Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Práce s atypickou dětskou skupinou se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností
Pavlatová, Aneta ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností u atypické dětské skupiny, konkrétně u skupiny dětí v dětském domově. Cílem výzkumného šetření je zjistit, zda lze u této specifické skupiny provést program se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Dále se snaží identifikovat oslabené oblasti sociálních dovedností u těchto dětí a vytvořit aktivity, které by dané oblasti podpořily a rozvíjely. Teoretická část pojednává sociálních dovednostech o psychosociálním vývoji dětí v mladším školním věku. Jsou zde popsána specifika vývoje u dětí vyrůstajících v dětském domově, a také zásady práce s dětskou skupinou a možnosti rozvoje sociálních dovedností u dětí. Empirická část obsahuje popis metodologického designu, prezentaci a analýzu získaných dat na základě pozorování a práce s dětmi. V první části se zabývá analýzou úryvků z pozorování dětí při cílené práci a v druhé části analyzuje téma, která se v průběhu výzkumného šetření objevovala nejčastěji. Práce je obohacena o podrobné kazuistiky dětí a úryvky z výzkumného deníku, který byl veden po celou dobu práce s dětmi. Ve výsledcích jsou popsány konkrétní oblasti sociálních dovedností, ve kterých děti selhávají a dále jsou zde reflektována témata mající vliv na úspěšnost systematické práce s dětmi. Díky rok trvajícímu výzkumnému šetření bylo...
Dětská skupina. Přínos pro rodiče i dítě ve věku od dvou do tří let
Kuruczová, Stanislava ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Opravilová, Eva (oponent)
Diplomová práce s názvem "Dětská skupina - přínos pro rodiče i dítě ve věku od dvou do tří let" se věnuje společensky aktuálnímu tématu, kterým je umisťování dětí raného věku do mimorodinných zařízení. Práce je rozdělena do dvou částí. Úkolem první, teoretické části, je s využitím odborné literatury shromáždit a přehledně zpracovat dostatek informací vztahujících se k tématu. Pozornost je zaměřena na rodinu s malým dítětem, na její současnou podobu, na faktory, které ovlivňují výchovu dítěte a jeho následné zapojení do širší společnosti. Podrobně se také věnuje jejím jednotlivým členům - dítěti, jeho potřebám a možnostem jejich naplňování, matce a otci, kteří společně, zodpovědně přistupují k výchově dítěte a zároveň řeší již zmiňované slaďování profesních a rodinných životů. Součástí teoretické části je také pohled na současnou situaci ve společnosti - na systém pro-rodinných opatření ze strany státu, na možnosti, které se rodičům a jejich dětem nabízejí, s podrobným popisem dostupných forem péče o děti raného věku. Snahou je popsat tyto možnosti, jejich výhody a nevýhody a zaměřit se na jednu z nich, nově legislativně podporovanou dětskou skupinu. K tomu by měla pomoci i druhá, praktická část práce. Jejím cílem bylo zkoumat již fungující dětskou skupinu v Brandýse nad Labem a zaměřit se na...
Práce vychovatelek v českých jeslích z hlediska akontability
Bitnerová, Marie-Anna ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Konrádová, Kateřina (oponent)
Marie-Anna Bitnerová Bakalářská práce 2021 3. ročník SOSP, FSV UK Bakalářská práce se zabývá aktuální situací výchovných a zdravotnických zařízení denní péče o děti ve věku jeden až tři roky na území České republiky. Výzkum je zaměřen na práci vychovatelek jeslí a na jejich vztah k jednotlivým aktérům, kteří v rámci jeslí figurují (rodiče dětí, kolegové, nadřízení, děti). Na tento fenomén je nahlíženo z hlediska akontability, tj. odpovědnosti za vykonanou službu (sociální vztah mezi aktéry, kdy se jeden aktér zodpovídá za své služby tomu druhému), a z hlediska vlastní, morální zodpovědnosti pociťované vůči jednotlivým aktérům při výkonu práce. Výzkum byl uskutečněn na základě dat získaných z pěti hloubkových rozhovorů s vychovatelkami pražských dětských skupin. Na základě tohoto datového souboru vyšlo najevo, že vychovatelky si připadají nejvíce odpovědné za nabízenou službu vůči rodičům dětí a nejvíce morálně zodpovědné se cítí vůči dětem samotným. Velmi důležitý se v rámci akontability jeví princip spolupráce, kdy akontabilita probíhá na základě komunikace, komunikace vede k důvěře, důvěra ve spolupráci, spolupráce ke kooperaci všech aktérů, a tato kooperace následně umožňuje instituci efektivně fungovat. Práce tedy představuje pohled na dětské skupiny skrze prožitek vychovatelek těchto zařízení.
Srovnání péče o děti do tří let věku v různých typech zařízení z hlediska hygienických podmínek
NOVÁKOVÁ, Magdalena
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou srovnání institucí, které poskytují péči o děti do věku tří let. V teoretické části jsou shrnuty požadavky na jednotlivé typy zařízení péče o děti. Jsou zde zahrnuty hygienické požadavky na prostory a provoz, stravování, počet dětí a pečujících osob. V porovnání jsou zahrnuty mateřské školy, dětské skupiny, lesní mateřské školy, zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu, živnosti péče o dítě do tří let věku a hlídací koutky pro děti. Cílem práce bylo udělat srovnání z hlediska hygienický požadavků na prostory a provoz jednotlivých typů zařízení. Dále také zhodnocení rizik ve stravování a porovnání vzdělávacích činností. Výzkumné otázky se týkaly hygienických požadavků na prostory a provoz, rizik ve stravování a rozdílů ve vzdělávací činnosti. V praktické části byl použit kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného rozhovoru s pečujícími osobami v zařízení péče o děti a vlastního pozorování dané instituce. Výzkumný soubor se skládal z pěti zařízení péče o děti v Jihočeském kraji - jedna mateřská škola, jedna lesní mateřská škola, jeden hlídací koutek a dvě dětské skupiny.
Kvalita poskytované péče v dětských skupinách perspektivou pečujících osob
Zahradníčková, Lucie ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o kvalitě poskytované péče v dětských skupinách se zaměřením na pečující osoby. Dětské skupiny začaly vznikat v roce 2014 a jsou předmětem řady diskuzí a nejasností spojených s jejich fungováním. Práce zdůrazňuje důležitost kvalitní rané péče a vychází z nejčastěji udávaných indikátorů kvality péče vztahující se k pečujícím osobám, jež současně slouží jako podklad pro kvalitativní výzkum. Na základě těchto indikátorů je zkoumána kvalifikace pečujících osob a jejich pracovní podmínky v šesti vybraných dětských skupinách. Provedené polostrukturované rozhovory, poznatky z nezúčastněného pozorování a analýza sekundárních dat vedly k identifikaci následujících závěrů: častou bariérou při poskytování péče v dětské skupině ovlivňující její kvalitu je nedostatečná kvalifikace pečujících osob a nevyhovující pracovní podmínky. Subjektivní pocity o (ne)dostačující kvalifikaci vychází z funkce dětských skupin, která není pevně vymezena a při poskytování péče nemají pečující osoby pevně daný rámec, kterým by se měly řídit. Práce formuluje doporučení k vytvoření dokumentu upravujícího poskytování kvalitní péče v dětských skupinách po vzoru rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělání vycházející z popisovaných indikátorů a k případné úpravě zákona č. 247/2014 sb. o...
Dětská skupina jako alternativní služba péče o předškolní děti
OULEHLOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zaměřuje na dětskou skupinu jako alternativní službu péče o předškolní děti, ve které byly stanoveny dva hlavní cíle. Prvním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaká je péče o děti ve vybraných dětských skupinách v Jihočeském kraji. Druhým cílem bylo zjistit, jak jsou rodiče spokojeni se službou dětských skupin, a z jakého důvodu volí tuto alternativu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, kdy první se zabývá historií vzniku a vývoje předškolních institucí. Druhá kapitola pojednává o dalších službách péče o děti od 1 roku do 7 let v České republice. Třetí kapitola podrobně vysvětluje, jak funguje dětská skupina a co vše musí splňovat. V praktické části byla použita kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. S vedoucími pracovníky jednotlivých dětských skupin byl veden polostrukturovaný rozhovor. Pro rodiče, jejichž děti dochází do těchto zařízení, byl vytvořen dotazník, který byl informanty hromadně rozeslán. Zjištěné informace byly zpracovány formou myšlenkových map, tabulek a grafů. Výsledky této práce mohou být užitečné pro představu o chodu dětských skupin v rámci Jihočeského kraje. Mohou je využít současní či budoucí zaměstnanci v dětských skupinách, rodiče, využívající tuto službu, či ti, kteří se rozhodují pro zařazení dětí do dětské skupiny. Dále si mohou rozšířit povědomost o této službě studenti pedagogických oborů i laická veřejnost.
Dětská skupina jako nástroj harmonizace rodičovských a pracovních rolí
TRÁVNÍČKOVÁ, Veronika
Tématem bakalářské práce je "Dětská skupina jako nástroj harmonizace rodičovských a pracovních rolí." Konkrétně se tato práce zabývá tím, jak se dětská skupina podílí na řešení sladění práce a rodiny tedy jaké "nástroje" k tomu využivá. Hlavním cílem práce bylo zmapovat výhody a nevýhody dětské skupiny z pohledu rodičů. Její dílčí cíl zněl identifikovat další faktory, které přispěly k udržení/získání zaměstnání po návratu z rodičovské dovolené. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V úvodní části se věnuji současnému stavu předškolních institucí v České republice. Poté seznamuji s dětskou skupinou obecně a uvádím její zákonné podmínky. V další části práce jsou obsaženy potřeby rodičů týkající se zajištění péče o děti, prorodinná opatření a otázka harmonizace práce a rodiny, která je vzhledem k mému tématu bakalářské práce klíčová. Typem výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Ke sběru dat byl použit polostrukturovaný rozhovor. Informanti-rodiče byli vybráni způsobem účelového výběru, jejichž děti navštěvují dětskou skupinu v regionu Plzeň. V praktické části jsou prezentovány a diskutovány výsledky šetření. Výzkumem bylo zjištěno, že jsou rodiče spokojeni z možnosti služeb pro děti, jako je dětská skupina. Nejen, že díky ní mají možnost opět se zapojit do pracovního procesu, ať už po rodičovské dovolené nebo při jejím trváním, ale i je to pozitivum pro dítě. Příkladem může být společenský kontakt s ostatními dětmi nebo práce na jejich rozvoji- samostatnosti, vzdělání. Rodiče také mají čas pro sebe, čehož si velice cenní. Veškeré získané poznatky je možné využít jako zdroj informací dalším vznikajícím dětským skupinám nebo těm, které již jsou v evidenci dětských skupin, čeho by se měly vyvarovat a naopak co rodiče vyhledávají a co je potřeba nadále zlepšovat/zdokonalovat.
Dětská skupina. Přínos pro rodiče i dítě ve věku od dvou do tří let
Kuruczová, Stanislava ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Opravilová, Eva (oponent)
Diplomová práce s názvem "Dětská skupina - přínos pro rodiče i dítě ve věku od dvou do tří let" se věnuje společensky aktuálnímu tématu, kterým je umisťování dětí raného věku do mimorodinných zařízení. Práce je rozdělena do dvou částí. Úkolem první, teoretické části, je s využitím odborné literatury shromáždit a přehledně zpracovat dostatek informací vztahujících se k tématu. Pozornost je zaměřena na rodinu s malým dítětem, na její současnou podobu, na faktory, které ovlivňují výchovu dítěte a jeho následné zapojení do širší společnosti. Podrobně se také věnuje jejím jednotlivým členům - dítěti, jeho potřebám a možnostem jejich naplňování, matce a otci, kteří společně, zodpovědně přistupují k výchově dítěte a zároveň řeší již zmiňované slaďování profesních a rodinných životů. Součástí teoretické části je také pohled na současnou situaci ve společnosti - na systém pro-rodinných opatření ze strany státu, na možnosti, které se rodičům a jejich dětem nabízejí, s podrobným popisem dostupných forem péče o děti raného věku. Snahou je popsat tyto možnosti, jejich výhody a nevýhody a zaměřit se na jednu z nich, nově legislativně podporovanou dětskou skupinu. K tomu by měla pomoci i druhá, praktická část práce. Jejím cílem bylo zkoumat již fungující dětskou skupinu v Brandýse nad Labem a zaměřit se na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.