Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Youth Unemployment in Ghana: Causes, Consequences and Policies
Antwi, Nana Asantewaa
Tato práce se zaměřuje na současné nezaměstnanosti v Ghaně a porovnává nezaměstnanost mladých lidí a dalších faktorů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice. Tato studie hodnotí současnou politiku a její vliv vůči nezaměstnanosti mladých v Ghané. Data pro tuto studii byla stanovena v datovém listu Světové Banky, Ghanské statistické služby, Organizace pro národnost pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Při pohledu na dosažené vzdělání bylo potvrzeno, že klíčovým faktorem je nezaměstnanost mladých lidí. Zlepšení situace s ohledem na to, zda je možné, aby se tyto informace uplatňovaly. Vláda by se měla zaměřit na podporu učebních oborů, které by mohly vést k vytváření nových pracovních míst. Pro doplnění snahu při řešení problému s nezaměstnaností mladých v Ghaně.
Dopady čínských investic na úroveň demokracie ve vybraných státech Afriky
Boček, Pavel
Bakalářská práce se zabývá tématem čínských zahraničních investic do rozvojových zemí v Africe a úrovní demokracie v těchto zemích jako případným určujícím faktorem těchto investic. První část obsahuje stručný popis čínského ekonomického vzestupu, následně přiblíží téma zahraničních investic, na což bude navázáno přístupem Číny a západního světa v této věci. Na závěr teoretické části proběhne porovnání přístupů ve využívání tohoto nástroje výše zmíněných subjektů. V druhé části je zkoumána na základě sekundárních dat spojitost mezi čínským kapitálem a úrovní demokracie ve státech Afriky. Kvantitativní výsledek bude podrobněji přezkoumán případovými studiemi za účelem prozkoumání hlubších souvislostí této problematiky. Závěrem bude shrnutí zjištění a následné implikace pro ostatní africké státy.
China in Africa: The Dragon in the Lion's Den
Fairchild, David ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
​Iniciativa Belt Road Initiative (BRI), která byla v roce 2013 vyhlášena čínským prezidentem Xi Jinpingem, je globálním infrastrukturním projektem, který sahá napříč Asií, Afrikou, Evropou a Amerikou. Většina západních vědců a politiků byla vůči BRI vysoce kritická, zejména v souvislosti se subsaharskou Afrikou. Definovali tento projekt jako neo-imperialistický a argumentovali, že z politického, hospodářského a vojenského rozšíření by z BRI měla prospěch pouze Čína. Tato práce využívá Keňu, Jihoafrickou Republiku a Nigérii jako případové studie k měření efektivity BRI v rozvoji těchto tří zemí. Na základě této analýzy lze konstatovat, že nejen Čína, ale i země subsaharské Afriky, konkrétně kontinentální pobřežní demokracie s přístupem k přírodním zdrojům, které s Čínou jednají jako obchodní partneři v rámci BRI, mají z tohoto partnerství značné výhody. Keňa, Jihoafrická republika a Nigérie skrze zapojení do BRI těží z rozvoje infrastruktury, ekonomického růstu a snížení nerovnosti. Klíčová slova: ​Subsaharská Afrika, Čína, Belt Road Initiative, rozvoj, ekonomika, neo-imperialismus, přírodní zdroje, infrastruktura Název práce:​ Čína v Africe: drak ve lvím doupěti
Rozvojová spolupráce jako nástroj zahraniční politiky: EU vs. Čína v Africe
Kreidl, Dominik ; Knutelská, Viera (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce je využívání rozvojové spolupráce jako nástroje zahraniční politiky Čínské lidové republiky (Čína) a Evropské unie (EU) v Africe. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda je politika rozvojové spolupráce Číny, respektive EU s africkými zeměmi, motivována spíše pragmatickými či normativními zájmy. Za cílem odpovědět na tuto výzkumnou otázku byla aplikována kvalitativní obsahová analýza, v rámci které byly zkoumány dokumenty těchto dvou aktérů. Hlavním teoretickým konceptem této diplomové práce je koncept normativní síly, který posloužil jako indikátor zájmů normativních. V případě EU se nepotvrdila hypotéza, že by EU v rámci rozvojové spolupráce primárně působila jako normativní síla, tj. že by měla zájem o šíření svých norem do mezinárodního systému. Výsledky obsahové analýzy odhalují, že v rámci rozvojové spolupráce mezi EU a africkými zeměmi převažují zájmy pragmatické. V případě působení Číny v rámci rozvojové spolupráce pak výsledky analýzy naznačují, že hlavní motivací v rámci této politiky jsou zejména zájmy normativní, tedy zájmy šířit své normy do mezinárodní politiky.
Komparace vybraných faktorů dekolonizace britských a francouzských území v západní Africe
Saxun, Ján ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací procesu, příčin a důsledků dekolonizace bývalých francouzských a britských kolonií v západní Africe, jmenovitě Senegalu a Ghany. Práce vychází ze zkoumání hypotézy, která zní: Rozdílné systémy koloniální správy a jejich důsledky rozdílně ovlivnily charakter dekolonizačního procesu a postkoloniální vztahy mezi bývalými koloniemi a jejich vládci. Stěžejním bodem výzkumu jsou faktory vycházející přímo z kolonií, a to systém koloniální správy, systém koloniálního vzdělávání, domorodé elity a politická mobilizace. V rámci přiblížení teoretické roviny vychází práce z konceptů kolonialismu, dekolonizace a také neokolonialismu. Právě k neokolonialismu se vztahuje navazující výzkumná otázka, která se snaží zkoumat přítomnost a míru neokolonialismu v těchto africkými zemích v období prvních deseti let nezávislosti. Výsledky zkoumání poukazují na významné rozdíly v koloniální administrativě, které mají dopady na typ a chování domorodých elit, a tudíž i politickou mobilizaci a rozdílné přístupy předních politických vůdců k procesu dekolonizace. V chronologické analýze procesu dekolonizace v období od konce druhé světové války až po získání nezávislosti jsou patrné rozdíly nejen v intenzitě a rychlosti procesu, ale také v přístupu senegalských a ghanských...
Komparace francouzských vojenských intervencí v Mali a Středoafrické republice
Zelenka, Jan ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Komparace francouzských vojenských intervencí v Mali a Středoafrické republice" se bude zabývat problematikou francouzských vojenských intervencí v Africe, konkrétně v zemích jejího bývalého koloniálního impéria. Jako teoretické východisko práce je pro konání Francie zvolena teorie racionální volby. Práce nejprve představí hlubší historický kontext a bude popisovat současnou angažovanost Francie v dané oblasti. Posléze bude představena hypotéza vysvětlující současné jednání Francie, součástí bude definování základních politických, ekonomických, společenských a bezpečnostních motivů, které budou obecně aplikovatelné pro francouzskou přítomnost v regionu. Hypotéza bude testována na dvou případech současných vojenských intervencí. Vybranými složkami komparace budou Mali a Středoafrická republika. Hlavní část práce se zaměří na přiblížení jevu francouzských vojenských intervencí v těchto zemích a bude vytvořena jejich komparace. U každého případu intervence bude nejprve popsán průběh konfliktu, posléze forma francouzského zásahu, dále hlavní motivy pro intervenci a na závěr jejich mezinárodní přijetí. Hlavním cílem komparace bude celkové porovnání konkrétních motivů Francie pro její působení v těchto zemích, přičemž důraz bude kladen na strategické, politické a ekonomické motivy....
Antropogenní transformace přírodní sféry Afriky
Píšová, Šárka ; Romportl, Dušan (vedoucí práce) ; Kliment, Zdeněk (oponent)
Afrika představuje heterogenní environmentální prostředí, které ovlivňují přírodní i antropogenní procesy. Tato práce metodou rešerše charakterizuje přírodní prostředí kontinentu, představuje možné klasifikace přírodních podmínek a popisuje transformaci tohoto prostředí. Hlavním metodologickým cílem práce bylo určení míst ohrožení biodiverzity vlivem antropogenního tlaku na základě vlastní klasifikace prostředí na kontinentální úrovni. To bylo provedeno metodami environmentální stratifikace a následné klasifikace prostředí. Práce tak představuje klasifikaci přírodního prostředí na základě homogenních jednotek určených bioklimatickými proměnnými a reliéfem, které jsou následně vztaženy k rozložení biodiverzity ptáků, obojživelníků a savců a antropogennímu vlivu zastoupenému antropogenními biomy. Na závěr je vyjádřena územní ochrana přírody ve vztahu k této antropogenní transformaci prostředí. Předkládaná práce, jež patří mezi výjimečné přístupy, zohledňuje kombinaci jak fyzickogeografických, tak socioekonomických faktorů v prostorové úrovni kontinentu. Finální výstup tvoří mapa antropogenní transformace přírodního prostředí Afriky v kontextu biodiverzity a územní ochrany. Pozornost by měla být věnována hlavně oblastem s vysokou úrovní biodiverzity - tzv. hot spots, charakterizovaných vysokým vlivem...
Demographic revolution in developing countries with a special regards to Africa and Zimbabwe
Muza, Collet ; Pavlík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent) ; Pechholdová, Markéta (oponent)
Demografická revoluce v rozvojových zemích se zvláštním zaměření na Afriku a Zimbabwe Abstrakt Cílem této disertační práce bylo popsat a analyzovat proces demografického přechodu v rozvojových zemích, Africe a v Zimbabwe. Na důležitost demografické revoluce jakožto globálního procesu ukazuje výrazný celosvětový pokles intensity úmrtnosti a plodnosti. Zatímco tato univerzalita byla ústředním bodem klasické revoluční teorie, demografové ji po mnoho desetiletí zpochybňovali, protože se zdálo, že vývoj plodnosti a úmrtnosti v Africe nejde předpokládanou cestou. V sub-saharské Africe se demografická revoluce vyznačuje zaostáváním a diskontinuitou vývoje. Navzdory nízké úrovni socioekonomického vývoje však sám proces změn v celém regionu probíhá rychlejším tempem, než tomu bylo původně v Evropě, což výrazně ovlivňuje jeho výslednou populační dynamiku. Vyvstává tudíž otázka, zda Afrika je s ohledem na demografický vývoj opravdu jiná a zda se z hlediska demografického přechodu opravdu jedná o homogenní kontinent? Nicméně empirické studie, které zkoumají tento jedinečný proces probíhající aktuálně ve většině zemí Afriky a Zimbabwe, chybí. První část práce věnovaná sledovanému procesu v rozvojových zemích ukázala na rozdíly v reakcích plodnosti na pokles úmrtnost. Charakteristickým rysem později započatých přechodů...
Distribution of photoreceptor types in retina of fishes from extreme environments
Remišová, Kateřina ; Musilová, Zuzana (vedoucí práce) ; Němec, Pavel (oponent)
Zrakový systém cichlid je vysoce adaptibilní v závislosti na prostředí. Zrakové schopnosti ryb jsou dány jak skladbou opsinových fotopigmentů, které se nacházejí ve fotoreceptiv- ních buňkách (tyčinkách a čípcích), tak jejich prostorovým rozložením. Tato práce se za- bývala čtyřmi druhy cichlid z jezera Barombi Mbo, jmenovitě Stomatepia mariae, Konia eisentrauti, Konia dikume a Myaka myaka. Mělkovodní druhy K. eisentrauti a S. mariae ex- primují tyto čípkové opsiny: LWS, RH2A (RH2Aβ více než RH2Aα), SWS2A a SWS2B. Naroz- díl od toho sezóně hlubokovodní M. myaka i trvale hlubokovodní K. dikume v sítnici neex- primují SWS2B ani LWS, zato exprimují SWS2A a RH2Aα více než RH2Aβ. To odpovídá od- lišným světelným podmínkám v hlubokých vodách, kam nepronikají okrajové části spek- tra (tzv. ultrafialové a červené záření). Struktura sítnice vybraných druhů byla zkoumána pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) za účelem pochopení vývoje a fungování jejich zrakového vnímání, především v závislosti na hloubce, kde žijí. Sítnice cichlid je ty- picky organizována do mozaiky skládající se z jednoduchých čípků citlivých na krátko- vlnné světlo obklopených vždy čtveřicí dvojčípků, které jsou senzitivní v dlouhovlnné ob- lasti světelného spektra. Tato práce ukazuje stejné uspořádání sítnice u všech vybraných...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.