Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 552 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Antika v učebnicích dějepisu pro základní školy 1948-1989
Dubská, Hana
Práce se zabývá didaktickou a historickou analýzou dějepisných učebnic používaných během totalitního režimu na základních školách v Československé republice v letech 1948-1989. Cílem práce je sledovat vliv politické situace na pojetí a obsah výkladu antiky v učebnicích dějepisu. Teoretická část práce zahrnuje stručný politický vývoj a vývoj školství v Československu ve sledovaném období. Praktická část práce se věnuje samotné analýze a srovnání učebnic z období totality a současnosti s důrazem na didaktickou a obsahovou podobu. Během výzkumu jsem dospěla k závěru, že výkladové texty pod vlivem komunistické ideologie se více zabývají sociálními problémy v tehdejší společnosti a poukazují na její nerovnosti. Zároveň obsahují rozsáhlé informace zaměřené na problematiku otroků, zvláště jejich těžký život, či popisují proběhlá otrocká povstání. Nejvýraznější je toto pojetí v učebnicích vydaných v 50. letech 20. století. Klíčová slova: učebnice dějepisu, antika, základní škola, komunismus, Československo, vzdělávání, 20. století
Sociální metabolismus českého a československého území v dlouhodobé perspektivě
Grešlová, Petra
Předkládaná disertační práce zkoumá interakce mezi člověkem a přírodou na území Česka/Československa v dlouhodobé perspektivě (před vznikem Československa pro české území a po jeho rozpadu v Česku a na Slovensku dohromady). Výzkum spadá do teoretického rámce sociálního metabolismu za použití metody materiálových a energetických toků (MEFA) a ekologické stopy (ES). Pojem sociální metabolismus je odvozen z pojmu metabolismus používaném v biologických vědách. Společnost neboli lidmi vytvořený socioekonomický systém se chová podobně jako živý organismus: odebírá zdroje z přírody, což je analogické potravě, zabírá určité území, udržuje svoje hmotné struktury a vylučuje zpět odpady (analogie exkrece). Tyto procesy jsou nazývány sociálním nebo industriálním metabolismem. Tato disertační práce obsahuje soubor sedmi odborných článků. (I) Úvod do výzkumné oblasti, ve které se pohybují další práce. Článek shrnuje práce předních environmentálních historiků a snaží se zasadit vybrané české reálie do kontextu environmentálních dějin a sociálního metabolismu. (II) Studie prezentující sadu MEFA indikátorů spolu s ekologickou stopou mezi lety 1920 a 2000. (III) Tento článek aplikuje metodu ekologické stopy na vybranou ekologickou farmu a srovnává výsledky s konvenčním hospodařením a dává je do souvislosti s řadou...
Jugoslávský model socialismu jako inspirace pro ekonomické reformy 60. let 20. století v NDR, ČSSR a Maďarsku
Uxa, Šimon ; Kocian, Jiří (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
Diplomová práce Jugoslávský model socialismu jako možná inspirace pro ekonomické reformy 60. let v Německé demokratické republice, Československu a Maďarsku se věnuje tématice vytváření určitých modifikací a specifik ekonomických systémů uvnitř východního bloku. Za fakticky jedinou alternativu dominantního, direktivně centralizovaného sovětského modelu byl několik let považován tzv. jugoslávský experiment, který se v balkánském státě vyvíjel již od dob sovětsko-jugoslávské roztržky z konce 40. let minulého století. Právě v 60. letech se mnohé státy východního bloku, které až dosud prakticky kopírovaly sovětský ekonomický model, pokusily o uskutečnění ekonomických reforem, které by pomohly odbourat mnohá negativa dosavadní ekonomické soustavy a tím stabilizovaly a zefektivnily hospodářský vývoj. Je zcela přirozené, že při hledání nových možností a stimulů představoval jugoslávský samosprávný systém jednu z možných inspirativních cest jak reformovat často nefunkční hospodářské soustavy. Hlavním cílem práce je snaha ukázat jak reflektovali plánovači ekonomických reforem v Německé demokratické republice, Československu a Maďarsku v praxi vyzkoušený jugoslávský model a do jaké míry představoval inspiraci pro ekonomické reformy v těchto zemích. Klíčová slova: Samosprávný socialismus, Nový ekonomický...
Československý jazz rock v období tzv. normalizace
Jurásek, Ondřej
Disertační práce se zabývá československým jazz rockem v období tzv. normalizace prostřednictvím počátků, vybraných mikrosond, konjunktury a osobní reflexe hudebníků spolu s kontextuálními konotacemi politologickými, sociologickými a historickými představujícími stylově-žánrový typ tzv. nonartificiální hudby se specifickým postavením lokálního fenoménu apolitického charakteru tvořícího zejména v období sedmdesátých let část symptomatického kulturního obrazu. Klíčová slova: jazz rock, jazzová a rocková hudba, tzv. nonartificiální hudba, Československo, Česká a Slovenská socialistická republika, tzv. normalizace
Znárodnění a konfiskace v letech 1945 - 1948
Mikule, Ondřej ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Znárodnění a konfiskace v letech 1945 - 1948 Abstrakt Tématem práce je otázka znárodnění a konfiskací proběhlých v Československu v letech 1945 až 1948. V úvodních kapitolách se věnuje vymezení pojmů znárodnění a konfiskace a jejich historicko-právním souvislostem. Bližší pozornost je věnována prvorepublikové pozemkové reformě, která má s vývojem po roce 1945 blízkou souvislost. Následuje pojednání o politických a národohospodářských koncepcích, které vznikaly za 2. světové války v rámci domácího i zahraničního odboje a v nichž zaznívaly požadavky na zásadní hospodářskou transformaci Československa. Diskutovány jsou postoje Edvarda Beneše a rovněž jednání moskevského a londýnského exilu o budoucím Košickém vládním programu. Další kapitoly se zaobírají znárodněním a konfiskacemi v roce 1945, kdy je pojednáno o jednotlivých znárodňovacích a konfiskačních dekretech, procesu jejich vzniku s přihlédnutím zejména k jednáním na schůzích vlády a rovněž je věnována pozornost institutu národní správy, který k nim měl velmi blízký vztah. V období let 1946 až 1947 je pojednáno o revizi prvorepublikové pozemkové reformy a dalších opatřeních ve vztahu k pozemkovému vlastnictví, sporům o způsob naložení s průmyslovými konfiskáty, tedy konfiskovanými podniky menší a střední velikost. Jedna kapitola je věnována převzetí...
Provedení první pozemkové reformy v Československu (včetně její revize) a její možné dopady na současné vlastnické vztahy k nemovitostem v České republice
Šebestová, Dana ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Starý, Marek (oponent)
Provedení první pozemkové reformy v Československu (včetně její revize) a její možné dopady na současné vlastnické vztahy k nemovitostem v České republice Abstrakt Tématem mé práce je ,,Provedení první pozemkové reformy v Československu (včetně její revize) a její možné dopady na současné vlastnické vztahy k nemovitostem v České republice". Hlavním cílem mé práce bylo analyzovat možné důsledky předválečné pozemkové reformy, která probíhala v Československu od roku 1919 až do roku 1935, a její revize, provedené podle ustanovení zákona č. 142/1947 Sb., a to ve vztahu k soudobému vlastnictví na území České republiky. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První kapitola je úvodní a definuje pozemkové reformy obecně. Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na předpoklady a důvody provedení první pozemkové reformy, právní úpravu první pozemkové reformy, její výsledky a způsob provádění této reformy. Třetí kapitola se týká revize první pozemkové reformy, především pak její právní úpravy a provádění revize první pozemkové reformy v praxi. V poslední kapitole analyzuji možné dopady tzv. první pozemkové reformy (včetně její revize) na současně vlastnické vztahy k nemovitostem v České republice, přičemž pro tyto účely jsem vybrala některá rozhodnutí soudů České republiky. Zároveň ve čtvrté kapitole popisuji snahu...
Zprostředkovatelské role Československa a Kanady mezi velmocemi a Kubou v letech 1959-1969
Krýsl, Ondřej ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Jeřábek, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na období velmocenského soupeření studené války, respektive na šedesátá léta, a zajímavý fenomén zprostředkovatelské role. Kanada a Československo na sebe tehdy braly úlohy daleko přesahující význam jejich bilaterálních vztahů s Kubou. Často vyvíjely značné úsilí a vynakládaly nemalé zdroje. Dále práce komparuje charakter zprostředkování vztahů mezi Kubou a velmocemi na příkladech uvedených zemí v tomtéž časovém období a snaží se rozkrýt jejich zákonitosti. Přesněji řečeno, práce má zájem rozklíčovat motivace Kanady i Československa k iniciativě, jakou role prostředníka mezi Kubou a jednotlivými bloky byla. Zmíněné státy tuto roli zaujímaly ve vztahu mezi Kubou a západními zeměmi v případě Kanady a Kubou a východním blokem v případě ČSSR. Jako jedno z možných vysvětlení je použit a analyzován teoretický přístup bipolární rovnováhy Kennetha Waltze. Z metodologického hlediska práce využívá Millovy metody rozdílu a komparativní historie. Práce má také ambici přispět k zajímavému tématu, které neprávem uniká širšímu povědomí laické veřejnosti. Hlavními zdroji dat jsou sekundární zdroje doplněné o informace z odborných článků a okrajově i z osobních rozhovorů s aktéry vztahů a z fondu Kanceláře prezidenta republiky Gustáva Husáka v Národního archivu v Praze. Autor dochází k...
Vize TGM o uspořádání Evropy v předválečném, válečném a poválečném období
Bašová, Magdaléna ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce pojednává o názorech TGM týkajících se uspořádání Evropy a postihuje jejich vývoj v časovém horizontu krátce před první světovou válkou, za války a opět krátce po válce. Cílem práce je popsat proměnu názorů, přehledně jí shrnout a porozumět těmto změnám. Dále se práce věnuje Československu, stručnému popisu jeho vzniku a charakteristice politiky dle T.G.M. Po krátkém úvodu, představení cílů, metod práce a charakteristice zdrojů následují kapitoly, které se zaměřují na danou problematiku, jsou rozděleny do různých tematických celků a v rámci kapitol je postupováno chronologicky. Pozornost je věnována i rozboru základních Masarykových děl. Samostatná kapitola pak plní dílčí cíl práce, tedy charakterizování Československa a jeho vzniku. V závěru jsou shrnuty výsledky práce.
Ochrana obyvatelstva a opatření proti zbraním hromadného ničení v bývalém Československu od 50. do 70. let minulého století
Vrána, David ; Parkan, František (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématikou koncepčního vývoje ochrany obyvatelstva v období od 50. do 70. let minulého století. V této době prováděla ochranu obyvatelstva tzv. Civilní obrana. Nejvýraznějším rysem všech opatření Civilní obrany na ochranu obyvatelstva byla především ochranná opatření proti zbraním hromadného ničení. Opatřením proti zbraním hromadného ničení v Civilní obraně je proto v této práci věnována největší pozornost. Cílem této práce je provedení historické analýzy pojednávající o vývoji koncepce Civilní obrany v Československu ve jmenovaném období. Mimo to je v práci stručně nastíněn i obecný vznik a vývoj ochrany obyvatelstva v bývalém Československu v předchozím období. Práce byla vytvořena na základě studia dostupné literatury a dále především na základě dostupných pramenů z vojenského historického archivu v Praze. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které chronologicky popisují nejvýznamnější milníky v koncepčním vývoji Civilní obrany. Důraz je kladen na popsaní její organizační struktury a způsoby ochrany obyvatelstva před zbraněmi hromadného ničení. Při studiu těchto pramenů byl kladen důraz na vojenské ohodnocení státního území podle stupně jeho tehdy předpokládaného ohrožení případným napadením leteckými nálety nebo v pozdějším období jadernou zbraní hromadného...
Josef Smrkovský jako oběť perzekuce padesátých let
Novotný, Jindřich ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje životu Josefa Smrkovského, konkrétně etapě mezi lety 1945-1963. Komunistický politik, který působil v České národní radě v období Pražského povstání, se po válce stal vrcholným představitelem moci. Zastával významnou pozici v zemědělské politice státu. V roce 1951 byl zatčen a stal se obětí politického procesu. Přes tři roky strávil ve vyšetřovací vazbě a byl odsouzen k dlouholetému trestu odnětí svobody. Díky působnosti tzv. rehabilitačních komisí byl propuštěn, ovšem nebyl plně rehabilitován. Na základě zkoumání primárních pramenů a jejich komparace, shrnuje práce průběh vyšetřovacího, soudního a rehabilitačního procesu. Jsou tak popsány praktiky Státní bezpečnosti jako například sledování, tvorba důkazního materiálu, tvorba protokolů o výslechu a manipulace s nimi, ale také průběh samotných výslechů a metody vyšetřovatelů včetně fyzického a psychického násilí. Část práce tvoří i rozbor zpráv z cely, které na Smrkovského podávali spoluvězni. Následuje rozbor rozsudku a práce jednotlivých rehabilitačních komisí. Důležité je zmapování činnosti samotného Smrkovského, který se snažil o plnou občanskou i stranickou rehabilitaci své osoby. Ta je dokončena na začátku šedesátých let, kdy se Smrkovský vrací do vrcholné politiky. KLÍČOVÁ SLOVA Josef Smrkovský, politika,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 552 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.