Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Globální ekonomický výhled - srpen 2016
Česká národní banka
Srpnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále zaostřena na vyhodnocení sezónních cenových pohybů vybraných zemědělských komodit (kukuřice, pšenice, sója), které jsou následně srovnány s jejich dosavadním letošním vývojem, včetně predikcí do konce letošního roku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Systémy hodnocení jakosti při zpracování zemědělských produktů
SVOBODA, Petr
Cílem této diplomové práce je doporučit optimální cestu pro vytvoření spolehlivého systému kontroly jakosti výrobků rostlinného a živočišného původu. U vybraných podniků byly sledovány hlavní aspekty těchto systémů a zhodnoceny. Dále byl zkoumán stav certifikací systémů kvality v České republice.
Konflikt mezi podporou biopaliv a potravinovou bezpečností
Vyhnalová, Kateřina ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Pělucha, Martin (oponent)
Podpora biopaliv se v posledních letech zvyšuje a vedla k nárůstu jejich produkce. Biopaliva se pěstují na půdě spolu se zemědělskými plodinami, a proto dochází ke zvyšování konkurence o půdu. Ceny potravin rostou a dochází ke zhoršování potravinové bezpečnosti. Hypotézou práce je, že jednotlivé země i mezinárodní organizace přijímají opatření, které směřují k zajištění potravinové bezpečnosti. Cílem práce je analyzovat intervence reagující na dopady podpory biopaliv ve vybraných zemích. Hypotéza práce se potvrdila. Státy přistupují k opatřením, které vedou k zajištění potravinové bezpečnosti. Rozvinuté země zvyšují finanční dary humanitárním institucím a podporují rozvoj biopaliv druhé generace, která není konkurenční s výrobou potravin. Rozvojové země přistupují například ke zvyšování exportních cel potravin, nebo k zákazům exportu potravin, snižování dovozních cel potravin a snižování daní uvalených na potraviny. Některé rozvojové země se rozhodly jít cestou potravinové soběstačnosti.
Vývoj světové liberalizace obchodu zemědělskými výrobky
Prkna, Vojtěch ; Čápová, Ludmila (vedoucí práce) ; Almerová, Hana (oponent)
Práce podává stručný vývoj liberalizace světového obchodu zemědělskými výrobky od vzniku smlouvy GATT v roce 1947. Popsána jsou jednotlivá kola jednání a jejich výsledky. Důraz je kladen na poslední (Uruguayské) kolo jednání GATT, které završilo vývoj GATT, tato smlouva byla nahrazena Světovou obchodní organizací (WTO). Práce rozebírá závazky vzešlé z Urugayského kola a jejich naplňování. V rámci WTO bylo zahájeno v roce 2001 nové kolo jednání, kterému je věnována poslední část práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.