Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 424 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Standardizace časné identifikace rizik sebepoškození jako nástroj snížení rizik u pacientů hospitalizovaných na psychiatrických pracovištích
Žaludek, Adam ; Marx, David (vedoucí práce) ; Cetlová, Lada (oponent) ; Pastucha, Dalibor (oponent)
Souhrn Tématem dizertační práce je "Standardizace časné identifikace rizik sebepoškození jako nástroj snížení rizik u pacientů hospitalizovaných na psychiatrických pracovištích". Pro účely práce se rizikem sebepoškození rozumí riziko sebepoškození s cílem sebevraždy. Cílem práce je navržení standardizovaného postupu identifikace a řízení rizika sebepoškození hospitalizovaných pacientů na psychiatrických lůžkových pracovištích, který je předložen formou metodického pokynu. Práce je v teoretických východiscích zaměřena na proces standardizace v kontextu řízení rizik a kvality ve zdravotnictví, epidemiologii sebevražd v obecné populaci a u hospitalizovaných pacientů na psychiatrických pracovištích, příčiny dokonaných sebevražd během hospitalizace, možnosti hodnocení rizika, faktory bezpečného prostředí a aktuální přístup k hodnocení rizik v kontextu České republiky. Teoretická východiska jsou doplněna komentovanými verzemi pěti vědeckých publikací autora, které jsou propojeny s teoretickou částí pro celkové uchopení problematiky. Práce jsou zaměřeny na současný stav hodnocení rizika sebepoškození a nástrojů řízení rizik v České republice, praktické možnosti zabezpečení prostředí a vyhodnocování úrovně rizik v něm, možnosti časné detekce rizik sebepoškození v dětství a adolescenci a prevalenci symptomů deprese...
Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky
Popek, Tomáš ; Podešva, Lukáš (oponent) ; Janková, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením rizika, které pro firmu Kofola ČeskoSlovensko a.s. představují její dodavatelé etiket. Vytvořené rozhodovací modely využívají teorii fuzzy logiky a jsou vytvořené v programech MS Excel a MATLAB. Podle výsledného hodnocení jsou dodavatelé rozděleni do předem stanovených kategorií, které popisují, jak velké dodavatelské riziko pro firmu představují. Výsledky z obou programů jsou porovnány a také jsou navržena opatření, která vedou ke zvýšení kvality dodávaných služeb, a tedy ke snížení dodavatelského rizika.
Analýza regulatorních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti
Valenta, Lukáš ; Loutocký, Pavel (oponent) ; Harašta, Jakub (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na zhodnocení vlivu směrnice NIS2, nařízení DORA a GDPR na regulované subjekty a vyhodnocuje míru překrytí jejich regulatorních požadavků. Jedním z cílů je teoretické vymezení regulatorních překryvů. Tento překryv je následně prakticky vyhodnocen formou GAP analýzy ve vybraném modelovém podniku, která srovnává aktuální míru kybernetické bezpečnosti, proti požadavkům NIS2, DORA a GDPR. V případě nesouladu jsou navržena nápravná opatření dle nejlepší osvědčených postupů. Výsledky diferenční analýzy jsou zohledněny ve vytvořené aplikaci pro všeobecné vyhodnocení míry souladu v posuzované společnosti.
Řízení operačních rizik v bankovnictví
Fraitová, Tereza ; Lacko, Branislav (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na řízení operačních rizik v bankovnictví. Hlavním aspektem pro výběr operačních rizik, byl rozsah dopadu ve vybrané bankovní instituci, která se řadí mezi největší finanční instituce v České republice. Identifikace a klasifikace rizika proběhla na základě studia interních dokumentů instituce. Operační riziko je definováno jako riziko ztráty vyplývající z nepřiměřenosti nebo selhání interních procesů a systémů, z lidského selhání, a jako riziko ztráty vzniklé v důsledku externí události. Těmito zmíněnými operačními riziky se bude dále práce zaobírat. Cílem je uplatnit teoretické poznatky získané v průběhu studia a aplikovat je za pomocí nástrojů na měření, zhodnocení rizik do práce. Poté jsou prezentovány dopady a následky za pomoci vybraných analýz. Dále práce obsahuje dílčí návrhy na opatření minimalizace rizika ve vybrané instituci. Výsledky práce obsahují určitý přínos pro vedení společnosti a její risk management v neposlední řadě i pro další rozvoj a opatření rizik ve vybrané bankovní instituci.
Řízení rizik podnikatelského subjektu
Křížová, Sabina ; Lacko, Branislav (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podnikatelském subjektu. Analyzovanou společností, je firma Saab Czech, s.r.o., která se zabývá vývojem, výrobou, testováním a likvidací simulátorů ručních palných zbraní. Práce se zaměřuje na teoretické východisko pochopení problematiky řízení rizik, jeho identifikování, analyzování, ohodnocení a snižování pomocí vybraných metod. Závěrečná část práce se poté věnuje vytvořeným návrhům na opatření, která by měla vést ke snížení hodnot rizikovosti rizik a zajistit tak jejich minimalizaci dopadu.
Návrh projektu na zavedení informačního systému pro evidenci a správu zakázek
Červinka, Michal ; Širáňová, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh projektu na zavedení informačního systému pro evidenci a správu zakázek v malém podniku, který se zabývá montáží dvířek do vany pro osoby se sníženou pohyblivostí. Práce je vypracována metodami a postupy projektového řízení. Práce je rozdělena do celkem čtyř částí, z nichž první uvádí cíle, metody a postupy zpracování, druhá část se věnuje teoretickým východiskům, třetí část je představením analyzované společnosti a analýzou vnitřního a vnějšího okolí podniku, čtvrtá část spočívá v samotném návrhu projektu na zavedení informačního systému a celkovým přínosům navrhovaného řešení.
Řízení rizik spojených s implementací konkrétní změny ve vybraném podniku
Kopečný, Michal ; Podešva, Lukáš (oponent) ; Janková, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik a následnou implementaci změny ve vybrané společnosti. Prvním krokem je specifikace teoretických poznatků z dané problematiky. Následuje provedení strategických analýz firemního prostředí, kde se daná společnost pohybuje. Z těchto podnětů je následně vytvořen návrh na změnu s využitím Lewinova modelu změny a metod projektového řízení, s účelem zvrácení nalezeného problému a tím zlepšení pozice firmy.
Návrh projektu zavedení nové technologie
Franek, Jakub ; Verlík, Jan (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou se zavedením nové technologie laminování skel ve vybrané společnosti. V první části jsou shrnuty základní informace týkající se problematiky projektového řízení, analýzy rizik, procesy a v neposlední řadě zhodnocení investic. Druhá část je zaměřena na analýzu celkové situace v podniku a zhodnocení stávajícího výrobního procesu. Výsledkem této bakalářské práce je komplexní zhodnocení rizik v případě zakoupení nové technologie a finanční návratnosti investice.
Analýza vyspělosti projektového řízení ve vybrané firmě a návrhy na zlepšení
Koláčková, Zuzana ; Širáňová, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce hodnotí současnou úroveň projektového řízení ve vybrané společnosti. Teoretická část se věnuje všem klíčovým oblastem projektového řízení. Praktická část se zaměřuje na analýzu současné úrovně projektového řízení v této společnosti. Poslední část práce vychází z provedené analýzy a teoretických poznatků a obsahuje vlastní návrhy řešení ke zlepšení úrovně projektového řízení v této společnosti.
Prevence a řízení rizik z hlediska BOZP
Štěpánková, Barbora ; Balgová, Zuzana (oponent) ; Hrabová, Kristýna (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a řízení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současný stav je analyzován z hlediska legislativy České republiky a Evropské unie. Normy, které doplňují zákonné povinnosti, poskytují rámec pro implementaci a udržování systému řízení BOZP. Vzhledem k tomu, že v rámci BOZP je nutné identifikovat a analyzovat pracovní rizika, jsou použity specifické metody pro tuto analýzu. Tyto metody jsou aplikovány v praktické části práce, kde jsou prostřednictvím systematického přístupu k identifikaci a hodnocení rizik odhalena pracovní rizika. Pro nejzávažnější z nich jsou navržena opatření, která mají za cíl tato rizika eliminovat nebo minimalizovat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 424 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.