Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení bezpečnosti technického provozu letiště
Dvořák, Petr ; Bulíček, Petr (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečností technického provozu letiště. Jsou zde popsány jednotlivé postupy a pravidla k řízení bezpečnosti a zpracovaný přehled bezpečnostních událostí z provozu letišť v Evropě. Dále je věnována pozornost jednotlivým částem problematiky bezpečnosti s ohledem na lidský činitel a s ním související události v rámci pozemního provozu letiště. V konečné části diplomové práce je vypracováno posouzení rizik k vybraným postupům provozu letiště, s použitím procesu řízení bezpečnostních rizik za využití ICAO modelu.
Návrh implementace systému řízení informační bezpečnosti
Gergelová, Jana ; Poucha, Pavel (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informační bezpečnosti společnosti Papouch s.r.o. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh změny v zabezpečení informací firmy pomocí systému řízení informační bezpečnosti.
Využití informačních technologií pro podporu safety managementu v letectví
Poloch, Gabriel ; Hammer, Jaromír (oponent) ; Šplíchal, Miroslav (vedoucí práce)
Úkolem této diplomové práce je seznámit čtenáře se Safety management systémem neboli se systémem řízení bezpečnosti. Práce se na počátku věnuje počátkům řízení bezpečnosti, důvodům proč takový systém vůbec vznikl a jaký byl jeho vývoj v minulosti. Stěžejní částí práce je identifikovat softwarové nástroje, jež by usnadnily implementaci Systému řízení bezpečnosti v organizacích pro výcvik. Součástí práce je také aplikovat zvolené softwarové nástroje na malou organizaci pro výcvik se složitou organizací.
Bezpečnostní politika společnosti
Svobodová, Dagmar ; Mišurec,, Jiří (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a sestavením návrhu na zlepšení.
Návrh bezpečnostní politiky ICT ve firmě
Špak, Jiří ; Vobecký, Tomáš (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti ICT v reálném prostředí mezinárodní firmy působící v Brně. Součástí práce je analýza současného stavu, teoretická východiska a návrhy ke zlepšení současné bezpečnostní situace firmy, které v případě implementace zajistí požadovaný stupeň bezpečnosti.
Vliv připravovaného ICAO Annex 19 na letecké provozovatele v ČR
Mokoš, Marian ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje problematiku bezpečnosti v civilním letectví se zaměřením především na její řízení. V práci je rozebrán a řešen nově připravovaný dokument Annex 19 a jeho možná česká verze L19. Nový dokument je posouzen i z hlediska vlivu na dosavadní předpisy. Součástí diplomové práce je posouzení dopadu připravovaného dokumentu na zainteresované organizace a navržení možného postupu při jeho implementaci.
Návrh bezpečnostní politiky IS/IT Zákaznického Centra firmy
Žáček, Petr ; Grus, Vojtěch (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a vytvořením bezpečnostní politiky IS.
Návrh bezpečnostní politiky IS/IT ve firmě Top Moravia Q, s.r.o.
Šipka, Ondřej ; Vaněček, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a vytvořením bezpečnostní politiky IS.
Řízení bezpečnosti inteligentní domácnosti
Valičková, Monika ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na zvýšení zabezpečení inteligentního systému řízení domácnosti z hlediska informační, síťové a fyzické bezpečnosti. Vychází z analýzy rizik stávajícího zabezpečení a konzultací s majitelem domu. Obsahuje bezpečnostní opatření k jednotlivým hrozbám včetně odhadu nákladů na tato opatření. Součástí práce je také metodika pro budování bezpečných inteligentních domácností, která může pomoci ke zlepšení bezpečnostního povědomí uživatelů.
ICT a bezpečnost v základních uměleckých školách
Brejcha, Petr ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce určuje a popisuje bezpečnostní rizika v základních uměleckých školách v oblasti zajištění bezpečnosti majetku, osob a informací prostředky ICT. Popisuje procesy řízení bezpečnosti, managementu rizika, principy managementu bezpečnosti informací podle skupiny norem ISO/IEC 27000, některá technická řešení zabezpečovacích systémů a bezpečnost elektronických dat, tedy přínos a rizika spojená s používáním informačních systémů a datových sítí. Vysvětluje jednotlivé principy pro zpřístupnění orientace v problematice a usnadnění procesu rozhodování. Výzkumná část této práce zjišťuje, jaké zabezpečovací prostředky ZUŠ využívají a s jakými výsledky, které systémy považuje management škol za účelné v budoucnu nainstalovat. Dále je zkoumán stav zabezpečení počítačů a pevných počítačových sítí v ZUŠ, zejména v oblasti využívání silných hesel a politiky jejich tvorby, taktéž způsob ochrany bezdrátové počítačové sítě před jejím zneužitím, principy zálohování dat, nebo bezpečnost práce se vzdálenou plochou. KLÍČOVÁ SLOVA: Řízení bezpečnosti, management rizika, ISO/IEC 27000, ICT bezpečnost, ochrana osob a majetku

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.