Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita úvěrového portfolia mikrofinančních institucí
Koutná, Barbora ; Zetek, Pavel (vedoucí práce) ; Rajl, Jiří (oponent)
První kapitola diplomové práce je úvodem do problematiky mikrofinancí. Zabývá se charakteristikou, cíli a sociálním významem mikrofinančních úvěrů, ale také vznikem a historií, kde mikrofinance poprvé pomáhaly a kdo se zasloužil o jejich rozvoj. Dále popisuje aktuální stav mikrofinančního trhu, jeho rozdělení a charakteristiky jednotlivých mikrofinančních regionů, z pohledu počtu mikrofinančních institucí, velikosti úvěrového portfolia a dalších hlavních znaků pro každý z regionů. Další kapitola je přehledem aktuálních trendů, které jsou typické pro mikrofinanční sektor. Jedná se o trendy v oblasti vývoje nových produktů, dělení mikrofinančních institucí na ziskové a neziskové, jaké zdroje financování jsou využívány, jakým směrem se vyvíjí regulace těchto institucí a zda se v čase mění kvalita jejich úvěrového portfolia. Poslední kapitola se věnuje právě úvěrovému portfoliu vybraných států Latinské Ameriky a Asie, kdy je pomocí regresního modelu testován vliv interních i makroekonomických proměnných na kvalitu úvěrového portfolia mikrofinančních institucí.
Řízení úvěrových rizik segmentu SME
Ježek, Michal ; Ulrich, Milan (vedoucí práce) ; Stanislav, Stanislav (oponent)
Diplomová práce Řízení úvěrových rizik segmentu SME se zabývá úvěrovým procesem v segmentu živnostníků a malých podnikatelů, a také části segmentu veřejného a neziskového sektoru v existující bance působící na českém trhu. V teoretické části jsou nejprve definovány základní přístupy v řízení bankovních rizik a jejich členění. Následuje charakteristika jednotlivých přístupů. Další část se podrobnějším způsobem věnuje úvěrovému riziku. Úvěrové riziko je poté řešeno na úrovni úvěrového případu, vč. analýzy úvěrového schvalovacího procesu. Důraz je kladen také na ratingový proces, kterým schvalování úvěru začíná i končí. V praktické části je práce zaměřena na analýzu produktového portfolia banky. Práce se zabývá jednotlivými úvěrovými produkty banky v tomto segmentu, a to z hlediska zajištěnosti, delikvence a celkové rizikovosti. V druhé části je provedena analýza portfolia z hlediska jednotlivých odvětví, kde jsou zhodnoceny vybrané rizikové a méně rizikové sektory.
Vliv nekooperativního oligopolu bankovního sektoru na jeho procyklikalitu
Tisoň, David
Neracionální jednání bank v době ekonomického ochlazení ve formě nezdravé redukce úvěrů pro reálnou ekonomiku se stalo v poslední době diskutovaným tématem. Podle dostupných studií může být následkem předešlých nadměrných úvěrových expanzí v době ekonomické prosperity. Následné superkonzervativní jednání bankovního sektoru může naopak prodlužovat ekonomickou depresi se zpětnými efekty do úvěrových portfolií bank. Zda-li je toto neracionální jednání optimální z hlediska inteligentního hráče z teorií her, je předmětem této analýzy. Studie popisuje tento fenomén pomocí několika modelů teorií her z nichž ústřední je Bayesovská hra, která modeluje prostředí konfliktní situace s nedokonalými informacemi. Výsledek implikuje, že dominantní bankovní strategií bez ohledu na jednání ostatních hráčů, je právě agresivní strategie s nízkou averzí k riziku a tedy volba rizikovějšího, nicméně potenciálně výnosnějšího portfolia v době ekonomické prosperity. Toto řešení však není Paretooptimální. Příčinou tohoto jednání je neznalost informací o portfoliové strategii ostatních hráčů a jejich vzájemná rivalita v navýšení tržního podílu. Tedy vedle již známých příčin procyklikality, vstupuje do hry taktéž rivalita oligopolistů. Závěr práce nabízí východisko v podobě otevřených bankovních kartelů (kooperujícího oligopolu) za účelem koordinace strategie. Cílem by byla volba vhodné úvěrové expanze celého bankovního sektoru (vice versa úvěrové restrikce)s přijatelným ziskem a rizikem pro banky a únosnými podmínkami pro dlužníky vhodné pro dané stádium ekonomického cyklu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza vývoje kvality úvěrového portfolia vybraných bank
Řehořová, Magdaléna ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Kolman, Marek (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza kvality úvěrového portfolia vybraných českých bank. Analýza je rozdělena podle jednotlivých posuzovaných položek: kategorizované pohledávky za klienty, opravné položky k pohledávkám a rezervy na úvěrová rizika, kapitálový požadavek k úvěrovému riziku a je doplněna o ukazatele úvěrového rizika i vztah mezi jednotlivými posuzovanými položkami. Na analýzu jednotlivých položek za vybrané banky navazuje analýza daných položek za celý bankovní sektor. Analytické části práce předchází kapitola věnovaná regulatorním požadavkům ve zkoumané oblasti, jejich pojetí bankami a vývoji v čase.
Analýza úvěrového portfolia vybraných českých bank
Kupsová, Gabriela ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou úvěrového portfolia vybraných českých bank. První dvě kapitoly jsou teoretické. Přibližují základní charakteristiku úvěrového rizika a klasifikaci pohledávek v bankovním sektoru. Praktická část pojednává o struktuře úvěrového portfolia celého bankovního sektoru v průběhu finanční krize. Portfolio je analyzováno ze sektorového hlediska a z hlediska rizikovosti poskytnutých úvěrů. Větší pozornost je věnována pohledávkám v selhání. Stejný postup je aplikován na dvě velké a jednu střední banku působící na českém bankovním trhu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.