Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The effect of climate change on the effect of state security: An analysis of Burkina Faso and Djibouti
Alexandru, Luca ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Doboš, Bohumil (oponent)
This thesis examines the extent to which climate change is able to affect the security of states, with Burkina Faso and the Republic of Djibouti chosen as the case studies for this investigation. While the general effects of climate change on security are understood, the academic community appears to disagree on the subject of conflict-generation via climactic pressures. Consequently, the analysis is divided into two sections: The first part utilizes over 2,000 individual events collected by the Armed Conflict and Event Data program and examines the relationship between climate change and their occurrence. This is done firstly through a preliminary keyword analysis, then through a multivariate regression analysis of the relevant climate change factors. The second part takes a pseudo-qualitative approach by merging the Fragile State Index methodology and a weighted systems model in order to calculate values for each relevant state dimension that has been affected, thereby numerically quantifying the effect. The results indicate that currently, weak to moderate negative effects may be observed on the two states, depending on the security dimension examined. The economic and sociodemographic aspects appear to be most susceptible to environmental pressures.
China in Africa: The Dragon in the Lion's Den
Fairchild, David ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
​Iniciativa Belt Road Initiative (BRI), která byla v roce 2013 vyhlášena čínským prezidentem Xi Jinpingem, je globálním infrastrukturním projektem, který sahá napříč Asií, Afrikou, Evropou a Amerikou. Většina západních vědců a politiků byla vůči BRI vysoce kritická, zejména v souvislosti se subsaharskou Afrikou. Definovali tento projekt jako neo-imperialistický a argumentovali, že z politického, hospodářského a vojenského rozšíření by z BRI měla prospěch pouze Čína. Tato práce využívá Keňu, Jihoafrickou Republiku a Nigérii jako případové studie k měření efektivity BRI v rozvoji těchto tří zemí. Na základě této analýzy lze konstatovat, že nejen Čína, ale i země subsaharské Afriky, konkrétně kontinentální pobřežní demokracie s přístupem k přírodním zdrojům, které s Čínou jednají jako obchodní partneři v rámci BRI, mají z tohoto partnerství značné výhody. Keňa, Jihoafrická republika a Nigérie skrze zapojení do BRI těží z rozvoje infrastruktury, ekonomického růstu a snížení nerovnosti. Klíčová slova: ​Subsaharská Afrika, Čína, Belt Road Initiative, rozvoj, ekonomika, neo-imperialismus, přírodní zdroje, infrastruktura Název práce:​ Čína v Africe: drak ve lvím doupěti
Rozvojová spolupráce jako nástroj zahraniční politiky: EU vs. Čína v Africe
Kreidl, Dominik ; Knutelská, Viera (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce je využívání rozvojové spolupráce jako nástroje zahraniční politiky Čínské lidové republiky (Čína) a Evropské unie (EU) v Africe. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda je politika rozvojové spolupráce Číny, respektive EU s africkými zeměmi, motivována spíše pragmatickými či normativními zájmy. Za cílem odpovědět na tuto výzkumnou otázku byla aplikována kvalitativní obsahová analýza, v rámci které byly zkoumány dokumenty těchto dvou aktérů. Hlavním teoretickým konceptem této diplomové práce je koncept normativní síly, který posloužil jako indikátor zájmů normativních. V případě EU se nepotvrdila hypotéza, že by EU v rámci rozvojové spolupráce primárně působila jako normativní síla, tj. že by měla zájem o šíření svých norem do mezinárodního systému. Výsledky obsahové analýzy odhalují, že v rámci rozvojové spolupráce mezi EU a africkými zeměmi převažují zájmy pragmatické. V případě působení Číny v rámci rozvojové spolupráce pak výsledky analýzy naznačují, že hlavní motivací v rámci této politiky jsou zejména zájmy normativní, tedy zájmy šířit své normy do mezinárodní politiky.
Komparace vybraných faktorů dekolonizace britských a francouzských území v západní Africe
Saxun, Ján ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací procesu, příčin a důsledků dekolonizace bývalých francouzských a britských kolonií v západní Africe, jmenovitě Senegalu a Ghany. Práce vychází ze zkoumání hypotézy, která zní: Rozdílné systémy koloniální správy a jejich důsledky rozdílně ovlivnily charakter dekolonizačního procesu a postkoloniální vztahy mezi bývalými koloniemi a jejich vládci. Stěžejním bodem výzkumu jsou faktory vycházející přímo z kolonií, a to systém koloniální správy, systém koloniálního vzdělávání, domorodé elity a politická mobilizace. V rámci přiblížení teoretické roviny vychází práce z konceptů kolonialismu, dekolonizace a také neokolonialismu. Právě k neokolonialismu se vztahuje navazující výzkumná otázka, která se snaží zkoumat přítomnost a míru neokolonialismu v těchto africkými zemích v období prvních deseti let nezávislosti. Výsledky zkoumání poukazují na významné rozdíly v koloniální administrativě, které mají dopady na typ a chování domorodých elit, a tudíž i politickou mobilizaci a rozdílné přístupy předních politických vůdců k procesu dekolonizace. V chronologické analýze procesu dekolonizace v období od konce druhé světové války až po získání nezávislosti jsou patrné rozdíly nejen v intenzitě a rychlosti procesu, ale také v přístupu senegalských a ghanských...
Komparace francouzských vojenských intervencí v Mali a Středoafrické republice
Zelenka, Jan ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Komparace francouzských vojenských intervencí v Mali a Středoafrické republice" se bude zabývat problematikou francouzských vojenských intervencí v Africe, konkrétně v zemích jejího bývalého koloniálního impéria. Jako teoretické východisko práce je pro konání Francie zvolena teorie racionální volby. Práce nejprve představí hlubší historický kontext a bude popisovat současnou angažovanost Francie v dané oblasti. Posléze bude představena hypotéza vysvětlující současné jednání Francie, součástí bude definování základních politických, ekonomických, společenských a bezpečnostních motivů, které budou obecně aplikovatelné pro francouzskou přítomnost v regionu. Hypotéza bude testována na dvou případech současných vojenských intervencí. Vybranými složkami komparace budou Mali a Středoafrická republika. Hlavní část práce se zaměří na přiblížení jevu francouzských vojenských intervencí v těchto zemích a bude vytvořena jejich komparace. U každého případu intervence bude nejprve popsán průběh konfliktu, posléze forma francouzského zásahu, dále hlavní motivy pro intervenci a na závěr jejich mezinárodní přijetí. Hlavním cílem komparace bude celkové porovnání konkrétních motivů Francie pro její působení v těchto zemích, přičemž důraz bude kladen na strategické, politické a ekonomické motivy....
Antropogenní transformace přírodní sféry Afriky
Píšová, Šárka ; Romportl, Dušan (vedoucí práce) ; Kliment, Zdeněk (oponent)
Afrika představuje heterogenní environmentální prostředí, které ovlivňují přírodní i antropogenní procesy. Tato práce metodou rešerše charakterizuje přírodní prostředí kontinentu, představuje možné klasifikace přírodních podmínek a popisuje transformaci tohoto prostředí. Hlavním metodologickým cílem práce bylo určení míst ohrožení biodiverzity vlivem antropogenního tlaku na základě vlastní klasifikace prostředí na kontinentální úrovni. To bylo provedeno metodami environmentální stratifikace a následné klasifikace prostředí. Práce tak představuje klasifikaci přírodního prostředí na základě homogenních jednotek určených bioklimatickými proměnnými a reliéfem, které jsou následně vztaženy k rozložení biodiverzity ptáků, obojživelníků a savců a antropogennímu vlivu zastoupenému antropogenními biomy. Na závěr je vyjádřena územní ochrana přírody ve vztahu k této antropogenní transformaci prostředí. Předkládaná práce, jež patří mezi výjimečné přístupy, zohledňuje kombinaci jak fyzickogeografických, tak socioekonomických faktorů v prostorové úrovni kontinentu. Finální výstup tvoří mapa antropogenní transformace přírodního prostředí Afriky v kontextu biodiverzity a územní ochrany. Pozornost by měla být věnována hlavně oblastem s vysokou úrovní biodiverzity - tzv. hot spots, charakterizovaných vysokým vlivem...
Dopad zapojení žoldnéřských jednotek a PMC na průběh, výsledek a následky konfliktu v Africe
Šebek, David ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Tato práce je zaměřena na zjištění dopadu nájemných jednotek na vnitřní konflikty v subsaharské Africe. Práce vychází z diskutované otázky legitimní možnosti najmutí si takovýchto jednotek v rámci konfliktu. V rámci akademické diskuze totiž existuje velké množství argumentů jak pro, tak proti využívání podobných jednotek. Práce má za cíl prozkoumat, zda a případně jaké jsou dopady nájemných jednotek na průběh, výsledek a následky konfliktu v subsaharské Africe. V rámci práce dochází nejprve k rozdělení nájemných jednotek na soukromé vojenské společnosti a žoldnéře klasického stylu a jejich vymezení, založené především na pohledu mezinárodního práva. Zde se ukazuje chybějící mezinárodně právní ukotvení a regulace soukromých vojenských společností. Je také nutné od nájemných vojáků odlišit další zahraniční účastníky konfliktů, pro tuto práci definované jako dobrovolníky. Vzhledem k nedostatečnosti teorie poválečné obnovy vyvstala nutnost vytvořit si parametry popisující poválečný rozvoj, jedná se o skupinu makroekonomických ukazatelů, zaměřených na vývoj jak hospodářství, tak kvality života občanů. Vývoj těchto ukazatelů je zkoumán v průběhu deseti letech od ukončení válek. Součástí práce je pak jak kvantitativní výzkum statistických údajů, tak i analýza průběhu nasazení nájemných sil. Výsledkem...
Demographic revolution in developing countries with a special regards to Africa and Zimbabwe
Muza, Collet ; Pavlík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent) ; Pechholdová, Markéta (oponent)
Demografická revoluce v rozvojových zemích se zvláštním zaměření na Afriku a Zimbabwe Abstrakt Cílem této disertační práce bylo popsat a analyzovat proces demografického přechodu v rozvojových zemích, Africe a v Zimbabwe. Na důležitost demografické revoluce jakožto globálního procesu ukazuje výrazný celosvětový pokles intensity úmrtnosti a plodnosti. Zatímco tato univerzalita byla ústředním bodem klasické revoluční teorie, demografové ji po mnoho desetiletí zpochybňovali, protože se zdálo, že vývoj plodnosti a úmrtnosti v Africe nejde předpokládanou cestou. V sub-saharské Africe se demografická revoluce vyznačuje zaostáváním a diskontinuitou vývoje. Navzdory nízké úrovni socioekonomického vývoje však sám proces změn v celém regionu probíhá rychlejším tempem, než tomu bylo původně v Evropě, což výrazně ovlivňuje jeho výslednou populační dynamiku. Vyvstává tudíž otázka, zda Afrika je s ohledem na demografický vývoj opravdu jiná a zda se z hlediska demografického přechodu opravdu jedná o homogenní kontinent? Nicméně empirické studie, které zkoumají tento jedinečný proces probíhající aktuálně ve většině zemí Afriky a Zimbabwe, chybí. První část práce věnovaná sledovanému procesu v rozvojových zemích ukázala na rozdíly v reakcích plodnosti na pokles úmrtnost. Charakteristickým rysem později započatých přechodů...
Distribution of photoreceptor types in retina of fishes from extreme environments
Remišová, Kateřina ; Musilová, Zuzana (vedoucí práce) ; Němec, Pavel (oponent)
Zrakový systém cichlid je vysoce adaptibilní v závislosti na prostředí. Zrakové schopnosti ryb jsou dány jak skladbou opsinových fotopigmentů, které se nacházejí ve fotoreceptiv- ních buňkách (tyčinkách a čípcích), tak jejich prostorovým rozložením. Tato práce se za- bývala čtyřmi druhy cichlid z jezera Barombi Mbo, jmenovitě Stomatepia mariae, Konia eisentrauti, Konia dikume a Myaka myaka. Mělkovodní druhy K. eisentrauti a S. mariae ex- primují tyto čípkové opsiny: LWS, RH2A (RH2Aβ více než RH2Aα), SWS2A a SWS2B. Naroz- díl od toho sezóně hlubokovodní M. myaka i trvale hlubokovodní K. dikume v sítnici neex- primují SWS2B ani LWS, zato exprimují SWS2A a RH2Aα více než RH2Aβ. To odpovídá od- lišným světelným podmínkám v hlubokých vodách, kam nepronikají okrajové části spek- tra (tzv. ultrafialové a červené záření). Struktura sítnice vybraných druhů byla zkoumána pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) za účelem pochopení vývoje a fungování jejich zrakového vnímání, především v závislosti na hloubce, kde žijí. Sítnice cichlid je ty- picky organizována do mozaiky skládající se z jednoduchých čípků citlivých na krátko- vlnné světlo obklopených vždy čtveřicí dvojčípků, které jsou senzitivní v dlouhovlnné ob- lasti světelného spektra. Tato práce ukazuje stejné uspořádání sítnice u všech vybraných...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.