Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.05 vteřin. 
Využití statistických metod při plánování potřeby zaměstnanců
Herzánová, Alžběta
Diplomová práce se zaměřuje na využití statistických metod pro plánování potřeby zaměstnanců. Pro odhad budoucí potřeby pracovníků jsou v práci použity tři metody -- grafická analýza, analýza vývojových trendů a regresní analýza. Nejprve je zvolený podnik charakterizován, provedena analýza prostředí a zjištěny potřebné údaje o zaměstnancích. Následně je ve vybrané společnosti odhadnuta potřeba zaměstnanců výše uvedenými statistickými metodami. Na závěr jsou tyto metody porovnány a zhodnoceny z hlediska jejich praktického využití v podnicích.
Emisní bilance ČR - meziregionální porovnání
Hendrychová, Marcela
Bakalářská práce se zabývá vývojem znečištění ovzduší na území České republiky v letech 2000 – 2015. Základem této práce jsou již zjištěná sekundární data, s jejichž využitím je analyzován vývoj znečištění ovzduší vjednotlivých krajích ČR. Popis vývoje emisní bilance znečišťujících látek vychází z oficiálních dat Registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší. Jsou prezentovány konkrétní znečišťující látky a jejich množství v čase, které se na určeném území podílejí na znečišťování ovzduší. Pro praktickou část je podkladem literární přehled, který uvádí základní pojmy a typy znečištění, představení hlavních znečišťujících látek a základních strategických dokumentů k emisní problematice. Praktická část je zaměřena na základní charakteristiku jednotlivých krajů a největší znečišťovatele ovzduší. Jsou popsány hlavní zdroje znečištění v nejvíce zasažených lokalitách, míra znečištění a nástroje pro možné zlepšení situace. Vývoj znečištění ovzduší základními znečišťujícími látkami (SO2, VOC, PM10, NOx, CO, NH3) je popsán v období 2000 – 2015. Největšího zatížení produkovanými emisemi dosahuje v rámci ČR Moravskoslezský kraj, dále Kraj Ústecký. Nejnižší znečištění je dlouhodobě v kraji Libereckém, Jihočeském a Zlínském.
Demografický vývoj v České republice v rámci regionů soudržnosti
Pánková, Veronika ; Prášilová, Marie (vedoucí práce)
Demografický vývoj obyvatelstva je důležitým jevem v rámci regionů soudržnosti České republiky. Napomáhá k tomu, jak posuzovat sociální, ekonomickou a politickou úroveň v České republice v rámci těchto regionů soudržnosti. Diplomová práce se zabývá přirozeným přírůstkem obyvatelstva v jednotlivých regionech soudržnosti, plusová hodnota přirozeného přírůstku obyvatelstva je vždy dobrým jevem pro posouzení života obyvatelstva jednotlivého regionu České republiky, naopak záporná hodnota vykazuje úbytek obyvatelstva, který je zapříčiněný vyšším počtem zemřelých než narozených. Cílem diplomové práce je zhodnocení demografického vývoje mnou vybraných 8 regionů soudržnosti v rámci nomenklatury Evropské unie od vzniku regionů v České republice, tj. roku 2000 do roku 2013, popis základních demografických ukazatelů pro posouzení tohoto vývoje, jako jsou počty obyvatelstva v rámci pohlaví, narozené a zemřelé osoby, jejich potratovost, sňatečnost a rozvodovost, ale i důležitá migrace zmiňovaného obyvatelstva. V rámci metodiky budu provádět formou statistické metody analýzu těchto nejdůležitějších ukazatelů mnou určených regionů soudržnosti. Využiji řetězového a bazického indexu k jejich analýze.
Využití statistických metod při plánování potřeby zaměstnanců
Herzánová, Alžběta
Diplomová práce se zaměřuje na využití statistických metod pro plánování potřeby zaměstnanců. Pro odhad budoucí potřeby pracovníků jsou v práci použity tři metody -- grafická analýza, analýza vývojových trendů a regresní analýza. Nejprve je zvolený podnik charakterizován, provedena analýza prostředí a zjištěny potřebné údaje o zaměstnancích. Následně je ve vybrané společnosti odhadnuta potřeba zaměstnanců výše uvedenými statistickými metodami. Na závěr jsou tyto metody porovnány a zhodnoceny z hlediska jejich praktického využití v podnicích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.