Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 166 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Examining Innovation-Growth View and Innovation-Fragility View: A Case of European Countries
Xu, Yunqiao ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Radošević, Slavo (oponent) ; Hanzlík, Petr (oponent)
This thesis examines the innovation-growth view and innovation-fragility view on the impacts of financial innovation on banking performances in 22 European countries. It focuses on three aspects of analysis: the relationship between financial innovation and bank growth, the relationship between financial innovation and bank stability, and the relationship between financial innovation and banking performance reduction during the COVID-19 pandemic. The panel data sample consists of 4479 active banks in 22 European Union countries from 2008 to 2020. This paper uses the fixed effects model. The paper finds that financial innovation contributes to both bank asset growth rate and bank loan growth rate. Banks with lower market shares, higher loan to asset ratios, and higher tier 1 capital ratios have faster asset growth rates compared to others. Financial R&D intensity value added leads to both lower bank z-score and lower log bank z-score, while the ratio of off-balance sheet items to total assets leads to a higher log bank z-score. There is also evidence for cross-country variation. During the COVID-19 pandemic, off-balance sheet items divided by total assets negatively impacts the change in ROA for banks between 2018 and 2020, which supports the innovation-fragility view.
"Změnu myšlení nelze nařídit": systém neformálního vzdělávání seniorů v ČR z pohledu veřejné politiky
Bílková, Kateřina ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje systému neformálního vzdělávání seniorů v ČR z pohledu veřejné politiky. Hlavním výzkumným cílem je zmapovat aktuální stav, hlavní problémy a klíčová témata v oblasti neformálního vzdělávání seniorů v České republice. Systém neformálního vzdělávání seniorů představuje velmi rozvětvenou strukturu institucí, jež vzdělávací programy a aktivity nabízejí. Jak cílová skupina seniorů, tak škála nabízených programů, se vyznačují velkou diverzitou, což na jedné straně nabízí účastníkům i poskytovatelům velkou flexibilitu a autonomii v participaci, ale na straně druhé to také představuje výzvu pro veřejnou politiku, jak tento fenomén komplexně a inkluzivně uchopit. Neformální seniorské vzdělávání v ČR není definováno v legislativě, a gesce této agendy se tak štěpí mezi tři různé resorty: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury. Vzhledem ke zmiňované diverzitě bylo pro analýzu systému využito kvalitativní šetření skrze expertní rozhovory a sekundární analýzu veřejněpolitických dokumentů. Vzorek expertů je sestaven tak, aby výstupy zachycovaly zkušenosti všech typů institucí, jež neformální seniorské vzdělávání v nějaké formě poskytují. Zahrnuje ale také experty, kteří se tématu věnují na teoretické a systémové...
Přístup českých populistických stran k Evropské unii během koronavirové krize
Koryntová, Eva ; Kubát, Michal (vedoucí práce) ; Mejstřík, Martin (oponent)
ředložená diplomová práce se zabývá přístupem českých populistických politických subjektů, hnutí ANO 2011, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM) k řešením koronavirové krize. Za pomocí zy jsou tyto strany zkoumány na základě rozprav jejich členů v dolní komoře Parlamentu České republi - Poslanecké sněmovně. Práce odhalila, že přestože jsou všechny zkoumané strany euroskeptické, nebyl jejich přístup k EU totožný. Strany ve zkoumaném obí opoziční - tedy SPD a KSČM se k EU stavěly kriticky téměř ve všech zkoumaných bodech, žádaly po vládě jednání na národní úrovni a užívaly téměř totožné argumenty. Vládní hnutí ANO užívalo rétoriky vůči EU umírněnější, v některých případech se dokonce stavělo i do pozice obránce politik EU. Jedinou osobností tvrdě kritizující EU v být předseda vlády Andrej Babiš, jehož vyjádření vůči EU se s blížícími volbami do Poslanecké sněmovny stále více vyostřovala.
Dopady pandemie COVID-19 na percepci migrace do ČR
Poláková, Michaela ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním dopadů pandemie COVID-19 na percepci migrace do České republiky skrze optiku teorie sekuritizace. Propuknutí pandemie COVID-19 znamenalo celosvětový milník ve vývoji všech oblastí běžného života, které byly v mnoha případech s okamžitou platností pozastaveny s cílem zamezit šíření nakažlivého onemocnění, a migrace v tomto případě nebyla výjimkou. Po vyhlášení nouzového stavu v České republice z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s novým koronavirem v březnu 2020 byl následně zakázán vstup všem cizincům do země, a na dobu neurčitou zastavena veškerá migrační řízení. Projekt pracuje s hypotézou, že migrace byla sekuritizována skrze tato omezení přijatá s cílem zastavení šíření nákazy, ve jménu ochrany veřejného zdraví. Práce analyzuje změny v percepci migrace v porovnání s předpandemickou situací, kroky české vlády směrem k migraci v době pandemie, a její vnímání. Cílem této práce je tak přiblížit změny v percepci migrace vlivem propuknutí pandemie COVID-19, a popsat, jak tyto změny ovlivnily další sekuritizaci migrace.
Komunikace Ministerstva zdravotnictví České republiky během koronavirové pandemie na oficiálních sociálních sítích
Preissová, Viktorie ; Jansa, Petra (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Tato práce se zabývá komunikací Ministerstva zdravotnictví České republiky na sociálních sítích Facebook a Instagram v období koronavirové pandemie od 1. března 2020 do 31. července 2021. Vychází z teorie krizové komunikace, politické komunikace a politické marketingové komunikace na sociálních sítích. Za pomoci kvantitativní obsahové analýzy jsou zkoumána témata, formy, apely a emoční rámce analyzovaných obsahů. Z výsledků analýzy vyplývá, že se komunikace Ministerstva zdravotnictví v rámci analyzovaných facebookových příspěvků věnovala nejvíce tématu hygienických a protiepidemických opatření, zavádění a rozvolňování těchto opatření a očkování. V případě analyzovaných instagramových příspěvků se Ministerstvo zdravotnictví nejčastěji věnovalo hygienickým a protiepidemickým opatřením, míře rizika nakažlivosti v České republice a zveřejňování relevantních informací a kontaktů poskytujících relevantní informace. Nejčastěji byly publikovány příspěvky bez apelu a emočního rámce.
Evaluace spokojenosti klientů kontaktních center ve Zlínském kraji, v kontextu pandemie COVID-19
Hanáková, Karla ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Jandáč, Tomáš (oponent)
ÚVOD: Celosvětová pandemie COVID-19 a prosazování omezujících opatření v oblasti veřejného zdraví, nezbytných k omezení šíření viru, ovlivnila veškeré aspekty moderního života a dotkla se mj. také oblasti užívání drog. Dotkla se také trhu s drogami včetně sociálních a zdravotních reakcí na drogový fenomén. V reakci na zaváděná opatření vzrůstal tlak také na adiktologické služby, jejich provoz, zaměstnance a v neposlední řadě klienty. ZAMĚŘENÍ PRÁCE: Cílem práce bylo, zjistit míru spokojenosti/ nespokojenosti klientů kontaktních center ve Zlínském kraji, s nabízenými intervencemi a službami v tomto období a ověřit si tím schopnost kontaktních center zareagovat a flexibilně se přizpůsobit situaci, v kontextu pandemie COVID-19 a zaváděných protiepidemických opatření směrem ke snížení dopadu pandemie na klienty a zaměstnance kontaktních center. METODY: Respondenti byli vybráni metodou záměrného výběru přes instituce. Prostředek pro získání zpětné vazby představovala evaluace spokojenosti. Nástrojem pro sběr dat byl dotazník. Soubor tvořilo celkem 40 respondentů. Získaná data byla vyhodnocena programem STATA® 15.0, Statistic Data Analysis, MP. Prezentace a interpretace výsledků je provedena jednoduchou deskriptivní statistikou. Pro ilustraci jsou použity grafy, tabulky. VÝSLEDKY: Kontaktní centra...
Non-state actors and their behaviour during the pandemic of COVID-19
Hůlka, Tomáš ; Ludvík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kocmanová, Markéta (oponent)
Diplomová práce se věnuje kvalitativnímu studiu a analýze násilných nestátních aktérů během pandemie Covid-19. Konkrétně se pace zaměřuje na zkoumání přizbůsobení se chování gangů v Rio de Janeiru, Brazílii, od počátku pandemie v Brazílii po následujících 6 měsíců. Cílem práce je hloubková a celistvá analýza vybraných aktérů skrze teorie násilných nestátních aktérů. Analýza je postavena na konceptu rebelokracie, definovanou Annou Archonou a změna v chování, vlivu a autonomii násilných nestátních aktérů je vyhodnocována skrze optiku rámce ARI vytvořenou Erselem Aydinlim. Rámec se zaměřuje na tři hlavní analytické kategorie- autonomii, reprezentaci a vliv zkoumaného aktéra. Primárně tato práce cílí na zjištění a odkrytí reakce a adaptace násilných nestátních aktérů za okolností globální pandemie a to zejména na lokální rovině. Za druhé je cílem této diplomové práce přispět a rozšířit současný výzkum věnovaný násilným nestátním aktérům na globální úrovni, zejména pak v oblasti Latinské Ameriky. Práce nabízí podrobný rozbor přizpůsobení se násilných nestátních aktérů pandemii. Diplomová práce zkoumá rostoucí legitimitu a autonomii těchto aktérů. Práce poskytuje čtenáři náhled do širšího historického kontextu vývoje násilných nestátních aktérů v Brazílii se záměrem prohloubit a ucelit porozumění...
Marketingový mix fitness centra FreshKruháč za pandemické situace
Pavelková, Simona ; Opelík, Daniel (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Marketingový mix fitness centra FreshKruháč za pandemické situace Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení doporučení pro zlepšení fungování fitness centra FreshKruháč za krizové situace. Doporučení budou vycházet ze zhodnocení jednotlivých nástrojů marketingového mixu a z identifikace problematických oblastí fitness centra za pandemie. Metody: Zhodnocení marketingového mixu bylo provedeno analýzou webových stránek a sociálních sítí centra. Dále byl proveden rozhovor s vedením centra za účelem zjištění informací, které nebyly dohledatelné a k sestavení seznamu slabých a silných stránek. Poslední využitou metodou bylo párové srovnávání, které stanovuje důležitost slabých a silných stránek centra za pandemie. Výsledky: Na základě zhodnoceného marketingového mixu byl s vedením centra vytvořen seznam slabých a silných stránek. Určení jejich důležitosti metodou párového srovnávání, které bylo realizováno zaměstnanci vybraného fitness centra, sloužilo jako podklad pro návrhy na zlepšení. Doporučení slouží pro efektivnější fungování centra při další potenciální krizové situace. Naopak souhrn nejdůležitějších silných stránek je inspirací pro další fitness centra. Klíčová slova: marketing, služby, párové srovnávání, covid-19, fitness centrum
České herní komunity na platformě Twitch během koronavirové pandemie a vliv streamerů na fanouškovské vnímání Covidu-19
Poláčková, Nikola ; Švelch, Jan (vedoucí práce) ; Fousek Krobová, Tereza (oponent)
Tématem diplomové práce je role českých herních streamů a online komunit kolem nich utvořených v životech jejich členů během pandemie Covid 19. Práce si klade za cíl popsat, jakým způsobem ovlivňují streameři a online komunity názory svých členů na pandemi koronaviru a jak zapadají do jejich každodenního života. Streamování je zde zasazeno do kontextu gamingu jako divácké aktivity a představeny jsou fenomény názorového vůdcovství, parasociálních vztahů a online komunit. Hlavní část práce je věnována smíšenému výzkumu, který byl rozdělen do tří částí. V první části autorka prostřednictvím kvantitativního online dotazníku zjišťovala názory a postoje diváků streamovací platformy Twitch. V dalších částech realizovala kvalitativní rozhovory s diváky i streamery. hlubší porozumění zkoumaného fenoménu. Ukázalo se, že vliv streamerů a online komunit na názory respondentů týkajících se pandemie koronaviru je poměrně marginální, což je zčásti způsobeno i názorovou shodou v rámci komunit. Streameři a hlavně online komunity ale hrály velkou sociální roli - nahrazovali respondentům jejich volnočasové aktivity i mezilidské kontakty a herní streamy se spolu s komunitními chaty stávaly místem, kde bylo možné utéct od reality každodenního života nebo se ze svých problémů v anonymitě vypovídat.
Dezinformace na českých dezinformačních webech během pandemie onemocnění covid-19
Schneiderová, Soňa ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Bakalářská práce "Dezinformace na českých dezinformačních webech během pandemie onemocnění covid-19" se v kontextu fenoménu lživých zpráv zabývá obsahy publikovanými na dezinformačních médiích Ac24.cz, Sputnik, Aeronet a Parlamentní listy během pandemie covidu-19. Cílem práce je zanalyzovat články na zmíněných webech, zjištění, kterých témat se týkaly a jak se měnily v čase. Zároveň s tím bude zkoumána i jejich podoba, zda články měly clickbaitové titulky a zda jejich autoři byli anonymní nebo veřejní. V teoretické části je nejprve ukotven pojem falešné zprávy, jeho rozdělení na misinformace, malinformace a dezinformace. V dalších podkapitolách jsou pak řešeny hlavně dezinformace, jejich rizika, autoři a dezinformační média. Dále se práce věnuje legislativě, regulacím dezinformací a dezinformačních médií. V druhé části jsou představena výzkumná východiska. Výzkum je založen na kvantitativní obsahové analýze, která je doplněna o kvalitativní obsahovou analýzu. Výzkumný vzorek se skládá z náhodného výběru deseti článků publikovaných na výše zmíněných webech z období prvního týdne měsíce, a to od října 2020 do dubna 2021. Výsledky analýzy jsou prezentovány v závěru práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 166 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.