Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Late Cenozoic response of the selected fluvial systems of the Bohemian Massif to tectonics.
Flašar, Jan
Přesto, že je Český masiv vnitrodeskovým územím, v průběhu pozdního kenozoika se na jeho území vyskytovala relativně intenzivní tektonická aktivita. Tyto procesy významně utvářely jak morfologii terénu, tak geometrii vodních toků, což můžeme v dnešní krajině snadno pozorovat. Zatímco vliv tektoniky a klimatu na utváření morfologie terénu byl studován a popisován už mnohokrát, vliv na geometrii říčních systémů nebyl dosud komplexně zkoumán. Předchozí autorovy výzkumy v rámci diplomové práce lokalizovaly dvě perspektivní oblasti v Českém masivu - okolí mariánskolázeňského zlomu v západních Čechách a Novohradské hory a jejich podhůří v jižních Čechách. V těchto oblastech je vliv tektonických pohybů a klimatu na změny geometrie vodních toků velmi pravděpodobný, a proto jsou tyto oblasti vhodným prostředím pro výzkum takových interakcí. Tato práce je zaměřena na studium vzájemných interakcí mezi tektonickou aktivitou a geometrií (změnami geometrie) vybraných říčních systémů v Českém masivu. Cílem není pouze prokázat souvislost a vliv tektoniky na říční systémy, ale také testovat a vyhodnotit použitý soubor metod, které mohou být vhodné pro nalezení lokalit s recentní tektonickou aktivitou a které jsou použitelné v budoucnu i v jiných podobných územích. Obě oblasti - podél mariánskolázeňského zlomu a v...
Crustal Structure of the Bohemian Massif Based on Seismic Refraction Data
Hrubcová, Pavla ; Vavryčuk, Václav (vedoucí práce) ; Plomerová, Jaroslava (oponent) ; Švancara, Jan (oponent)
Český masív je jedním z největších souvisle vystupujících fragmentů původně rozsáhlého variského orogenu ve střední Evropě. Na základě současné koncepce deskové tektoniky je možné interpretovat Český masív jako heterogenní celek složený ze čtyř samostatných regionálních jednotek s rozdílným vývojem i tektonickým omezením vůči svému okolí. Ke studiu hlubinné stavby tohoto komplexu byla použita data z mezinárodních seismických reflexních a refrakčních experimentů CELEBRATION 2000, ALP 2002 a SUDETES 2003. Tato data byla interpetována pomocí seismické tomografie a modelována s využitím paprskových metod pro vlny typu P a S. K omezení mnohoznačnosti řešení bylo použito reflektivity, modelování tíhových účinků i interpretace s využitím dalších metod, zejména receiver function. Rozložení seismických rychlostí v kůře Českého masívu bylo studováno podél profilů i doplněno o azimutální, mimoprofilovou závislost. Výsledné rychlostní modely ukazují rozdílné mocnosti kůry i různé typy přechodu na hranici kůra-plášť, což umožňuje vymezit kontakt jednotlivých jednotek ve větších hloubkách. Rozložení rychlostí pak odráží geotektonický vývoj dílčích jednotek Českého masívu.
Stavby a geodynamický vývoj ortorul moldanubika
Kryl, Jakub ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Venera, Zdeněk (oponent)
Stavby a geodynamický vývoj ortorul Moldanubika Český abstrakt Obsahem předkládané diplomové práce je strukturní analýza třech vybraných těles ortorul převážně kambro-ordovického stáří, které jsou součástí vysoce metamorfovaných hornin západní části moldanubika. Tyto horniny byly během variské orogeneze postiženy HT-MP/LP metamorfózou a polyfázovou deformací. V tělese blanické ortoruly (Qtz + Kfs + Plg + Bt ± Ms ± Sill ± Ky) byla zaznamenána reliktní submagmatická stavba upadající pod strmými úhly k JJV až VJV, která byla transponována do regionálních subsolidových staveb orientovaných pod mírnými úhly k S až SZ, které doprovází lineace protažení s úklonem k Z. Na základě indikátorů pohybu zde byla identifikována násunová kinematika ve směru měřených lineací. Mikrostrukturní analýza zde prokázala dominantní aktivitu procesu "vysokoteplotní migrace hranic zrn" (High Temperature Grain Boundary Migration). Mezi pozdní superponované struktury patří lokalizované střižné zóny násunového charakteru upadající pod středními úhly k VJV až VSV. Bechyňská ortorula (Qtz + Kfs + Plg + Bt ± Ms) tvoří výrazně protažené těleso ve směru S-J. V tomto případě byly identifikovány subsolidové stavby regionálního charakteru s úklonem pod mírnými úhly k JJZ až ZSZ, s výraznými lineacemi charakteru protažení s orientací k JZ a...
Contribution to geodynamic evolution and post-collisional magmatic activity in the Arabian-Nubian Shield (East African Orogeny) and southwestern Moldanubian Zone (Central European Variscides)
Megerssa, Leta Alemayehu ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Závada, Prokop (oponent) ; Johnson, Kenneth (oponent)
Oblast variského orogenního pásma zahrnující exhumovanou kořenovou doménu označovanou jako moldanubikum a arabsko-núbijský štít (ANS) náležící východoafrickému orogenu (EAO) v Etiopii jsou považovány za ideální oblasti ke studiu pozdně-orogenních (post-kolizních) procesů. Na základě širšího spektra metod geologického výzkumu (terénní strukturní mapování, analýza anizotropie magnetické susceptibility, termodynamické modelování P-T vývoje, konvenční U/Pb datování) proběhla rekonstrukce geodynamického vývoje a magmatismu v jihozápadní části Moldanubika (Český masív) a jednotky Tokar-Barka (jižní část Arabsko-Nubijského štítu). V případě domény moldanubika došlo k výraznému tektonometamorfnímu eventu v závěrečné etapě variských orogenních procesů, který v případě arabsko-núbijského štítu chybí. V jižním arabsko-núbijském štítu, respektive v oblasti neoproterozoické juvenilní korové domény Tokar-Barka, postkolizní pluton Chewo složený z monzodioritu a křemenného monzonitu zaznamenal pozdně orogenní přetisk. Odhad teplotně-tlakových podmínek vmístění intruze naznačují, že hloubka jeho vmístění je ca 10 až 13 km. Na základě podrobného studia staveb a struktur, provedené analýzy anizotropie magnetické susceptiblity (AMS) je možné konstatovat, že pluton Chewo byl vmístěn procesem diapirismu do rozsáhlé...
Využití klasifikací horninových masivů pro hodnocení náchylnosti skalních svahů k řícení v podmínkách Českého masivu
Racek, Jonáš ; Blahůt, Jan (vedoucí práce) ; Petružálek, Matěj (oponent)
Tato práce se zabývá klasifikačními systémy horninových masivů. Cílem práce je vybrané systémy popsat, porovnat a posoudit jejich možné využití v pod- mínkách Českého masivu pro hodnocení náchylnosti skalních svahů ke skalnímu řícení. Část práce se věnuje skalnímu řícení a základním mechanickým vlastnos- tem skalního masivu. Další část popisuje vybrané klasifikační systémy, konkrétně pak RQD, RSR, RMR, SMR, Q-system, Q-slope, GSI, RSR-PR a QTS. Tyto systémy byly následně využity pro vyhodnocení stability skalních svahů na třech geologicky odlišných lokalitách Českého masivu. Poznatky z měření v terénu a zpracování dat byly následně použity pro posouzení možného využití jednotlivých klasifikačních systémů.
Geodynamické aspekty vmístění granitoidů typu Eisgarn (Moldanubický batolit)
Paclíková, Jana ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Franěk, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá především identifikací magmatických (resp. magnetických) staveb, geodynamickým aspektům vmístění a geochronologii granitoidů typu Eisgarn, konkrétně na příkladu klenovského a mrákotínského plutonu, které se nacházejí ve východní části modanubického batolitu. V rámci této práce byla provedena petrologická a mezoskopická analýza okolních metamorfovaných hornin včetně zjištění P-T podmínek hlavní minerální asociace. Dále to pak byla petrologická, geochemická a mezoskopická analýza staveb klenovského a mrákotínského plutonu včetně využití anizotropie magnetické susceptibility, analýza krystalizačního stáří klenovského plutonu a tíhová charakteristika studované oblasti společně se zjištěním orientace hustotních rozhraní v různých hloubkách. Granitoidy klenovského i mrákotínského plutonu na základě geochemických analýz patří čistě mezi granitoidy S-typu, které vznikly parciálním tavením původně metasedimentárního protolitu. Z analýz je také patrné, že klenovský pluton zaznamenává relativně nižší stupeň frakcionace granitového magmatu než mrákotínský pluton. Vmístění a krystalizace granitoidů obou těles byly úzce spojeny s vývojem regionálních metamorfních staveb, které vznikaly mezi 329 a 327 Ma. V tomto období došlo k rychlé exhumaci metamorfovaných hornin v...
Struktury a magnetické stavby granitoidů typu Weinsberg na příkladu Prášilského plutonu (Moldanubický plutonický komplex)
Pour, Ondřej ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Racek, Martin (oponent)
Předkládaná bakalářská práce je věnována stručné rešerši struktur a staveb v tělesech granitoidních hornin a dále výsledkům provedené strukturní analýzy granitoidů Prášilského plutonu v jihozápadní části Moldanubika. Tento výzkum probíhal na základě kombinace terénních strukturních dat a výsledků analýzy anizotropie magnetické suceptibility (AMS). Vnitřní stavby a struktury Prášilského plutonu zaznamenaly procesy vmístění tělesa, kinematickou historii a vývoj regionálního napěťového pole v čase variských orogenních procesů okolo 330 Ma. Studovaná oblast tak poskytuje důležité informace pro tvorbu geodynamického modelu a interpretaci geologického vývoje hlubších částí variského orogenu v severozápadní části Českého masivu.
Surface Wave Analysis and Inversion-Application to the Bohemian Massif
Kolínský, Petr ; Prokop Brokešová, Johana (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent) ; Růžek, Bohuslav (oponent)
česká verze název: Analýza a inverze povrchových vln Aplikace na Český masiv autor: Mgr. Petr Kolínský, DiS. e-mailová adresa autora: kolinsky@irsm.cas.cz pracoviště: Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta Karlova univerzita v Praze V Holešovičkách 2, Praha 8 - 180 00 a Oddělení seismologie Ústav struktury a mechaniky hornin, v.v.i. Akademie věd České republiky V Holešovičkách 41, Praha 8 - 182 09 školitelka: RNDr. Johana Brokešová, CSc. e-mailová adresa školitelky: johana.brokesova@mff.cuni.cz konzultant: RNDr. Jiří Málek, PhD. e-mailová adresa konzultanta: malek@irsm.cas.cz klíčová slova: povrchové vlny, grupová rychlost, fázová rychlost, frekvenčně-časová analýza, mnohokanálová filtrace, tomografie, obrácené úlohy, struktura zemské kůry, Český masiv V práci je podán přehled metod analýzy povrchových vln a také přehled řešení obrácených úloh. Zvláštní pozornost je věnována metodě mnohokanálové filtrace pro určování disperzních křivek. Tato metoda je detailně popsána dvěma různými způsoby. Pro inverzi disperzních křivek je používána isometrická metoda, jejíž popis a testy jsou v práci uvedeny. Popsané metody jsou dále použity v aplikacích. Tyto aplikace podávají příklady analýzy...
Odezva vybraných řek Českého masivu na litologické a tektonické podmínky
Flašar, Jan ; Nývlt, Daniel (vedoucí práce) ; Kalvoda, Jan (oponent)
V Českém masivu byly vybrány 3 skupiny toků okolo hlavních řek - Berounky, Vltavy a Labe. Byl zkoumán vliv litologie a tektoniky na různé parametry těchto toků. Mezi měřené parametry patří: spád, orientace toku, sinuosita. Data byla získávána z digitálních modelů terénu, leteckých snímků, topografických map a geologických map. Byly vytvořeny podélné profily v kombinaci s geologickými řezy, SL indexy toků, grafy závislosti sinuosity na gradientu aj., aby mohl být vliv litologie a tektoniky lépe pochopen a interpretován. Na základě zjištěných výsledků byl také porovnáván vývoj tří vybraných povodí a toků v nich. Na většině toků byl zjištěn silný vliv litologické stavby na spádovou křivku. Tektonická stavba naopak silně ovlivňuje orientaci toků, zejména v odolných horninách. Byly vymezeny oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost vertikálních tektonických pohybů v kvartéru, které ovlivňovaly vodní toky (Novohradské hory, Šumavské podhůří). Zatímco vliv litologie a tektoniky na spád a orientaci vodních toků byly prokázány, vztah mezi geologickou stavbou a sinuositou není jednoznačný. Vertikální tektonické pohyby jsou použitými metodami jen naznačeny, nikoli dokázány. Je třeba použít další metody (mj. datovací) aby byly tektonické pohyby, ale i celkový vývoj toků lépe pochopeny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.