Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 263 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení LGBT lidí ve vybraných státech střední Evropy
Eckhardt, Kryštof ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Šerý, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce pomocí diskurzivní analýzy vybraných médií a legislativních zdrojů zkoumá postavení LGBTQ lidí ve vybraných státech střední Evropy. Práce zkoumá vývoj právního postavení LGBTQ lidí v jednotlivých státech, dále se práce zabývá otázkou vlivu fantomové hranice Železné opony na situaci LGBTQ lidí v jednotlivých státech. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že v posledních deseti letech došlo ve střední Evropě jak ke zlepšení, tak ale i zhoršení právního postavení LGBTQ lidí. Mezi lety 2014 až 2024 došlo v Německu, Rakousku a Slovinsku k zavedení manželství stejnopohlavních párů, český parlament přijal v roce 2024 novelu občanského zákoníku, která k 1. lednu 2025 zavádí partnerství stejnopohlavních párů, které jim zaručí více práv, částečně i práva rodičovská. Zavedení obdoby registrovaného partnerství se po změně vlády očekává v Polsku. Maďarsko je státem, který v uplynulých deseti letech prováděl silně restriktivní politiku vůči LGBTQ lidem. Situace na Slovensku se i po teroristickém útoku v Bratislavě dále zhoršovala. Dále bylo zjištěno, že fantomová hranice bývalé Železné opony má obrovskou diskurzivní sílu v otázce práv LGBTQ osob, její reálný vliv na tuto otázku je však minimální. Mnohem silnější reálný vliv na postavení LGBTQ lidí má fantomová hranice, která vznikla při dělení...
Genome duplication in Stellaria genus - the more, the merrier? Link between ploidy levels and sexual polymorphism.
Krtilová, Eliška ; Slovák, Marek (vedoucí práce) ; Prančl, Jan (oponent)
Polyploidizace u krytosemenných rostlin je dobře zdokumentovaný jev, který je často spojován s různými reprodukčními strategiemi, včetně přítomnosti sexuálních polymorfismů. Tento vztah je obzvláště zajímavý u vysoce polyploidních organismů, kde může být interakce velmi komplexní, přičemž ale stále zůstává nedostatečně vysvětlená. Diplomová práce je zaměřená na prohloubení poznání o vztahu mezi vysokou polyploidií a sexuálními polymorfismy u druhového komplexu Stellaria palustris (Caryophylaceae), který vykazuje mimořádně vysoké ploidní úrovně přesahující 2n = 10x a vykazuje variabilní sexuální expresi. Abychom rozšířili naši analýzu, zahrnuli jsme zároveň blízce příbuzné druhy S. graminea (2x a 4x) a S. longifolia (2x). Naše studie je zaměřena na Střední a Severní Evropu, využívajíc různé metodologické přístupy, včetně odhadu velikosti genomu, počítání chromozomů, genetických analýz založených na Sangerově sekvenování a hodnocení variability morfologie květu a sexuální exprese. Hlavní hypotézy zkoumaly asociace mezi ploidní úrovní a zeměpisnou šířkou, jakož i ploidní úrovní a sexuálními polymorfismy. Počty chromozomů u S. palustris se pohybovaly mezi 2x = 154 - 208, což odpovídá 2n=12x, 14x, a 16x, zatímco u S. graminea a S. longifolia jsme potvrdili jejich původně známé ploidní úrovně. Ačkoli...
Technicko-provozní faktory ovlivňující výkony letišť v civilním letectví
Květoň, Petr ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá faktory, které přímo či nepřímo ovlivňují chod letiště. Práce obsahuje teoretické poznámky ovlivňujících faktorů, výpis letadel a jejich charakteristiku, včetně vzájemného porovnání v grafech. Další část se zaměřuje na samotné letiště, kde se snaží idenfitikovat faktory, které mají na jeho chod vliv, včetně historických událostí. Další část je soustředěna na výběr letišť ve Střední Evropě, určení vhodných výkonových charakteristik, které jsou následně porovnávány a vyhodnocovány.
Mikroplasty a jejich vliv na životní prostředí
Kopicová, Jana
Tato bakalářská práce se zabývá plastovým znečištěním životního prostředí se zaměřením na mikroplasty. V teoretické části je zpracována literární rešerše, kde je popsána problematika plastů a jejich mikroskopických částic. Tato část obsahuje přehled aktuálních informací o zdrojích, výskytu a možných dopadech mikroplastů na životní prostředí se zaměřením na vodní složku. Rešerši uzavírá vliv na živé organismy a lidské zdraví. V praktické části bylo realizováno dotazníkové šetření, kde byly zjišťovány názory a informovanost dotazovaných na danou problematiku. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že většina respondentů, obeznámených s pojmem mikroplasty, není dostatečně informována o jejich vlivu na životní prostředí. Stejně tak se prokázalo, že v této oblasti chybí osvěta. Zároveň byla provedena komparativní analýza, ze které vyplývá, že více než 80 % lidí by zavedení zálohování PET lahví hodnotilo pozitivně. Mimoto se u respondentů potvrdila nízká znalost legislativních předpisů nakládajícími s plastovým odpadem.
Political Cycles and Their Impact on Macroeconomic Indicators in the Central Europe
Botka, Jan ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Buliskeria, Nino (oponent)
Tato studie zkoumá vliv politického cyklu na makroekonomické ukazatele ve střední Evropě, s hlavním zaměřením na Českou republiku. Bylo vytvořeno celkem třicet devět modelů vektorové autoregrese (VAR) s použitím dat z let 1998 až 2022 za účelem aplikace teorie politického hospodářského cyklu (PBC). Ve většině vybraných zemích se jedná se o první použití modelu VAR v tomto kontextu. Jako hlavní proměnné v modelu, které mohou být ovlivněny poli- tickými cykly, byly vybrány reálné HDP, inface a nezaměstnanost. Výsledky ukázaly, že neexistuje konzistentní signifkantní vztah mezi politickým cyklem a makroekonomickými ukazateli napříč všemi zeměmi. Naopak každá země ukazuje různé vazby a občas i protichůdné výsledky ve srovnání s předpok- ládanou teorií. Nicméně, určité vztahy mezi politickým cyklem a makroeko- nomickými ukazateli v jednotlivých zemích zpozorovány byly. Ty naznačují existenci PBC alespoň částečně v České republice, Maďarsku a Rakousku. Naopak, v případě Polska, Slovenska a Německa nebyly nalezeny žádné důkazy pro PBC nebo výsledky byly opačné oproti očekávání. Kromě toho byla iden- tifkována existence "ideologického" politického cyklu v Maďarsku, ale ne v České republice, Německu nebo Rakousku. Signifkantní výsledky pro Polsko ukázaly náznaky opačného vztahu, než bylo očekáváno. Tato...
Dlouhodobé trendy ve vývoji nezaměstnanosti na úrovni obcí ve vybraných státech střední Evropy
Sauerová, Kristýna ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Šťastná, Simona (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je odhalit zákonitosti prostorové diferenciace nezaměstnanosti na úrovni obcí ve vybraných středoevropských zemích a její změny v novém tisíciletí. Pro tento účel je střední Evropa vymezena jako oblast Polska, Česka, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Výzkum je zaměřen na identifikaci prostorových shluků míry nezaměstnanosti ve vybraných zemích s využitím pokročilých prostorových a statistických metod, jako je hot spot analýza. Výstupy analýzy rozdělují všechny obce do dvou hlavních skupin - shluku s vysokou mírou nezaměstnanosti a shluku s nízkou mírou nezaměstnanosti. Následně jsou tyto dvě kategorie podrobeny detailnímu kvantitativnímu výzkumu, který zkoumá jejich stabilitu ve zvoleném období (od roku 2005 do roku 2021). Příslušnost každé obce ke klastru je dále vysvětlena pomocí binárních logistických regresních modelů, které využívají prostorové, velikostní determinanty a také rezistenci. Nakonec jsou výsledky vysvětleny v historických, sociálních a ekonomických souvislostech socioekonomického geografického pohledu na jednotlivé země. Analýza pracuje s databází míry nezaměstnanosti složené z údajů poskytnutých národními statistickými a pracovními úřady. Údaje z jednotlivých úřadů byly shromážděny, upraveny a vloženy do unikátní databáze. Hlavním...
Lasicovité šelmy střední Evropy v kvartérním fosilním záznamu
Vencová, Barbora ; Horáček, Ivan (vedoucí práce) ; Kyselý, René (oponent)
Předložená práce shrnuje výsledky revize 414 fosilních dokladů lasicovitých šelem z 136 nálezových celků čtvrtohorního a pliocenního stáří (6 MN51-17, 8 Q1, 10 Q2, 2 Q3, 104 Q4) z území ČR a Slovenska shromážděných ve sbírkách PřF UK a Národního muzea. Výsledky detailní biometrické analýzy srovnávané s datovým aparátem souběžné analýzy souboru recentních forem (204 jedinců 8 spp.) a literárních referencí umožnily spolehlivé určení většiny dokladů (celkem 9 recentních a 7 fosilních taxonů). Početnějšími soubory, umožňujícími podrobnější hodnocení, byl zastoupen rod Martes a zejména pak skupina Mustela nivalis - M. erminea tvořící celkem 77% všech dokladů. Doklady této skupiny z nejstaršího úseku (MN15- MN17) jsou blízké společnému předku obou recentních druhů, identifikuji je jako Mustela pliocaenica. Rovněž staropleistocenní formy (MN17-Q2 M. praenivalis, M. palerminea) se od recentních populací zřetelně liší. Fenotypové přestavby ústící k recentním formám probíhají tedy zřejmě až ve středním pleistocenu (Q3). Bohatý aparát dokladů ze souvislých vrstevných sledů současného glaciálního cyklu ukazuje nápadnou převahu dokladů z různých úseků glaciálu (včetně LGM) a vysoce průkazné fenotypové změny obou druhů v tomto období. Areálové expanse a vývoj fenotypových specifik těchto druhů (včetně extrémní...
Vstupní znalosti a představy o středoevropských státech u žáků mladšího školního věku
FLEISCHMANNOVÁ, Tereza
Práce se zabývá rozsahem a úrovní vstupních znalostí a představ o středoevropských státech u žáků mladšího školního věku. Cílem práce je prostřednictvím kvantitativního výzkumného šetření zhodnotit komplexní znalosti žáků prvního stupně o státech střední Evropy. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření u 396 respondentů z osmi základních škol a umožnilo tak posouzení úrovně geografických znalostí u žáků čtvrtých a pátých ročníků základních škol. Analytická část diplomové práce se orientuje na výsledky a jejich srovnání dle několika kategorií, jimiž jsou rozdíly ve znalostech napříč školami, ročníky a genderu. Rovněž se tato část zabývá rozdíly vyplývajících z umístění a velikosti daných základních škol a v neposlední řadě také na zdroj těchto vědomostí. Závěrečná praktická část se zakládá na výsledcích dotazníkového šetření a obsahuje edukační materiál, který je rozšířen o metodickou příručku pro pedagogy a náměty na výuku středoevropských států.
Analýza vhodných letišť pro výcvikové lety IFR ve střední Evropě
Mach, Lukáš ; Juračka, Jaroslav (oponent) ; Sklenář, Filip (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vhodných letišť střední Evropy pro výcvikové lety IFR z Letiště Brno-Tuřany. První část hovoří o IFR létání obecně. Druhá část tvoří přehled všech civilních letišť ve střední Evropě, která jsou schválená pro provoz dle přístrojů. Třetí část se věnuje pěti nejvhodnějším pro zmíněný výcvik dle vytíženosti a doletové vzdálenosti. Dále rozebírá cenu letištních poplatků. Obsahem poslední části je pozemní příprava IFR letů z Letiště Brno-Tuřany (LKTB) na tři vybraná letiště z druhé části.
Analysis of available applications on airspace in Central Europe and their use for route planning
Zgančík, Martin ; Červenka, Miroslav (oponent) ; Sklenář, Filip (vedoucí práce)
The thesis aims to create an overview and compare available commercial and non-commercial VFR flight planning applications. Additionally, to plan a flight within Central Europe with the minimal length of 1000km under VFR and to describe the pre-flight on-land preparation. The thesis consists of three parts. The first part of the thesis consists of the overview and comparison of selected applications for VFR flight planning. The second part describes and compares applications that map the airspace within Central Europe. The third part focuses on practical flight planning while using one of the aforementioned applications.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 263 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.