Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 577 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postmodern interior design in 1970s and 1980s: Differences and Parallels between Czechoslovakia and Italy
Komarova, Sofya ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Bendová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá postmoderním designovým nábytkem a interiéry 80. - 90. let 20. století v Itálii a Československé republice. Prozkoumá, jak italské řemeslo změnilo svět designu nábytku, zejména jak se odráželo v Československém nábytkovém designu v letech 1970 až 1980 na příkladech výstav z obou zemí. Klíčová slova Design, postmodernismus, nábytek, interiér, 70. - 80. léta 20. století, Itálie, Československo, výstava.
Uvolňování československé kultury 50. a počátku 60. let v obraze mladé generace aneb nám budou patřit šedesátá!
Černý, Lukáš ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Bibliografická citace Uvolňování československé kultury v obraze mladé generace aneb nám budou patřit šedesátá! / Diplomová práce / Bc. Lukáš Černý; vedoucí práce: Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc. -- Praha, 2020. -- 105 s. Anotace Tato diplomová práce se zabývá počátky uvolňováním kultury v období politicko-kulturního tání v Československu koncem 50. a počátku 60. let 20. století. Kulturní uvolňování pozvolna se projevující od druhé poloviny padesátých let bude demonstrováno na příkladu československého filmu na němž byla dynamika změn v československé kultuře velmi dobře patrná. Základním kamenem pro mne bude zobrazení mladé generace a to, jak se její obraz na plátně čs. filmu proměňoval a vyvíjel, dotknu se též i společenské kritiky a satiry, jež má v procesu uvolňování rovněž nezastupitelnou roli. Cílem práce je ukázat, že síla mladé generace se stala hybatelem kulturních změn a samo mládí symbolem kulturního tání, což doložím na vybraných filmových příkladech, čímž dojdeme až k létům šedesátým. Ty se staly symbolem vzpoury mladé generace a jejího rozkvětu v náruči československé kultury. Klíčová slova Uvolňování kultury, 50. léta, 60. léta, mladá generace, československý film, obraz mládí, Československo
Ohlas děl Ilji Repina a výstav ruských umělců v Praze 1900-1953
Buzykanova, Sofya ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl prozkoumat ohlas výstav ruských umělců, které probíhaly v Praze v první polovině 20. století s důrazem na díla a tvorbu proslulého ruského malíře Iliju Jefimoviče Repina. Bude sledovat proměnu recepce ruského umění v různých historických podmínkách, jimiž procházely české země a Rusko a v kontextu měnícího se vztahu české společnosti k ruské kultuře. Bude to instalováno na příkladu díla I. Repina. První velká skupinová výstava ruských umělců v Praze proběhla v roce 1900, kdy se Rusko ostře potýkalo s otázkou nacionalismu a sílilo v něm revoluční hnutí. Během první republiky proběhlo několik menších monografických výstav Repina. Kromě toho se v roce 1935 uskutečnila další souborná výstava ruského umění, která měla název I. Retrospektivní výstavu obrazů ruského malířství 18. - 20. století a vznikla pod záštitou města Prahy. Bakalářská práce neopomene zmínit také Výstavu obrazů národních umělců SSSR z r. 1947, přestože na ní I. Repin nebyl zastoupen. Šlo klíčovou expozici, která těsně před komunistickým pučem v Československu znovu otevřela otázku socialistického realismu. Závěr práce bude věnován výstavě ruského umění, kterou uspořádala už v podmínkách komunistického režimu Národní galerie v Praze v roce 1953.
Tvorba Ilji Šapova v kontextu českého realismu v meziválečném období
Dercaci, Alexandra ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Jančárková, Julie (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o ruském meziválečném exilovém umělci - Iljovi Dmitrijeviči Šapovovi. Do Československa emigroval ve 20. letech 20. století a žil zde po dobu 25 let. V Československu vyrostl, vystudoval na uměleckých školách a započal svou uměleckou kariéru. Práce se zaobírá životem a dílem uvedeného umělce a snaží se zařadit jeho tvorbu do kontextu českého umění první poloviny 20. století. V České republice je Šapov zastoupen přibližně 120 díly (kresby, malby, ale také plastiky), které dosud nebyly blíže prozkoumané a interpretované. Východiskem pro zpracování byly archivní materiály, především z fondů Literárního archivu Památníku národního písemnictví a Oblastního archivu České republiky.
Tradice v Orffově hudebněvýchovném systému v předškolním věku (k 50. výročí vzniku Orffovy společnosti)
Schulmeisterová, Dagmar ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Dunovská, Marie (oponent)
Teoretická část v mé bakalářské práci se bude zabývat počátky Orffových hudebněvýchovných systémů v Československu a následně v České republice. Součástí práce je také současné směřování Orffova systému v procesu vzdělávání dětí předškolního věku. Práce je také zaměřena na zakladatele české adaptace Orffova sytému v naší zemi - Vladimíra Poše. V praktické části vycházím z kvalitativního výzkumu, kde zpracovávám názory a zkušenosti významných představitelů s uplatňováním Orffovy školy v českém prostředí a v kontextu současných proměn hudebního vzdělávání. V závěrečné části práce představím metodické náměty pro práci s dětmi předškolního věku, které vyplynuly z výzkumu.
Vznik Státního úřadu pro věci církevní
Majerová, Tereza ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se věnuje církevní politice státu od konce druhé světové války, s důrazem na postupné přebírání moci v zemi komunistickou stranou a vývoj systematické oprese církve směřující až k přijetí tzv. církevních zákonů a tím i ke vzniku Státního úřadu pro věci církevní v roce 1949. Cílem práce je zmapování vývoje vztahu mezi státem a církví a popsání vývoje systemických a administrativních změn, které v politicko-náboženském kontextu nastaly a vedly k uzákonění Státního úřadu pro věci církevní jako vrcholu vybudované infrastruktury omezující církve. Klíčová slova katolická církev; Československo; komunismus; stát a církev; systematická oprese
Plakátová tvorba Jaroslava Sůry
Hornerová, Markéta ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Bendová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá plakátovou tvorbou malíře, grafika a ilustrátora Jaroslava Sůry (1921-2011). Primárně vychází z autorovy pozůstalosti, čítající přes 150 plakátů a z dalších dohledaných návrhů, které jsou pro komplexní zpracování Sůrovy tvorby v této oblasti nezbytné. Práce chronologicky sleduje především realizované plakáty a je rozdělena do dvou kapitol. První z nich se věnuje studiu Jaroslava Sůry a počátkům jeho umělecké činnosti s ohledem na volnou tvorbu. Druhá, hlavní část, již představuje samotné plakáty. Je členěna do několika podkapitol s rozborem jednotlivých prací a jejich zařazením do kontextu soudobé užité tvorby.
Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století
Maximova, Marie ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Diplomová práce s názvem Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století se zabývá osudy této církve v období komunistického režimu. Hlavní část práce se věnuje rozmezí let 1950-1968, tedy etapě od jejího zrušení až po její částečné obnovení. V tomto období jsou hledány faktory a klíčové události, které k obnově přispěly. Důležité momenty v životě řeckokatolické církve jsou vykládány v dobovém politicko-náboženském kontextu. V závěru práce je nastíněn život a činnost obnovené, avšak okleštěné, řeckokatolické církve v období normalizace.
Mediální obraz letních olympijských her 1956 a 1960 v československém dobovém tisku
Špaček, Martin ; Němcová Tejkalová, Alice (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Mediální obraz letních olympijských her 1956 a 1960 v československém dobovém tisku" sleduje mediální pokrytí XVI. letních olympijských her 1956 v Melbourne a XVII. letních olympijských her 1960 v Římě ve vybraných československých periodikách. K utvoření mediálního obrazu využívá kvalitativní obsahovou analýzu, kterou porovnává proměnu olympijského zpravodajství v Melbourne a Římě. Zaměřuje se na mediální obsah a jeho prostoupení komunistickou ideologií. Práce je rozdělena na teoretickou a metodologickou část. Teoretická část se ve svém začátku věnuje historickému vývoji Československa po roku 1948, kdy se moci chopili komunisté a následně charakterizuje "dobu tání". Práce se dále zabývá mediálním vývojem v Československu v 50. letech s důrazem na mediální legislativu včetně představení vybraných periodik: Rudé právo, Svobodné slovo a Československý sport. Metodologická část mapuje, jak československý tisk informoval své čtenáře o olympijském dění v Melbourne a v Římě. Obě olympiády jsou rozděleny do podkapitol podle témat, která sportovním zpravodajstvím nejvíce rezonovala. Závěr práce je věnován komparaci obou letních olympijských her, která na základě uvedení příkladů z kvalitativní obsahové analýzy popisuje prostoupení ideologie a proměnu mediálního obsahu v...
Etika socialistického novináře v Československu po roce 1970
Ambrozek, Jakub ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Základním hodnotovým východiskem současného studia novinářské etiky je prostředí liberálně- demokratického státu a demokratické společnosti. Média a novináři ale fungovali i v nedemokratickém Československu před sametovou revolucí. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se pojem novinářská etika objevoval v letech 1967-1977 v novinářských kruzích. Takovým ústředním kruhem byl Československý svaz novinářů, dobrovolná společenská organizace, která sdružovala tisíce redaktorů periodického tisku, televize, rozhlasu i agenturního zpravodajství. Tato práce na základě heuristického bádání v archivních materiálech popisuje především dvě oddělené etapy práce na formulování zásad novinářské etiky, které se odehrály v rámci orgánů tohoto sdružení. Způsob přemýšlení o novinářské etice je zasazen do kontextu marxisticko-leninské ideologie se zvláštním důrazem na československou interpretaci marxisticko- leninských teorií týkající se médií. Tématem, které s novinářskou etikou a skutečnou či zdánlivou samoregulací souvisí, je kontrola médií. Na příkladu procesu vzniku zásad etiky práce rozkrývá některé mechanismy kontroly novinářů a míru této kontroly. Kromě toho částečně odhaluje, jakým způsobem byla žurnalistika v Československu profesionalizovaná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 577 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.