Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Změny vitální kapacity plic u plavců s dětskou mozkovou obrnou po různých typech plaveckého tréninku
Koroleva, Alena ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název: Změny vitální kapacity plic u plavců s dětskou mozkovou obrnou po různých typech plaveckého tréninku. Cíle: Cílem práce bylo zjistit, jak se mění vitální kapacita plic (VC) po plaveckém tréninku (technický, aerobní a anaerobní) u šesti plavců s dětskou mozkovou obrnou. Metody: Studie se zúčastnilo šest dospělých probandů ve věku od 22 do 37 let. Jednalo se o plavce trénujících v klubu PARA PLAVÁNÍ PRAHA z. s. Měření bylo realizováno pomocí osobního spirometru v rámci sportovního tréninku. Pro účely testování byly určeny tři typy tréninku: technický, aerobní a anaerobní. Každý proband byl v rámci jednoho tréninku změřen šestkrát - dvakrát před tréninkem, okamžitě po tréninku a po pěti minutách po skončení tréninku. Trénink každého probanda trval 30 minut. Výsledky: V rámci výzkumu byly u všech zúčastněných probandů zjištěny hodnoty FVC a FEV1 v závislosti na různých typech tréninku. Během technického tréninku se hodnoty FVC probandů pohybovaly v rozmezí od 3,13 do 7,51 litru, hodnoty FEV1 zde dosahovaly rozmezí 3,13 až 4,68 litru. Zároveň lze pozorovat zvýšení FVC v průměru u všech probandů o 16,1 % a u FEV1 naopak pokles o 3,4 %. Při aerobním tréninku dosáhli probandi výsledků FVC 2,66 až 6,11 litru a po jeho doplavání hodnoty v průměru klesly o 1,1 %. Hodnoty FEV1 byly v rozmezí 2,63 až 4,6...
Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách
Peřinová, Klára ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Tato diplomová práce "Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách" obsahuje informace o vzdělávání žáků s tělesným postižením. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou potřeby a metody vzdělávání žáků s tělesným postižením. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké vyučovací metody, didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky a další postupy a přístupy k žákům jsou využívané pedagogy na základní škole. Diplomová práce obsahuje analýzu přínosu Jedličkova ústavu a škol. Výzkum pracuje s následujícími metodami: strukturované rozhovory s pedagogy, zúčastněné pozorování na základní škole. Teoretická část práce obsahuje druhy tělesného postižení, souběžného postižení více vadami, Jedličkův ústav a školy a informace o vzdělávání žáků s tělesným postižením a se souběžným postižením více vadami. Praktická část práce se zabývá interakcí mezi žáky a pedagogy, mozkovou obrnou, vyučovacími metodami a potřebami žáků. Žáci potřebují bezbariérové prostředí, kompenzační pomůcky, podpůrná opatření, podporu jejich motivace a soběstačnosti. Učitelé učivo často vysvětlují a pokládají otázky. Žáci mají individuální vzdělávací plány, slovní hodnocení, klasifikaci, testy, zkoušení, exkurze a další školní kurzy. Pedagog volí vyučovací metody podle potřeb žáků. Informace o vzdělávacích a dalších potřebách jsou velmi důležité pro...
Vliv přetrvájících primitivních reflexů na psychomotorický vývoj dětí s mozkovou obrnou
Liscová, Irena ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Volemanová, Marja Annemiek (oponent)
Diplomová práce je zaměřená na psychomotorický vývoj dětí s mozkovou obrnou v souvislosti s přetrvávajícími primitivními reflexy. Úvodní kapitoly předkládají teoretické poznatky o mozkové obrně, její etiologii, klinickém obraze, jednotlivých formách a komplexní diagnostice, včetně speciálně pedagogické. Další část práce se zaměřuje na psychomotorický vývoj dítěte s mozkovou obrnou, zejména na vývoj hrubé i jemné motoriky a vývoj řeči. Hlavní oddíl práce pojednává o neurofyziologické podstatě primitivních reflexů a jejich významu pro raný vývoj dítěte. Jsou zde rozebrány jednotlivé primitivní reflexy, vliv jejich perzistence na psychomotorický vývoj dítěte s mozkovou obrnou a možnosti jejich integrace zvolenými terapeutickými koncepty. Pozornost je také zaměřena na důležitost multioborové spolupráce léčebné rehabilitace a speciálně pedagogické péče v problematice primitivní reflexologie. Výzkumná část práce je založena na kvalitativní metodologii a pracuje s daty ze tří případových studií. Jednotlivá data byla získána porovnáním vstupního a výstupního vyšetření. Cílem práce je prostřednictvím případových studií zkoumat, jakými způsoby lze ovlivnit perzistenci primitivních reflexů, jenž má vliv nejen na motorické dovednosti, chování či emocionalitu, ale v pozdějším věku také na vznik specifických...
Možnosti fyzioterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Podtitul: Se zaměřením na kvadruparetickou formu s těžkým mentálním postižením
Zajícová, Johana ; Kymplová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Konopáčová, Eva (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Johana Zajícová Vedoucí práce: MUDr. Jaroslava Kymplová MBA, Ph.D. Název bakalářské práce: Možnosti fyzioterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou Podtitul: Se zaměřením na kvadruparetickou formu s těžkým mentálním postižením Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce (BP) se zabývá problematikou dětské mozkové obrny (DMO) a možnostmi fyzioterapie. Zaměřuje se na děti s DMO v kombinaci s těžkým mentálním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, která je napsána formou literární rešerše, shrnuje poznatky o dětské mozkové obrně. Je v ní popsána etiologie a patogeneze, klinický obraz, diagnostika, rehabilitace a možnosti fyzioterapeutických metod. Konec teoretické části obsahuje kapitolu zaměřenou pouze na problematiku a možnosti fyzioterapie u kvadruparetické formy s těžkým mentálním postižením. Praktická část zahrnuje dvě kazuistiky imobilních pacientů s kvadruparetickou formou DMO a těžkým mentálním postižením. Obsahuje vyšetření a popis fyzioterapeutické intervence. Výsledky terapie jsou hodnoceny goniometrickým vyšetřením. V terapii byly využity prvky technik měkkých tkání, pasivní pohyby, prolongované protahování a prvky respirační fyzioterapie. Cílem bakalářské práce je shrnutí možností fyzioterapie u DMO, popis terapie a...
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with possible use of videogames and gaming-related technology in medical training and healthcare. General public often consider games as a waste of time or as a purely entertaining. Therefore, the aim of this thesis is to provide evidence of their usefulness and positive impacts on the field of medical training and healthcare. First part of this work refers to and critically analyses the impact of videogames on medical training of students, physicians and even patients. While in the second part the way of using computer games in healthcare is discussed. For example, they can be used in the therapy of children diagnosed with autism spectrum disorder or cerebral palsy, also as a way of reducing pain or discovering new biochemical structures. The intention is to cover, apart from gaming, also related technology like virtual reality and augmented intelligence which even enhances the experience of medical training or usage in healthcare.
Využití Pro-aktivní léčebné metody se vzduchovými dlahami Urias v ergoterapii horní končetiny u dětí s diagnózou mozková obrna.
Bakun, Jana ; Čábelková, Alžběta (vedoucí práce) ; Krivošíková, Mária (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Jana Bulavčuková Vedoucí práce: Bc. Alžběta Čábelková Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití Pro-aktivní léčebné metody se vzduchovými dlahami Urias v ergoterapii horní končetiny u dětí s diagnózou mozková obrna. Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá využitím Pro-aktivního přístupu v neurorehabiliaci u dětí s mozkovou obrnou. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je stručně popsána mozková obrna, konkrétně její etiologie, klasifikace jednotlivých forem a jejich klinický obraz. Dále se teoretická část zabývá přístupem Pro-aktivní léčebná metoda se vzduchovými dlahami Urias a ostatními terapeutickými pomůckami (dále jen PANat), základní charakteristikou, neurofyziologickým podkladem a modelem motorického učení. Cílem bakalářské práce je sestavit cvičební plán dle konceptu PANat na ovlivnění rozsahu pohybů na horní končetině u dětí se spastickou kvadruparétickou a triparetickou formou mozkové obrny. Dílčím stanoveným cílem je zjistit, zda má tříměsíční rehabilitace za pomoci sestaveného cvičebního plánu efekt na svalový tonus, úchopové funkce a soběstačnosti. Praktická část potvrzuje pozitivní účinek Pro-aktivní terapie se vzduchovými dlahami na rozsah pohybů na horní končetině. Je vypracovaná formou třech...
Efektivita kooperace fyzioterapie a logopedie u dětí školního věku s dětskou mozkovou obrnou
KASPEROVÁ, Eliška
Bakalářská práce se zabývá kooperací fyzioterapie a logopedie u dětí školního věku s dětskou mozkovou obrnou (DMO). V první části je popsána DMO jako onemocnění - formy, vznik a narušená komunikační schopnost u těchto dětí. Následuje popis základních využívaných metod ve fyzioterapii. U logopedie jsem zmínila důležité faktory práce s těmito dětmi. Druhá polovina je věnována praktické části, která je tvořena kvalitativním výzkumem vypracovaná formou kazuistik. Výzkumný soubor tvoří celkem tři děti s DMO - dvě dívky a jeden chlapec docházející do centra Kaňka o.p.s. Informace jsem získala pomocí vstupního kineziologického rozboru, aspekcí, náhledu do zdravotní dokumentace v případě anamnézy a výsledků terapie ze strany logopedky. Prvním cílem mé práce bylo popsat diagnostické a terapeutické postupy ve fyzioterapii a logopedii u dětí školního věku s dětskou mozkovou obrnou. Druhým cílem bylo popsat rozdíl v efektivitě logopedie navazující na fyzioterapeutickou péči a logopedie prováděné izolovaně. Každý pacient z výzkumného souboru absolvoval sedm terapií - vstupní kineziologický rozbor, dvě logopedické intervence bez předchozí fyzioterapie a čtyři fyzioterapie různé náplně s následnou logopedickou intervencí. Výsledky byly posuzovány na základě mého pozorování a hodnocení logopedky. Své terapie považuji za úspěšné, neboť se v mé práci prokázalo, že kooperace fyzioterapie a logopedie je opravdu důležitá a má své kladné výsledky. Došlo například ke zlepšení sedu dětí během logopedické terapie, uvolnění mimiky, zlepšení dechu pro logopedické cvičení či prodloužení fonační doby.
Možnosti terapií u dětí s DMO aplikovaných ve speciální mateřské škole v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji.
HÁNOVÁ, Veronika
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi dostupných terapií pro děti s dětskou mozkovou obrnou ve vybraných speciálních mateřských školách, které pracují po vzoru koordinované rehabilitace. Cílem je zjistit, jaké terapie jsou danou speciální mateřskou školou nabízené a jak fungují. V teoretické části se zabývám definováním jedince s postižením, zejména pak jedince s dětskou mozkovou obrnou a dále systémem koordinované rehabilitace. V Praktické části jsou popsaná zařízení, tedy Mateřská škola při centru ARPIDA, o.p.s. a Mateřská škola a SPC Jihlava, p.o., výzkumný soubor a využívané terapie. Při výzkumu jsem využila metodu pozorování a polostrukturovaný rozhovor s rodiči vybraných dětí, terapeuty a pedagogy ze speciálních mateřských škol. Výsledky práce nastiňují možnosti terapií využívaných dětmi s DMO a fungování těchto terapií v Mateřské škole při centru ARPIDA, o.p.s. a v Mateřské škole a SPC Jihlava, p.o..

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.