Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zkušenosti učitelů s komunikací s rodiči
STUPKOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá způsoby, nástroji, přístupy a příležitostmi, které volí učitelky mateřských škol pro komunikaci s rodiči. Mapuje pohledy na racionální a emocionální aspekty vzájemné komunikace. Zabývá se dále oblastmi, kde zapojené učitelky cítí nižší míru jistoty. Odhaluje komunikační strategie používané v komunikaci s rodiči.
Návrh komunikačního plánu
Karafa, Michal ; Pospíšilová, Anna (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování návrhu komunikačního plánu firmy Přerovská realitní s.r.o., která se zabývá realitně developerskou činností. Práce je rozdělena na tři hlavní části – teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou uvedeny poznatky z oblasti komunikace, analytickou část tvoří konkrétní analýzy aplikované na firemní okolí a v poslední návrhové části jsou zpracovány návrhy, které by měly vést ke zlepšení stávající komunikační strategie firmy.
Komunikační strategie podniku
Pokorná, Martina ; Jánošík, Miroslav (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vytvoření ekonomicky výhodné komunikační strategie, která zvýší pozornost a nejlépe zapůsobí na lidi, čímž se také zlepší postavení společnosti ARAVER CZ na trhu.
Event Management: Communication Strategies and Planning
Slavíková, Blanka ; Haupt, Jaromír (oponent) ; Mihai, Hana (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with terms Event management, Communication strategies and Planning. The thesis is divided into four chapters. The first chapter defines words event and management and, subsequently, explains the meaning of the whole term. The second chapter is concentrated on the Planning, its principles and methods. The third chapter is concerned with Communication strategies, business emails and letters and the effective language of advertising. The last chapter is practical and, based on the principles on Planning, focuses on their working in practise and the teambuilding event is used for a demonstration. .
The use of drama as a means of increasing students' engagement in speaking activities
Šmídová, Kristýna ; Müller Dočkalová, Barbora (vedoucí práce) ; Uličná, Klára (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím dramatu v hodinách anglického jazyka jako prostředku ke zlepšení řečových dovedností. Cílem bylo zjistit, zdali mohou být prvky dramatu nápomocné ke zvýšení aktivity studentů a jejich ochotě mluvit. Hlavním ukazatelem se stala dobrovolná participace žáků v aktivitách zaměřených na mluvení, která poukázala na to, do jaké míry se jinak nezapojující se studenti angažují v činnostech s dramatickými prvky. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřena na vyučování řečové dovednosti mluvení, sleduje možné důvody toho, proč se někteří studenti zapojují do konverzace menší mírou, a předkládá přehled dostupných doporučení, jak jejich participaci zvýšit. Dále pak sleduje výsledky různých výzkumů soustředících se na stituace, kdy dochází k přerušení toku přirozené komunikace, a na využití dramatu jako motivace k rozmluvení studentů. Praktická část popisuje akční výzkum, který autorka provedla na základě odučených hodin anglického jazyka v 7. třídě soukromé základní školy. Výzkum byl motivován problémy, kterým musela autorka, jejíž žáci se opakovaně nezapojovali do konverzačních cvičení, ve výuce čelit. Jádro výzkumu se sestává z šesti odučených hodin, kdy si studenti v průběhu tří týdnů měli možnost zakusit dramatickou improvizaci. Hodnotícím...
Webové stránky jako prostředek komunikace s rodiči
UHLÍŘOVÁ, Eva
Bakalářská práce se soustřeďuje na problematiku komunikace předškolních pedagogů s rodiči dětí, které navštěvují mateřskou školu. Tato komunikace je považována za jeden z hlavních předpokladů pro navázaní vzájemné spolupráce, která by měla vést k co největší možné míře spokojenosti dětí v mateřské škole. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje problematice komunikace mezi předškolním pedagogem a rodičem, možnostem zkvalitnění komunikačních strategií, předáváním informací a možnostmi navázání spolupráce. V praktické části jsou zmapovány potřeby rodičů v oblasti komunikace s mateřskou školou prostřednictvím webových stránek. Zjištěné skutečnosti budou sloužit jako základ pro vytvoření informačních webových stránek pro rodiče konkrétní mateřské školy.
Specifika komunikace v mateřské škole
Havlová, Markéta ; Filippová, Eva (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
(česky): Předložená bakalářská práce se zajímá o základní specifika komunikace v mateřské škole. Teoretické část této práce se věnuje jak obecné, tak specifické komunikaci mezi učitelkou a dětmi. Hlavní pozornost je věnována komunikačním funkcím, na kterých je vlastní komunikace postavena. Tato práce dále nabízí krátký pohled na český předškolní vzdělávací systém a stručně představuje alternativní vzdělávací programy se zvláštním zaměřením na program Začít spolu, na jehož základě funguje mateřská škola, ve které se natáčely audiovizuální podkladové materiály pro praktickou část této práce. Praktická část je koncipována jako kvalitativní popisná analýza specifických, často se opakujících ústředních znaků komunikace mezi učitelkou a dětmi. V závěru je možné navázání na zkoumanou problematiku vyjádřeno nutností dlouhodobého detailního výzkumu.
Event Management: Communication Strategies and Planning
Slavíková, Blanka ; Haupt, Jaromír (oponent) ; Mihai, Hana (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with terms Event management, Communication strategies and Planning. The thesis is divided into four chapters. The first chapter defines words event and management and, subsequently, explains the meaning of the whole term. The second chapter is concentrated on the Planning, its principles and methods. The third chapter is concerned with Communication strategies, business emails and letters and the effective language of advertising. The last chapter is practical and, based on the principles on Planning, focuses on their working in practise and the teambuilding event is used for a demonstration. .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.