Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k některým světovým náboženstvím, jmenovitě Buddhismus a Islám
Stanko, Ivan ; Liguš, Ján (vedoucí práce) ; Bravená, Noemi (oponent)
Diplomová práce "Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k ostatním světovým náboženstvím, jmenovitě islámu a buddhismu" pojednává o srovnání náboženské zvěsti podle Bible se základními věroučnými pozicemi u jiných světových náboženství, konkrétně islámu a buddhismu. Pojednává o tom, zda Bible samotná si činí nárok na exkluzivitu, a také ve kterých oblastech je tato exkluzivita nejvíce patrná, a jaký má dosah do života věřícího. Tato práce také hledá, jaké jsou vztyčné body mezi duchovními principy islámu, buddhismu a křesťanství, jakož i s tím, které principy jsou naprosto odlišné a nepropojitelné. V závěru práce pojednávám o možnostech mezináboženského dialogu v rámci velkých světových náboženství.
Buddhova kritika varnového systému
Zimová, Klára ; Filipský, Jan (vedoucí práce) ; Melnikova, Nora (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá Buddhovou kritikou bráhmanského světonázoru a jeho výkladem vzniku společenského uspořádání skrze nové vymezení důležitých pojmů, jako jsou bráhman, árja a varna. Jádro práce tvoří vybrané sutty z Tipitaky, kde se Buddha přímo vymezuje vůči bráhmanskému popisu rozvrstvení společnosti. Cílem práce je zhodnocení vlivu Buddhových snah o morální a myšlenkovou obrodu společnosti. Práce je rozdělená do dílčích tematických kapitol, které se postupně věnují vzniku a vývoji varnového systému, stavu společnosti v Buddhově době, samotné kritice stávajícího společenského uspořádání a hledání hlavních příčin postupného vymizení buddhismu z Indie. Klíčová slova Buddha, varna, bráhman, Árja, Pálijský kánon, védy
Vznik a vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy v gandhárském umění
Svobodová, Kateřina ; Stančo, Ladislav (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent)
Práce se věnuje ikonografii raně buddhistického umění v Indii, zejména v oblasti starověké Gandháry. Sleduje vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy od anikonického do vytvoření anthropomorfní podoby za vlády Kušáṇů. Nastiňuje vliv helénistického světa na vznik této podoby a zároveň se snaží poskytnout přehled o prolínání symbolických a stylistických prvků jednotlivých oblastí, jakož i o jejich následném rozvinutí v pozdějším buddhistickém umění.
Buddha a jeho učení
Čechová, Šárka ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je většinou buddhismus neproblematicky vykládán. Problém srůstání tradic zůstává otevřeným, a proto si v této práci neklademe za cíl tyto problémy odstranit, ale snažíme se je pouze tematizovat. V této práci se snažíme upozornit na evropocentrické vnímání Buddhovy nauky a na základě této skutečnosti alespoň z části vyložit Buddhovy myšlenky. Klíčová slova Buddhismus, Buddha, východní náboženství, hinduismus, Indie
Změnitelnost lidské přirozenosti ve světle hodnoty
Jelínek, Jakub ; Barabas, Marína (vedoucí práce) ; Holba, Jiří (oponent)
Tato práce představuje na kontrastu Kantovy morální filosofie s buddhistickým myšlením otázku, je-li naše přirozenost změnitelná a v etickém smyslu hodná změny. Kantova koncepce spojuje moralitu s nátlakem na touhy (především je řeč o náklonnostech - navyklých smyslových žádostech), protože chápe smyslovost, do které je řadí, jako danost. Rozpolcení člověka na rozum (stojící mimo kauzalitu) a smyslovost je příčinou, proč Kantovy pokusy zahrnout do svého systému morální pokrok směrem k "radostnému plnění povinnosti" končí nezdarem, nemá-li tento systém projít radikální rekonstrukcí. Zkušenost touhy však ukazuje její ne-mechanické založení, založení v rozumění předmětu jako hodnotnému pro nás. Buddhistická nauka o ne-já (podobně jako Heideggerova myšlenka, že si zprvu rozumíme mylně jako vyskytujícímu se jsoucnu) toto rozumění problematizuje. Sebe- vymezení zakládající touhu znamená rozumět si jako předmětu, s nímž se může něco stát a jenž může mít nějaké atributy. Zkušenost svobody ale ukazuje, že naše moc jednat není takovouto možností. Jsme-li sto rozpoznat sebe-vymezení (sobectví) jako omyl, znamená to změnitelnost naší povahy. A jelikož nás takové nazírání zbavuje tíhy života vůbec (dukkha), je odpovědí na základní etickou otázku, "jak žít".
Buddha a jeho učení
Čechová, Šárka ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je většinou buddhismus neproblematicky vykládán. Problém srůstání tradic zůstává otevřeným, a proto si v této práci neklademe za cíl tyto problémy odstranit, ale snažíme se je pouze tematizovat. V této práci se snažíme upozornit na evropocentrické vnímání Buddhovy nauky a na základě této skutečnosti alespoň z části vyložit Buddhovy myšlenky. Klíčová slova Buddhismus, Buddha, východní náboženství, hinduismus, Indie
Buddhova kritika varnového systému
Zimová, Klára ; Filipský, Jan (vedoucí práce) ; Melnikova, Nora (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá Buddhovou kritikou bráhmanského světonázoru a jeho výkladem vzniku společenského uspořádání skrze nové vymezení důležitých pojmů, jako jsou bráhman, árja a varna. Jádro práce tvoří vybrané sutty z Tipitaky, kde se Buddha přímo vymezuje vůči bráhmanskému popisu rozvrstvení společnosti. Cílem práce je zhodnocení vlivu Buddhových snah o morální a myšlenkovou obrodu společnosti. Práce je rozdělená do dílčích tematických kapitol, které se postupně věnují vzniku a vývoji varnového systému, stavu společnosti v Buddhově době, samotné kritice stávajícího společenského uspořádání a hledání hlavních příčin postupného vymizení buddhismu z Indie. Klíčová slova Buddha, varna, bráhman, Árja, Pálijský kánon, védy
Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k některým světovým náboženstvím, jmenovitě Buddhismus a Islám
Stanko, Ivan ; Liguš, Ján (vedoucí práce) ; Bravená, Noemi (oponent)
Diplomová práce "Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k ostatním světovým náboženstvím, jmenovitě islámu a buddhismu" pojednává o srovnání náboženské zvěsti podle Bible se základními věroučnými pozicemi u jiných světových náboženství, konkrétně islámu a buddhismu. Pojednává o tom, zda Bible samotná si činí nárok na exkluzivitu, a také ve kterých oblastech je tato exkluzivita nejvíce patrná, a jaký má dosah do života věřícího. Tato práce také hledá, jaké jsou vztyčné body mezi duchovními principy islámu, buddhismu a křesťanství, jakož i s tím, které principy jsou naprosto odlišné a nepropojitelné. V závěru práce pojednávám o možnostech mezináboženského dialogu v rámci velkých světových náboženství.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.