Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,707 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Předcházení a deeskalace konfliktů v pediatrickém ošetřovatelství
Prosová, Iveta ; Raudenská, Jaroslava (vedoucí práce) ; Vlachová, Marie (oponent)
Východiska: Tato práce se zaměřuje na předcházení a deeskalaci konfliktu v pediatrickém ošetřovatelství. Cíle: Teoretickým cílem této práce je získat přehled relevantních informací z dostupné odborné české a zahraniční literatury pojednávající o předcházení a deeskalaci konfliktu v pediatrickém ošetřovatelství. Získané poznatky utřídit, kriticky posoudit a vyhodnotit. Empirickým cílem této práce je provést kvantitativní výzkum realizovaný pomocí nestandardizovaného dotazníku distribuovaného sestrám pracujícím na dětských lůžkových odděleních FN Motol, statisticky zpracovat a vyhodnotit získaná data a na základě výsledků dotazníkového šetření formulovat závěry a doporučení o předcházení a deeskalaci konfliktů pro praxi. Metodika: Výzkumné šetření je provedeno formou nestandardizovaného anonymního dotazníku vlastní konstrukce, distribuován byl pediatrickým, praktickým a všeobecným sestrám, které pracující na dětských odděleních ve FN Motol. Do výsledné studie je zahrnuto 144 správně vyplněných dotazníků. Výsledky: Výzkumné šetření odhalilo, že přestože 72 % sester považuje vzdělávání v oblasti předcházení a deeskalace konfliktů za důležité, pouze 21% sester se v posledních 5 letech takového vzdělávání zúčastnilo. Ze 68% sester, které uvádí, že neznají principy celosvětově rozšířené Family Centred...
Mimoškolní sportovní aktivity žáků se sluchovým postižením na území hlavního města Prahy
Zoulová, Anna ; Hádková, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci postojů žáků druhého stupně ZŠ pro sluchově postižené v Praze k mimoškolním sportovním aktivitám. Teoretická část je uvedením do problematiky sportování se sluchovým postižením. Popisuje člověka se sluchovým postižením z hlediska jeho specifické životní situace a věnuje se jeho komunikaci, osobnosti a kompenzačním pomůckám. Dále se teoretická část věnuje problematice staršího školního věku, vzdělávání žáků ve školách pro sluchově postižené v Praze a sportovním aktivitám osob se sluchovým postižením. Sportu se sluchovým postižením se práce věnuje z hlediska jeho historie i současného stavu a nabízí také vhled do profesionálního sportu. V praktické části jsou zkoumány postoje žáků k mimoškolnímu sportování pomocí postojové škály a dále identifikovány okolnosti vedoucí k výběru sportu a vliv komunikační bariéry na mimoškolní sportování těchto žáků. Praktická část také popisuje cíle práce, použité metody výzkumu a samotný postup sběru dat. Výzkum je kvantitativní a využívá metody dotazování. Práce předkládá zjištění kladných postojů žáků k mimoškolnímu sportování a informace o jejich praktickém provozování volnočasových sportovních aktivit. Bakalářská práce dále poskytuje praktické doporučení konkrétních opatření, která by mylo možné v základních školách pro...
Rozvoj komunikačních schopností u dětí s vývojovou dysfázií
Malinová, Tereza ; Korandová, Zuzana (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na logopedickou oblast, konkrétně na rozvoj komunikačních schopností u dětí s vývojovou poruchou jazyka. Teoretická část zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola se zabývá teoretickými východisky a poté samotnou vývojovou poruchou jazyka. V teoretických východiscích se definuje komunikace, řeč a jazyk, popisuje se vývoj řeči, jazyka a komunikace a také narušená komunikační schopnost. Stručně je zmíněna i etiologická klasifikace narušené komunikační schopnosti. Na konci kapitoly se definují neurovývojové poruchy, jejich společné znaky a klasifikace, diagnostika a terapie. Druhá kapitola pojednává o vývojové poruše jazyka. Konkrétně popisuje její klasifikaci, terminologii, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření, které je tvořeno dvěma případovými studiemi vybraných dětí s vývojovou poruchou jazyka. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat rozvoj komunikačních schopností vybraných dětí s vývojovou poruchou jazyka předškolního věku. Stanovené dílčí cíle mají analyzovat současný stav komunikačních schopností sledovaných dětí s vývojovou poruchou jazyka předškolního věku a vytvořit doporučení pro rodiče, pedagogy a odborníky, jakým způsobem podpořit tento rozvoj na základě zjištěných výsledků výzkumu. Cíle...
Plánování budoucnosti v rodinách s dítětem s mentálním postižením
Gažiová, Magdalena ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou plánování budoucnosti v rodinách s dítětem s mentálním postižením. V teoretické části je vymezena definice rodiny, specifika rodiny s dítětem s mentálním postižením, sociální služby pro dospělé lidi s mentálním postižením a specifika plánování budoucnosti lidí s mentálním postižením. V rámci praktické část bakalářské práce je vymezena metodologie zvoleného přístupu a interpretovány výsledky výzkumného šetření. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem přistupují v rodinách s dítětem s mentálním postižením k plánování budoucnosti. Zvolenou metodou výzkumu je polostrukturovaný rozhovor s deseti respondenty. Výpovědi rodičů a sourozenců dětí s mentálním postižením poskytly náhled do přístupu a plánování budoucnosti, obtížích s tímto tématem spojených a jedinečných příběhů jednotlivých rodin.
Vývoj jazykových schopností dětí raného věku
Ryjáčková, Markéta ; Korandová, Zuzana (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Tématem této bakalářské práce je vývoj jazykových schopností dětí raného věku, tedy dětí do věku tří let. Hlavním cílem práce je analýza vývoje jazykových schopností dětí raného věku. Teoretická část práce obsahuje dvě kapitoly. První kapitola předkládá teoretická východiska pro problematiku vývoje jazykových schopností a představuje rozdíl mezi řečí a komunikací jako takovou. Dále jsou v první kapitole uvedeny základní pojmy nervové soustavy důležité pro funkci jazykových schopností. Je zde uvedeno šest hlavových nervů (trojklanný nerv, lícní nerv, jazykohltanový nerv, bloudivý nerv, podjazykový nerv a sluchově rovnovážný nerv). Druhá kapitola teoretické části této práce se věnuje konkrétním obdobím při vývoji jazykových schopností v raném věku dítěte. Je zde představeno již prenatální období, následně období křiku, předřečové období a poté období prvních slov. Jako další je uvedeno období porozumění řeči. Kapitola je zakončena uvedením čtyř jazykových rovin, které jsou přítomny při osvojování jazykových schopností. Empirická část práce obsahuje výzkumné šetření, které má kvalitativní charakter. Metodami výzkumného šetření je pozorování a případové studie. Hlavním cílem je analýza vývoje jazykových schopností dětí raného věku, kterou se povedlo vytvořit. Pro výzkumné šetření bylo použito šest...
Komunikace s rodiči na školních akcích 1. stupně z pohledu učitelů
Kotěrová, Ludmila ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Frombergerová, Anna (oponent)
Diplomová práce se věnuje komunikaci učitelů s rodiči na školních akcích 1. stupně základního školství mezi různými typy škol, konkrétně katolickou, židovskou, soukromou a státní. Cílem práce je analyzovat a porovnat postupy učitelů z rozdílných škol při komunikaci s rodiči. KLÍČOVÁ SLOVA školní akce, komunikace, učitel, rodič, školní klima
Podpora jazykového vývoje prostřednictvím rozvoje sluchové percepce u dětí v raném věku
Machová, Martina ; Korandová, Zuzana (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Hlavním tématem bakalářské práce je podpora jazykového vývoje prostřednictvím rozvoje sluchové percepce u dětí v raném věku. Práce je rozdělena do tří kapitol, z nichž dvě jsou teoretické a závěrečná kapitola je praktická. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy, kterými jsou řeč, jazyk a komunikace a dále je popsána ontogeneze řeči, jazyka a komunikace dítěte raného věku. Ontogeneze řeči, jazyka a komunikace je v práci uvedena z pohledu dvou různých autorů. Následující kapitola teoretické části je věnována sluchovému vnímání, ve které je popsána anatomie a fyziologie sluchového orgánu, vývoj sluchového vnímání a oblasti sluchové percepce. Empirická část bakalářské práce je tvořena výzkumným šetřením kvalitativního charakteru. Výzkumnou metodou v bakalářské práci jsou případové studie. Případové studie byly zpracovány za pomoci dalších výzkumných technik. Hlavním cílem výzkumného šetření je analyzovat rozvoj sluchové percepce u sledovaných dětí v raném věku v soukromé mateřské škole v Praze, k jehož dosažení byly vymezeny dílčí cíle bakalářské práce a výzkumné otázky. Výzkumné šetření se zabývá celkem pěti případovými studiemi dětí v raném věku. Výzkumné šetření upozorňuje na významnou úzkou propojenost sluchové percepce s vývojem řeči, jazyka a komunikace u dětí v raném...
KNOTIS Information System
Ľupták, Andrej ; Smrž, Pavel (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
This thesis addresses the problem of managing people, groups of people, resources, and resource permissions in the Unix system managed by the Knowledge Technology Research Group Information System (KNOTIS). The main objective is to effectively combine the use of access lists and groups to manage user access to resources. Based on the properties of the resource and the number of persons with access, the module automatically evaluates which type of permissions is more advantageous for managing permissions to individual resources. The communication between KNOTIS and a server is implemented using the JSON-RPC communication protocol. The content of the communication messages was defined based on specific demands. The result of this thesis is a new group of modules for KNOTIS and the servers managed by it. The modules focus on a new way of communication between the information system and the servers and on how to process the requested changes on the server side, including a more efficient way of managing resource permissions.
Cyber security analysis of photovoltaic systems for apartment buildings
Škoviera, Tomáš ; Kohout, David (oponent) ; Mikulášek, Michal (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on the security problem of a photovoltaic power plant, which is connected to the internet in order to configure it and remotely monitor statistics on electricity production and consumption. A photovoltaic system with an inverter from a selected company with parameters suitable for a small apartment building or a similarly sized building was analyzed. The main objective of the work is to analyze the communication interfaces and protocols through which the inverter communicates, in order to determine whether it is safe from a cybersecurity point of view to have such a system connected to the Internet. The work also includes performing several flooding attacks on the inverter to see if the inverter is able to detect that it is under attack and defend against it appropriately.
Marketingová komunikace vybrané společnosti na zahraničním trhu
Nguyen, My Linh ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce, rozdělena na tři části, se zabyvá návrhem komunikačního mixu vybrané společnosti Knihobot, s. r. o., které je v procesu expanze na rakousky trh. Podnik se zabyvá prodejem repasovanych knih. První část se zabyvá teoretickym vychodiskem v souvislosti se zkoumanou problematikou. Následující část je složena z analyz současného stavu dané společnosti, jenž je rozdělena na mikroprostředí a makroprostředí. V této kapitole je dále zahrnuty i marketingovy vyzkum provedeny na základě kvalitativních a kvantitativních metod. V poslední části jsou vytvořené vlastní návrhy na základě analytické části, jenž se zabyvá návrhem komunikačního mixu na rakouském trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,707 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.