Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Krejčí, Johana ; Adamson,, Krsitina Richter (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává komplexní návrh nového Centra prevence rakoviny v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci v Brně. První stavba svého druhu v České republice doplňuje současnou zástavbu nemocničního areálu. Koncepce navrženého souboru budov se zaměřuje na kontakt hranice nemocničního areálu s nově vznikající obytnou čtvrtí v této lokalitě. Návrh obsahuje jak samotné centrum prevence, lůžkové oddělení nebo protonové centrum, tak pronajímatelné prostory pro další služby široké veřejnosti.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Tomanová, Tereza ; Horňasová, Tereza (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možným využitím dnes již nefunkčních vodojemů na Žlutém kopci. Tento vodárenský komplex je tvořen třemi podzemními vodojemy a technickým domkem. Areál se rozprostírá na rozlehlém pozemku porostlém divokou vegetací uprostřed obytné lokality. Soubor podzemních nádrží zastropených systémem kleneb nesených pilíři představuje jedinečnou architektonickou a technickou památku. Cílem návrhu je zpřístupnění areálu vodojemů veřejnosti prostřednictvím nových funkcí při zachování jejich historické hodnoty. Hlavním motivem koncepce je interaktivní muzeum vody vybudované v nejmladším železobetonovém vodojemu. Expozice se zabývá mimo jiné velmi aktuálním tématem udržitelného hospodaření s vodou. Komplex doplňuje novostavba návštěvnického centra, které umožní zpřístupnit vodojemy prostřednictvím nového vstupu do podzemí. Stávající neudržovaná plocha zeleně bude přetvořena ve veřejný park nezávislý na provozu vodojemů.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Navrátil, Zdeněk ; Nytra, Milan (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Náplní práce je návrh na nové využití tří bývalých podzemních vodojemů a jejich území na Žlutém kopci v Brně. Hlavním cílem předdiplomového projektu bylo určení využití vodojemů, z něhož vychází urbanistický návrh na tento provoz. V urbanistické části jsou řešeny návaznosti, vstupy do území, využití stávajících objektů a celkové využití území. V samotném návrhu je řešen objekt informačního a návštěvnického centra, který umožňuje přístup do nejstaršího a nejmladšího vodojemu. Návrh objektu využívá různé výškové úrovně v území a propojuje úroveň ulice s úrovní parku.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Vymětal, Bedřich ; Hanousek, Jan (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Prace se zabyva problemem zpristupneni oblasti na hranici trech subsystemu odriznutych topografii. Nenaplneny potencial zpusobeny barierou branici zapojeni se do stavajici mest- ske struktury jako funkcniho celku. Relief mesta ovlivnujici dostupnost jeho casti, ktera vede k opusteni a zapomenuti. Prekonanim takoveto bariery je mozna aktivace uzemi bez primych zasahu do stavajici zastavby ci zmeny funkce resene casti.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Rozsypal, Petr ; Poláš, Michal (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Areál vodojemů na Žlutém kopci je unikátní památkou technického charakteru, který má potenciál být atraktivní pro širokou veřejnost. Jeho jedinečnost nespočívá jen v interiérech jednotlivých vodojemů, ale i v rozlehlých rovinatých plochách zeleně, pod kterou jsou vodojemy ukryty. Vzhledem k rozloze a poloze areálu v rámci města by bylo nezodpovědné jej obětovat pouze turismu a ponechávat ho většinu času uzavřený veřejnosti. Jelikož jsem toho názoru, že má město Brno takto obětovaných podzemních staveb na své poměry více než dost, je cílem mojí práce najít způsob, jak tento areál smysluplně zapojit do struktury města, tak aby se stal co nejvíce její každodenní součástí
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Lamačková, Zuzana ; Chodelková, Klaudia (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je návrh priestorového a funkčného konceptu lokality nefunkčných historických nádrží v Brne na Žlutom kopci. Cieľom práce je vytvoriť ideový koncept využitia lokality a jej podzemných nádrží a nájsť stratégiu zapojenia lokality do fungovania mesta. Zdroj vody bol elementárnou podmienkou pri výstavbe a expanzii mesta a v súčasnosti si málokto uvedomuje, aká veľká sieť podzemných stavieb zabezpečuje distribúciu vody a aká dôležitá bola ich úloha v minulosti. Hlavnou myšlienkou práce je zamerať sa nielen na jeden prístupný vodojem v oblasti na Žlutom kopci, ale na širší vodárenský svet mesta Brna.
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Buzová, Magdaléna ; Kraus, David (oponent) ; Galeová, Nicol (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh nového Centra prevence rakoviny, stavby, která bude první svého druhu v České republice. Lokalitou projektu je svažitá parcela na jižním úbočí Žlutého kopce v Brně, náležící do areálu Masarykova onkologického ústavu. Hlavním úkolem Centra prevence je, kromě přirozeného rozšíření areálu stávající nemocnice, zaujmout a oslovit obyvatele města k tomu, aby překonali strach z neznáma, podrobili se preventivní prohlídce a v případě potřeby započali svou léčbu. Budova reaguje na tuto skutečnost a nachází cesty vedoucí nejen k oslovení široké veřejnosti, ale také k pomyslnému propojení přilehlého centra města a okolní obytné čtvrti s nemocničním areálem na Žlutém kopci. Svým prostorovým řešením návrh vytváří dynamickou kompozici budov dotvářející charakteristickou zástavbu nemocnice. Ústředními námětem práce je motiv vratkosti, rovnováhy a cesty, témata, která jsou pro nádorová onemocnění charakteristická.
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Bartlová, Lucie ; Janča, Karel (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá umístěním a návrhem Centra prevence a rozšířením Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně /dále jen MOU/. Parcela se nachází na jižním svahu Žlutého kopce, pozemky MOÚ jsou ohraničené ulicemi Roubalova a Tomešova. V současnosti jsou na pozemcích dvě nevyužívané budovy, které dříve sloužily jako Transfúzní stanice a ústřední knihovna. Navrhované Centrum prevence je doplněno lůžkovým oddělením pro mobilní pacienty, zázemím zdravotního personálu, protonovým centrem a pronajímatelnými prostory. Návrh Centra prevence a jeho blízkého okolí by měl přispět k vytvoření příjemného a vstřícného prostředí, které by se mělo stát jakýmsi posvátným prostorem k ochraně a péči o zdraví. Práce navazuje na dopravní řešení a plánovanou výstavbu na sousedních pozemcích města podle budoucího územního plánu města Brna a navazujících územních i regulačních studií nově plánované obytné čtvrti na jižních svazích Žlutého kopce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.