Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 294 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rhythms of restlessness
Hudecová, Stanislava ; Kadlčák, Šimon (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
V bakalárskej práci Rhythms of restlessness spracovávam prostredníctvom osobných asociácií a spomienok, témy pracovnej etiky a kapitalisticky orientovanej kultúry dnešnej spoločnosti. V inštalácii tvorenej sériou objektov a v nich zakomponovanými kresbami, zhmotňujem svoje intímne postoje či pocity pomocou kombinovania momentov zo spomienok s momentami z každodenných rutinných činností, ktoré sú upozadenou a prehliadanou súčasťou nášho každodenného „autopilotného“ fungovania. Kancelárska stolička tu vystupuje ako spomienka, metafora či symbol pracovania a jej rôzne spracovania naprieč inštaláciou sú nositeľmi odkazov k mojim asociáciám spojeným s týmto fenoménom. Pomocou tejto práce skúmam vzťahy môjho blízkeho okolia k tomu, čo znamená fungovať v dnešnej dobe orientovanej na úspech namiesto spokojnosti, a tiež pre mňa osobne slúži ako cesta k uvedomeniu si vlastného miesta v kontexte mojej umeleckej praxe. Práca vychádza z mojich predošlých projektov, v ktorých som sa často zaoberala témami vlastnej intimity a psychológie v kontexte fungovania v dnešnej dobe. Úzko súvisí s poslednou prácou s názvom Bedroom routines, ktorá metaforicky spracovávala domáce rutiny a momenty, nasledovaním štylizovanej postavy, ktorá je v tvorbe mojim „avatarom“.
Connection
Kynclová, Iveta ; Bartošová, Zuzana (oponent) ; Korbička, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce Ivety Kynclové bude založena na hledání vztahů lability a adrenalinu, zhodnocující osobní zkušenosti související s jízdou na motorce. Součástí práce bude vhodná volba materiálů, umožňující jak přenos vlastních pocitů, tak vytvoření výsledných prostorových objektů či instalace.
The Quiet Omnipresence
Bodlák, Ondřej ; Dvořák, Vojtěch (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Práce nesoucí název The Quiet Omnipresence tematizuje metaforu mřížky a linie jakožto zastupujících zdrojových prvků nezbytných pro růst celistvých forem. Opírá se o studium krajinné i urbanistické scenérie, jejích tichých všudypřítomných mechanismů a procesů. Změť čar vytváří smyslově neuchopitelnou monochromatickou plochu, se kterou se pozorovatel může střetnout při delším nazírání do organických struktur i industriálně laděných urbánních kompozicí. Zkoumá vztah řádu a chaosu ve svých protilehlých, avšak paradoxně vzájemně nevylučitelných konotacích. Práce se ponejvíce opírá o specifický a nijak neobvyklý typ prostoru často přímo ve středu měst – o vágní terény, místa pozapomenutá i záměrně přehlížená, ve kterých banální biologické procesy pomalu přebírají kormidlo určující směr zdánlivě nahodilého vývoje.
Průběh zakázky ve vybraném podniku
Urban, Dalibor ; Petříček, Aleš (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném podniku PRAVAN, spol. s.r.o. Na základě získaných informací popisuje jeho současnou situaci, a to od přijetí zakázky, přes celý proces výroby, až ke konečné expedici hotového výrobku. Cílem bakalářské práce je navrhnout nápravná opatření, která povedou k optimalizování průběhu zakázky v daném podniku a minimalizování zpoždění ve smluvních termínech.
Synchronizace času protokolem IEEE1588
Hříbek, Šimon ; Arm, Jakub (oponent) ; Fiedler, Petr (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na implementaci časové synchronizace pomocí PTP protokolu na platformu STM32H747 za účelem přiřazovaní přesné časové značky pro získané vzorky pomocí ADC převodníku. Zvolená platforma je konkrétně vývojová deska STM32H747 Discovery Kit. Součástí práce je popis dostupných knihoven potřebných pro implementaci časové synchronizace. Jednou z oblastí je také popis postupu pro zprovoznění ethernetového rozhraní dostupného na vývojovém kitu. Práce se také dotýká volby vhodných metod pro vyhodnocení dosažených výsledků.
Křehká budoucnost
Jedličková, Eliška ; Sobotka, Jiří (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Nestálost, proměnlivost, nehmotnost... Ve své závěrečné magisterské práci jsem se zaměřila na tématiku křehkosti a stínu ve výtvarném umění. Svoji prvotní myšlenku jsem směřovala k motivu křehkosti a pomíjivosti. Jedná se o téma, které mě zajímá již delší dobu. Kde má křehkost svoje hranice? Jak se vnímání tohoto pojmu může lišit pro každého z nás? Křehkost můžeme chápat jako určitou materiálovou vlastnost, ale i jako záležitost niterní. V návaznosti na toto téma jsem se rozhodla pracovat se stínem, který je pro mě v mnohém křehkým, neuchopitelným, proměnlivým a nemá hmotnou podstatu, ani skutečnou povahu či formu. Rozhodla jsem se tak pracovat s estetickými a duševně-duchovními fenomény.
Rituál - mezi výtvarným a divadelním
Janda, Jakub ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Tsikoliya, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává o rituálu, jakožto pojítku mezi výtvarným a divadelním světem. V teoretické části je prozkoumáno široké pole rituálů, které poslouží jako východisko pro pedagogický úkol. V didaktické části je kladen důraz na nahlížení na umění jako na jeden celek z pohledu teorie "Gesamtkunstwerku", kdy je možné žáky pomocí výtvarných aktivit seznamovat s dalšími tématy z oblasti kultury, umění a historie. Na základě průzkumu problematiky oblasti rituálů byla vybrána opera Rosenkavalier jako vhodné téma pro didaktickou transformaci. Díky ní je nejen možné se zaměřit na problematiku rituálů, ale prozkoumat i období baroka a rokoka, vládu Marie Terezie, případně zajít do oblasti literatury skrze dílo Huga von Hofmannsthala, autora libreta, seznámením se s operou, jako dramaticko-hudební divadelní formou a dílem Richarda Strausse, autora hudby k této opeře. Autorská část práce se zaměřuje na formy kresby a její použití v souvislosti s dramatickým uměním. KLÍČOVÁ SLOVA rituál, drama, opera, baroko, rokoko, výtvarná řada, kresba, performance, prostor, čas
Time management v práci stavebního manažera
Jirátková, Marie ; Hub,, Karel (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda manažer ve stavebnictví využívá ke svému plánování metody time managementu. Teoretická část práce začíná základním vymezením pojmu time managemet, stanovením cílů a priorit, jaké metody time managemet využívá a jak ho dobře zvládnout. Zabývá se i stinnou stránkou prokrastinací, jako nezvládnutím time managementu. Zabývá se vysvětlením metod time managementu a také jejich historií. Druhá, prakticky zaměřená část obsahuje navržené hypotézy, které zkoumají, jak je time management ve skutečnosti stavebními manažery využíván, jak mu napomáhá elektronika a zda manažeři upřednostňují pracovní čas. Autorka se určené hypotézy snaží potvrdit či vyvrátit, pomocí dotazníkového šetření a řízenými rozhovory ve vybraných stavebních firmách. Výsledkem diplomové práce jsou vhodná doporučení pro efektivnější plánování času a vyvarování se chyb v této oblasti.
Odolnost AES proti časovací analýze
Ondruš, Juraj ; Matyáš, Václav (oponent) ; Cvrček, Daniel (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá rozborom možnosti použitia útoku časovou analýzou proti šifrovaciemu algoritmu AES. V práci je uvedená nutná teória implementácie algoritmu Rijndael, ktorý bol zvolený ako AES. Pre tento typ útoku je nutné poznať taktiež princíp vyrovnávacej pamäte cache v procesore a taktiež jej architektúru. V práci sú diskutované najzávažnejšie bezpečnostné nedostatky AES a útoky, ktoré tieto nedostatky využívajú. Je tu uvedených niekoľko typov časových útokov. Podľa experimentov by tieto útoky mali byť úspešné na súčasne v praxi bežne používané implementácia AES a architektúry procesorov. Ďalej sú analyzované možnosti použitia útoku na niekoľko typov implementácii AES. V poslednej časti je zhrnutý výsledok tejto práce a možné bezpečnostné opatrenia pri implementácii algoritmu proti tomuto typu útoku a taktiež návrhy na ďalší možný výskum.
Time management v práci manažera stavebního podniku v Bělorusku
Avechkina, Yuliya ; Eckeltová, Petra (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na to, jak stavební manažeři v Bělorusku znají a používají techniky time managementu, jak nakládají se svým časem a co ho ovlivňuje. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s tématem time managementu, vysvětluje pojem prokrastinace a základní techniky time managementu. V praktické části autorka na základě průzkumu zodpověděla 4 výzkumné otázky. Výsledkem práce jsou doporučení a návrhy, jak zlepšit řízení času a vypořádat se s prokrastinací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 294 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.