Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 700 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Global Gateway jako protiváha Nové hedvábné stezky: Namibie
Trávníček, Jiří Daniel ; Krulichová, Zuzana (vedoucí práce) ; Menclová, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního obrazu Evropské unie a Číny v Namibii, v kontextu strategií Global Gateway a Nová hedvábná stezka. Cílem práce je prozkoumat, jak jsou obě velmoci reprezentovány v namibijských médiích, a zda na tento mediální obraz mají zmíněné strategie vliv. Výzkum používá data z namibijských deníků The Namibian a New Era, kde jsou analyzovány články od roku 2013 do začátku roku 2024. Výzkum je prováděn prostřednictvím obsahové tematické analýzy a kvalitativní komparativní analýzy. Články jsou, dle převažujících témat, rozděleny do třech kategorií: ekonomická, politická a společenská. Výsledky ukazují, že Evropská unie je prezentována jako podporovatel udržitelných projektů a technologických inovací, avšak potýká se s kritikou nevyvážených výhod pro obě strany. Čína je zobrazována jako významný investor do těžebního průmyslu a infrastruktury, což však vyvolává obavy z ekonomické závislosti Namibie. V politických a společenských tématech má Čína pozitivnější mediální obraz než Evropská unie. Strategie Global Gateway a Nová hedvábná stezka jsou v mediálním obrazu v Namibii prezentovány jako iniciativy s pozitivními i negativními aspekty. Vliv Global Gateway je méně významný, Nová hedvábná stezka je významnější.
The influence of external actors in the Western Balkans: the influence of China and Russia in Serbia
Culka, Jiří ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Žíla, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat vliv vnějších aktérů na Západním Balkáně, nejprve v obecné rovině, následně pak vliv dvou důležitých mocenských aktérů, Ruska a Číny, na Srbsko coby důležitého cílového aktéra. Práce nabízí v rámci první kapitoly nejprve obecné výklady o vlivu vnějších aktérů na politiku třetích zemí, kdy představuje ve vybraných rysech jeho podstatné charakteristiky. Následně představuje samotné vnější aktéry na západním Balkáně, včetně EU, a jejich vliv v regionu. Ve druhé kapitole práce poté představuje vlastní teoretický rámec analýzy vlivu vnějších aktérů a představuje nástroje používané v jednotlivých oblastech vlivu. Rozebírá také operacionalizaci práce a vzápětí také zúžení jejího tématu, samotnou výzkumnou otázku a odůvodnění jejího výběru. Konečně ve třetí kapitole práce představuje vlastní komparativní případovou studii vlivu Ruska a Číny coby vnějších mocenských aktérů na Srbsko coby cílového aktéra, a to na základě teoretického rámce představeného v předcházející kapitole. Konečně pak dochází k syntetizujícímu závěru, prezentuje klíčová zjištění ohledně vlivu volby cílů/zájmů mocenských aktérů na volbu nástrojů vnějšího vlivu na cílového aktéra a nabízí rovněž další úvahy nad tématem. Práce se tak snaží nabídnout nejen přehled problematiky postupující od...
Chinese reaction to the 2022 Russian invasion of Ukraine
Rothschein, Tomáš ; Kazharski, Aliaksei (vedoucí práce) ; Šenk, Michal (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce "Reakce Číny na ruskou invazi na Ukrajinu roku 2022" je zjistit, zda a jak válka na Ukrajině ovlivnila čínsko-ruské vztahy. Z toho důvodu se práce zaměřuje na výzkumnou otázku: "Proč se Čína navzdory své dlouholeté tradici politiky nevměšování nepostavila proti ruské invazi na Ukrajinu?". Pro zodpovězení této otázky článek obsahuje komplexní analýzu vývoje moderních čínsko-ruských vztahů, jejich sbližujících a odstředivých tendencí, historie a významu čínské politiky nevměšování a ukazatelů dokládajících úzkou čínsko-ruskou spolupráci navzdory probíhajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině. Sledované ukazatele se skládají ze společných vojenských cvičení, počtu oficiálních návštěv, oficiálních prohlášení a vnímaných vzorců chování v Radě bezpečnosti OSN. Všechny tyto faktory budou následně analyzovány prizmatem neoklasického realismu. Výsledky studie naznačují částečně slábnoucí význam politiky nevměšování, který může být převážen kalkulacemi nákladů a přínosů. V důsledku toho byl učiněn závěr, že zmíněná logika rovnováhy moci a snaha o maximalizaci státní moci jsou motorem čínsko-ruského sbližování i po ruské invazi.
Analýza politiky Donalda Trumpa vůči čínské společnosti Huawei a role kybernetické bezpečnosti
Dinhová, Huyen Ngoc ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Kadlecová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou zahraniční politiky bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči čínské společnosti Huawei. Cílem práce je prozkoumat, proč Trumpova administrativa rozhodla zakázat společnosti Huawei poskytovat 5G služby na americkém a celosvětovém trhu. Práce analyzuje faktory, které vedly k zákazu společnosti Huawei ze strany Trumpovy administrativy, a zaměřuje se na to, jak důležitá byla otázka kybernetické bezpečnosti při tomto rozhodování. Metoda process tracing je v této práci použita k systematickému zkoumání daných faktorů. Práce také pracuje s analýzou zahraniční politiky, která vychází z teorie ofenzivního realismu, jež zdůrazňuje důležitost udržení technologického vedení pro vojenskou a ekonomickou převahu USA. Zároveň bere v úvahu domácí a individuální faktory. Výsledky analýzy naznačují, že Trumpova administrativa zakázala Huawei jak kvůli obavám o národní bezpečnost - tedy jak kvůli obavám o kybernetickou bezpečnost, tak kvůli obavám o technologický růst Číny. Samotný Trump viděl kauzu Huawei jako nástroj k obchodního vyjednání a ukazuje se tedy transakční prezidentství Donalda Trumpa. Bakalářská práce přispívá k lepšímu porozumění vztahům mezi USA a Čínou, zejména v kontextu technologické konkurence a kybernetické bezpečnosti
Europe's strategy for Tech Security in the Era of Raw Critical Materials
Štěpánek, Vojtěch ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Tato diplomová práce je single case study, která se zaměřuje na přístup Evropské unie k problematice kritických materiálů jako bezpečnostního problému. Kritické surové materiály budou hrát v Evropě čím dál významnější roli v kontextu ambiciózní politiky Green Deal. Technologie nezbytné k řešení environmentálních výzev vyžadují značný podíl materiálů, které jsou v Evropě označovány jako kritické. Avšak problémem je, že většina těchto materiálů je koncentrována v nestabilních a nedemokratických režimech, které mohou představovat riziko. Tím vzniká hrozba, že dodavatelské státy mohou využít kritické materiály jako nástroj moci a ohrozit tak ekonomickou bezpečnost zemí Evropské unie. Tato práce zkoumá kritické materiály jako fenomén, analyzuje jejich kritičnost a vztah k technologiím. Dále provádí analýzu vybraných kritických materiálů a jejich rizik, zejména s ohledem na povahu dodavatelských států. Poslední kapitola se věnuje evropské strategii a popisuje, jak kritické materiály ovlivňují oblasti jenž Evropská unie považuje za strategické.
The Influence of Corporatism on State Security in (South)East Asian States
Mališ, Jan ; Karmazin, Aleš (vedoucí práce) ; Karásek, Tomáš (oponent)
Ve světě politiky a všeho, co ji obklopuje, rozhodují o jakémkoli výsledku z velké části vlivy, kterými prošel, které vstřebal a proti kterým stál. Jednou z nejvíce citovaných a diskutovaných cest vlivů jsou cesty ekonomiky státu a jejího vlivu na ostatní části státu. Jedním z aspektů takového jevu, na který se můžeme podívat, může být to, jak jsou ve státě nastavena hospodářská odvětví - přesněji řečeno, jak vypadá korporativistický rámec státu a jak tato hospodářská část státu ovlivňuje bezpečnostní politiku státu, zejména jeho "grand strategy" politiku. Pro analýzu tohoto výskytu jsme vybrali 4 země jihovýchodní a východní Asie, konkrétně ty, které mají po většinu své moderní historie jedinou vládnoucí, dominantní stranu po většinu její moderní historie - Singapur, Japonsko, ČLR (Čína) a Vietnam. Každá z těchto zemí nabízí odlišné jedinečné zvláštnosti, díky nimž se jednotlivé analytické kapitoly v mnoha případech liší a které se pak destilují do závěrečné kapitoly se spektrem pro každý korporátní rámec. Japonsko a Čína se nacházejí na opačných koncích spektra, přičemž Japonsko vykazuje nejvíce "společenský" korporativistický systém a Čína nejvíce "státně-autoritářský". Singapur i Vietnam jsou "směsicí" těchto dvou extrémů. Na tento závěr navazuje zdánlivá souvislost na tomto spektru, která...
Postoje Filipín a Vietnamu ke geopolitickým aktivitám Číny v Jihočínském moři
Mlíková, Anna ; Horálek, Adam (vedoucí práce) ; Šebok, Filip (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá postoje Filipín a Vietnamu ke geopolitickým aktivitám Číny v Jihočínském moři v období let 2013 až 2023. Práce si klade za cíl analyzovat postoje Filipín a Vietnamu s důrazem na oficiální politický diskurz obou zemí. Prostřednictvím kritické diskurzivní a obsahové analýzy je zkoumán vývoj jejich postojů a reakcí na čínské aktivity v regionu. Práce se opírá o teoretický rámec geopolitiky, konkrétně klasické a kritické geopolitiky, a zasazuje současné územní spory do historického kontextu a vysvětluje geoekonomický a geostrategický význam Jihočínského moře. Výsledky diplomové práce ukazují, že se postoje Filipín i Vietnamu v období 2013-2023 postupně vyvíjely. Oba dva státy v první polovině sledovaného období byly značně kritické k čínským aktivitám a postupně přecházely k smířlivějšímu postoji a snažily se o dialog s Čínou. Obě země však stále prosazovaly své nároky a suverenitu nad spornými oblastmi. Analýza také ukázala, že oficiální politický diskurz obou zemí reflektuje jejich snahu udržovat rovnováhu mezi ochranou svých zájmů a udržením dobrých vztahů s Čínou. Klíčová slova: Jihočínské moře, Čína, Filipíny, Vietnam, geopolitika
China's Sharp Power: How China Seeks to Influence and Coerce its Neighbours
Štěpař, Roman ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Vyslovení neplatnosti součásti státní zkoušky "obhajoba diplomové práce", na základě stanoviska přezkumné komise, že obhájená práce není původní a jde o plagiát. Po provedených řízeních vydala rektorka Univerzity Karlovy rozhodnutí č. j. UKRUK/300367/2023-11, že součást státní zkoušky, obhajoba diplomové práce s názvem "China's Sharp Power: How China Seeks to Influence and Coerce its Neighbours" konaná dne 22. 6. 2020, je neplatná. Dnem, kdy rozhodnutí nabylo účinnosti, pozbyl účastník řízení vysokoškolského vzdělání získaného studiem daného studijního oboru a akademického titulu magistr. Dále pozbyly platnosti vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Declaration of the invalidity of the section of the state examination "thesis defence" based on the review committee's opinion that the defended work is not original and constitutes plagiarism. Following the proceedings, the Rector of Charles University issued a decision, ref. no. UKRUK/300367/2023-11, stating that a section of the state examination, defence of the thesis entitled "China's Sharp Power: How China Seeks to Influence and Coerce its Neighbours" held on 22 June 2020, is invalid. On the day the decision became...
Podnikatelský záměr na založení malého podniku
Potoček, Mário ; Fischer, Jan (oponent) ; Koudelková, Petra (vedoucí práce)
Moja bakalárska práca sa zaoberá spojením dvoch fenoménov dnešnej modernej doby. Prvý, ktorý hrá hlavnú rolu v dnešnom uponáhľanom svete je internet. Druhý fenomén je hnací motor svetovej výroby, Čína. Spojením týchto dvoch aspektov vznikol projekt Coopydoo. Internetový portál, ktorý využíva masívnu silu kolektívneho nakupovania a ponúka svojim zákazníkom exkluzívne produkty za bezkonkurenčné ceny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 700 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.