Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Zajacová, Natália ; Karas, Michal (oponent) ; Janíčková, Nikola (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company UNIS, a. s. during the period 2014 – 2018 through the use of financial analysis methods. This work is divided into the three chapters. The first chapter is theoretical and financial analysis will be conducted according to it’s basis and describer in the second chapter. The third chapter contains suggestions for improving the current financial situation of the company.
The Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Quality of Customers
Paul, Lukáš ; Studený, Aleš (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Master thesis deals with the evaluation of the quality of customers of the company ALVAO, s.r.o., using fuzzy logic. MS Excel and MATLAB programs were used for this evaluation, in which models will be created and programmed. The introductory part of the work is devoted to the theoretical background, which is necessary for understanding the whole issue. The second part of the work presents the company ALVAO, s. r. o.. In the design, main, part of the work are processed fuzzy models and a demonstration of the evaluation of real customers of the company.
Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů
Tauš, Miloslav ; Svoboda,, Miroslav (oponent) ; Kriš,, Jozef (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod multikriteriální optimalizace. Na základě rešerše byl proveden návrh jednotné metodiky hodnocení technického stavu a jejích 7 modulů. V rámci disertační práce jsou řešeny moduly pro hodnocení čerpacích stanic, vodovodních sítí a vodovodních řadů. Výstupem navržené metodiky hodnocení technického stavu je zařazení hodnoceného objektu do kategorie technického stavu. Navržená metodika byla testována na reálných objektech a prokázala schopnost věrného popisu technického stavu objektu.
Spillovers between low and high risk assets during business cycle
Matyáš, Jan ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá propojení mezi dluhopisy a akciemi na trzích v Německu, Rakousku a Itálii. K analýze přelévání výnosů používáme index přelévání, který umožňuje popsat v čase vývoj propojení mezi jednotlivými trhy. Zkoumané období začíná 2. ledna 1998 a končí 23. května 2017, což nám umožňuje určit dlouhodobý vývoj přelévání výnosů mezi trhy. Ve studii popisujeme nerovnost v propojení akcií a dluhopisů a jejich narůstající spoji- tost během finanční krize v letech 2007-2008 s dalším trváním v následujících letech. Mechanizmus přenosu finančních šoků mezi státy v Evropě je ovlivněn ekonomickou a politickou integrací těchto zemí. Sledujeme silné vzájemné propojení zemí se silným vlivem italských aktiv na přenos šoků na jiné trhy v Německu a Rakousku. Především pak v době hospodářské krize. Naproti tomu, Německo představuje otevřenou ekonomiku se sílící integrací s dalšími trhy. Rozměr přelévání výnosů je závislý na ekonomické situaci, což je zřejmé ze shlukování vysoké míry přelévání v době krizí a tato vysoká míra přelévání se snižuje jen pomalu. Klasifikace JEL G01, G12, G15, C63, C67 Klíčová slova přelévání výnosů, správa aktiv, hos-...
Informační systém pro správu IT hardwaru a nákladů
Dytrych, Michal ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Vojíř, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem a implementací informačního systému pro správu IT hardwaru a nákladů. Práce si klade za cíl nahradit stávající systém IT asset managementu ve firmě GE Aviation Czech, s.r.o. první část práce zhodnotí stávající systém pro správu IT majetku se všemi jeho klady i zápory. Zjištění, zda uživatelé stojí o změnu. Práce si klade za cíl zhodnotit všechna rizika spojená s implementací nové práce a dále pak zhodnocení možností využití existujících řešení na trhu, jejich klady a zápory. Druhá část práce se potom zabývá samotným vývojem aplikace. Výběrem vhodných technologií, jejich nasazením a testováním aplikace. V závěru bude popsán výsledek práce, jeho rozdíly oproti původnímu systému a hodnocení spokojenosti uživatelů s novým systémem.
Posouzení ekonomických ukazatelů společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. pomocí časových řad
Šešulka, Michael ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. pomocí časových řad. Teoretická část práce obsahuje problematiku časových řad, regresní funkce a popis vybraných ekonomických ukazatelů. V praktické části je práce směrována k reálnému využití získaných informací z teoretické části a za použití časových řad jsou dosažené výsledky ukazatelů vyrovnány regresní funkcí a následně predikován jejich budoucí vývoj v dalším období. Závěrečné část práce je věnovaná zhodnocení dosažených výsledků a na jejich základě jsou poskytnuty návrhy na patřičná zlepšení momentální ekonomické a finanční situace společnosti.
Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení
Synková, Tereza ; Lisnerová, Ivana (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti SATT a.s. za období let 2008 až 2012. Zhodnocení finanční situace je provedeno pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy, pro jejichž sestavení jsou využita data z účetních výkazů podniku. Součástí bakalářské práce jsou možné návrhy, jejichž účelem je přispět ke zlepšení současné hospodářské situace ve zkoumaném podniku.
Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. pomocí statistických metod
Látalová, Jana ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je využití statistických metod a metod finanční analýzy ke zjištění hodnot zvolených ekonomických ukazatelů společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. a jejich zhodnocení. Na základě zjištěných výsledků ukazatelů se práce snaží nabídnout návrhy, jak zlepšit stávající situaci společnosti. Součástí bakalářské práce je i stručná zmínka o statistických metodách, jako je regresní analýza a teorie časových řad, které jsou využity k základním výpočtům potřebných dat pro finanční analýzu.
Efektivní financování podnikatelské činnosti
Havlíčková, Barbora ; Mrázková, Zuzana (oponent) ; Boušková, Štěpánka (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví společnosti a zlepšit její financování. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy a ukazatele finanční analýzy. V analytické části na základě teoretických poznatků vyhodnocuji ukazatele finanční analýzy. V závěrečné části jsou navrhnuta řešení, která napomohou ke zlepšení finanční situace a finančního řízení společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mlaskačová, Marcela ; Heřboltová,, Ivana Prchalová (oponent) ; Mašterová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením současné ekonomické situace firmy VINIUM a.s. Pro hodnocení jsou použity metody finanční analýzy, jejíž výsledky jsou východiskem pro návrh ke zlepšení finanční situace firmy. V teoretické části se snažím za pomocí odborné literatury shrnout veškerá fakta týkající se této problematiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.