osob v rámci Evropské Unie se zaměřením na české a evropské obchodní společnosti. Úvodem je stručně nastíněna struktura a cíle práce. V jednotlivých kapitolách jsou nejdříve teoreticky a obecně popsána různá pojetí sídla právnické osoby a osobního statutu společností. Ve stručnosti je představena relevantní evropská právní úprava včetně zakládajících smluv, jednotlivých směrnic i rozsudků soudního dvora Evropské Unie. Dále se práce věnuje právní úpravě jednotlivých forem tzv. evropských společností v čele s evropskou akciovou společností (SE) a jejich možnostem v oblasti přeshraničních přeměn a mobility. Zmíněn je i nový koncept Evropského obchodního rejstříku (EBR) a s ním spojená očekávání do budoucna. V oblasti národní právní úpravy práce zmiňuje předchozí právní předpisy, jejichž úpravu porovnává s novou úpravou přijatou v rámci tzv. rekodifikace soukromého práva. Upozorňuje také na některé slabiny a nejasnosti ohledně výkladu nové právní úpravy. Pozornost je věnována i přeshraničním přeměnám obchodních společností upravených speciálním zákonem o přeměnách obchodních společností včetně jeho nedávné novely. Práce je zakončena praktickým porovnáním jednotlivých možnosti...
Politika EU v oblasti fúzí a dominantního postavení
Hartmann, Ivo ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Cílem této práce je analyzovat vliv během posledních 20 let nejvýznamnějšího faktoru, tj. evropských bankovních přeshraničních fúzí a akvizic, na strukturální charakteristiky bankovních sektorů v zemích Visegrádské čtyřky. S ohledem na relativně nedávný přechod uvedených zemí na tržní hospodářství se práce před vlastním rozborem fúzí a akvizic zabývá také transformací bankovních sektorů v těchto zemích, jakožto faktorem, který následné fúze a akvizice zcela zásadně ovlivnil. Dále práce přináší rozbor evropské legislativy týkající se fúzí a akvizic, motivů, které k nim banky vedou, faktorů, které je podporují i které jim brání, potenciálu, který se ve fúzích a akvizicích skrývá, a dopadů které z nich plynou pro orgány dohledu. Zbylá část práce je pak věnována aplikaci výše uvedených teoretických premis a poznatků na ekonomickou realitu zemí Visegrádské čtyřky, tzn. zkoumání toho, jak se vlna evropských bankovních přeshraničních fúzí a akvizic projevila na strukturálních charakteristikách bankovních sektorů v zemích Visegrádské čtyřky.
Regionální nerovnováha a její řešení prostřednictvím programu INTERREG IIIA
Štěrbová, Marta ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku regionální a strukturální politiky. V teoretické části jsou uvedeny příčiny vzniku regionální politiky, její podstata, principy, nástroje a cíle a rovněž i historický vývoj. Tato práce se podrobněji zabývá přeshraniční spoluprací, jež je na území České republiky podporována programem INTERREG IIIA. Dále je pozornost věnována srovnání programových odlišností mezi programovacím obdobím 2004 -- 2006 a 2007 -- 2013, a to konkrétně na česko -- polské hranici. Praktická část analyzuje výsledky programového období 2004 -- 2006 z hlediska všech pěti hranic (Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko, Polsko). Cílem této práce je zhodnotit význam regionální politiky ČR v souvislosti na využití programu INTERREG IIIA.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.