Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 691 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoje Filipín a Vietnamu ke geopolitickým aktivitám Číny v Jihočínském moři
Mlíková, Anna ; Horálek, Adam (vedoucí práce) ; Šebok, Filip (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá postoje Filipín a Vietnamu ke geopolitickým aktivitám Číny v Jihočínském moři v období let 2013 až 2023. Práce si klade za cíl analyzovat postoje Filipín a Vietnamu s důrazem na oficiální politický diskurz obou zemí. Prostřednictvím kritické diskurzivní a obsahové analýzy je zkoumán vývoj jejich postojů a reakcí na čínské aktivity v regionu. Práce se opírá o teoretický rámec geopolitiky, konkrétně klasické a kritické geopolitiky, a zasazuje současné územní spory do historického kontextu a vysvětluje geoekonomický a geostrategický význam Jihočínského moře. Výsledky diplomové práce ukazují, že se postoje Filipín i Vietnamu v období 2013-2023 postupně vyvíjely. Oba dva státy v první polovině sledovaného období byly značně kritické k čínským aktivitám a postupně přecházely k smířlivějšímu postoji a snažily se o dialog s Čínou. Obě země však stále prosazovaly své nároky a suverenitu nad spornými oblastmi. Analýza také ukázala, že oficiální politický diskurz obou zemí reflektuje jejich snahu udržovat rovnováhu mezi ochranou svých zájmů a udržením dobrých vztahů s Čínou. Klíčová slova: Jihočínské moře, Čína, Filipíny, Vietnam, geopolitika
China's Sharp Power: How China Seeks to Influence and Coerce its Neighbours
Štěpař, Roman ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Vyslovení neplatnosti součásti státní zkoušky "obhajoba diplomové práce", na základě stanoviska přezkumné komise, že obhájená práce není původní a jde o plagiát. Po provedených řízeních vydala rektorka Univerzity Karlovy rozhodnutí č. j. UKRUK/300367/2023-11, že součást státní zkoušky, obhajoba diplomové práce s názvem "China's Sharp Power: How China Seeks to Influence and Coerce its Neighbours" konaná dne 22. 6. 2020, je neplatná. Dnem, kdy rozhodnutí nabylo účinnosti, pozbyl účastník řízení vysokoškolského vzdělání získaného studiem daného studijního oboru a akademického titulu magistr. Dále pozbyly platnosti vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Declaration of the invalidity of the section of the state examination "thesis defence" based on the review committee's opinion that the defended work is not original and constitutes plagiarism. Following the proceedings, the Rector of Charles University issued a decision, ref. no. UKRUK/300367/2023-11, stating that a section of the state examination, defence of the thesis entitled "China's Sharp Power: How China Seeks to Influence and Coerce its Neighbours" held on 22 June 2020, is invalid. On the day the decision became...
Podnikatelský záměr na založení malého podniku
Potoček, Mário ; Fischer, Jan (oponent) ; Koudelková, Petra (vedoucí práce)
Moja bakalárska práca sa zaoberá spojením dvoch fenoménov dnešnej modernej doby. Prvý, ktorý hrá hlavnú rolu v dnešnom uponáhľanom svete je internet. Druhý fenomén je hnací motor svetovej výroby, Čína. Spojením týchto dvoch aspektov vznikol projekt Coopydoo. Internetový portál, ktorý využíva masívnu silu kolektívneho nakupovania a ponúka svojim zákazníkom exkluzívne produkty za bezkonkurenčné ceny.
Prostředky cenzury v prostředí Internetu
Urban, Miroslav ; Rychlý, Marek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou cenzury na internetu. Konkrétně popisuje technické prostředky pro cenzuru a způsoby jejího ověřování na již existujících projektech. Dále jsou zde uvedeny nejrůznější alternativy obcházení cenzury, kterými je umožněn přístup k zablokovaným informacím prostřednictvím internetu. Nakonec je popsán systém, který umožní praktické ověření cenzury v Čínské lidové republice. Výsledky získané tímto systémem jsou důkladně popsány a diskutovány.
Aspekty bydlení ve výškových budovách v Číně
Toman, Radek ; Kováč, Bohumil (oponent) ; Topolčanská, Maria (oponent) ; Hlaváček, Petr (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Současná města jsou vystavena obrovským změnám a rychlému vývoji. Práce zkoumá způsoby bydlení a života společnosti ve velkoměstech 21. století. Čína je extrémním příkladem rapidní urbanizace, proto nám předkládá spoustu příležitostí k výzkumu. Na základě analýzy vybraných příkladů městského bydlení se práce zabývá alternativami budoucího vývoje měst. Práce byla zpracovávána během studijní stáže na Southeast University v čínském Nanjingu.
Hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny
Polák, Josef ; Dostál, Petr (oponent) ; Laitochová, Jitka (oponent) ; Žufan, Pavel (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na aktuální problematiku hodnocení komerčního rizika v mezinárodním obchodě, konkrétně do oblasti hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny. Předložená disertační práce představuje výchozí teoretický rámec řešené problematiky a zároveň prezentuje statisticky zpracované výsledky primárního výzkumu realizovaného u českých exportérů nezbytného pro naplnění cíle disertační práce, kterým je vytvořit model hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny. Vytvořený model je modelem pravděpodobnostním, přičemž výsledné hodnocení komerčního rizika je založeno na výpočtu střední hodnoty pravděpodobných nákladů či ztrát, které vlivem působení komerčního rizika mohou exportujícímu podnikatelskému subjektu vzniknout a u nezajištěného kontraktu mohou nabýt značných hodnot. Výsledný model počítá s náklady jak v absolutním vyjádření, tak ve vyjádření procentem z hodnoty zakázky. Problematika obchodu s Čínou je širokou a zasahuje do několika vědních oborů. Z této objektivní skutečnosti potom vyplývá široký potenciál pro další výzkum řešené problematiky, který směřuje zejména do oblasti modelování znalostí a tím rozšíření vytvořeného pravděpodobnostního modelu na model znalostní.
Cenzura na Internetu
Tomaga, Jakub ; Rychlý, Marek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou cenzury na Internetu. Prezentuje různé technické prostředky na dosažení cenzury, stejně tak jako způsoby ověřování cenzury. Diskutuje o možnostech přístupu na blokovaný obsah a o obejití cenzury obecně. Veškerá problematika je rozebrána v širším kontextu nebo v souvislosti s Čínskou lidovou republikou.
Censorship in the Internet
Rajecký, Michal ; Rychlý, Marek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Internet censorship is a phenomenon of the time, which significantly restricts freedom of speech. The aim of this work was to find out the current state of Internet censorship in China. As part of the analysis, I designed and implemented a tool for testing website availability and detecting censorship of potentially blocked keywords. This tool verified different levels of access to a target server. The analysis showed that the city of Beijing forms a significant part of China's system in the implementation of censorship, as it loses a large part of Internet communication, up to 97% of all lost data. Testing also revealed the variability of censorship over time. On average, 57.6% of websites received different results during the testing period. This article provides an up-to-date picture of the state of Chinese Internet censorship and its impact on users. Censorship in China can be considered centralized, very extensive and variable over time.
Proposal for Effective Preparation of Expatriates for an International Assignment in China
Varhaník, Martin ; Ilavský, Pavol (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
The aim of this master’s thesis is to describe Chinese culture and customs to expatriates or readers, which are going to be integrated into the Chinese business environment, as well as to propose an effective preparation concept for international assignments in China. In order to fulfil this aim, the author of this paper use a combination of relevant theoretical frameworks and personal interviews with top managers of companies involved in a trade with China or cooperate with Chinese production facilities.
Serbia between West and East: economic and political factors evaluation
Krdžović, Amel
V této práci jsou hodnoceny ekonomické a politické faktory, které určují vztahy mezi Srbskem a jeho hlavními čtyřmi mezinárodními partnery - EU, USA, Ruskem a Čínou v období 2012-2023. Pro provedení tohoto hodnocení jsem kombinoval data ze Srbského statistického úřadu z mezinárodní databáze obchodu, což mi zajistilo správné zhodnocení ekonomických faktorů, jako jsou přímé zahraniční investice, export a import zboží. Další významnou částí zdrojů byly časopisy, výzkumné práce a vzájemné dohody mezi zeměmi, které mi pomohly při kvalitativní analýze současných a historických politických vztahů. Výsledky ukázaly, jak se vyvíjí spolupráce mezi Srbskem a sledovanými zeměmi a co lze očekávat v budoucnosti, spojené s tendencemi srbské vlády a srbských občanů. Tato práce zdůrazňuje důležitost iniciativy EU a dalšího rozvoje srbské ekonomiky s cílem zajistit neustálý růst a splnění kodaňských kritérií z jedné strany a zachování negativního vlivu Ruska z druhé strany.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 691 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.