Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ways to the inner space. Hermann Hesse "Demian" und "Siddharta"
ŠIMEČKOVÁ, Pavla
Baklářská práce se zabývá analýzou dvou děl významného německého-švýcarského spisovatele Hermanna Hesseho "Siddhartha" a "Demian". Cílem je teoretická reflexe nad rozdílnými přístupy k cestě sebepoznání, která je ústřední myšlenkou obou děl. Práce se zabývá životem autora, jelikož je jeho tvorba do velké míry autobiografická. Dále přináší novou perspektivu vnímání románu "Demian", jehož detailní rozbor bude vycházet z analytické psychologie C. G. Junga. Studuje archetypy, symbolismus a mytologii. V další části se práce věnuje otázkám vlivu buddhistické a hinduistické filozofie na vznik díla "Siddhartha" a jednotlivé prvky na základě odborné literatury v románu identifikuje.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k některým světovým náboženstvím, jmenovitě Buddhismus a Islám
Stanko, Ivan ; Liguš, Ján (vedoucí práce) ; Bravená, Noemi (oponent)
Diplomová práce "Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k ostatním světovým náboženstvím, jmenovitě islámu a buddhismu" pojednává o srovnání náboženské zvěsti podle Bible se základními věroučnými pozicemi u jiných světových náboženství, konkrétně islámu a buddhismu. Pojednává o tom, zda Bible samotná si činí nárok na exkluzivitu, a také ve kterých oblastech je tato exkluzivita nejvíce patrná, a jaký má dosah do života věřícího. Tato práce také hledá, jaké jsou vztyčné body mezi duchovními principy islámu, buddhismu a křesťanství, jakož i s tím, které principy jsou naprosto odlišné a nepropojitelné. V závěru práce pojednávám o možnostech mezináboženského dialogu v rámci velkých světových náboženství.
Tibetský léčebný systém Kum Nye a možnosti jeho využití
Soumarová, Jana ; Parry Martínková, Irena (vedoucí práce) ; Peliš, Michal (oponent)
Název: Tibetský léčebný systém Kum Nye a možnosti jeho využití Cíle: Cílem této práce je představit ucelené pojetí tibetského léčebného systému Kum Nye. První část pojednává o buddhismu jakožto obecném filozofickém základu Kum Nye, souvisejících výchozích duchovních principech, historickém pozadí vývoje Kum Nye a nastiňuje vztahy mezi těmito třemi kořeny, ze kterých Kum Nye pochází. Druhá část si klade za cíl ozřejmit terapeutickou účinnost systému a ukázat způsoby jeho praktikování, které jsou speciálně upraveny pro mentalitu a způsob života západního člověka tibetským lamou Tarthangem Tulkou. Zde jsou uplatněny zkušenosti, které autor této práce získal osobní účastí na kurzu Kum Nye. V závěru jsou shrnuty důležité aspekty Kum Nye, nastíněny možnosti využití, dále je uvedeno kritické zhodnocení terapeutických účinků i omezení systému a návrh pro další zkoumání. Klíčová slova: Buddhismus, dechová cvičení, emoce, Kum Nye, stres
Vznik a vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy v gandhárském umění
Svobodová, Kateřina ; Stančo, Ladislav (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent)
Práce se věnuje ikonografii raně buddhistického umění v Indii, zejména v oblasti starověké Gandháry. Sleduje vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy od anikonického do vytvoření anthropomorfní podoby za vlády Kušáṇů. Nastiňuje vliv helénistického světa na vznik této podoby a zároveň se snaží poskytnout přehled o prolínání symbolických a stylistických prvků jednotlivých oblastí, jakož i o jejich následném rozvinutí v pozdějším buddhistickém umění.
Sebeupalování v buddhismu
Gossová, Markéta ; Zemánek, Marek (vedoucí práce) ; Holba, Jiří (oponent)
Předmětem diplomové práce je sebeupalování v buddhistických zemích. Autorka uvádí případy z historie i současnosti a představuje jej jako ritualizovaný vzorec předávaný od konce čtvrtého století do současnosti, jehož kontinuitu zajišťovala literární tradice i historické případy. Ukazuje, že i sebeupálení ve Vietnamu či Tibetu navazují na mnohasetletou tradici a lze v nich pozorovat stejné prvky. Autorka hledá také odpověď na otázku, kde se tato tradice v buddhismu vzala a proč získala ve srovnání s jinými formami sebeobětování takovou oblibu. Buddhisté se mohli upalovat z celé řady důvodů: od vyjádření oddanosti buddhistické nauce a Buddhovi, přes využití tohoto prostředku jako rychlé cesty k probuzení, až k formě politického protestu. Všechny však lze souhrnně chápat jako oběť třem klenotům buddhismu, tedy Buddhovi, dharmě a sanze. Aby byl obraz sebeupálení v buddhismu úplný, autorka uchopuje problematiku i z hlediska jeho etiky a zaměřuje se i na to, jak jej vnímají sami stoupenci tohoto náboženství. Ukazuje se, že se jedná o fenomén, který má mnoho podob a na který neexistuje jednotný názor ani mezi buddhisty. Ačkoli nelze na sebeupálení v buddhismu příliš aplikovat západní psychologické kategorie a definice sebevražd ani sebeobětování, morální hodnocení takového činu se se západním vnímáním...
Buddhistická mantra a Sútra srdce
Langrová, Eva ; Holba, Jiří (vedoucí práce) ; Chlup, Radek (oponent)
Hlavní osnovou práce je téma náboženského jazyka z pohledu religionistické reflexe. Práce rozebírá konkrétní náboženské promluvy, v tomto případě buddhistické mantry. Nastiňuje kontext vzniku manter ve védském náboženství a jejich následný vývoj na poli mahájánového a tantrického buddhismu. Zkoumá mantru jakožto součást buddhistické teorie (mantra jako součást textu) i buddhistické praxe (mantra jako součást rituálu). Cílem práce je odpovědět na otázku, zda-li je vůbec možné určit přesný význam jednotlivých manter a do jaké míry je lze přeložit z původního sanskrtu. Detailní pozornost je věnována vrcholnému textu mahájánového buddhismu Sútře srdce a její závěrečné mantře gaté gaté páragaté párasamgaté bódhi sváhá. Klíčová slova: buddhismus, mahájánový buddhismus, Sútra srdce, mantra, rituální jazyk
Buddha a jeho učení
Čechová, Šárka ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je většinou buddhismus neproblematicky vykládán. Problém srůstání tradic zůstává otevřeným, a proto si v této práci neklademe za cíl tyto problémy odstranit, ale snažíme se je pouze tematizovat. V této práci se snažíme upozornit na evropocentrické vnímání Buddhovy nauky a na základě této skutečnosti alespoň z části vyložit Buddhovy myšlenky. Klíčová slova Buddhismus, Buddha, východní náboženství, hinduismus, Indie
Ikonografie buddhistického sochařství v Koreji
Lee, Michaela ; Löwensteinová, Miriam (vedoucí práce) ; Ferklová, Blanka (oponent)
v češtině: Cílem této práce je představit ikonografii korejského buddhistického sochařství napříč korejskou historií. Práce v úvodu představuje buddhistickou ikonografii, přičemž se zaměřuje na korejské prostředí. Následně jsou představena hlavní sochařská díla, vybraná podle doby vzniku a státu (na Korejském poloostrově), v němž byla vytvořena. Práce zahrnuje sochařská díla od nejstarších dob příchodu buddhismu na Korejský poloostrov, tedy období Tří království a následující období Sjednocené Silly, Korjŏ a Čosŏn. Klíčová slova: Buddhismus, sochařství, ikonografie, Korea

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.