Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uvolňování československé kultury 50. a počátku 60. let v obraze mladé generace aneb nám budou patřit šedesátá!
Černý, Lukáš ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Bibliografická citace Uvolňování československé kultury v obraze mladé generace aneb nám budou patřit šedesátá! / Diplomová práce / Bc. Lukáš Černý; vedoucí práce: Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc. -- Praha, 2020. -- 105 s. Anotace Tato diplomová práce se zabývá počátky uvolňováním kultury v období politicko-kulturního tání v Československu koncem 50. a počátku 60. let 20. století. Kulturní uvolňování pozvolna se projevující od druhé poloviny padesátých let bude demonstrováno na příkladu československého filmu na němž byla dynamika změn v československé kultuře velmi dobře patrná. Základním kamenem pro mne bude zobrazení mladé generace a to, jak se její obraz na plátně čs. filmu proměňoval a vyvíjel, dotknu se též i společenské kritiky a satiry, jež má v procesu uvolňování rovněž nezastupitelnou roli. Cílem práce je ukázat, že síla mladé generace se stala hybatelem kulturních změn a samo mládí symbolem kulturního tání, což doložím na vybraných filmových příkladech, čímž dojdeme až k létům šedesátým. Ty se staly symbolem vzpoury mladé generace a jejího rozkvětu v náruči československé kultury. Klíčová slova Uvolňování kultury, 50. léta, 60. léta, mladá generace, československý film, obraz mládí, Československo
Josef Smrkovský jako oběť perzekuce padesátých let
Novotný, Jindřich ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje životu Josefa Smrkovského, konkrétně etapě mezi lety 1945-1963. Komunistický politik, který působil v České národní radě v období Pražského povstání, se po válce stal vrcholným představitelem moci. Zastával významnou pozici v zemědělské politice státu. V roce 1951 byl zatčen a stal se obětí politického procesu. Přes tři roky strávil ve vyšetřovací vazbě a byl odsouzen k dlouholetému trestu odnětí svobody. Díky působnosti tzv. rehabilitačních komisí byl propuštěn, ovšem nebyl plně rehabilitován. Na základě zkoumání primárních pramenů a jejich komparace, shrnuje práce průběh vyšetřovacího, soudního a rehabilitačního procesu. Jsou tak popsány praktiky Státní bezpečnosti jako například sledování, tvorba důkazního materiálu, tvorba protokolů o výslechu a manipulace s nimi, ale také průběh samotných výslechů a metody vyšetřovatelů včetně fyzického a psychického násilí. Část práce tvoří i rozbor zpráv z cely, které na Smrkovského podávali spoluvězni. Následuje rozbor rozsudku a práce jednotlivých rehabilitačních komisí. Důležité je zmapování činnosti samotného Smrkovského, který se snažil o plnou občanskou i stranickou rehabilitaci své osoby. Ta je dokončena na začátku šedesátých let, kdy se Smrkovský vrací do vrcholné politiky. KLÍČOVÁ SLOVA Josef Smrkovský, politika,...
Pronikání západní hudební kultury do Československa
Černý, Lukáš ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá pronikáním západní hudební kultury do socialistického Československa v období společenského uvolňování a mírného politického tání poloviny 50.let. Mapuje prvotní proniknutí rock'n'rollové hudby a její konflikt s tehdejším režimem a jeho reakcí na ní, cesty, jakými se sem zahraniční hudba dostávala a jak působila na tehdejšího člověka. Také zachycuje její prvotní projevy a zmínky o ní v tehdejším tisku a kinematografii. Cílem práce je také stručně shrnout historické vývojové linie neoficiální hudby u nás od jejich prvopočátků až do období vznikání prvních oficiálních kapel.
Proměny poezie a pohledu na ni v letech 1955 až 1959
Márová, Kristýna ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalá ská práce Prom ny poezie a pohledu na ni v letech 1955-1959se zabývá zkoumáním t í kulturních periodik - týdeníku Literární noviny a m sí ník Kv ten a Host do domu, a následn na základ jejich p sobení a lánk dokládá události doby, respektive nasti uje její atmosféru a ukazuje na otázky kulturní i politické a problémy s nimi spojené. V druhé polovin 50. let docházelo k postupnému uvol ování režimu, které se projevilo možností autor kritizovat n které stranické osobnosti i stranické um ní a na stránkách novin tak vznikaly názorové diskuze zabývající se t mito problémy. Jednalo se p edevším o problémy socialistického realismu, kolem kterého vznikaly spory prakticky po celou dobu jeho p sobení. Ve své práci se detailn ji zabývám kritikou poezie Pavla Kohouta, spory o um lecký odkaz Františka Halase, otázkami socialistického realismu samotného a jeho vztahu k um ním p edešlým, II. sjezdem Svazu eskoslovenských spisovatel a jeho d sledky, p sobením asopisu Kv ten a "skoncováním s duchem II. sjezdu", který tyto tendence op t na n jakou dobu pozastavil. Práce je dopln na historickým kontextem od konce II. sv tové války
Konzumerismus jako součást americké propagandy během studené války
Gajdácsová, Jana ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Tato práce zkoumá roli konzumerismu v americké zahraniční propagandě. Jejím hlavním cílem je ukázat strategii, jakou americká vláda využívala konzumerismu a spotřebního zboží k legitimizaci svého režimu v zahraničí. Případová studie je zaměřená především na 50. léta a je rozdělená do tří částí. První se zabývá postojem světové veřejnosti k americkému konzumerismu na začátku studené války, počátkům amerických informačních programů bojujících proti rostoucímu antiamerikanismu a výstavám spojených s Marshallovým plánem. Druhá část je věnovaná činnosti nezávislé Informační agentury Spojených států amerických, účastí USA na mezinárodních veletrzích a vzniku konceptu lidového kapitalismu. Třetí část rozebírá Americkou národní výstavu v Moskvě, která představovala jeden z největších úspěchů americké zahraniční propagandy. Práce rozebírá způsob, jakým byl konzumerismus zapojen do americké ideologie a stal se klíčovým prvkem soupeření ve studené válce.
Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let
Šatanová, Klára ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent)
Diplomová práce Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let se zabývá analýzou vybraných próz z výše vymezeného období, které reprezentují různé autorské přístupy k zobrazované realitě. První část práce je věnována vymezení pojmu holokaust a možnosti jeho slovesné reprezentace. Dále se práce zabývá vývojem literatury s tématem holokaustu od roku 1945 až do současnosti, s důrazem na texty vydané v 50. a 60. letech 20. století, které se podílely na utváření paměti čtenářské veřejnosti. Dále sleduje prolínání a vzájemné ovlivňování historického a fikčního diskurzu. V jednotlivých dílech - Krabice živých Norberta Frýda, Osm odtamtud E. F. Buriana a Démanty noci Arnošta Lustiga je analyzováno zobrazení prostředí koncentračního tábora, zároveň je sledována autorova práce s postavami, stejně jako zobrazení židovství v textech. Klíčová slova: holokaust, koncentrační tábor, 50. léta, próza, Norbert Frýd, E. F. Burian, Arnošt Lustig, historický a fikční diskurz, postava, motiv, prostředí
Za novou Prahu! Tradice, vize a budování (obrazu) města po roce 1945
Kurz, Michal ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Činátl, Kamil (oponent)
Tématem práce je výstavba a symbolické kódování města Prahy od roku 1945 do konce 50. let s důrazem na období stalinismu. Na základě rozboru dobových textů a architektonických projektů sleduje práce motivace a taktiky, jimiž se poválečné politické a odborné elity snažily manifestovat v prostoru hlavního města vlastní hodnoty a ideologické principy. S pomocí analýzy dobově užívaných pojmů "staré" a "nové" Prahy zkoumá proměňující se vztah mezi tradicemi a modernitou v obraze města. Sociokulturní fenomén stalinistického budovatelství tematizuje v širší časové perspektivě jako specifickou součást modernizačního procesu, jímž Praha prochází v průběhu 1. poloviny 20. století. V zásadní míře si všímá konkrétních atributů, jimiž se měla "nová" socialistická Praha vyznačovat, a míry využití oficiálních sovětských vzorů i domácích historických tradic. Klíčová slova: Praha, město, obraz města, architektura, urbanismus, paměť, památková péče, socialistický realismus, stalinismus, 50. léta
Povídky Jana Zábrany v kontextu doby
Zezulák, Ondřej ; Špirit, Michael (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá povídkovou tvorbou Jana Zábrany z 50. let. Na příkladě povídky V noci u pece se snaží dokázat, v čem je Zábranova próza v dobovém literárněhistorickém kontextu specifická. Zkoumá především "iluzi reality", která při četbě autorova textu vzniká. Zároveň se snaží dokázat dobovou podmíněnost prózy. Pro tyto účely se zaměřuje na kategorie vypravěče, jazyka, prostoru a času. Při rozboru dílčích složek se opírá o vhodné práce z literární vědy věnující se jednotlivým tématům. Dosažené poznatky demonstruje na konkrétních příkladech ze Zábranova textu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.