Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 580 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití agromateriálů pro vytápění rodinných domů
Kudová, Anna ; Lachman, Jakub (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na energetické využití biomasy, a to především srovnání dřevních a senných pelet. První, rešeršní část se věnuje vlastnostem paliv, kotlům na tuhá paliva a související legislativou. Druhá část se zabývá experimentem, který porovnává spalování obou druhů pelet na automatickém teplovodním kotli. Také je proveden hrubý rozbor paliv.
Biopaliva nové generace
Pražák, Vojtěch ; Lisá, Hana (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými generacemi biopaliv. Jejich výhodami i nevýhodami a problematikou spojenou s jejich použitím v praxi. První část je zaměřená převážně na legislativu a seznámení s problematikou biopaliv jako celku. Druhá část je zaměřena na seznámení a popis jednotlivých biopaliv s příklady využití v praxi. V závěru práce je provedena analýza jednotlivých generací, zastoupení na trhu s palivy a jejich účinností.
Návrh ohříváku spalovacího vzduchu
Kareš, Martin ; Šulák, Marek (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku spalovacího vzduchu pro kotel na biomasu s obsahem vody nad 60 %. V první části práce je popsána biomasa a její využití v energetice. Dále je spočtena stechiometrie spalování, přestup tepla ve výměníku, konstrukční rozměry a tlakové ztráty vzduchu. V poslední kapitole je popsán způsob regulace ohřevu vzduchu.
Provozně-ekonomické posouzení instalace nové turbíny
Čech, Jan ; Hejda, Lukáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je provozně-ekonomické posouzení instalace nové turbíny TG3 v Teplárně Přerov. Úvod této práce se zabývá stručným teoretickým úvodem k problematice této investice, popisuje klasické ekonomické evaluační metody a také metodu Monte Carlo. Následně je investiční projekt analyzován a byly vytvořeny vstupy pro ekonomický model. Ekonomický model byl pak hodnocen pomocí klasických metod a metody Monte Carlo, výsledky jsou pak mezi sebou porovnány. Na základě výsledků z ekonomického hodnocení byla zvolena nejefektivnější varianta technologie Teplárny Přerov.
Snižování CO2 pomocí řas
Naider, Jakub ; Rebej, Miroslav (oponent) ; Vondál, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na proces kultivace řas a jejich využití pro snižování emisí oxidu uhličitého. Hlavním cílem práce je hmotnostní a tepelná bilance fotobioreaktoru a návrh řešení regulace teploty. V rámci práce byla vypracována rešerše, která se zabývá jednotlivými typy bioreaktorů a fotobioreaktorů, aktuální situací kolem klimatu a vlivu kultivace mikrořas na emise oxidu uhličitého. V práci je popsán model pro regulaci teploty a přenosu hmoty deskového fotobioreaktoru.
Natural biomass burning and character of emissions of these processes
Maňo, Martin ; Köbölová, Klaudia (oponent) ; Chýlek, Radomír (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the issue of emissions from natural biomass fires. Emphasis will be placed on aerosol emissions that occur during these natural phenomena. The introduction will discuss in general the natural fires of biomass in the world and their impacts. The next part of the work will investigate the factors that affect the composition, size and composition of aerosols, as well as their impact on living organisms and the environment. Methods will also be described for determining whether an aerosol trapped in the environment is of anthropogenic or natural origin. In the last part, the author will deal with the analysis of data from the measurement of real biomass combustion, in which he will participate
Jemné částice emitované z tepelného zdroje do vnitřního prostředí
Hájek, Jiří ; Köbölová, Klaudia (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými z krbových kamen do vnitřního prostředí. Ze začátku se práce věnuje popisu biomasy a jejímu spalování. Následuje část, která se zaměřuje na škodliviny, vznikající při spalování biomasy, a v neposlední řadě je pozornost věnována i aktuální kvalitě ovzduší v České republice, metodám měření tuhých znečišťujících látek a popisu měřicí aparatury. V experimentální části je popsán výpočet koncentrace a následně jsou prezentována data, která byla naměřena při různých režimech provozu krbových kamen.
Distribution of the Organic Matter in a Sample of Biochar
Novotný, Maximilián ; Enev, Vojtěch (oponent) ; Kalina, Michal (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis is focused on characterization of the content and distribution of organic matter in a sample of biochar. For these purposes, the organic matter from a biochar sample was isolated using two procedures, specifically sequential chemical fractionation, and alkali extraction. Prepared samples were characterized by elemental analysis and thermogravimetry. Analysis results showed that sequential chemical fractionation brings higher yields than alkali extraction, moreover, it provides more detailed image of organic matter in biochar thanks to obtained separated fractions according to their linkage to the original biochar matrix. Secondly, studied biochar has a great potential as soil supplement, it contains almost 70 % of organic carbon, whilst isolated amount, which is available represent only small amount, the rest is strongly bound. On the other hand, the study showed that this specific biochar has rigid structure, which brings benefits in the context of using biochar in agriculture in long-term consideration.
Impact of Operation Parameters on Fine Combustion Particles Concentration in the Flue Gas of Biomass Boilers
Poláčik, Ján ; Masaryk, Michal (oponent) ; Adamec, Vladimír (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
This work deals with the impact of operating parameters on fine combustion particles formation in the flue gas of biomass combustion device. The research part of the work describes the properties of fine particles, its basic division, impact on human health and the environment. The basic knowledge of the influence of biomass combustion process on fine particles production up to 1 µm in size is summarized. The main part describes the experimental setup for evaluating the size distribution of fine particles. The following section describes the experimental setup with measured results for various combustion parameters in laboratory combustion, automatic boilers, as well as in the manual wood-burning combustion device. The main parameters which were tested were combustion temperature, oxygen amount, type of fuel and geometry of the burned biomass. The impact of individual parameters on the formation of the fine particles is evaluated. The final part of the thesis summarizes the ways in which it is possible to significantly influence the emissions of fine particles by the appropriate choice of combustion operating parameters.
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaného separátu (PS) a extrahovaného slunečnicového šrotu (ES).
Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Hartman, Miloslav
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaného separátu a extrahovaného slunečnicového šrotu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 580 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.