Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role street-level byrokracie v procesu implementace inkluzivního vzdělávání se zaměřením na pracovníky školských poradenských zařízení
Hraničková, Lucie ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje inkluzivnímu vzdělávání v České republice se zaměřením na pracovníky školských poradenských zařízení jako hlavní představitele street-level byrokracie v procesu inkluzivního vzdělávání. Cílem práce je vyzkoumat situaci po implementaci novely zákona z pohledu pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a speciálněpedagogických center a popsat jejich vztah k dalším aktérům. Text se také zabývá tím, zda je současná pozice street-level byrokracie v procesu inkluzivního vzdělávání vhodně legislativně podložena a zda současné nastavení systému odpovídá potřebám příjemců služby. K naplnění cílů práce je využito veřejněpolitických dokumentů a kvalitativního výzkumného šetření, které je založeno na osmi polostrukturovaných rozhovorech s pracovníky školských poradenských zařízení a dvou polostrukturovaných rozhovorech se zástupci neziskových organizací. Na základě kvalitativního výzkumu dospěla práce k závěru, že v současné podobě inkluzivního vzdělávání v České republice je prostor pro zlepšení v mnoha ohledech, především v personálním zajištění, finanční podpoře a vzájemné komunikaci a kooperaci mezi zúčastněnými aktéry.
Poradenský systém v ČR a jeho využívání žáky středních odborných škol
Mücková, Petra
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na poradenský systém v České republice a jeho využívání žáky středních odborných škol. Bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána stručná historie poradenského systému v České republice, dále související legislativa vztahující se k jednotlivým složkám poradenského systému – školním poradenským pracovištím a školním poradenským zařízením. Následující kapitoly jsou věnovány popisu školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení a poskytovaným službám. Metodami zpracování teoretické části jsou studium tištěných a elektronických zdrojů, analýza, srovnání zjištěných poznatků a syntéza. V praktické části práce jsem provedla průzkum, jehož cílem bylo zjistit informovanost žáků o nabídce poradenských služeb, míru a důvody jejich využívání a spokojenost žáků s poskytnutými službami. Průzkum proběhl na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž a respondenty byli žáci učňovských oborů. Data jsem zpracovala za použití tabulkového procesoru Microsoft Excel. Právní doložka: Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem práci Poradenský systém v ČR a jeho využívání žáky středních od-borných škol vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování závěrečných prací. Prohlašuji, že tištěná podoba závěrečné práce a elektronická podoba závěrečné práce zveřejněná v aplikaci Závěrečné práce v Univerzitním informačním systému je identická. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (sub-jektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 24. 5. 2019 Podpis 
Přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky
Petrů, Jana ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Janošová, Pavlína (oponent)
V diplomové práci jsem se zaměřila na přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se hlouběji věnuje vymezení školní zralosti a připravenosti, které jsou základem pro zjištění obtíží dítěte s odkladem školní docházky. Dále popisuji současnou situaci v ČR - definuji současné pojetí mateřské školy, věnuji se povinné školní docházce a možnosti odkladu povinné školní docházky. V poslední kapitole teoretické části se věnuji přístupu pedagoga a v podkapitolách vymezuji činnosti a vlivy, které jeho způsob práce ovlivňují. V praktické části jsem metodou sněhové koule oslovila několik pedagožek mateřských škol. Z oslovených učitelek se průzkumu účastnilo 11 pedagožek z Prahy a Plzeňského kraje. Na základě dotazníkového šetření, zaměřeného na jednotlivé děti s OŠD, byly následně upraveny otázky pro hlavní výzkumnou metodu - rozhovor. Pomocí tematické analýzy byly vysledovány různé přístupy, které učitelé zaujímají k: organizačním formám práce, spolupráci s rodiči, spolupráci s odborníky, dokumentům mateřské školy, současnému pohledu na odklad školní docházky v ČR.
Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky
Stejskalová, Marta ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Hladký, Jaromír (oponent)
NÁZEV: Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky AUTOR: Marta Stejskalová KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jindřich Kitzberger ABSTRAKT: Spolupráce mateřských škol a poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky je velmi důležitá. Rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti povinnou školní docházku odloží či nikoliv, by se nikdy nemělo stát formální záležitostí, jelikož neuváženým přístupem mohou rodiče způsobit svému dítěti značné obtíže v budoucím vzdělávání i následném životě. Bakalářská práce je tvořena ze čtyř kapitol a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z teoretických východisek a obecné charakteristiky předškolního vzdělávání, poradenských zařízení, ze zkušeností ředitelek MŠ v oblasti odkladu povinné školní docházky. Opírá se o právní vymezení předškolního vzdělávání a poradenských zařízení. Cílem praktické části bakalářské práce bylo v rámci kvantitativního výzkumného šetření posoudit problematiku spolupráce mezi mateřskou školou, odborným školským poradenským pracovištěm, rodiči a největší problémy z tohoto vyplývající pro ředitelky mateřských škol. KLÍČOVÁ SLOVA: mateřská škola, školská poradenská zařízení, právní předpisy, diagnostika školní zralosti, odklad...
Rozvoj rodičovských kompetencí rodičů dětí se zrakovým postižením.
GOŠOVÁ, Gabriela
Tématem bakalářské práce je rozvoj rodičovských kompetencí rodičů dětí se zrakovým postižením. Práce si klade za cíl představit rodičovské kompetence rodičů dětí se zrakovým postižením. Cílem praktické části je zjistit reálné možnosti rozvoje rodičovských kompetencí ve školských poradenských zařízeních v hlavním městě České republiky a následně zjistit zda li je tato nabídka pro rodiče dostačující. V souladu s výše uvedenými cíli byly formulovány dva cíle dílčí a to: Zjistit možnosti rozvoje rodičovských kompetencí ve speciálně pedagogických centrech pro děti se zrakovým postižením na území hlavního města Prahy a nadále zjistit jak vnímají rodiče dětí s postižením zraku podporu a metodické vedení speciálně pedagogických center v oblasti rozvoje svých rodičovských kompetencí. Práce je rozdělena do tří celků: teoretického, praktického a přílohového. Teoretická část se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První kapitola se věnuje pojmu zrakové postižení jako takovému, klasifikaci a etiologii. Druhá část popisuje dítě se zrakovým postižením, vliv postižení na osobnost jedince a specifika vývoje dítěte se zrakovým postižením. Třetí kapitola je věnována rodině s dítětem se zrakovým postižením. Zabývá se vyrovnáním se rodiny s narozením postiženého dítěte, specifiky výchovy zrakově postiženého dítěte v rodině, podporou rodin ze strany státu a také možnostmi vzdělávání zrakově postižených dětí, žáků a studentů. Poslední kapitola práce představuje rodičovské kompetence rodičů zrakově postižených dětí a možnosti jejich rozvoje. Ke zpracování praktické části byla použita kvalitativní metoda. Ke sběru dat byla využita technika rozhovoru. Rozhovory byly realizovány se zaměstnanci speciálně pedagogických center v hlavním městě České republiky a rodiči klienty těchto poradenských zařízení. Výzkumný terén tvořila školská poradenská pracoviště a domácnosti rodičů Závěry ze samotného šetření poukázaly na problém v systému poradenství, kdy se jako nedostatek jeví počet SPC a jejich pracovníků vzhledem k počtu rodinám potřebující péči. Výsledky dále ukázaly, že význam rodičovských kompetencí není pro odborníky prioritní, a také že nabídka služeb je v některých oblastech v rozporu s reálnými potřebami rodičů. Bakalářská práce, konkrétně teoretická část může sloužit jako studijní materiál pro studenty pedagogických oborů, též pro pedagogickou veřejnost. Zejména pak může být využitelná rodiči dětí se zrakovým postižením. Výstupy praktické části mohou být zpětnou vazbou prošetřené instituce pro případné inovační záměry ve zkoumané oblasti.
Perspektivy ve vzdělávání žáků s handicapem.
SABOLOVÁ, Andrea
Diplomová práce je zaměřena na zmapování podmínek současné školy při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení s ohledem na státem stanovené podmínky tohoto typu vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí- část teoretická a praktická. Teoretická část práce se zabývá celkovým pohledem a postavením žáka se specifickými potřebami učení ve škole. Konkrétně jde o pojmy jako diagnostika, reedukace a problémy ve škole těchto žáků. Podstatná část práce pojednává také o možnostech integrace těchto žáků do běžných typů škol a s tím související nároky a požadavky kladené školám. Tyto podmínky jsou v podobě vyrovnávacích a podpůrných opatření zakotveny ve vyhlášce č. 147/2011 Sb., jejíž dodržování v praxi je předmětem praktické části diplomové práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.