Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dynamický model všeobecné rovnováhy a odhad dopadů environmentální politiky zaměřené na podporu biopaliv v České republice
Píša, Vítězslav ; Brůha, Jan (vedoucí práce) ; Tonner, Jaromir (oponent) ; Smeets Křístková, Zuzana (oponent)
Práce zhodnocuje tři rozpočtově neutrální mixy politik podporující využití biopaliv v České republice. K evaluaci ekonomických a environmentálních dopadů je využit dynamický model všeobecné rovnováhy s třemi agregovanými sektory a dvěma typy domácností. Základním nástrojem podpory je v podmínkách České republiky hypotetická cenová subvence energetických plodin využitých v produkci biopaliv první generace, která splňují kritéria udržitelnosti. Výdaje na cenové subvence jsou v jednotlivých scénářích financovány navýšením daně z příjmů fyzických osob, spotřební daně z pohonných hmot nebo standardní sazbou daně z přidané hodnoty. Výsledky ukazují, že za stávajících cen ropy nepostačí k naplnění emisních a podílových cílů ani cenová subvence stanovená ve výši spotřební daně z pohonných hmot. Ke splnění podílových cílů proto bude zapotřebí na trhu uplatnit i vysokoprocentní biopaliva a biopaliva vyšších generací. Ke splnění emisního cíle bude nutné využít další alternativní paliva. Environmentálně nejefektivnějším mixem nástrojů je financování subvence navýšením sazby spotřební daně z pohonných hmot, ekonomicky se nejpříznivěji jeví kombinace s navýšením standardní sazby daně z přidané hodnoty.
Vodní stopa plodin pro výrobu biopaliv
Straka, Štěpán ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Rozman, David (oponent)
Cílem bakalářské práce je pomocí rešeršní studie posoudit opomíjené dopady pěstování plodin využívaných pro výrobu biopaliv, a to dle jejich tzv. vodní stopy. V teoretické části se práce zabývá nejprve definováním pojmu vodní stopa, její historií a postupným vývojem jejího chápání. Dále se práce věnuje problematice definic a určování nedostatku vody. Teoretická část je zakončena základními informacemi o biopalivech, jejich dělením a představením nejčastěji používaných biopaliv. V následujících kapitolách je shrnutý současný stav produkce biopaliv ve světě a seznámení s problémy, které tato produkce ve světě způsobuje. Stěžejní částí práce je syntéza a zpracování dat o vodní stopě vybraných plodin pěstovaných jako zdroj biopaliv, porovnání těchto hodnot s klimatickými pásmy a hodnocení vhodnosti produkce těchto plodin vůči vodním zdrojům. Klíčová slova: vodní stopa, biopaliva, kukuřice, řepka olejná, cukrová třtina, palma olejná
Biopaliva nové generace
Pražák, Vojtěch ; Lisá, Hana (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými generacemi biopaliv. Jejich výhodami i nevýhodami a problematikou spojenou s jejich použitím v praxi. První část je zaměřená převážně na legislativu a seznámení s problematikou biopaliv jako celku. Druhá část je zaměřena na seznámení a popis jednotlivých biopaliv s příklady využití v praxi. V závěru práce je provedena analýza jednotlivých generací, zastoupení na trhu s palivy a jejich účinností.
Snižování CO2 pomocí řas
Naider, Jakub ; Rebej, Miroslav (oponent) ; Vondál, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na proces kultivace řas a jejich využití pro snižování emisí oxidu uhličitého. Hlavním cílem práce je hmotnostní a tepelná bilance fotobioreaktoru a návrh řešení regulace teploty. V rámci práce byla vypracována rešerše, která se zabývá jednotlivými typy bioreaktorů a fotobioreaktorů, aktuální situací kolem klimatu a vlivu kultivace mikrořas na emise oxidu uhličitého. V práci je popsán model pro regulaci teploty a přenosu hmoty deskového fotobioreaktoru.
Potenciál biopaliv pro moderní spalovací motory
Matyáš, Milan ; Bazala, Jiří (oponent) ; Beran, Martin (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zmapování potenciálu využití biopaliv pro moderní pístové spalovací motory. Práce se zabývá jednak snižováním ekologické zátěže, tak i možného zvyšování výkonových parametrů a účinnosti motoru, jako je použití paliva se zvýšenou antidetonační odolností u zážehových motorů.
Měření a toxicita nanočástic ze spalovacích procesů
Sikorová, Jitka ; Topinka, Jan (vedoucí práce) ; Klusoň, Petr (oponent) ; Bláha, Luděk (oponent)
Předložená dizertační práce se komplexně věnuje problematice nanočástic vznikajících ve spalovacích motorech používaných v dopravě. Zabývá se prostorovou distribucí nanočástic v lidských sídlech, dopadem použití alternativních paliv na produkci a toxicitu nanočástic a také otázkou samotného toxikologického testování částic. V rámci dizertační práce byl proveden monitoring nanočástic v ovzduší a doprava byla identifikovaná jako hlavní zdroj nanočástic nejen v silně zatíženém městě (Praha), ale i ve městě s nízkým stupněm dopravy (Čelákovice). Většina částic pravděpodobně vznikla během krátkých epizod vysokých emisí (např. akcelerace vozidel do kopce). Během měření byla identifikována vozidla s vysokými emisemi, která se podílí velkou měrou na znečistění ovzduší. Na straně druhé jsou provozovány spalovací motory, u kterých emise nejsou regulovány, jako např. motorová sekačka, která byla v provozu poblíž místa měření a generovala velké množství nanočástic. Množství a vlastnosti částic vytvářených spalováním jsou závislé na technologii spalování a složení paliva. Velká část dizertační práce se zabývá vlivem alternativních paliv na množství a kvalitu produkovaných částic a na toxicitu organické složky adsorbované na částice. Nejnižší toxicitu pro vznětové motory vykazoval hydrogenovaný rostlinný olej...
Microalgae Chlorella sp. as an Alternative Source of Fermentable Sugars
Maršálková, B. ; Širmerová, M. ; Kuřec, M. ; Brányik, T. ; Brányiková, Irena ; Melzoch, K. ; Zachleder, Vilém
The aim of this work was to optimize the enzymatic hydrolysis of starch originating from microalgae (34.0 +/- 1.2% wt. starch in the dry algal biomass) grown on flue gas from waste incineration plant and to study the influence cell disintegration method on the yield of hydrolysis. Apart from the starch, the possibility of cellulose usage from microalgae cell wall as a further source of fermentable sugars was studied and preliminary results are presented.
Biofuels-economical and ecological impact
Kalous, Václav ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Herman, Dominik (oponent)
Tato práce zkoumá vztah mezi cenami biodieselu a olejnin. V úvodu jsou popsány dosavadní nálezy z problematiky biopaliv. Následná výzkumná část se zabývá analýzou cen biodieselu, dieselu, řepky, palmového oleje, sóji, slunečnicového oleje a bavlny. Studie zkoumá data z EU a USA mezi lety 2003 a 2019. Výsledky naznačuji jak kratkodobý tak dlouhodobý vztah mezi analyzovanými řadami. Povaha tohoto vztahu je navíc časově závislá.
Estimating the Relationship between Food, Fuel and Biofuel Prices
Novotný, Matěj ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Khymych, Olha (oponent)
Přestože biopaliva přitahují pozornost vědců již od svého rozmachu, který začal před 20 lety, v akademické diskusi stále panují nejasnosti ohledně výhod jejich používání. Tato práce se připojuje k debatě, která řeší vliv biopaliv na cenu jídla. 38 časových řad cen komodit a dalších aktiv, které se vážou k biopalivům, jsou zkoumány během let 2003-2019 pomocí metod minimální kostry grafu a hierarchického stromu. Toto časové rozpětí je rozděleno do čtyř period, které odpovídají vývoji světových cen jídla. Výsledky ukazují, že vztah mezi biopalivy a jejich rostlinými složkami závisí na celkové hladině světových cen jídla. V případě, že ceny jídla jsou vysoké, vztah mezi biopalivem a jeho rostlinou složkou je silnější a proto mezi nimi může snadněji dojít k přenesení ceny. Při nižší ceně jídla je tento vztah výrazně slabší. Mimoto, vývoj světových cen jídla nekoresponduje s trendem vzrůstající produkce biopaliv. V poslední době se ceny jídla ustálily, kdežto produkce biopaliv vytrvale roste. Z těchto důvodů tato práce nepodporuje tvrzení, že biopaliva způsobují vyšší ceny jídla. Klíčová slova biopaliva, ethanol, biodiesel, doprava, převod cen jídla, minimální kostra grafu,...
Palmový olej - spotřeba a její dopady
BERGEROVÁ, Nikola
Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat doporučení pro výrobce a spo-třebitele ve vztahu k používání palmového oleje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.