Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení možností čištění odpadních vod ze zdrojů do 20000 EO
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kölbl, Jiří ; Mrázková, Marta ; Písařová, Miroslava
Cílem projektu bylo v závislosti na velikosti a charakteru zdroje odpadních vod doporučit vhodná technologická schémata a jim odpovídající typy čistíren odpadních vod, které zajistí čištění odpadních vod na úroveň přípustného znečištění uvedených v nařízení vlády č. 82/1999 Sb. a jeho připravované novele, kterým se stanoví hodnoty přípustného znečištění. Byly sledovány čístírny odpadních vod a vyhodnoceny technologie čištění pomocí mutikriteriální analýzy.
Hodnocení možností čištění odpadních vod ze zdrojů do 20000 EO: Postup při volbě a schvalování způsobu zneškodňování odpadních vod v obcích do 2000 EO
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Fuchs, Petr ; Mrázková, Marta ; Písařová, Miroslava
Cílem projektu bylo v závislosti na velikosti a charakteru zdroje odpadních vod doporučit vhodná technologická schémata a jim odpovídající typy čistíren odpadních vod, které zajistí čištění odpadních vod na úroveň přípustného znečištění uvedených v nařízení vlády č. 82/1999 Sb. a jeho připravované novele, kterým se stanoví hodnoty přípustného znečištění. Byly sledovány čístírny odpadních vod a vyhodnoceny technologie čištění pomocí mutikriteriální analýzy. Zpráva obsahuje popis možných způsobů řešení výstavby ČOV, použitelných typů ČOV, výsledků sledování ČOV s atypickou skladbou odpadních vod a metodiky odběru vzorků.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin
GEOtest Brno, a.s., Brno ; Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Polenková, Alena ; Mejstřík, Viktor ; Víšek, Luboš
Hlavním předmětem řešení projektu byl výzkum a vývoj analyticko–toxikologických identifikačních metod a detoxikačních technologií využitelných při sanačních pracích a v oblasti čištění průmyslových odpadních vod. V roce 2004 byla pozornost zaměřena na úkoly: 1. Klasifikace kontaminovaných vod ze starých zátěží a z vybraných průmyslových odpadních vod. 2. Analytické/ekotoxikologické zhodnocení kontaminovaných vod, vývoj ostatních systémů analytické podpory projektu. 3. Analýza pokrokových detoxikačních technologií (literární, patentové a firemní rešerše). Technicko-ekonomické hodnocení alternativních detoxikačních technologií. 4. Koncipování programu experimentálních výzkumných prací.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin: Pilotní jednotka tlakové oxidace
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Kučera, Tomáš
Technická zpráva k pilotní jednotce tlakové oxidace pro areál Synthesie, a.s., kde vzniká velké množství silně znečištěných odpadních vod, z nichž je značná část biologicky těžko odbouratelná. Proto se přistoupilo k alternativnímu způsobu odbourávání znečištění.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin
GEOtest Brno, a.s., Brno ; Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Polenková, Alena ; Mejstřík, Viktor ; Víšek, Luboš
Hlavním předmětem řešení projektu byl výzkum a vývoj analyticko–toxikologických identifikačních metod a detoxikačních technologií využitelných při sanačních pracích a v oblasti čištění průmyslových odpadních vod. V roce 2005 byly řešeny úkoly: E-02 Výzkum a vývoj analyticko-toxikologických, širokospektrálních metod umožňujících efektivní kontrolu sanačních prací a E-03 Experimentální výzkum technologií detoxikace na modelových kontaminovaných vodách s využitím zvolených separačních a destruktivních procesů.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin
GEOtest Brno, a.s., Brno ; Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Polenková, Alena ; Mejstřík, Viktor ; Víšek, Luboš
Závěry výzkumu v jednotlivých úkolech: E-01 Výzkum a vývoj analyticko-toxikologických, širokospektrálních metod umožňující efektivní kontrolu sanačních prací (postupy zkoušek pro rozbory odpadních vod a kalu po tlakové oxidaci, stanovení organických sloučenin v odpadních a průmyslových vodách, stanovení kovů, stanovení těkavých látek, stanovení PCB), E–02 Experimentální výzkum technologií na modelových kontaminovaných vodách (detoxikace na modelových kontaminovaných vodách), E03 Projektování a montáž pilotní detoxikační jednotky (zařízení pro stripování VOC vodní parou, zařízení pro RO těžkých kovů z odpadních vod), E-04 Vyhodnocení detoxikace pomocí standardních analytických a ekotoxikologických metod vyvinutých ve VUOS a.s. (seznam analytických zkoušek pro pokusy v Kolíně, ve Frýdku-Místku a v Pardubicích.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin: Detoxikační jednotka pro čištění odpadních vod
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Kučera, Tomáš
Technická zpráva k pilotní detoxikační jednotce pro čištění odpadních vod. Byla navržena membránová jednotka jako mobilní zařízení především pro čištění vod ze starých zátěží. Membránová stanice byla navržena jako potenciální elementární buňka vysokokapacitních provozů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.