Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti programování mikrořadičů
Šubrt, Stanislav ; Kovář, Jiří (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vnitřní strukturou a možnostmi programování mikrořadičů. Cílem práce je popsat vnitřní strukturu mikrořadičů z pohledu programátora, zhodnotit výhody a nevýhody jejich programování v jazyce symbolických adres, jazyce C a nástrojích vyšší úrovně. Dále se práce zabývá přenositelností kódu mezi různými rodinami a architekturami mikrořadičů.
Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu
Toman, Pavel ; Kotrbáček, Václav (oponent) ; Lepková, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje popisu a analýze činností hokejového klubu HC ORLI ZNOJMO, s.r.o. a následné optimalizaci vybraných činností (nákladů na jeho chod). Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska, v další části práce jsou popsány jednotlivé činnosti sportovního klubu spojené s účastí družstva v rakouské mezinárodní lize a je provedena analýza činností klubu. Na základě analýzou zjištěných údajů je zpracována optimalizace nákladů na činnost klubu a jsou podány návrhy a doporučení na změny.
Využití informačních systémů ke sledování provozních parametrů malého dopravního letadla
Parýzek, Tomáš ; Klement, Josef (oponent) ; Třetina, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím informačních systémů při provozu malého dopravního letounu se zaměřením na aplikaci matematicko-ekonomických metod. Práce obsahuje přehled metod využitelných v různých oblastech provozu letadla. Dále se zabývá vytvořením časového harmonogramu servisní prohlídky pro letoun Cessna 208B a pro účely analýzy je využito metody síťových grafů. Zahrnuje také metodiku získávání informací a stanovení požadavků na počítačovou soustavu pro podporu provozu malého dopravního letounu.
Domov jako místo rituálů / Nevstupovat prosím! / Zóna domova
Kubátová, Veronika ; Baráčková, Daniela (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Tématikou panelových domů a sídlišť jsem se zabývala ještě donedávna. Zajímala mě především jejich estetika. Řád, mřížka a jistá pravidelnost a opakovatelnost. Zároveň mě, ale vždy zajímaly i jeho sociální konotace a to především z důvodu, že v těchto místech sama bydlím. Postupně mě začaly mnohem více zajímat témata spojená s mým vlastním domovem. A tak jsem se od obecných témat přesunula ryze na půdu vlastní zkušenosti. Co však tvoří můj domov? Domov je místo, které v naší společnosti má naprosto zásadní význam. Domov tvoří lidé, rodina. Lidé jej mají spojený s mnoha rituály, které provází jejich život často bez toho aniž by je za ně skutečně považovali. Díky těmto rituálům mimo jiné zvládáme každodenní příval pozitivních i negativních vlivů okolí a vyrovnáváme se s nimi různými způsoby. Ranní káva, čištění zubů, zapálit si svíčku, utřít prach, napustit si vanu, rozprášit vodu na květiny apod. Rovnováha je klíčem ke všemu co děláme. A právě tyto rituály spojené s domovem a osobním prostorem bych chtěla v této práci analyzovat, dokumentovat a zpracovávat. Výsledná závěrečná diplomová práce bude složena z volné série maleb s možnými intervencemi a přesahy do videa či instalace apod.
Řízení průběhu zakázky podnikem
Matochová, Tamara ; Hyánek, František (oponent) ; Šunka, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Řízení průběhu zakázky podnikem“ se zabývá způsobem, jakým probíhá proces průběhu zakázky ve firmě Modikov. Sledován je především postup od přijetí poptávky od zákazníka po vyexpedování zakázky. V práci jsou popsány veškeré operace, které v tomto procesu probíhají. Cílem je zároveň i zjistit, jakým způsobem by se tento proces dal zlepšit, nastínit nedostatky a následně doporučit konkrétní zlepšení.
Návrh a modelování procesů v podniku
Čejka, Petr ; Kopfová,, Alena (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zavádění procesního řízení v rozvíjejícím se podniku. Vysvětluje, co jsou to procesy, srovnává funkční a procesní řízení. Rozebírá hlavní důvody a přínosy zavedení procesního řízení v podniku. Specifikuje jednotlivé oblasti, ve kterých je možné zavádět procesní řízení, a srovnává praktičnost tohoto zavádění ve srovnání s teoretickými poznatky. V poslední části jsou popsány procesy a vytvořeny modely k některým z těchto procesů v podniku, zabývajícím se maloobchodním prodejem na dálku.
Historie Československého tělovýchovného svazu
FRČEK, Filip
Tato kvalifikační práce se zabývá historií a založením ČSTS Probírá důvody a způsob sjednocování
Historie skautingu v jižních Čechách
ZNACHOROVÁ, Lucie
Práce pojednává o historii skautingu ve světě a v českých zemích od počátku do současnosti, konkrétně je zaměřena na historii skautingu v jižních Čechách. Především se zaměřuje na vývoj skautského hnutí v jednotlivých skautských oddílech Jihočeského kraje a na průběh jejich činnosti od počátků až do padesátých let. Vývoj skautingu ve zvolené oblasti je řazen do dílčích etap podle významných milníků historického vývoje naší země. Práce se věnuje všem významným okolnostem souvisejícím se vznikem vývoje skautingu. V prvních dvou kapitolách je popsána historie světového a českého skautingu, chronologicky podle jednotlivých časových období. Druhé dvě kapitoly, které jsou stěžejní pro tuto práci, se zaměřují na vývoj a historii skautingu v jižních Čechách a v jednotlivých okresních městech této oblasti. Zde práce popisuje dvě zásadní období skautského vývoje. První období mapuje počátek skautingu v jižních Čechách a ve městech od počátku vzniku. Zaměřuje se na dvacátá a třicátá léta. Druhé období mapuje poválečná léta až k datu druhého zákazu skautingu. Zde se práce zaměřuje na poválečnou dobu v letech 1945 až 1950. Nejstarší informace byly čerpány z dochovaných archivních materiálů a kronik jednotlivých skautských oddílů. Zdrojem informací se rovněž stala dobová periodika a novinové články. Rovněž bylo čerpáno z almanachů zpracovaných skautskými pamětníky. Novější data se opírala o současnou literaturu, která zpracovala historii skautingu.
The Activity of Caritas in Archdiocese of Prague between 1989 - 2009
Krivák, Peter ; Eliáš, Vojtěch (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Predkladaná práca opisuje charitatívnu činnosť v kresťanstve a jej históriu, ako aj charitnú činnosť v iných náboženstvách. Zameriava sa hlavne na prieskum a analýzu charitnej činnosti Arcidiecézy pražskej v rokoch 1989 - 2002 z dostupných informácií. Prezentuje zistenia vyplývajúce z analýzy charitnej činnosti v oblastiach sociálnej práce, humanitárnej pomoci a predovšetkým rozvojovej spolupráce. Opisuje rôznorodú náplň podporovaných rozvojových projektov, predovšetkým najvýraznejšiu a najvýznamnejšiu participáciu v rozvojovej činnosti - spoluúčasť na projekte Adopcia na diaľku. Význam tejto činnosti v rozpätí rokov 1993 - 2009 odzrkadľujú jej výsledky. Predkladaná práca kvalifikuje výsledky analýzy a určuje ďalšie možnosti skúmania danej problematiky. Základným účelom tejto publikácie je na základe získaných výsledkov poukázať na významný prínos charitnej činnosti Arcidiecézy pražskej nielen v rámci Českej republiky, ale aj v iných krajinách sveta, ako aj spätná väzba na komplexnosť, rozsah a variabilitu charitnej činnosti Arcidiecézy pražskej pre čitateľa, iné inštitúcie, ako aj pre Arcidiecézu pražskú samotnú. Kľúčové slová arcidiecéza, charita, činnosť, kresťan, pomoc, pražská, služba, sociálna, spolupráca
Činnost lezeckých skupin Hasičského záchranného sboru v Králověhradeckém kraji
Brouček, Miloslav ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Činnost lezeckých skupin Hasičského záchranného sboru v Královéhradeckém kraji Cíl práce: Hlavním cílem je popis zásahových a výcvikových činností lezeckých skupin Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v posledních dvou letech. Porovnání jejich provedených výcvikových činností s předepsanými požadavky a nároky na členy lezeckých skupin. Metody: Vypracování rešerše z dostupných materiálů pro teoretickou část. Pro využití dostupných statistik od instruktorů lezeckých skupin jednotlivých územních odborů. Dále vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů s instruktory a členy lezeckých skupin. Výsledky: Na základě vedené evidence instruktorů jednotlivých lezeckých družstev o činnosti bylo prokázáno, že výcviková činnost probíhá nad rámec předepsaného rozsahu.Po vyhodnocenípolostrukturovanýchrozhovorů s instruktory a členy lezeckých skupin byla prokázána dostačující připravenost k řešení mimořádných událostíve výškách a nad volnou hloubkou. Klíčová slova: hasiči, lezci, sbor, speciální skupiny, zásahy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.