Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nastavení systému zaškolení zaměstnanců ve vybraném podniku
HRBEK, Stanislav
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání ve společnosti Ferospoj s.r.o. Cílem práce bylo nastavení systému vzdělávání zaměstnanců v této společnosti. Jednalo se převážně o analyzování a poskytnutí přehledu o současném stavu systému vzdělávání. Následovaly návrhy a doporučení, které by mohly přispět k pozitivnímu rozvoji společnosti v budoucnu. Tyto předkládané návrhy a opatření vycházely ze zkušeností získaných během mého dlouhodobého působení ve společnosti. Dále pak z hloubkového rozhovoru s ředitelem a konzultací s pracovníkem personálního oddělení, mimo jiné byl využit i dotazník VARK.
Proposal for an Effective Improvement of the Training System for New Employees in an International IT Company
Grigoryeva, Ekaterina ; Treu, Eva (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
This thesis aims to propose modifications that are desirable for the organization's ongoing effective development in the areas of adaptation and training. The primary goal will be accomplished by examining the current state of adaption and training activities for new employees in the chosen organization. This thesis is divided into six main chapters: the first focuses on the aim of the thesis, the second focuses on the theoretical foundation, the third on the company’s background, the fourth on analysis, and the fifth on proposed adjustments and modifications. In the last chapter will be presented the conclusion of the thesis.
Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí
Nosek, Jan ; Kozel, Tomáš (oponent) ; Lázničková, Ilona (vedoucí práce)
Bakalářská práce dokumentuje tvorbu školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí. Převážná část práce je věnována seznámení s produkty firmy ABB, ke kterým jsou školicí materiály vypracovány. Hlavní důraz byl kladen na seznámení s rozváděčem UniGear ZS1, který je hlavním produktem firmy ABB v oblasti rozváděčů vysokého napětí. Poslední kapitola je věnována rozboru jednotlivých úrovní školicích materiálů.
Návrh metodiky budování bezpečnostního povědomí na střední škole
Sobotková, Hana ; Potůčková, Marie (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší téma budování bezpečnostního povědomí na středních školách. Cílem je vytvořit jednotnou metodiku budování bezpečnostního povědomí, která může být využívána středními školami k zajištění ochrany vlastního perimetru, svých uživatelů i okolí před jednáním uživatelů. Úvodní část se věnuje základní terminologii, existujícím či připravovaným český i mezinárodním zákonům, normám, předpisům a certifikaci v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. V praktické části jsou popsány jednotlivé kapitoly metodiky budování bezpečnostního povědomí v prostředí středních škol.
Model vzdělávání uživatelů v oblasti IT
Drdlová, Světlana ; Havelka, Radek (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
V této diplomové práci je provedena analýza vstupních znalostí zaměstnanců a analýza obchodní společnosti, která působí v oblasti vzdělávání IT. Na základě této analýzy je vytvořen model vzdělávání, který má zvýšit efektivitu výuky a současně zlepšit využívání moderních informačních technologií v dané firmě a také pomoci v osobnostním rozvoji zaměstnanců a tím i zvýšit jejich spokojenost a loajalitu vůči obchodní společnosti, v níž pracují.
Motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Roche
Giverts, Anna ; Hubinková,, Zuzana (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Cílem moje diplomové práce je: popsat a analyzovat motivace, hodnoceni a odměňování zaměstnanců na přikladu jedné úspěšné moderní společnosti. Metodika rozdělila práci na část teoretickou a část analytickou. Teoretická část je soustředěna na řešení konkrétních postupů, které mají souvislost se získáváním teoretických poznatků týkajících se motivace a jejího působení na odváděný pracovní výkon zaměstnanců v průběhu pracovního procesu. Analytická část se věnuje řešení motivace ve společnosti ROCHE, s. r. o. Řešení výzkumného problému je stanovení výzkumných otázek. Východiskem práce jsou návrhy týkající se lepšího uplatňování motivace.
Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada Brno
Švec, Martin ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Představuji návrh nového využití bývalého rekreačního střediska, které se nachází v krásném prostředí u Brněnské přehrady. Je již delší dobu nevyužívané a chátrá. Bylo postaveno v 70. letech 20. století pro potřeby Socialistického svazu mládeže. Byly zde pořádány politické konference a vzdělávací pobyty pro studenty středních a vysokých škol. Nové využití bude obdobné. Jen socialistické ideály nahradí ideály dnešní společnosti – zejména přátelství lidí k životnímu prostředí. Vznikne zde ekologické vzdělávací centrum s konferenčními prostory, společenským sálem a ubytováním. Univerzálně pojatý návrh umožňuje využití budovy také pro mezinárodní studentské worskhopy, školení, firemní akce apod. Ekologické vzdělávací centrum především samo jde příkladem. Díky samotnému konceptu původní budovy se přímo nabízí přestavba na pasivní dům využívající přírodní materiály a obnovitelné zdroje energie. Vzhledem k velice špatnému technickému stavu a devastaci původní budovy budou využity pouze základy a nosná konstrukce. Toto řešení je ekonomičtější než demolice a následná novostavba. Nosnou podstatu budovy máme téměř zadarmo, pokud ovšem v ní provádíme minimální úpravy a co nejvíce zachováme původní tvar budovy. Na nosném ocelovém skeletu bude vybudován nový lehký dřevěný obvodový plášť s tepelnou izolací z konopných vláken. Většina povrchů střech bude pokrytá fotovoltaickými fóliemi a zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. Pozemek nabízí velice příjemné prostředí pro pobyt. Je trvale osluněn a z většiny jeho plochy je krásný výhled na přehradu. Hlavní budova a bungalovy výhledů dobře využívají. Celý rekreační areál již v původním stavu byl navržen, aby podporoval setkávání, poskytoval největší možnou svobodu pohybu a volby aktivit, přičemž pokoje a bungalovy dopřejí rekreantům naprosté soukromí. Exteriér a interiér budov se prolínají. Celý areál – uvnitř i venku – je živý. Oproti pokojům – ostrůvkům klidu. Tento koncept uplatněný již v návrhu ze 70. let je zachován. Původní budova hotelu se také vyznačuje kvalitní architekturou – rozhodně nadprůměrnou v době vzniku. Přispívá k tomu dynamicky vyvážená architektonická kompozice – inspirativní i dnes, a také zajímavé řešení interiéru společenských prostorů. Tento návrh se snaží na představené kvality navázat. Pozemek je doplněn o relaxační prostory a stezku zdraví, oproti původnímu stavu je celý veřejně přístupný a slouží jako park pro trávení volného času na přehradě.
Financování projektů z fondů EU
Vrtílková, Eva ; Moravec, Petr (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá regionální politikou Evropské unie, jejími strukturálními fondy a moţnostmi čerpat finanční zdroje z jednotlivých programů. Zaměřuje se především na financování lidských zdrojů a zaměstnanosti. V praktické části je analyzován projekt školení zaměstnanců firmy s cílem rozvoje kvalifikační úrovně a dovedností zaměstnanců a zvýšení efektivity práce.
Studie efektivnosti podnikového vzdělávání ve strojírenském podniku
Kabelíková, Kateřina ; Ing. Eva Rousová, Ph.D (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá nastavením procesu hodnocení efektivity vzdělávání ve strojírenském podniku. Je vybráno několik konkrétních aktivit, na kterých je nejdříve provedena analýza, poté je nastaven a aplikován systém hodnocení. Účelem práce je nastavení efektivního využívání firemních zdrojů pro vzdělávání zaměstnanců a způsob jejich hodnocení. Cílem celého procesu je nastavení hodnocení efektivity vzdělávání u konkrétní aktivity.
Zvyšování bezpečnosti účinnou prevencí a represí při silniční přepravě nebezpečných věcí
Heclová, Naděžda ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá preventivními opatřeními při přepravě nebezpečných věcí a jejich dodržováním. Rovněž se zde zkoumá, jaký vliv mají školení a jaké má systém vzdělávání v oblasti ADR nedostatky. Dále je v práci uveden vývoj silničních kontrol prováděných v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí a také havárie spojené s tímto druhem dopravy. U havárií spojených s přepravou nebezpečných věcí byla zjišťována hlavní zavinění a příčiny těchto dopravních nehod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.