Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 393 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ženy s poruchou osobnosti a užívání návykových látek
Robovski, Katalin ; Richterová-Těmínová, Martina (vedoucí práce) ; Minařík, Jakub (oponent)
Východiska: Adiktologická klientela má často komorbidní poruchu osobnosti. Každá porucha má svá specifika, taktéž pohlaví má dopad na užívání návykových látek. Není dostatek výzkumů, které by se zabývaly ženami s jednou z nejčastěji zastoupených poruch osobnosti - emočně nestabilní hraničního typu, které užívají psychoaktivní látky. Cíle: Cílem výzkumu bylo detailně popsat a prozkoumat ženy v třetím decenniu s HPO v kontextu jejich zkušeností s NL. Konkrétně prevalenci, vzorce, důvody užívání a dopad užívání NL na symptomy poruchy. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl vybrán metodou samovýběru. Obsahoval 8 žen ve věku 20 - 30 let. Tyto ženy měly diagnózu emočně nestabilní porucha hraničního typu. Metody: Výzkum byl kvalitativní a exploratorně-deskriptivní. Jednalo se o kolektivní případovou studii. Data byla získána pomocí semistruktorovaných interview, které byly nahrávány na diktafon. Analýza dat probíhala formou obsahové analýzy především deskriptivní a částečně teoretické. Výsledky: Respondentky nejčastěji užívaly alkohol a konopné látky. Problémové užívání jakékoli NL bylo přítomno u více než poloviny z nich a trvalo okolo 2 let. Není u nich obvyklé polyvalentní užívání. Alkohol užívají ve společnosti a konopné látky upřednostňují užívat samy. Nejčastěji užívají NL kvůli autosanaci...
Pomoc obětem trestné činnosti
TOURKOVÁ, Jana
Páchání trestné činnosti znamená vždy velkou změnu v životě oběti i pachatele. U oběti trestných činů dochází k ovlivnění psychické i sociální stránky. Bakalářská práce je zaměřená na pomoc obětem trestné činnosti. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké možnosti pomoci nabízí ženám - obětem trestné činnosti sociální práce v Českých Budějovicích. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, dále jsou vypsána práva zvlášť zranitelných obětí a rozdíl mezi nimi ve srovnání s právy poškozeného. Podstatná část práce je věnována právní úpravě, kde dochází k analyzování ústavního pořádku České republiky (ČR) a mezinárodního práva. Empirická část byla prováděná na základě kvalitativní výzkumné strategie, následně byla data zkategorizována. Pro získání dat byla použitá technika dotazování pomocí polostrukturovaného rozhovoru, který byl složen z 13 otevřených otázek. Celkem byli osloveni tři informanti z oblasti pomoci obětem trestných činů v Českých Budějovicích, kteří následně tvořili výzkumný soubor. Analýzou a interpretací získaných dat bylo zjištěno, že sociální práce v Českých Budějovicích nabízí širokou škálu možností pomoci ženám, jako obětem trestné činnosti. Informanti uvedli, jaké mají ženy možnosti, a také informovali o změnách poskytování vlivem pandemie. Výsledky výzkumu mohou sloužit pro větší informovanost společnosti, i jako informační zdroj pro pracovníky v organizacích pomáhající ženám jako obětem trestné činnosti.
Mateřství u žen bez domova
BUREŠOVÁ, Nicola
Bakalářská práce je věnována nepříliš probírané tématice, kterou je těhotenství a mateřství u žen bez domova. Tyto ženy se denně pohybují mezi námi, ale mnoho lidí z laické veřejnosti před nimi zavírá očí a dělají, jako by neexistovaly. Málokdo z nás se zamýšlí nad tím, jaké důvody nebo okolnosti je právě na tuto životní dráhu přivedly. Hlavním cílem bylo pomocí rozhovorů s respondentkami zjistit, jaké metody sociální práce v rámci sociální služby (sociální rehabilitace) mají vliv na ženy bez domova žít s dítětem běžným způsobem života, bez toho, aniž by byly dlouhodobě závislé na systému sociálního zabezpečení. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, krátké historii, formám a příčinám, které k bezdomovectví napomáhají a zmínce o sociálním vyloučení, které bezprostředně patří k této problematice. Následuje kapitola, která je věnována pouze samotným ženám bez domova. Úvodu do problematiky jako takové. Zejména se zaměřím na to, jaké problémy ženy nebo dívky přivádí na ulici, jak u nich probíhá mateřství a těhotenství, které bývá převážně neplánované, jaká mají budoucí matky východiska, tedy jaké služby mohou využít, jak pro sebe, tak pro potomka. Teoretická část je tedy základním podkladem pro praktickou část, která následuje a v níž byla v souladu s hlavním cílem bakalářské práce zvolena výzkumná otázka. Pro zodpovězení otázek byl vytvořen výzkumný nástroj skládající se z 21 otázek, které vytvořily hlavní část polostrukturovaného rozhovoru. Vzhledem k tomu, jaký byl určen cíl práce, jsem považovala za vhodné zvolit kvalitativní výzkum, který je přínosný v tom, že hlouběji prozkoumá zmiňovanou problematiku, kterou se v bakalářské práci zabývám. Výzkumný soubor tvoří 8 respondentek, které byly zvoleni záměrně k dané problematice. Cílem mé bakalářské práce je upozornit širší veřejnost na problematiku bezdomovectví, zvláště pak toho ženského. Myslím si, že tomuto tématu není věnována dostatečná pozornost. Bezdomovectví je citlivou záležitostí každé společnosti a jeho řešení je částečně odvislé i od toho, jakým způsobem je bezdomovectví vnímáno širokou veřejností. Proto je nutné příčiny a důsledky bezdomovectví dostat do podvědomí co nejširší veřejnosti. Před bezdomovectvím nelze zavírat oči, je nutné, aby se o tomto problému psalo, mluvilo a přemýšlelo.
Život žen bezdomovkyň ve vybraném regionu očima jich samotných
BURIÁNKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá životem žen bez přístřeší na území Českých Budějovic. Stěžejním cílem práce je přiblížit různá úskalí, která se vážou ke ztrátě obydlí a zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny bezdomovectví žen v Českých Budějovicích. Praktická část této bakalářské práce je vyhotovena formou kvalitativní výzkumné strategie. Použita byla metoda dotazovaní a technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor se skládá z osmi žen bez domova, které žijí na území Jihočeského kraje, konkrétně v Českých Budějovicích. Výzkumný soubor byl vybrán pomocí metody snowball sampling. Z provedených rozhovorů byly získány výsledky, které byly dále zpracovány metodou otevřeného kódování. Prostřednictvím této metody vzniklo 10 kategorií s konkrétními kódy. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že nejčastějšími příčinami bezdomovectví žen v Českých Budějovicích jsou domácí násilí a nevyhovující (dysfunkční) vztahy s rodinou. Komunikační partnerky se také shodly v nespokojenosti s aktuální stavem a uvedly, že touží po změně své situace. Dále také vyšlo najevo, že komunikační partnerky za stěžejní problém pokládají absenci stabilního bydlení. Tato bakalářská práce by mohla sloužit například jako zdroj informací pro studenty či jako zpětná vazba pro poskytovatele sociálních služeb v Českých Budějovicích.
Pozemkové knihy Kardašovy Řečice 17. století
HEJDA, Milan
Anotace Diplomová práce Pozemkové knihy Kardašovy Řečice 17. století představuje soubor dvou knih, jež pokrývají téměř celé století ze života jednoho města. Knihy jsou rozděleny dle historického členění města pro Horní a pro Dolní stranu města. První část práce byla zpracována z pohledu finančních, majetkových, genealogických, onomastických, sociálních, náboženských či migračních otázek. Prostor zde dostaly i otázky okrajové, jako zápisy svatební nebo mortalitní. Opomenuta nebyla ani problematika postavení ženy v pozemkových knihách či rekonstrukce zápisu do pozemkových knih na příkladu Kardašovy Řečice. Druhá část práce byla věnována edici zpřístupněné in extenso.
Female Characters and the Relationship of Women to Children in Roald Dahl's Children's Fiction
BUBLOVÁ, Kateřina
Cílem bakalářské práce je literární analýza charakteristiky ženských postav v tvorbě Roalda Dahla určené dětskému čtenáři. Roald Dahl proslul jako autor groteskní prózy pro dospělé a pro jeho tvorbu pro děti je příznačný černý humor, nadsázka, groteskní prvky a určitá kontroverze jeho děl (Čarodějnice, Jirkova zázračná medicína, aj.). Práce nejprve představí Roalda Dahla a jeho dílo v jednotlivých kategoriích čtenářů (dětský a dospělý čtenář) anásledně se bude zabývat tématem antifeministického přístupu autora k ženským postavám, a to především v Dahlově próze Čarodějnice (The Witches). Teoretickým základem práce bude srovnání pojetí ženských postav v klasické pohádce bratří Grimmů (Bettelheim) a charakteristika ženských postav v Dahlově tvorbě pro dětské čtenáře. Praktická část práce dále posoudí vliv vzorů a modelových postav na dětského čtenáře v Dahlově tvorbě pro děti včetně možných kontroverzí ve výkladu a interpretaci čtení. Role humoru, nadsázky a grotesky bude předmětem závěrečných zkoumání v rámci bakalářské práce.
,,A přece mě ten krutý osud stihl?" Ovdovělé pražské měšťanky ve druhé polovině 19. století v odrazu ego-dokumentů
MAREŠOVÁ, Dana
Disertační práce představuje na základě zvolených ego-dokumentů a dalších pramenů osudy ovdovělých měšťanek žijících v Praze během druhé poloviny 19. století. Předkládaná práce se zprvu zaměřuje na život žen před tím, než se staly vdovami, následně zachycuje celý proces ovdovění měšťanek od umírání manžela přes pohřeb a první chvíle po jeho skonu. Práce pamatuje i na právní stránku ovdovění a ekonomická hlediska s tím spojená jakými jsou např. materiální zabezpečení, uplatnění vdov, žádosti o podporu, spolky podporující vdovy a možnosti ubytování. Další z kapitol se věnují každodennosti ovdovělých žen, sítím vztahů, reflexi a sebereflexi vdovství, prožívání smutku a hledání útěchy u Boha. Jádro práce je zakončeno vzpomínáním na zemřelého manžela, posledními dny, smrtí a ,,posmrtným životem" vdov. Pro doplnění disertaci obohacují tabulky, přílohy se znázorněním příbuzenských vztahů vdov, obrazová část, ediční zpracování vybraných pramenů osobní povahy a rejstřík osob.
Intervenční pohybový program u žen nad 40 let se zaměřením proti bolestem zad
BOKROŠOVÁ, Petra
Bakalářská práce je zaměřená na intervenční pohybový program pro ženy nad 40 let se zaměřením proti bolestem zad. Cílem bylo vytvořit a realizovat jógový tříměsíční intervenční pohybový program zaměřený na problematiku v oblasti zad, který byl vedený dvakrát v týdnu. Pro výzkum byly náhodně vybrány ženy trpící bolestí zad. Po překročení 40. roku života dochází k mnoha změnám jak psychickým, tak fyzickým, které mohou vést k bolestím zad a ty mohou v budoucnu omezovat běžné denní úkony. Všechny cvičenky prošly vstupním měřením a byly náhodně rozděleny na skupinu experimentální a kontrolní. V průběhu intervenčního programu bylo provedeno druhé měření, a po jeho skončení měření finální. Při hodnocení délky vzpřimovačů páteře dosáhla experimentální skupina zlepšení o 2,2 cm, při hodnocení pohyblivosti páteře a kyčlí dosáhla zlepšení o 2,6 cm a při hodnocení čtyřhranného svalu bederního o 2,4cm. Při hodnocení síly ohybačů krku bylo zaznamenáno celkové zlepšení o 3 sekundy a při hodnocení síly břišních svalů o 2,8 sekund. Bolest zad se při posledním měření snížila o 2,6 úrovně. Vlivem jógového cvičení se nám podařilo zaznamenat zlepšení u obou skupin. Došlo zde k lepší flexibilitě a částečného odstranění bolesti zad.
Obraz ženy v české reklamě
MACHÁČKOVÁ, Věra
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu českých reklam a jejím cílem bude ukázat, jaký obraz přinášejí reklamní texty o ženě a jejích rolích ve společnosti. Analyzován bude nejen jazykový materiál, ale také obrazové složky těchto druhů komunikátů. V teoretické části prácebude představen styl reklamy ainzerce, typy reklam akoncept stereotypu v rámci etnolingvistických přístupů. Praktická část práce pak bude založena na excerpcích reklam, v nichž je hlavním aktérem, nebo naopak objektem žena, a na jejich základě pak bude představeno stereotypové vnímání ženy v české společnosti.
Pohybová aktivita a struktura osobnosti žen se sedavým zaměstnáním
STAŇKOVÁ, Kateřina
V dnešní době je častým tématem nedostatečná pohybová aktivita a faktory tzv. biosociální koreláty, které míru pohybové aktivity ovlivňují. Jako negativní korelát bereme i ženské pohlaví, lze tedy očekávat, že muži budou více aktivní. Hlavní cíl mé práce spočíval ve zjištění, zda osobnostní rys žen ovlivňuje jejich míru pohybové aktivity. Mého výzkumu se aktivně zúčastnilo 50 žen ve věku od 22- 64 let se sedavým zaměstnáním. Jejich úkolem bylo zaznamenávání jejich denní pohybové aktivity do záznamového archu, která byla měřena krokoměrem Yamax Digiwalker SW-700 Toto měření probíhalo ve dvou týdenních termínech dubnu a říjnu roku 2019. Ke zjištění jejich osobnostních rysů byl použit dotazník "Big five NEO pětifaktorový osobnostní inventář" , kde byly jeho výsledky statisticky zpracovány a dále vyhodnoceny pod supervizí psychologa. Bylo zjištěno, že ženy s vyšší hodnotou extroverze plní pohybovou aktivitu 10 000 kroků denně,ale pouze v pracovních dnech. Lze ho tedy označit za významný pozitivní korelát pohybové aktivity. Ženy s vysokým skórem svědomitosti neplní míru pohybové aktivity. V porovnání s ženami bez výrazné dominance osobnostního rysu svědomitost mají nižší míru pohybové aktivty, ty které dominují. Z uvedených poznatků lze usoudit, že pohybová aktivita u žen se sedavým zaměstnáním se nemění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 393 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.