Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 830 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv provedení zateplení budovy se zelenou střechou na výdaje spojené s jejím provozem
Jílek, Jan ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Vliv provedení zateplení budovy se zelenou střechou na výdaje spojené s jejím provozem se zabývá návrhem alternativních řešení pro vnější kontaktní zateplovací systém budovy a jejich vlivy na posouzení energetické náročnosti budovy a s tím spojené náklady na realizaci a provoz stavby. V konstrukčním řešení budovy jsou také zvoleny alternativy pro provedení ploché střechy s vegetačním souvrstvím. První část diplomové práce se zabývá obecnými požadavky pro návrh a posuzování energetické náročnosti staveb. Ve druhé části jsou popsány jednotlivé volby zvoleného kontaktního zateplovacího systému a varianty řešení plochých střech s vegetační vrstvou. V další části je řešen položkový rozpočet pro jednotlivé varianty zateplení a stanovena cena všech variant. V poslední části je provedeno posouzení všech variant a celkové ekonomické zhodnocení s výběrem nejlepší varianty. U všech variant je také zhodnocena doba, za kterou se investice vrátí.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Zádrapová, Lucie ; Štukheil, Petr (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Projekt se zabývá návrhem obytného městského bloku, základní školy a parku ve čtvrti Plaines-du-Loup ve švýcarském městě Lausanne. Práce si bere za cíl vytvořit jak komplexní urbanistickou koncepci, tak architektonické řešení dílčí části městského bloku - základní školu spojenou s bytovým domem. Urbanistická koncepce se opírá o již zpracovanou urbanistickou studii od studia Tribu architects1. Má snahu vytvořit polyfunkční a rozmanité městské prostředí s bohatostí prostorů. Práce dále pokračuje dílčím architektonickým řešením budovy základní školy spojené s bydlením. Hledá odpověď na vztah školy a bydlení, a školy a veřejného prostoru.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Menšík, Daniel ; Štukheil, Petr (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Město je ze své podstaty ekologické v tom smyslu, že se v něm kumuluje energie a neztrácí se při přenosu na dlouhé vzdálenosti. Mám na mysli energii v tom nejširším slova smyslu. Otázka tedy zní: Jak udělat městské prostředí takové, aby se v něm dal prožít dobrý život, a touha po rodinném domku v suburbii byla pasé. Ekologii v tomto kontextu chápu jako způsob bytí, vztah k místu, k práci, k vystavěnému prostředí, kvalitu a péči.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Kotlabová, Anna ; Brhelová, Jaroslava (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Bydlení ve městě, respektive v městské čtvrti Plaines du Loup v Lausanne ve Švýcarsku. Jasný cíl zadání přidává ještě základní školu jako další bod řešení, s úvahou o škole jako prodloužení bydlení. Dále je zadání rozšířeno o návrh přiléhajícího parku. Projekt se zabývá návrhem městského bloku, založeného na vztazích mezi školou, bydlením a veřejným prostorem. Projekt vychází z urbanistické studie od Tribu architects dostává se od komplexní urbanistické koncepce až k architektonickému řešení školy a bytových domů. Snaha vytvořit příjemné prostředí pro bydlení se prolíná všemi částmi projektu.
Statické řešení stropní konstrukce bytového domu
Habanec, Kamil ; Nečas, Radim (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením stropní konstrukce integrovaného bytového domu. Cílem je návrh, případně změna velikostí rozměrů projektovaných konstrukcí v předloženém projektu, zajištění přerušení tepelných mostů a ochrany proti kročejovému zvuku. Následně jejich statické řešení, dimenzování a posouzení na mezní stavy. Prvky určené k řešení jsou stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlažím, trámy, navazující schodiště a sloup. Výpočet vnitřních sil byl proveden ve studentské verzi programu SCIA Engineer 20.0 s porovnáním hodnot na nezávislém zjednodušeném modelu. Součástí práce je i výkresová dokumentace pro výše zmíněné prvky. Při výpočtu bylo postupováno dle platných norem a zásad.
Vize pro Krnov
Heginger, Václav ; Pospíšilová, Barbora (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je urbanistické a architektonické řešení zapomenuté parcely - brownfieldu - v centru města Krnov. V místě je navržen soubor obytných budov s občanskou vybaveností. Umístění budov a jejich forma respektuje okolí a začleňuje se do struktury města. Z periferie do centra Počet obyvatel v Krnově klesá. Co když se ale trend obrátí? Je město připraveno na takovou situaci? V samotném středu města je nespočet volných proluk a brownfieldů. Návrh se snaží představit vhodnou alternativu k bydlení na periferii v rodinném domě. Noví Krnované se tak mohou stěhovat do centra. Vše je blíž, město je kompaktnější, živější ... V centru a přesto obklopený zelení Místo je posazené na bývalých hradbách. Ty nakonec ustoupily nové výstavbě a především zeleni. Park nyní obklopuje většinu středu města. Navrhovaná struktura reaguje na zelený okruh. Hmoty ustupují vně parcely, výsadba se tak vlévá do blok. Bezprostředně se dotýká domů, teras, obyvatel ...
Budiž Baugruppe
Vojtíšek, Martin ; Landa, Filip (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Práce Me_zi zpracovává projekt bytového domu na bázi systé mu baugruppe. Jeden z aspektů práce je zkoumání hranic individuálního bydlení a formy sdíleného prostředí. Budova ukončuje část Znojemského bloku a navazuje na mírně zvlněný reliéf lokality. Návrh zpracovává 12 rozdílných požadavků na bydlení a snaží se vytvořit kompaktní multifunkční budovu. Studie klade důraz na soukromý a sdílený prostor pro své uživatele a na jejich zapojení do širšího systému.
Mezera v Brně
Mičková, Pavla ; Poláš, Michal (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá principy zástavby a návrhem nového městského domu ve vybrané proluce na ulici Špitálka v Brně. Cílem je nalezení vhodné strategie zástavby nevyužité parcely. Textová část se věnuje seznámení s danou lokalitou z hlediska urbanistického, architektonického, konstrukčního a dispozičního řešení. Samotné řešení návrhu je podrobně obsaženo a popsáno v přílohách bakalářské práce. Návrh uzavírá neucelený městský blok a dotváří vzhled ulice. Koncept efektivně využívá místa, které nabízí rozlehlý vnitroblok navazující na danou proluku. Objekt vychází z možného budoucího potenciálu dané průmyslové lokality a případné její proměny na atraktivní čtvrť.
Mezera v Brně
Koudelková, Veronika ; Bernátek, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Předmětem mé práce bylo vyplnit vybranou proluku v srdci Brna bytovým objektem, zkompaktnit tak centrum města a efektivně využít neudržované prostory. Řešené území se nachází na ulici Cejl v městské čtvrti Zábrdovice, přezdívané jako Brněnský Bronx. Svým návrhem se snažím přispět k zatraktivnění lokality a vytvoření příjemného bydlení v centru města součástí přátelské a kreativní komunity. Koncept vychází z ideálního využití pozemku a bere ohled také na okolní zástavbu a normativní požadavky pro umisťování staveb, jejich rozestupy a oslunění. Výsledný návrh proto tvoří tři objekty - dva bytové domy ve vnitrobloku a uliční objekt, který kromě vertikální komunikace slouží také jako hlukový a prachový filtr a svou fasádou vnáší do ulice doposud neexistující zelený prvek. V tomto objektu se také v parteru nachází prostor pro prodej lokálních rostlin, květin či zeleniny, které mohou obyvatelé pěstovat přímo na pozemku, a to ve sklenících v uličním objektu nebo přímo na prostorných pavlačích propojujících všechny 3 navržené objekty. Návrh také počítá s potřebou odstavných stání pro residenty pozemku, které se nachází v přízemí přímo pod bytovými domy společně se sklepními kójemi.
Mezera v Brně
Choutka, Jiří ; Selnarová, Elisabeth (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Ve své práci se zabývám návrhem bytového domu v proluce v centru Brna při ulici Kopečná a Husova. Proluka se nachází na relativně hluboké parcele, která je ze severovýchodu, od ulice Husova, vymezena strmým a vysokým svahem (tělesem komunikace mezi hlavním nádražím a Šilingrovým náměstím). Proluka se nachází na frekventovaném místě a je vystavena hluku z ulice Husova. V okolí se vyskytují významné historické a architektonicky cenné stavby. Funkční náplní stavby je bydlení. V návrhu se snažím vhodně reagovat na okolní situaci a té funkčně i provozně stavbu přizpůsobit. Snahou bylo splnit veškeré požadavky daného provozu a vložit novou hodnotu do stávající zástavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 830 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.