Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh procesu facility managementu u polyfunkční budovy
Prokešová, Dorota ; Vařechová, Martina (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o facility managementu obecně i se zaměřením na polyfunkční budovy. V teoretických kapitolách je vysvětlen pojem facility management a jeho vývoj od historie po současnost. Obor je následně představen včetně souvisejících pojmů, služeb a údržby a také ze strukturálního hlediska. Doplnění problematiky komplexní správy staveb je pomocí představení inovativních a moderních metod, které se v praxi uplatňují nebo plánují uplatňovat. Jedná se o metody BIM, CAFM a také o minoritní doplňkové trendy. V druhé části s teoretickým zaměřením je popsána polyfunkční budova, rozebrán životní cyklus staveb a jejich životnost. V samotném závěru nechybí ani popis pasportizace budov, která je nedílnou součástí pro správu a údržbu prostředí nemovitosti. V polovině práce přechází do více praktického zaměření, představí konkrétní námět na životní cyklus a na jeho základě je sestaven finanční plán a přímo konkrétní návrh facility managementu pro vybranou polyfunkční budovu.
Trypanosomes transmitted by mosquitoes: occurrence in hosts, transmission, and specificity
Kulich Fialová, Magdaléna
7 Abstrakt Trypanosomy (Trypanosoma, Kinetoplastea) jsou dixenní krevní prvoci, kteří střídají v životním cyklu obratlovce a krev sající bezobratlé. Infekce obratlovců mohou probíhat bez zřejmých zdravotních komplikací, ale mohou způsobovat i závažná onemocnění ohrožující jak lidi, tak zvířata. Pozornost výzkumu se proto většinou obrací právě směrem k druhům trypanosom způsobujících lidská onemocnění jako Chagasova choroba a spavá nemoc, či nagana a surra u dobytka, a také k jejich přenašečům, kterými jsou mouchy tse tse a ploštice. Méně známý je fakt, že trypanosomy jsou přenášeny i komáry, konkrétně trypanosomy ptačí a s velkou pravděpodobností i savčí ze skupiny T. theileri. Nicméně role komárů v životním cyklu trypanosom je jen nedostatečně prozkoumána, a proto se tato disertace věnuje tomuto tématu. V rámci experimentální práce jsme prokázali, že komáři rodu Culex jsou vnímavými hostiteli a pravděpodobnými přenašeči dvou druhů ptačích trypanosom: T. thomasbancrofti a T. tertium n. sp. Naopak pro T. theileri nejsou komáři rodu Culex vhodnými hostiteli, těmi se ukázali být komáři rodu Aedes a překvapivě i flebotomové rodu Phlebotomus. Všechny tři zkoumané trypanosomy se vyvíjely v zadní části střeva komárů a byly nalézány i v jejich prediuretické tekutině. Tato lokalizace trypanosom napovídá, že kromě...
Zlín FCK Technology
Morávek, Jakub ; Kudla, David (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem bytového domu na území Malenovic u Zlína, kde má na pozemku současné Malenovické pily ležící v těsné blízkosti čtyřproudé komunikace vzniknout nový bytový komplex. Koncepce tohoto návrhu je založena na podrobném zkoumání lidských cyklů a jejich vlivu na člověka v každodenním životě ve vztahu k architektuře. Od cyklu životního přes roční a zejména pak cyklus denní, odborně označovaný jako cirkadiánní rytmus. Stavba svým myšlenkovým konceptem, orientací na světové strany, zónováním bytu a také tvarovým řešením reaguje na potřeby člověka z pohledu světelného komfortu a zároveň řeší co největší efektivitu použitých technologií právě v souvislosti se světelnou pohodou, tvarové řešení vytváří na úrovni teras také podmínky pro setkávání širokého spektra obyvatel domu, vytváří diverzitu. Snižuje potřebu dosvětlovat prostor během dne umělým osvětlením a po setmění řeší umělé osvětlování s ohledem na lidské zdraví, čímž zároveň snižuje i spotřebu energie.
Trypanosomes transmitted by mosquitoes: occurrence in hosts, transmission, and specificity
Kulich Fialová, Magdaléna ; Svobodová, Milena (vedoucí práce) ; Bernotienė, Rasa (oponent) ; Modrý, David (oponent)
7 Abstrakt Trypanosomy (Trypanosoma, Kinetoplastea) jsou dixenní krevní prvoci, kteří střídají v životním cyklu obratlovce a krev sající bezobratlé. Infekce obratlovců mohou probíhat bez zřejmých zdravotních komplikací, ale mohou způsobovat i závažná onemocnění ohrožující jak lidi, tak zvířata. Pozornost výzkumu se proto většinou obrací právě směrem k druhům trypanosom způsobujících lidská onemocnění jako Chagasova choroba a spavá nemoc, či nagana a surra u dobytka, a také k jejich přenašečům, kterými jsou mouchy tse tse a ploštice. Méně známý je fakt, že trypanosomy jsou přenášeny i komáry, konkrétně trypanosomy ptačí a s velkou pravděpodobností i savčí ze skupiny T. theileri. Nicméně role komárů v životním cyklu trypanosom je jen nedostatečně prozkoumána, a proto se tato disertace věnuje tomuto tématu. V rámci experimentální práce jsme prokázali, že komáři rodu Culex jsou vnímavými hostiteli a pravděpodobnými přenašeči dvou druhů ptačích trypanosom: T. thomasbancrofti a T. tertium n. sp. Naopak pro T. theileri nejsou komáři rodu Culex vhodnými hostiteli, těmi se ukázali být komáři rodu Aedes a překvapivě i flebotomové rodu Phlebotomus. Všechny tři zkoumané trypanosomy se vyvíjely v zadní části střeva komárů a byly nalézány i v jejich prediuretické tekutině. Tato lokalizace trypanosom napovídá, že kromě...
Návrh informačního systému
Štancl, Marek ; Málek, Jakub (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní produkty, rolí Analytika a Projektového manažera, stanovené vybranou metodikou. Vytvořené řešení slouží jako projektová dokumentace pro následný vývoj samotné aplikace. Výsledky této práce umožňují znovu použít uvedené principy a postupy na budoucích projektech podobného rozsahu.
Rational Unified Process jako metodika vývoje softwaru
Rytíř, Vladimír ; Burget, Radek (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit se s procesem vývoje softwaru dle vybraných metodik s hlavním zaměřením na metodiku Rational Unified Process od firmy IBM. Incepční a elaborační fáze této metody také aplikuji na praktickém  příkladě.
Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla
Aigel, Petr ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního díla je velice obsáhlý, vstupuje do něj velká řada aspektů a vlivů majících dopad na toto dílo. Kromě nákladů a cen na pořízení a údržbu stavebního díla je nutné brát zřetel i na to, v jaké kvalitě bylo dílo provedeno, jak po stránce užitých materiálů, tak po stránce kvality provedení jednotlivých kostrukcí. Toto ovlivňuje výši nákladů, které na díle mohou vznikat jako nadbytečné a které mohou degradovat dílo jako celek. Práce se pokouší všechny tyto aspekty a vlivy popsat, třídit a vhodně používat ke sledování stavebního díla. Veškeré poznatky jsou zkoušeny na stavebním díle – rodinném domě. Základním kamenem je nalezení vhodného způsobu třídění provázející dílo v celém jeho životním cyklu, které nám umožní sledovat náklady a ceny na něm vzniklé. Závěr pak tvoří odpověď na otázky a hypotézu kladenou si v této práci.
Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku
Zacpal, Jan ; Moravanský, Jiří (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o problematice řízení stavební zakázky z pohledu generálního dodavatele stavby. Cílem práce je popsat principy, metody a nástroje řízení výstavbových projektů a jejich následnou aplikaci na konkrétním výstavbovém projektu.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Bogocz, Lukáš ; Janoš, Petr (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je analýza informačního systému a tvorba aplikace pro společnost CID International a.s. Aplikace bude sloužit jako plánovací nástroj pro vytváření projektů a sledování vytížení zdrojů nad jednotlivými úkoly včetně obousměrné synchronizace mezi informačním systémem společnosti a samotnou aplikací.
Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě
Krajger, Oliver ; Morávek, Petr (oponent) ; Šeda, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho možností při aplikaci implementace, zvláště pak s procesy životního cyklu implementace PDM. Dále pak propojení na podnikové informační systémy, jenž spolu s CAD (Computer-aided design) systémy tvoří základ řešení PLM (Product Lyfecycle Management) správy životního cyklu každého výrobku. Závěrečná část je pak ukázkou shrnutí všech poznatků do konkrétní ukázky analýzy, návrhu řešení a konfigurace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě T Machinery a.s., a s přínosy s takto zavedeným systémem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.