Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamický model všeobecné rovnováhy a odhad dopadů environmentální politiky zaměřené na podporu biopaliv v České republice
Píša, Vítězslav ; Brůha, Jan (vedoucí práce) ; Tonner, Jaromir (oponent) ; Smeets Křístková, Zuzana (oponent)
Práce zhodnocuje tři rozpočtově neutrální mixy politik podporující využití biopaliv v České republice. K evaluaci ekonomických a environmentálních dopadů je využit dynamický model všeobecné rovnováhy s třemi agregovanými sektory a dvěma typy domácností. Základním nástrojem podpory je v podmínkách České republiky hypotetická cenová subvence energetických plodin využitých v produkci biopaliv první generace, která splňují kritéria udržitelnosti. Výdaje na cenové subvence jsou v jednotlivých scénářích financovány navýšením daně z příjmů fyzických osob, spotřební daně z pohonných hmot nebo standardní sazbou daně z přidané hodnoty. Výsledky ukazují, že za stávajících cen ropy nepostačí k naplnění emisních a podílových cílů ani cenová subvence stanovená ve výši spotřební daně z pohonných hmot. Ke splnění podílových cílů proto bude zapotřebí na trhu uplatnit i vysokoprocentní biopaliva a biopaliva vyšších generací. Ke splnění emisního cíle bude nutné využít další alternativní paliva. Environmentálně nejefektivnějším mixem nástrojů je financování subvence navýšením sazby spotřební daně z pohonných hmot, ekonomicky se nejpříznivěji jeví kombinace s navýšením standardní sazby daně z přidané hodnoty.
Vodní stopa plodin pro výrobu biopaliv
Straka, Štěpán ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Rozman, David (oponent)
Cílem bakalářské práce je pomocí rešeršní studie posoudit opomíjené dopady pěstování plodin využívaných pro výrobu biopaliv, a to dle jejich tzv. vodní stopy. V teoretické části se práce zabývá nejprve definováním pojmu vodní stopa, její historií a postupným vývojem jejího chápání. Dále se práce věnuje problematice definic a určování nedostatku vody. Teoretická část je zakončena základními informacemi o biopalivech, jejich dělením a představením nejčastěji používaných biopaliv. V následujících kapitolách je shrnutý současný stav produkce biopaliv ve světě a seznámení s problémy, které tato produkce ve světě způsobuje. Stěžejní částí práce je syntéza a zpracování dat o vodní stopě vybraných plodin pěstovaných jako zdroj biopaliv, porovnání těchto hodnot s klimatickými pásmy a hodnocení vhodnosti produkce těchto plodin vůči vodním zdrojům. Klíčová slova: vodní stopa, biopaliva, kukuřice, řepka olejná, cukrová třtina, palma olejná
Biopaliva nové generace
Pražák, Vojtěch ; Lisá, Hana (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými generacemi biopaliv. Jejich výhodami i nevýhodami a problematikou spojenou s jejich použitím v praxi. První část je zaměřená převážně na legislativu a seznámení s problematikou biopaliv jako celku. Druhá část je zaměřena na seznámení a popis jednotlivých biopaliv s příklady využití v praxi. V závěru práce je provedena analýza jednotlivých generací, zastoupení na trhu s palivy a jejich účinností.
Snižování CO2 pomocí řas
Naider, Jakub ; Rebej, Miroslav (oponent) ; Vondál, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na proces kultivace řas a jejich využití pro snižování emisí oxidu uhličitého. Hlavním cílem práce je hmotnostní a tepelná bilance fotobioreaktoru a návrh řešení regulace teploty. V rámci práce byla vypracována rešerše, která se zabývá jednotlivými typy bioreaktorů a fotobioreaktorů, aktuální situací kolem klimatu a vlivu kultivace mikrořas na emise oxidu uhličitého. V práci je popsán model pro regulaci teploty a přenosu hmoty deskového fotobioreaktoru.
Hodnocení paliv pro spalovací motory ve vztahu k životnímu prostředí
Vančatová, Šárka
Tématem diplomové práce je Hodnocení paliv pro spalovací motory ve vztahu k životnímu prostředí. Na úvod se práce dotýká historie paliv. Následně je uvedeno dělení paliv podle skupenství, tedy na pevná, plynná a kapalná paliva. Práce poté popisuje hlavní charakteristiky paliv a to výhřevnost, objemovou hmotnost, dávkování, těkavost, odolnost proti detonačnímu hoření a především oktanové a cetanové číslo. Po charakteristice paliv jsou zde již popsána současně využívaná paliva pro spalovací motory. Ty jsou rozdělena na paliva ropná (benzin, motorová nafta a LPG), paliva ze zemního plynu (CNG a LNG), biopaliva (bioethanol a biomethanol, rostlinné oleje – MEŘO a syntetickou motorovou naftu) a samostatnou skupinu vodík. Dále jsou v práci uvedeny emisní normy EURO. V praktické části se práce zabývá analýzou jednotlivých paliv, především produkcí oxidu uhličitého u vybraných paliv. Poté jsou hodnoceny i další emise jako oxid uhelnatý, uhlovodíky a oxidy dusíku. K analýze byla vybrána paliva klasická – benzin, motorová nafta a paliva alternativní – CNG, LPG, E85, bionafta (MEŘO) a vodík. Produkce jednotlivých výfukových plynů byla zpracována do tabulek a graficky znázorněna.
Hodnocení účinnosti spalovacího motoru při spalování biopaliv
Hřebíček, Marek
Diplomová práce byla zpracována na téma hodnocení účinnosti spalovacího motoru při spalování biopaliv. V teoretické části jsou popsané jednotlivé varianty využití biopaliv a rozřazení do kategorií. V případě bioetanolu je teoretická část rozšířena o proces výroby, popis fyzikálněchemických vlastností a hodnot světové i české produkce. Součástí je také přehled legislativních podmínek v rámci české republiky, evropské unie a nastínění předpokládané budoucnosti biopaliv. Dílčím zpracovaným tématem je popis jednotlivých účinností a faktorů, které zapříčiňují jejich ztráty. V práci je také zahrnuto popsání výkonů a provozních parametrů motoru a v neposlední řade tepelných cyklů. Praktická část diplomové práce se zabývá měřením a hodnocením provozních parametrů čtyř vybraných vozidel při provozu na biopalivo. V práci jsou naměřená data tabulkově, statistiky a grafiky zpracována a také okomentována. Na základě hodnocení provozních parametrů bylo zjištěno že při provozu motoru na směs biopaliva došlo k zvýšení efektivní účinnosti pro všechny měřené případy
Biopaliva pro osobní automobily
Dubšík, Martin
Bakalářská práce pojednává o využívání biopaliv pro osobní automobily. Dále je zaměřena na typy biopaliv a jejich charakteristické vlastnosti jak chemické, tak i fyzikální. Zabývá se problematikou dopadů na ekonomické a ekologické aspekty při provozu automobilů na biopalivo. Závěrem je zde uvedené celkové zhodnocení a využití paliv v příštích letech.
Ekonomické aspekty biopaliv
Arestarkhov, Yaroslav
První část práce “Ekonomické aspekty biopaliv“ je věnovaná legislativnímu rámci biopaliv. V této časti je zahrnut popis hlavních evropských nařízeni a české zákony, která se tykají biopaliv. V druhé časti stručně popsaná struktura biopaliv podle stavu a generace .Podrobnějším způsobem jsou rozepsaný vybraná paliva, způsob jejich výroby a využití. Třetí část práce je věnovaná ekonomickým aspektům, jako světová výroba vybraných druhů biopaliv, ceny biopaliv nebo jejich vliv na cenu konečného výrobku. Závěrečná kapitola je věnovaná výhodám a nevýhodám vybraných druhů biopaliv, jejich problématika a návrhy řešení.
Prostředky pro snižování emisí vznětových motorů
Andrýsek, Roman
Vypracovaná bakalářská práce se zabývá prostředky, které napomáhají eliminovat vzniklé škodlivé emise produkované vznětovými motory. V úvodní části je uvedený popis jednotlivých složek emisí vznikajících spalováním motorové nafty. V návaznosti na emise ze spalovacího procesu jsou zmíněna legislativní opatření, která mají za úkol svými předpisy vymezovat povolené množství škodlivin. S ohledem na předpisy jsou v další části popsaná dosavadní zařízení na plnění stanovených limitních hodnot. Jelikož v budoucnu můžeme počítat s neustále ekologičtějším provozem, závěrečná část této práce je zaměřena na provoz vozidel se vznětovými motory, které mimo naftu mohou spalovat i daleko ekologičtější paliva. Konkrétně se jedná o provoz na plynná paliva.
Charakter komoditní vertikály řepky olejné
Dohnal, Štěpán
Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem komoditní vertikály řepky olejné v podmínkách České republiky. Komoditní vertikála je v práci definována na základě odborné literatury a dostupných statistických dat. Práce se zabývá vývojem pěstování této plodiny v České republice, s vymezením rozhodujících faktorů, které určují tento vývoj. Dokumentuje vývoj využití řepky ve zpracovatelském průmyslu s důrazem na příčiny zvýšeného zpracování této komodity v posledních letech. Dále práce definuje vývoj cen této komodity. Řepka patří k významným vývozním komoditám, v závěrečné části je proto popsán vývoj zahraničního obchodu s komoditou řepky olejné a jejími produkty. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že Česká republika patří k největším pěstitelům v Evropské unii. Jedním z hlavních důvodů rozšíření této plodiny na českých polích je její využití pro výrobu biopaliv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.