Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 402 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv provedení zateplení budovy se zelenou střechou na výdaje spojené s jejím provozem
Jílek, Jan ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Vliv provedení zateplení budovy se zelenou střechou na výdaje spojené s jejím provozem se zabývá návrhem alternativních řešení pro vnější kontaktní zateplovací systém budovy a jejich vlivy na posouzení energetické náročnosti budovy a s tím spojené náklady na realizaci a provoz stavby. V konstrukčním řešení budovy jsou také zvoleny alternativy pro provedení ploché střechy s vegetačním souvrstvím. První část diplomové práce se zabývá obecnými požadavky pro návrh a posuzování energetické náročnosti staveb. Ve druhé části jsou popsány jednotlivé volby zvoleného kontaktního zateplovacího systému a varianty řešení plochých střech s vegetační vrstvou. V další části je řešen položkový rozpočet pro jednotlivé varianty zateplení a stanovena cena všech variant. V poslední části je provedeno posouzení všech variant a celkové ekonomické zhodnocení s výběrem nejlepší varianty. U všech variant je také zhodnocena doba, za kterou se investice vrátí.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Kotlabová, Anna ; Brhelová, Jaroslava (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Bydlení ve městě, respektive v městské čtvrti Plaines du Loup v Lausanne ve Švýcarsku. Jasný cíl zadání přidává ještě základní školu jako další bod řešení, s úvahou o škole jako prodloužení bydlení. Dále je zadání rozšířeno o návrh přiléhajícího parku. Projekt se zabývá návrhem městského bloku, založeného na vztazích mezi školou, bydlením a veřejným prostorem. Projekt vychází z urbanistické studie od Tribu architects dostává se od komplexní urbanistické koncepce až k architektonickému řešení školy a bytových domů. Snaha vytvořit příjemné prostředí pro bydlení se prolíná všemi částmi projektu.
Statické řešení stropní konstrukce bytového domu
Habanec, Kamil ; Nečas, Radim (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením stropní konstrukce integrovaného bytového domu. Cílem je návrh, případně změna velikostí rozměrů projektovaných konstrukcí v předloženém projektu, zajištění přerušení tepelných mostů a ochrany proti kročejovému zvuku. Následně jejich statické řešení, dimenzování a posouzení na mezní stavy. Prvky určené k řešení jsou stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlažím, trámy, navazující schodiště a sloup. Výpočet vnitřních sil byl proveden ve studentské verzi programu SCIA Engineer 20.0 s porovnáním hodnot na nezávislém zjednodušeném modelu. Součástí práce je i výkresová dokumentace pro výše zmíněné prvky. Při výpočtu bylo postupováno dle platných norem a zásad.
Mezera v Brně
Koudelková, Veronika ; Bernátek, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Předmětem mé práce bylo vyplnit vybranou proluku v srdci Brna bytovým objektem, zkompaktnit tak centrum města a efektivně využít neudržované prostory. Řešené území se nachází na ulici Cejl v městské čtvrti Zábrdovice, přezdívané jako Brněnský Bronx. Svým návrhem se snažím přispět k zatraktivnění lokality a vytvoření příjemného bydlení v centru města součástí přátelské a kreativní komunity. Koncept vychází z ideálního využití pozemku a bere ohled také na okolní zástavbu a normativní požadavky pro umisťování staveb, jejich rozestupy a oslunění. Výsledný návrh proto tvoří tři objekty - dva bytové domy ve vnitrobloku a uliční objekt, který kromě vertikální komunikace slouží také jako hlukový a prachový filtr a svou fasádou vnáší do ulice doposud neexistující zelený prvek. V tomto objektu se také v parteru nachází prostor pro prodej lokálních rostlin, květin či zeleniny, které mohou obyvatelé pěstovat přímo na pozemku, a to ve sklenících v uličním objektu nebo přímo na prostorných pavlačích propojujících všechny 3 navržené objekty. Návrh také počítá s potřebou odstavných stání pro residenty pozemku, které se nachází v přízemí přímo pod bytovými domy společně se sklepními kójemi.
Mezera v Brně
Choutka, Jiří ; Selnarová, Elisabeth (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Ve své práci se zabývám návrhem bytového domu v proluce v centru Brna při ulici Kopečná a Husova. Proluka se nachází na relativně hluboké parcele, která je ze severovýchodu, od ulice Husova, vymezena strmým a vysokým svahem (tělesem komunikace mezi hlavním nádražím a Šilingrovým náměstím). Proluka se nachází na frekventovaném místě a je vystavena hluku z ulice Husova. V okolí se vyskytují významné historické a architektonicky cenné stavby. Funkční náplní stavby je bydlení. V návrhu se snažím vhodně reagovat na okolní situaci a té funkčně i provozně stavbu přizpůsobit. Snahou bylo splnit veškeré požadavky daného provozu a vložit novou hodnotu do stávající zástavby.
Náměstí Míru v Brně
Šimíček, Adam ; Kaštánková, Jana (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se věnuji dostavbě městského bloku na náměstí Míru v Brně. Řešené území se nachází v širším centru města, v blízkosti parku Kraví hora. Návrh samotný vychází z podkladů a průzkumů KAMu. Cílem práce je hledání vhodného stavebního programu, prostorového uspořádání a urbanistického konceptu prostoru, respektujícího okolní zástavbu, a architektonický návrhu dvou městských domů.
Mezera v Brně
Šujanová, Radka ; Němec, Roman (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout vhodnou stavbu do námi vybrané proluky. Můj návrh se zabývá prolukou na ulici Sladová. Celkem neatraktivní lokalita schovaná za Mendlovým náměstím, která je ovšem skvělou zkratkou ke hradu Špilberk. V dnešní době je proluka nehezká, zarostlá a oplocena vlnitým plechem, na kterém se vyřádili kdejací "umělci". Z analýz, které jsem zpracovávala minulý semestr vyplynulo, že parcely nejsou zastavené v podstatě odjakživa. Navíc se zde nachází průzkumná štola tramvajové tratě. Z nahlédnutí do územního plánu vyšlo najevo, že s tramvajovou tratí pod Špilberkem se stále počítá, a tak jsem musela návrh tomuto faktu přizpůsobit. Mým návrhem je tedy polyfunkční dům, který je z vetší části obytný. Tunel jsem do domu zakomponovala tak, že jsem z něj v podstatě udělala aktrakci pro veřejnost jako součást velké kavárny s podzemním barem a klubem. Přínosem návrhu pro lokalitu by mělo být zatraktivnění ulice, zaplnění nevzhledné mezery a vytvoření novým obytných prostor v blízkosti centra.
Brno Jižní Město na Poříčí, lokalita Trojmostí Komunikační prostor sociální soudržnosti komunity, polyfunkční objekt a prostor
Kubíková, Markéta ; Bindr, Tomáš (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Projekt se zabývá návrhem pavlačového bytového domu s koncentrací myšlenek na sociologický aspekt bydlení, pospolitostní vztahy, pocity sounáležitosti a soudržnosti. Objekt se nachází na jihozápadním cípu nové čtvrti Trnitá a nabízí ideovou vizi architektonické práce se zamýšleným kompaktním městem.
Apartment Building in Stará Turá
Vrzala, Lukáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
The subject of the bachelor thesis was a design of an apartment building. The work consisted in complex desing project documentation of the construction building, assesment of the building in terms of building physics and the design of the fire solutions. The project was developed on a specific ground plot with regard on an urbanistic design and so that the newly designed construction building fits with its architecture into the surounding buildings.
Bytový dům
Veselý, Karel ; Průša, David (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení novostavby bytového domu v Humpolci. Stavba je určena pro bydlení, má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, s výtahem, obsahuje sedmnáct bytových jednotek s výstupem na balkony a možností vlastního parkování přímo v objektu. Podzemní podlaží z velké části tvoří parkovací stání – hromadná garáž o devatenácti parkovacích stání. Zbylou část podzemního podlaží tvoří chodba, strojovna vzduchotechniky, místnost s elektroměry, místnost se sklepními kójemi, technická a úklidová místnost. V ostatních podlažích se nachází celkem sedmnáct bytových jednotek o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Bytový dům je založen na železobetonových základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic, v suterénu je monolitické železobetonové opláštění zatepleno kontaktním zateplovacím systémem dle ETICS. Stropní konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky, pouze nad bytem v 5.NP je nosná část stropu řešena pomocí dřevěných trámů. Schodiště je řešeno jako železobetonové prefabrikované. Budova je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 402 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.