Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 513 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modelování proudění vzduchu lidským vokálním traktem při tvorbě hlasu
Kučera, Marek ; Hájek, Petr (oponent) ; Švancara, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelováním proudění vzduchu lidským vokálním traktem při tvorbě hlasu. V teoretické části je stručně popsána anatomie dýchací soustavy, funkce lidských hlasivek, biomechanika tvorby lidského hlasu a teorie proudění. Následně je uveden přehled přístupů k výpočtovému modelování tvorby hlasu. V praktické části je popsána tvorba 2D modelů průdušnice a vokálního traktu s různým nastavením hlasivek. Byla vytvořena vhodná síť konečných objemů. V programu ANSYS Fluent bylo řešeno a analyzováno stacionární proudění. Pro nestacionární proudění byl určen vhodný časový krok a následně analyzovány výsledky. Na závěr je řešeno nestacionární proudění s předepsaným pohybem hlasivek.
Excessive pressure energy recovery in liquid transport systems
Luky, Samuel ; Bezdíček, Jiří (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
This thesis deals with unutilised pressure in liquid transport pipelines and possibilities to convert them to electricity. The first part evaluates all the current solutions, that is Pump as turbine, AXENT or STRAFLO turbine and counter rotating turbine and summarizes their advantages and disadvantages. The second part of the work is dedicated to designing an axial turbine to a specific municipality of Ferlach in Austria. This turbine design is afterwards evaluated through a simplified CFD simulation using ANSYS fluent. The results are assessed and further design improvements are proposed.
Rozptyl znečištění tuhými částicemi z elektromobilů ve městě pomocí CFD
Lipka, Jakub ; Pospíšil, Jiří (oponent) ; Linda, Jakub (vedoucí práce)
Napříč společností často panuje přesvědčení, že elektromobily jsou bezemisní alternativou k automobilům se spalovacími motory. Toto však není pravdivé, jelikož elektromobily sice neprodukují výfukové emise, ale jejich provozem stále dochází ke generování pevných částic, které jsou posléze uvolňovány do okolí. Jedná se převážně o částice vzniklé abrazivními procesy při opotřebení brzd, pneumatik a vozovky. Tyto emise navíc u elektromobilů bývají vyšší, díky jejich zvýšené hmotnosti. V této práci byl proto pomocí CFD vytvořen model rozptylu znečištění tuhými částicemi, které tato vozidla produkují, skládající se z modelu proudění kolem elektromobilu a z modelu unášení pevných částic. Bylo zjištěno, že emise pevných částic jsou prouděním unášeny zejména díky vírovým strukturám vznikajícím za automobilem. Částice mohou být uneseny až 1,9 m nad povrch vozovky a až 2,5 m do stran od automobilu, díky čemuž existuje riziko vdechování vzduchu s vysokou koncentrací těchto částic chodci na přilehlých chodnících.
Modifikace konstrukce a CFD simulace plnícího ventilu
Klíma, Štěpán ; Kohút, Jiří (oponent) ; Klas, Roman (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem vedení plnícího ventilu pomocí metody kovového 3D tisku pro aplikaci v hydraulickém lisu. Výroba vedení plnícího ventilu tradičními formami výroby je personálně, časově, ekonomicky a technologicky náročným procesem a metoda kovového 3D tisku může pomoci některé tyto výzvy překonat. Úvod práce se zabývá vysvětlením funkce plnících ventilů v mechanismu hydraulických lisů a stručným představením technologií výroby vedení ventilu včetně technologie kovového 3D tisku. Následuje vysvětlení nové konstrukce vzhledem k použité technologii. Dále je vytvořena pevnostní analýza pomocí metody MKP pro zjištění funkčnosti vedení ventilu a optimalizaci jeho tvaru. V této části se iterativním postupem podařilo dosáhnout snížení redukovaného napětí v žebrech na 68 % redukovaného napětí původní konstrukce změnou geometrie vedení ventilu. Současně je také zpracován teoretický úvod MKP včetně vysvětlení nelinearit v MKP. Následně je v práci zpracováno porovnání hydraulických ztrát vzniklých průtokem oleje původním ventilem a ventilem s modifikovaným vedením ventilu. Obdobně je i zde zpracována teoretická část uvádějící základy CFD, tvorbu sítě a modely turbulence.
Termoregulačního generátor pro malý spalovací kotel
Kováč, Samuel ; Babička Fialová, Dominika (oponent) ; Jecha, David (vedoucí práce)
S rastúcimi požiadavkami na plnosť využitia tepla, ktoré je produkované rastie aj snaha o využitie odpadového tepla. Jednou z možností ako takéto teplo využiť je priama premena tepelnej energie na elektrickú. K tomuto účelu slúži zariadenie nazývané termoelektrický generátor (TEG). V dnešnej dobe sa nachádzajú v skôr stále rozvojovej časti ich existencie. Limitujúcim faktorom je účinnosť doposiaľ známych termoelektrických materiálov. Napriek tomu táto technológia nachádza svoje využitia v praxi. Táto práca sa zaoberá základnými princípmi termoelektrickej premeny, doposiaľ objavenými materiálmi a ich účinnosťou a v neposlednom rade aplikáciou TEG v splyňovacom kotli na kusové drevo. Hlavnom myšlienkou projektu prebiehajúcom v spolupráci VUT a Ecoscroll je vývoj malého spaľovacieho zariadenia, kotla pre domácnosť na drevné palivo s ručným prikladaním, ktorý by spĺňal emisné parametre smernice o Ekodesignu 2009/125/ES, schopného fungovať nezávisle na pripojení ku elektrickej sieti.
Kvantitativní srovnání použitého typu sítě v CFD programu ANSYS Fluent
Koudelková, Kateřina ; Klas, Roman (oponent) ; Štefan, David (vedoucí práce)
Tvorba kvalitní výpočetní sítě je jednou z klíčových činností při každém CFD výpočtu. I zkušeným výpočtářům zabere tento úkon spoustu času, a proto je záměrem komerčních CFD softwarů tvorbu sítě co nejvíce zjednodušit a zautomatizovat. ANSYS Fluent představil nástroj na z části automatické generování sítě, metodu zvanou Mosaic mesh, jejímž cílem je zajistit, že v každé části geometrie je použit nejlepší typ prvku sítě pro dosažení optimálních výsledků. Polyhexcore je nejnovější způsob generace výpočetní sítě, kterou technologie Mosaic mesh využívá. Cílem této bakalářské práce je porovnat síť typu Polyhexcore s ostatními typy výpočetních sítí na aerodynamické testovací úloze.
Vortex induced vibrations
Szarka, Beáta ; Pluskal, Tomáš (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
This thesis deals with vortex-induced vibrations on different bluff body cross-sections. The theoretical part provides an overview of current energy production trends and introduces a hydrokinetic energy harvester, the VIVACE converter. The main principle of the system is a bluff body immersed in fluid flow undergoing vortex shedding formulating Kármán vortex street. The practical part deals with the evaluation of different profiles by forces acting on the bodies, frequency, and Strouhal number using 2D CFD simulations. The output of the investigation is the selection of the ideal cross-section shape of a cylinder for a VIVACE converter.
Bilance recirkulace vzduchu na chladicím paketu vozidla
Macejka, Kamil ; Čavoj, Ondřej (oponent) ; Vančura, Jan (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je vytvoriť vhodný nástroj pre rýchle analýzy recirkulácie teplého vzduchu na chladiacom pakete, ktorá je jedným z významných faktorov vplývajúcich na jeho účinnosť, zhodnotiť tento vplyv a navrhnúť spôsoby na jeho zníženie. Teoretická časť práce sa venuje popisu problému, preskúmaniu existujúcich štúdií a priblíženiu mechanizmov, ktoré sú súčasťou sledovaného javu. Praktická časť obsahuje analýzu prúdových a tepelných javov v motorovom priestore existujúceho vozidla, ktorej výsledky slúžia ako podklad pre vytvorenie výpočtového modelu s grafickým rozhraním. Tento model je následne použitý na porovnanie vplyvov rôznych vstupných parametrov a na základe výsledkov sú navrhnuté geometrické opatrenia cielené na zníženie negatívneho efektu recirkulácie, ktoré sú vyhodnotené pomocou CFD výpočtov.
Využití fluidikových systémů v robotických aplikacích
Eim, Jakub ; Parák, Roman (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a otestováním fluidikových prvků pro polohování dílů v robotické buňce. Cílem je nahradit vibrační stoly a podavače užívané v pick and place aplikacích navrhovaným fluidikovým řešením. Rešerše je věnovaná momentálně užívaným produktům pro polohování součástí, fluidním oscilačním tryskám a vzduchovým nožům. Praktická část je zaměřena na vývoj fluidikových elementů pomocí CFD simulací. Návrh 3D modelu robotické stanice s implementovaným fluidním řešením proběhl v programu Solid Edge. Robotická buňka byla programována pomocí digitálního dvojčete v simulačním prostředí Epson RC+. Pro odběr polohovaných součástí manipulátorem Epson C8-A1401S bylo implementováno strojové vidění Epson CV2. Navrhnuté fluidikové elementy byly na závěr úspěšně validovány na reálné robotické buňce. Práce je zakončena srovnáním dosažených výsledků s vibračními stoly.
Open source and commercial CFD codes comparison on 2D airfoil analysis
Řezníček, Tomáš ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Popela, Robert (vedoucí práce)
The purpose of this study is to explore the capabilities of an open-source and commercial CFD solutions, and use that knowledge to compare their use in analyzing airfoils in two-dimensional space. The solutions selected for this purpose were the open-source software OpenFOAM and a commercial product ANSYS Fluent. All simulations are supported and compared to wind tunnel measurements.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 513 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.