Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Současná výuka první pomoci na prvním stupni základní školy pohledem učitelů a současné literatury
Zehlerová, Lucie ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Havlová, Jana (oponent)
První pomoc byla, je a bude vždy důležitým tématem, proto se tato diplomová práce zaměřila na problematiku první pomoci na 1. stupni ZŠ. Práce má dvě části. V teoretické části jsem se snažila dívat na první pomoc ve škole ze všech důležitých směrů, jako jsou: vývoj předmětu, současnost předmětu, legislativní rámec, dokument RVP ZV, vzdělávání učitelů, didaktika první pomoci a první pomoc v literatuře pro pedagogy i žáky. V praktické (výzkumné) části vyhodnocuji dotazníkové šetření určené pedagogům 1. stupně. Zjišťuji, jaký mají názor na důležitost výuky první pomoci, zda jsou vyškolení, jaké materiály znají a používají, v jakém předmětu první pomoc vyučují a jak by podle nich měla vypadat ideálně výuka první pomoci. Důležitost byla potvrzena všemi uchazeči a další výsledky výzkumu dopadly většinou dle očekávání.
Výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ
Simandlová, Jitka ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vallin, Petra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výuku žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy, zejména pak na výuku anglického jazyka u těchto dětí. Dále se budu věnovat zejména hledání a ověřování výukových metod, které budou využitelné při výuce anglického jazyka u těchto žáků.
Hodnocení učebnic a dalších výukových materiálů pro výuku informatiky na 1. stupni základní školy
Hrabák, Jan ; Fialová, Irena (vedoucí práce) ; Vaňková, Petra (oponent)
Cílem bakalářské práce je vedle mapování dostupnosti učebnic pro předměty z rodiny informačních a komunikačních technologií pro žáky ve věku prvního stupně základní školy, především hodnocení jejich kvality se stanovením hodnotících kritérií. V praktické části jsou evaluovány dostupné učebnice vhodné pro výuku na 1. stupni základní školy. Dále jsou porovnávány zjištěné názory a postoje lektorů a učitelů k dostupným učebnicím a dalším výukovým materiálům.
Výchovný vliv předmětu tvořivá dramatika na psychosociální vývoj žáků se SPU na 1.st. waldorfské školy.
Špelinová, Lenka ; Svobodová, Radmila (vedoucí práce) ; Marušák, Radek (oponent)
Diplomová práce se věnuje výchovnému vlivu předmětu tvořivá dramatika na psychosociální vývoj žáků se SPU na 1. st. waldorfské školy. Práce je zaměřena zejména na rozvoj komunikačních schopností, respektování hranic, pokynů a spolupráce v třídním kolektivu za využití metod a technik dramatické výchovy u žáků se SPU ve 2. pololetí 2. třídy a 1. pololetí 3. třídy. Teoretická část vymezuje čtyři základní části této diplomové práce, psychosociální vývoj dítěte mladšího školního věku, specifické poruchy učení (SPU), průvodní jevy a jejich vliv na psychosociální vývoj dítěte, charakteristiku waldorfské školy, metody a techniky dramatické výchovy. Praktická část se věnuje sledování vývoje komunikace, spolupráce, dodržování pravidel, porozumění tématu a schopnosti jeho interpretace jednotlivců i celé skupiny v hodinách tvořivé dramatiky. V hodinách jsme prožívali stěžejní témata daných ročníků ve waldorfské škole. Celý proces je zaznamenán a vyhodnocen pomocí záznamových archů z jednotlivých hodin.
Využití míčů v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy
Šedivý, Marek ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Krejča, Filip (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice využití míčů v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. Teoretická část se zabývá zařazením tělesné výchovy ve vzdělávání, kam spadá rámcový vzdělávací program, míč v rámcovém vzdělávacím programu a sportovní a pohybové hry v rámcovém vzdělávacím programu. Dále se věnuje hře a hraní a sportovním hrám. V práci je definována vyučovací hodina a s tím i příslušná legislativa, struktura vyučovací jednotky tělesné výchovy, konkrétně úvodní, průpravná, hlavní a závěrečná část. Dále se zabývá charakteristikou mladšího školního věku a vývojem dítěte v tomto období, konkrétně tělesným, psychickým, pohybovým a sociálním vývojem. V práci nechybí ani pojednání o rozvoji pohybových schopností, jehož součástí míče bez pochyby jsou. Dále v práci popisuji jednotlivé základní míče, které se v hodinách tělesné výchovy využívají. Výzkumná část se zaměřuje na výsledky rozhovorů s učiteli tělesné výchovy na prvním stupni základní školy, jejich interpretaci a na výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretaci. Výsledky jsou v práci zpracovány do grafů, konkrétně do grafů výsečových a sloupcových. Výzkumná část práce taktéž obsahuje použité metody práce, charakteristiku výzkumného souboru, diskusi a závěry práce. KLÍČOVÁ SLOVA: Míč, mladší školní věk, první...
Rozdíly v zapamatování a pochopení antické pověsti přečtené versus uchopené metodami a technikami dramatické výchovy.
Ježková, Kristýna ; Svobodová, Radmila (vedoucí práce) ; Hanyš Holemá, Irena (oponent)
Diplomová práce se zabývá výzkumem, jež porovnává efektivitu a rozdíl dvou protikladných metod užívaných ve školním prostředí. "Metody a techniky dramatické výchovy v kontrastu klasické metody frontální výuky." Cílem této práce je zjistit, zda jednotlivé metody mají vliv, a jak moc rozdílný, pro lepší či horší pochopení a zapamatování dané látky. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se snaží nastínit zadanou problematiku z odborného hlediska, pracuje především s odbornou literaturou. A vytváří tak základ pro praktickou část. Praktická část si nejprve klade výzkumné otázky a volí výzkumné metody. Jako výzkumná metoda je zvolena analýza testů vytvořených na základě odučených lekcí. Východiskem pro praktickou část je kniha "Staré řecké báje a pověsti" od Eduarda Petišky, v níž jsem se zaměřila na jednu konkrétní báji "Trója". Konec praktické části patří zreflektování průběhu lekcí a "poznání", kterého bylo dosaženo díky výzkumu. V závěru bude provedeno shrnutí a vyhodnocení výzkumných otázek.
Využití míčů v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy
Šedivý, Marek ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Hájková, Jana (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice využití míčů v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni základních škol. Teoretická část se zabývá zařazením tělesné výchovy ve vzdělávání, kam spadá rámcový vzdělávací program, míč v rámcovém vzdělávacím programu a sportovní a pohybové hry v rámcovém vzdělávacím programu. Dále se věnuje hře a hraní a sportovním hrám. V práci je definována vyučovací hodina a s tím i příslušná legislativa, struktura vyučovací jednotky tělesné výchovy, konkrétně úvodní, průpravná, hlavní a závěrečná část. Dále se zabývá charakteristikou mladšího školního věku a vývojem dítěte v tomto období, konkrétně tělesným, psychickým, pohybovým a sociálním vývojem. V práci nechybí ani pojednání o rozvoji pohybových schopností, jehož součástí míče bez pochyby jsou. Dále v práci popisuji jednotlivé základní míče, které se v hodinách tělesné výchovy využívají. Výzkumná část se zaměřuje na výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretaci. Výsledky jsou v práci zpracovány do grafů, konkrétně do grafů výsečových a sloupcových. Výzkumná část práce taktéž obsahuje použité metody práce, charakteristiku výzkumného souboru, diskusi a závěry práce. KLÍČOVÁ SLOVA: Míč, mladší školní věk, první stupeň ZŠ, tělesná výchova
Volejbal ve výuce tělesné výchovy na 1. stupni základní školy
Nováková, Magdalena ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Jahodová, Gabriela (oponent)
Tématem této diplomové práce je Volejbal ve výuce tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Hlavními problémy zkoumanými v práci je způsob výuky volejbalu na ZŠ v Jirkově, zařazení volejbalu do vyučovacích hodin tělesné výchovy, dovednostní úroveň žáků 1. stupně před realizací navrženého výukového programu a po jeho realizaci. Na základě výzkumu docházím v práci k závěrům, že volejbal je na všech školách vyučován stejným způsobem, do výuky je zařazován pouze 33 % vyučujících ze všech škol, úroveň žáků běžných tříd a tříd minivolejbalu je před realizací i po realizaci odlišná, a že po realizaci došlo ke zlepšení dovednostní úrovně u všech žáků. Tato práce by mohla sloužit jako inspirace pro současné i budoucí učitele tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. KLÍČOVÁ SLOVA Volejbal, minivolejbal, tělesná výchova, výukový program, 1. stupeň
Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ
LÖFFELMANNOVÁ, Zuzana
Diplomová práce řeší problematiku zařazování badatelsky orientované výuky do hodin matematiky na 1. stupni základní školy. V rámci řešení tohoto problému jsme definovali pojem badatelsky orientovaná výuka a nalezli specifické znaky této výuky v hodinách matematiky. V učebnicích nakladatelství Fraus jsme nalezli úlohy, které vedou k bádání a vytvořili jsme přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny. Vybrané lekce jsme vyzkoušeli a zjistili jsme, zda je možné je v praxi využít. Výsledky a hodnocení těchto hodin jsou popsány v evaluační části. Uvedené poznatky umožňují učitelům matematiky na 1. stupni ZŠ zařazovat badatelsky orientovanou výuku do vyučování.
Ideální učitel očima dětí na prvním stupni základní školy
Černá, Dominika ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Mašková, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl najít nejideálnějšího učitele pro děti na prvním stupni, na základě jejich představ a podnětů, které byly zpracovány formou kvalitativního výzkumu. Teoretická část práce se zabývá osobností učitele, jeho vzhledem a povahou, profesí učitele a jeho autoritou. Věnuje se také pedagogickým metodám a dovednostem, vztahu žáka a učitele, hodnocení žáků a rizikovému chování pedagogů. Zaměřuje se na mladší školní věk, jeho vymezení a stručnou charakteristiku. Jsou také zmíněny typologie učitelů. Empirická část se zaměřuje na analýzu a porovnání výsledků skupinové činnosti žáků na prvním stupni. Výzkum byl realizován na dvou pražských základních školách, kde žáci pracovali ve skupinách, vytvářeli kresby učitelů a poté jsme nad kresbami diskutovali. Kvalitativní výzkumné šetření bylo zpracováno metodou zakotvené teorie. Při sběru dat byla využita metoda kresby a skupinový rozhovor. Cílem práce je zmapovat, jaké představy mají žáci na prvním stupni o ideálním a nejhorším učiteli, který by je mohl učit. Výsledky ukázaly, jaká přání a požadavky mají prvostupňoví žáci na ideální učitele. Výzkum také přinesl poznatky o tom, jak by podle názorů dětí mladšího školního věku vypadali nejhorší možní učitelé. V závěru práce je nastíněno, jak by měl vypadat ideální učitel z pohledu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.