Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic
Makovicka Osvaldova,Linda ; Sventekova,Eva ; Maly, Stanislav ; Dlugos, Ivan
Článek přináší přehled slovenských předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) především s ohledem na parametr fyzické zátěže. Kromě předpisů se článek zaměřuje na konkrétní požadavky na pracovištích se zvýšenou fyzickou zátěží a popisuje přípustné hodnoty fyzické zátěže. Pozornost je věnována posuzování pracovní polohy a manipulaci s břemeny. Hlavním účelem hodnocení je stanovení parametrů fyzické zátěže, což je první důležitý krok v procesu hodnocení zdravotních rizik. Na základě hodnocení fyzické zátěže a kategorizace úkolů pro faktor fyzické zátěže na Slovensku by měly být podniknuty další kroky a opatření ke zlepšení pracovních podmínek, ke snížení pracovní zátěže, počtu zdravotních problémů, únavy a v konečném důsledku k prevenci pracovních úrazů a muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nebezpečí pádu číhá na každou z nás
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Pády patří k jedné z nejčastějších příčin pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít včasnou prevencí a všeobecnými bezpečnostními opatřeními. Kampaň představuje materiály k prevenci pádů žen.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Realizace zastřešení budovy Koliště 47
Jakubek, Jan ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je realizace zastřešení budovy Koliště 47. Tato budova se nachází v centru města Brna. Práce se zabývá řešením realizace krovu částečně vaznicové soustavy s pásovým vikýřem a částečně vazníkové konstrukce. Dále realizací krytiny z falcovaného hliníkového plechu. Obsahem je technická zpráva, širší vztahy dopravních tras, technologické předpisy, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce pro zadanou technologickou etapu a položkový rozpočet.
Administrativni budova v Praze, řešení technologické etapy opláštění
Chovanec, Jan ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy opláštění administrativní budovy v Praze. Lehký obvodový plášť je tvořen al. modulovou fasádou a vstupem z nosné ocelové sloupko-příčkové fasády. Práce obsahuje technickou zprávu se zaměřením na opláštění, řešení širších dopravních vztahů, technologické předpisy pro modulovou fasádu a sloupko-příčkovou fasádu, řešení organizace výstavby, kontrolní a zkušební plán. Dále je vypracován návrh strojní sestavy, časový plán, položkový rozpočet včetně výkazu výměr, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, návrh zařízení staveniště, koordinační situace a schéma postupu montáže modulové fasády.
Technologická etapa zastřešení zimního stadionu ve Vyškově
Novotná, Nicolette ; Jílek, Jan (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technologickým postupem zastřešení ledové plochy na budově zimního stadionu ve Vyškově. Jedná se o systémovou obloukovou konstrukci. Práce obsahuje technickou zprávu se zaměřením na danou etapu, rozpočet, technologický předpis, zařízení staveniště, návrh strojů, časový plán a další technickou dokumentaci dle zadání.
Stavebně technologická etapa hrubé stavby montované haly ZETOR TRACTORS v Brně
Kubačáková, Barbora ; Ing. Pavel Řihák, Ph.D., Paed. IGIP (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Cílem práce bylo zpracování vybraných částí stavebně – technologického projektu. Konkrétně v rozsahu řešených kapitol od realizace pilot přes vyhotovení základových konstrukcí, až po montáž železobetonového prefabrikovaného skeletu. Pro zadanou technologickou etapu byl zpracován výkres zařízení staveniště s ohledem na umístění stavby ve výrobním areálu investora. Na tento výkres navazují výkresy širších dopravních vztahů, které upravují dopravní situaci během výstavby. Dále byly ověřeny body zájmu za pomocí vlečných křivek vozidel. Pro realizaci pilot a montáž skeletu byl vyhotoven podrobný kontrolní a zkušební plán. Práce zahrnuje i technologický předpis, návrh strojní sestavy, časový plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a položkový rozpočet.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - příprava školení pro vedoucí na přírodovědeckém táboře
Maťáková, Jana ; Stratilová Urválková, Eva (vedoucí práce) ; Gajdošová, Veronika (oponent)
Přírodovědecká fakulta UK v Praze spolu s Domem dětí a mládeže Praha 10 každoročně organizuje pobytový a příměstský tábor. Všichni vedoucí tábora musí být před jeho začátkem proškoleni v BOZP, aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech účastníků. Dosud byl pro školení používán dočasný materiál, prezentace, která plně nevyhovovala požadavkům vedení tábora. Cílem práce proto bylo vytvořit vhodné didaktické materiály ke školení BOZP pro vedoucí na přírodovědeckých táborech. V teoretické části práce jsou porovnány volně dostupné prezentace na téma BOZP, které se však ukázaly jako nevhodné pro potřebný účel. Praktická část popisuje vzniklé didaktické materiály, které se nacházejí v příloze. Jedná se o příručku, jež je určena primárně pro školicího pracovníka, a dále tři prezentace, které jsou určeny k prezenčnímu školení. Příručka je doprovodným textem k těmto prezentacím, ve kterých jsou informace kvůli přehlednosti napsány stručně.
Bezpečnost práce ve školství
RÁKOSOVÁ, Sarah
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce v prostředí školy. Prostředí školy je velmi specifické a musí zajišťovat bezpečnost nejen zaměstnancům, ale především i žákům. I s ohledem na psychosociální rizika (např.: šikana, kyberšikana atd.). Téma práce bylo zvoleno s ohledem na absolvovanou praxi v organizaci, která BOZP ve školství zajišťuje. Hlavním cílem této práce je zhodnocení současné situace bezpečnosti práce ve školství, případně identifikovat a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení současného stavu. Za účelem dosažení cíle je bakalářská práce rozdělena do několika základních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Pro dosažení cílů byla použita dotazníková metoda. Dotazníkový výzkum by sestaven z 24 otázek. Dotazník byl respondentům poskytnut v elektronické podobě přes email. Do dotazníkového šetření se zapojilo 101 respondentů. Po dokončení dotazníkového šetření byla získána data a následně zpracována v programu MS Excel. Provedený výzkum a výsledky tohoto šetření uvedené v praktické části bakalářské práce byly dále využity. Výsledky byly předány inspektorovi bezpečnosti pro kraj Vysočina, který je dále analyzoval a jeho návštěvy škol byly obohaceny o tyto návrhy zlepšení bezpečnosti ve škole či školském zařízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.