Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 242 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Interference češtiny, němčiny a angličtiny se zaměřením na kvantitu německých vokálů
Mukařovský, David ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato práce se zabývá interferencí a výukou cizích jazyků a jejich výslovnosti. Poskytuje podrobný popis a srovnání vokalických systémů češtiny, němčiny a angličtiny. Zaměřuje se pak obzvlášť na propojení grafické a zvukové stránky těchto tří jazyků a hledá odlišnosti. Ve výzkumné části byla zkoumáno, jak žáci dvou třetích ročníků Gymnázia Kolín ovládají německou vokalickou kvantitu a její vztah s grafickou podobou jazyka. Výzkum probíhal ve fázích pretest, intervence, posttest. Při testech byla data sbírána písemně - žáci psali diktovaná německá slova a vyznačovali dlouhé vokály v předtištěných slovech. Výzkum proběhl nejprve v jednom ročníku a pak ve druhém pro zdokonalení intervence. Žáci byli v jejím průběhu mj. vedeni k odvození pomocného výslovnostního pravidla, dle kterého mají přízvučné vokály následované nejvýše jednou souhláskou vyslovit dlouze. V německých testech byly zaznamenány četné interference angličtiny, např. ve slovech Glas či Metall. Pro pomoc s odhalením anglické interference žáci též psali malý test na anglickou vokalickou kvantitu, který kromě interferencí také odhalil, že téměř všichni žáci nesprávně vyslovovali anglické slovo foot. KLÍČOVÁ SLOVA mezijazyková interference, jazykový transfer, kvantita vokálů, čeština, němčina, angličtina
Participium a participiální vazby s ohledem na akvizici struktur (u českých studentů španělštiny)
WEISOVÁ, Ludmila
Tato bakalářská práce se zabývá španělským participiem, jeho funkcemi a použitím českými studenty španělštiny v jednotlivých funkcích. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlena morfologie participia a každá funkce pojící se s participiem. Na příkladech jsou znázorněna participia v jednotlivých funkcích. Praktická část se věnuje analýze jazykových úrovní, a dále kvantifikaci a klasifikaci výskytu a chybovosti participií v žákovském korpusu vytvořeném ze slohových prací vysokoškolských studentů FF JČU.
Respondentní prostředky internacionalismů v odborných textech
TŮMOVÁ, Klára
Tématem bakalářské práce jsou respondentní prostředky internacionalismů v odborných textech. Na základě odborné literatury je v teoretické části popsán výraz internacionalismus a je zařazen do kontextu, teoretická část se také věnuje charakterizaci odborných textů. V praktické části jsou pomocí korpusu InterCorp vyhledány respondentní prostředky internacionalismů a následně je provedena jejich analýza.
Respondentní prostředky španělského gerundia (kontrastivní korpusová analýza)
LEXOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá Respondentními prostředky španělského gerundia (kontrastivní korpusovou analýzou). V první části práce jsou objasněny neosobní tvary sloves, které existují ve španělštině a později je práce zaměřena na samostatné gerundium. Nejdříve je vysvětlen samotný pojem gerundium, a poté jsou uvedeny jeho funkce a užití, a to z pohledu českých a španělských gramatik. Druhá část práce srovnává, s využitím textů obsažených v Českém národním korpusu InterCorp v12, jakým způsobem, s jakou frekventovaností, a v jakých typech textů jsou vybrané reprezentativní vzorky gerundií překládány z jazyka španělského do jazyka českého. Cílem práce je sledovat vzájemnou respondenci daného jevu v obou jazycích.
Infinitivy a infinitivní klauze ve španělštině s ohledem na akvizici struktur
ŠULKOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce je zaměřena na infinitiv, jeho funkce ve větě a konstrukce, které infinitiv může tvořit. Práce je rozdělena na dvě části, tedy část teoretickou, která položí základní kámen pro část praktickou. Teoretická část má za úkol zopakovat neosobní tvary ve španělštině a konkrétně se zaměřuje na infinitiv a konstrukce, které se s infinitivem tvoří. V praktické části shrneme důležité poznatky z části teoretické a zaměříme se na samotný cíl této bakalářské práce. Cílem této práce je navrhnout anotační systém pro pozdější využití při analýze prací v žákovském korpusu, následně jeho otestování na několika žákovských pracích. Práce je doplněna tabulkou s přehledem očekávaných znalostí týkajících se infinitivu na různých jazykových úrovních dle Plan Curricular de Instituto Cervantes (PCIC).
Komparativní konstrukce ve španělštině s ohledem na akvizici struktur
POHANKOVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se věnuje komparativním konstrukcím ve španělštině. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje problematiku stupňování adjektiv a adverbií, rozlišuje třídy komparací ve španělštině (vyšší, nižší a stejná míra vlastnosti) a na příkladech znázorňuje jednotlivé konstrukce, jejich skladbu a funkci ve větě. Konstrukce jsou zde také probírány z pohledu významového, jelikož kromě významu srovnávacího mají i další vedlejší významy. V praktické části jsou pomocí studijního plánu Institutu Cervantes analyzovány jazykové úrovně a znalosti komparací na jednotlivých úrovních. Dle výsledků analýzy je vytvořen návrh anotačního systému pro komparativní konstrukce a také možné chyby v konstrukcích.
Neologismy v době "koronakrize": Srovnání češtiny a španělštiny.
KONEČNÁ, Elen
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem neologismů za probíhající koronavirové krize v průběhu let 2019-21. Po počátečním představení pojmu neologismus a slovotvorných procesů, které se v jazyce vyskytují, se autorka zaměřuje na určitou slovní zásobu spojenou s koronavirem, která se vyskytuje v běžné mluvě českých a španělských rodilých mluvčích.
Respondentní prostředky saturativnosti (kontrastivní korpusová analýza)
KOSTUDISOVÁ, Simona
Tato bakalářská práce se nazývá Respondentní prostředky saturativnosti (kontrastivní korpusová analýza) a jejím cílem je porovnat kategorie slovesného vidu, povahy slovesného děje a saturativnosti v českém a španělském jazyce. Skládá se ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na porovnání těchto kategorií, jejich definice a provázanost v obou jazycích. Dále také zkoumá prostředky, kterými se tyto kategorie v obou jazycích realizují. Základem praktické části je práce s nejnovější verzí paralelního korpusu InterCorp, pomocí kterého je provedena kontrastivní analýza překladových protějšků saturativnosti v češtině a ve španělštině.
Antepozice a postpozice adjektiva (kontrastivní korpusová analýza)
SOUKUPOVÁ, Alexandra
Tato bakalářská práce se zabývá postavením přídavného jména ve větě, konkrétně problematikou antepozice a postpozice ve španělském jazyce. První část práce je věnována představení adjektiva jako takového, popsání jeho funkcí a vlastností a teoretickému přehledu pravidel, podle kterých se adjektiva řídí při svém postavení. Druhá část se zaměřuje na skupinu přídavných jmen, která v závislosti na antepozici a postpozici mění svůj význam. Jako hlavní nástroj výzkumu byl použit Český národní korpus, prostřednictvím kterého jsme vyhledávali daná adjektiva v textech a pozorovali jejich překlad.
Anglicismy v oblasti on-line videoher ve španělštině a češtině
DUDA, Jan
Cílem naší práce je přiblížit tématiku anglicismů v oblasti on-line videoher, které používají španělsky a česky mluvící hráči a které jsou analyzovány v praktické části. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje definici anglicismů, on-line videoher, problematiku anglicismů v této oblasti, a také adaptační mechanismy ve španělštině a češtině. V praktické části se zabýváme analýzou anglicismů z internetové stránky twitch.com a korpusů Araneum Bohemicum Maius a Araneum Hispanicum Maius. Po analýze všech anglicismů následuje dvojjazyčný glosář a resumé ve španělském jazyce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 242 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.