Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 803 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Estimating the Effect of the Split of Czechoslovakia: A Synthetic Control Method Analysis
Hluštíková, Barbora ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Boukal, Tomáš (oponent)
Československo se rozdělilo v roce 1993 a obě nástupnické země, Česká republika a Slovensko, si od té doby zvolily vlastní cestu. Literatura neposkytuje rozsáhlý přehled dopadu této události na ekonomický vývoj obou zemí, stejně jako neposkytuje shodu ohledně obecného dopadu oddělení země. K zodpovězení této otázky jsme použili metodu syntetické kontroly a vytvořili jsme kontrafaktuální Československo, jehož vývoj jsme pak porovnali s kumulativním vývojem oblastí České republiky a Slovenska. Výsledky naznačují, že rozdělení nemělo významný vliv na ekonomickou výkonnost obou zemí. Dospěli jsme však k závěru, že metoda nezohledňuje šoky přicházející po rozdělení, a pokud země dárcovské skupiny nereagují na šok stejně, budou výsledky zkreslené. Proto jsme dospěli k závěru, že použití této metody na případy srovnávací ekonomiky poskytuje výsledky s omezenou platností a že v těchto případech je třeba posoudit roli vnějších šoků.
Zázrak z Gottwaldova, aneb paneláky třikát jinak (podcast)
Sedláček, Marek ; Němcová Tejkalová, Alice (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Ve své bakalářské práci představuji fenomén výstavby panelových domů na území dnešního Česka a život v nich. Praktická část, kterou tvoří třídílná podcastová série, se zabývá různými pohledy na tuto etapu urbanismu. Rozhovory se zaměřují na historii, technologii a problematické aspekty výstavby a života na sídlišti. Doplňují je ukázky z médií a odborné literatury. Teoretická část práce shrnuje historii panelových domů u nás od počátků výstavby v 50. letech až po poslední realizace po roce 1990. Podkapitoly dodávají historický a politický kontext pro jednotlivá období. Závěrem teoretické části představuji ztvárnění panelových domů v české a slovenské kinematografii.
Proces Milady Horákové a spol. a jeho vliv na československá média v roce 1950
Sladká, Julie ; Groman, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá procesem s Miladou Horákovou a spol. a jeho vlivem na československá média v roce 1950. Věnuje se politickému pozadí před procesem, osudu Milady Horákové a mediálnímu prostředí tehdejší doby. V praktické části je průzkum z dobových i současných médií. Konkrétně sleduje pomocí kvalitativní obsahové analýzy Rudé právo aNovou svobodu od poloviny května do poloviny června. Cílem bylo identifikovat hlavní témata, narativy i propagandistické prvky titulků, mezititulků a podtitulků v obou denících. Výzkum odhalil, jak byly postavy procesu prezentovány a jak se odlišoval mediální přístup obou deníků. Zjištění poskytují hlubší vhled do mediální manipulace v totalitním režimu a používaných metod. Součástí praktické části je následně rozbor dokumentární série Martina Vadase "Proces H" a zkoumání zmínek o sérii v českých on-line médiích. Výsledkem je shrnutí dokumentární série, jaké druhy přístupů a perspektiv využívá. Dále poskytnutí širšího kontextu toho, jakým způsobem byl proces zinscenován a jaké techniky propagandy média užívala. Záměrem obou průzkumů je přínos celistvých poznatků o tom, jak se prezentace vnímání procesu v čase proměnila.
Kritické hlasy k tématu odsunu Němců v letech 1945-1946 na stránkách českého periodického tisku
Veselý, Václav ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Kritické hlasy k tématu odsunu Němců z Československa v letech 1945- 1946 v českém periodickém tisku" se zabývá texty kritizující odsun z doby, kdy odsun probíhal, ve vybraných českých periodikách. Část práce se věnuje dobovému kontextu se zaměřením na vývoj konceptu odsunu, problematiku porevolučních měsíců roku 1945, Postupimskou konferenci a organizovaný odsun v roce 1946. Práce dále obsahuje analýzu textů vztahujících se k odsunu z tří dobových periodik. Analyzovány jsou zde texty z týdeníku Obzory z let 1945 a 1946, dále pak texty z týdeníků Vývoj a Dnešek z roku 1946. Analýza textů v uvedených periodikách přibližuje způsob, jakým byl tehdy odsun Němců kritizován.
Dekonstrukce československé identity v institucionální rovině po roce 1993
Hejpetrová, Vendula ; Havlíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce se věnuje zkoumání dekonstrukce československé identity v institucionální rovině po roce 1993, kdy došlo k rozpadu Československa. I přes zánik československého státního útvaru se především v institucionální míře s pojmem "Československo/československý" nadále pracovalo. Hlavním cílem této práce je prostřednictvím vlastního výzkumu zjistit, jaký účel má používání termínu "československá" v názvech institucí po více jak třech dekádách zániku Československa. Tento výzkum se zaměřuje jak na instituce založené před rokem 1993, tak na ty, které vznikly po tomto datu. Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní metody, konkrétně polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi respondenty. Tato metoda umožnila hlubší porozumění tématu a poskytla detailní pohled na danou problematiku. Získané výsledky naznačují, že termín "československá" má pro instituce stále velký význam, je jimi velmi ceněn a odráží nejen historický vývoj a kontext těchto institucí, ale také přispívá k jejich identitě a vnímání ve veřejném prostoru. Práce tak představuje významný a zejména prvotní příspěvek k porozumění dekonstrukce československé identity v institucionální rovině po roce 1993. Klíčová slova: Regionální identita, teorie institucionalizace regionu, konstrukce identity, dekonstrukce, Československo
Postavení Slovenské národní rady
Maule, Jakub ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Slovenská národní rada Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem Postavení Slovenské národní rady, okolnostmi jejího vzniku, působení a zániku, které sahají daleko za časové období existence Slovenské národní rady, jejímu vysoce dynamickému vývoji mezi lety 1943 až 1992, vlivu na státoprávní uspořádání státu a dalším záležitostem spojeným s působením Slovenské národní rady, přičemž celkově shrnuje vývoj slovenského parlamentarismu ve všech jeho etapách od založení Československé republiky v říjnu roku 1918. Cílem této práce je zmapovat postavení Slovenské národní rady ať již jejím v odbojovém období za éry Slovenského státu i v rámci jejího politického působení během existence unitárního československého státu, resp. československé federace a vysvětlení některých souvislostí majících vliv na Slovenskou národní radu, ať přímo, či nepřímo. Práce čerpá z odborné literatury právní, historické i právně-historické, dobových pramenů, právních norem, rozhovorů s osobnostmi majících vliv na působení Slovenské národní rady a záznamů ze zasedání politických orgánů státních, či stranických. Práce si dále klade za cíl znázornit citelné proměny Slovenské národní rady a to v závislosti na okolnostech, které měly tyto změny za důsledek, srovnávat stav postavení Slovenské národní rady z pohledu de iure a de facto....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 803 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.