Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální zákonodárství v českých zemích v letech 1918-1948
Roubíková, Petra ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent) ; Rákosník, Jakub (oponent)
Sociální zákonodárství v českých zemích v letech 1918 - 1948 Abstrakt Disertační práce se zabývá sociálním zákonodárstvím v letech 1918-1948, tedy za první, druhé a třetí republiky československé. Základy československé sociální legislativy však byly položeny za Rakouska-Uherska již v druhé polovině 19. století. Vývoj sociálního zákonodárství přímo souvisel s existencí právní úpravy moderní obecní samosprávy a jejích vyšších stupňů. V tomto ohledu byly přijaty dva velmi důležité zákony: zákon č. 18/1862 ř.z. ze dne 5. března 1862 "jímžto se vyměřují základní pravidla, dle nichž se mají uspořádati záležitosti obecní a dne 3. prosince 1863 zákon č. 105/1863 ř.z. "o právu domovském". Ohledně chudinské péče byl dne 3. prosince 1868 přijat zákon v příčině opatření chudých neboli "chudinský zákon" (zákon č. 59/1868 zemského zákoníku). Na základě sociální politiky "cukru a biče" Otto von Bismarcka v Německu, přijala rakouská vláda řadu zákonů o zdravotním a jiných typech systémů sociálního pojištění, které neplatily obecně, nýbrž s rozdíly v závislosti na profesi, odlišné např. pro horníky, tovární dělníky nebo úředníky. Protože zákonem č. 11/ 1918 Sb. došlo k recepci veškerých dosavadních rakouských právních předpisů do československého právního řádu, staly se rakouské říšské a zemské předpisy základem dalšího...
Využití metod vícekriteriálního hodnocení variant pro hodnocení úrazového pojištění
ROUHOVÁ, Eliška
Rozhodování je neodmyslitelnou součástí lidského života. Každý den bez dlouhého rozmýšlení rozhodujeme o maličkostech, ale mohou se objevit i poněkud složitější problémy, kde je třeba zvolit i složitější postupu vedoucí ke konečnému rozhodnutí. K tomu je možné využít mnoha takzvaných vícekriteriálního rozhodování. Tyto metody budou zkoumány v této diplomové práci. Budou použity pro výběr úrazového pojištění dle preferencí a požadavků několika respondentů. Úrazové pojištění chrání pojištěného proti vážným rizikům, která mohou vážně poznamenat jeho život. Sjednání úrazového pojištění je závazek na mnoho let, a tak je třeba jeho výběru věnovat velkou pozornost. Toto pojištění je možno hodnotit na základě několika kritérií. Navržení modelu vícekriteriálního rozhodování bylo hlavním cílem této diplomové práce. Práce byla rozdělena do dvou částí - teoretickou a praktickou část. Teoretická za použití odborné literatury definovala pojmy jak rozhodování, vícekriteriální rozhodování a jeho metody. Dále pak definovala pojem pojištění a specifika vztahující se k úrazovému pojištění. Praktická část se zaměřila na konkrétní řešení zadaného problému. Prvním krokem byl průzkumem nabídek pojišťoven působících na českém trhu, které mají ve svém produktovém portfoliu samostatné úrazové pojištění. Na základě těchto nabídek byly vytvořeny varianty rozhodovaní. Druhým krokem bylo stanovení pěti kritérií, na jejichž základě byly tyto varianty hodnoceny. Po stanovení obecného postupu došlo k samotné aplikaci modelu. Navržený postup byl vyzkoušen na skupině respondentů, kterým by bylo na jeho základě vybrána pro ně optimální nabídka. Cílová skupina, pro kterou byl postup navržen, byla stanovena pro lidi ve věku od 40 do 50 let, kteří nemají rizikové zaměstnání a neprovozují žádné rizikové volnočasové aktivity. Jejich preference byly zjišťovány dotazníkem, na jehož základě byla sestavena rozhodovací matice a váhy jednotlivých kritérií. Optimální varianta byla respondentům doporučena jako nejlépe vyhovující jejich požadavkům.
Úrazové pojištění na českém pojistném trhu
Krejčík, Miroslav ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Fleischmann, Luboš (oponent)
Tématem této bakalářské práce je Úrazové pojištění na českém pojistném trhu. Práce je rozdělena do pěti částí. První část práce je věnována charakteristice úrazové pojištění a vymezení základních pojmů. Součástí první části práce jsou také statistiky týkající se úrazů. Druhá část se týká průzkumu trhu a možnosti uzavřít úrazového pojištění on-line. Třetí část se zaměřuje na konkrétní nabídky úrazového pojištění u dvou vybraných pojišťoven. Ve čtvrté části je provedena komparace modelových úrazových pojištění dle on-line i oficiálních kalkulaček pojišťoven. V páté části je pomocí statistických údajů ukázána situace na českém pojistném trhu a jeho vývoj v posledních letech. Účelem této bakalářské práce je analýza českého pojistného trhu v oblasti úrazového pojištění a následné srovnání nabídky úrazového pojištění mezi vybranými pojišťovnami.
Systémový pohled na pojištění sportovce
Baláčková, Anna ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Holánek, Michal (oponent)
Název: Systémový pohled na pojištění sportovce Cíle: Cílem práce je podat ucelený report o sportovním pojištění v České republice, se zaměřením na amatérské a registrované sportovce, zhodnotit zjištěné výsledky a navrhnout případná doporučení. Dílčím cílem je analýza pojistných produktů od komerčních pojišťoven a zjištění povědomí o možnosti sportovního pojištění mezi veřejností. Metody: Byl proveden sekundární výzkum - sběr dat z webových stránek pojišťoven a od pojišťovacích makléřů a jejich analýza a primární výzkum - písemné a internetové dotazování. Výsledky: Analýzou pojišťoven byly srovnány nabídky pro jeden modelový příklad. Ukázalo se, že se tyto nabídky liší jak kvalitou, tak i cenou. Z dotazníkového výzkumu bylo zjištěno, že zdaleka ne všichni sportovci jsou pojištěni a přitom většina jejich úrazů pochází ze sportovní aktivity. Na základě výzkumu byla stanovena doporučení pro sportovce i pojišťovny. Klíčová slova: Sport, sportovec, životní pojištění, úrazové pojištění, pojistný trh, riziko, sportovní úraz, prevence úrazů
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Štaňková, Helena ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Pracovní úrazy a nemoci z povolání Rigorózní práce je věnována právní úpravě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Česká republika se nachází v přechodném období, kdy se odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví jeho zaměstnance z důvodu utrpěného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání řídí ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Součástí právní úpravy České republiky je zákon 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, jehož účinnost však byla několikrát odkládána. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se tak nahradí novou formou sociálního pojištění - úrazovým pojištěním s vlastním systémem poskytovaných dávek. Cílem nové právní úpravy úrazového pojištění je zavést nové prvky, které se standardně vyskytují v systému úrazového pojištění ve vyspělých zemích. Zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se přenáší problematika odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z právního odvětví pracovního práva do odvětví práva sociálního zabezpečení. Rigorózní práce pojednává o zásadních změnách, které tímto nastanou. Tato práce se věnuje nejen jednotlivým změnám transformace, ale i alternativním variantám vývoje současného pojetí odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na zdraví jeho zaměstnance a taktéž...
Odškodňovanie pracovných úrazov v Českej a Slovenskej republike
Filipová, Lucia
Filipová, Lucia. Odškodňování pracovních úrazů v České a Slovenské republice. Bakalářska práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou pracovních úrazů a jejich odškodněním. Práce obsahuje popis současného systému odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání, který platí v Slovenské republice a zároveň popisuje systém dávek, který platí v České republice. Práce zahrnuje konkrétní případ pracovního úrazu, na kterém je ukázán výpočet náhrad podle systému odškodnění platného v České a Slovenské republice. Poslední část je věnována diskusi, která porovnává výhody a nevýhody obou systémů.
Analýza současného stavu v oblasti cestovního pojištění účastníků cestovního ruchu
Plisková, Michaela ; Petrů, Zdenka (vedoucí práce) ; Voříšková, Barbora (oponent)
Tato práce je zaměřena na aktuální situaci na trhu cestovního pojištění a jak tato situace odpovídá současným potřebám poptávky. V první části je přiblížena oblast pojišťovnictví a detailněji pak produkt cestovního pojištění. Druhá část zkoumá nabídku cestovního pojištění od různých distributorů a porovnává ji. A další část se naopak zabývá požadavky cestujících, tedy poptávkou. Výsledek práce popisuje protínání poptávky s nabídkou. V závěru jsou ověřeny hypotézy a shrnuty hlavní poznatky.
Analýza uzavřených smluv životního pojištění
POSPÍŠILOVÁ, Jana
Život každého z nás je ohrožován mnoha riziky, která se snažíme eliminovat, snižovat. Rizika, která nás ohrožují, jsou skrytá a nevybírají si okamžik, kdy udeří a změní náš život. Jedná se o rizika, která ovlivňují buď přímo náš vlastní život, nebo život naši blízkých, respektive životní úroveň našich blízkých. Ve své diplomové práci, se zaměřím na rizika spjatá se vznikem úrazu či civilizační choroby, které nám vždy přináší komplikace, nejčastěji však finanční problémy díky poklesu pracovního příjmu. Těmto rizikům se většina obyvatel snaží předcházet pomocí finančních produktů., nejčastěji sjednáním určitého typu životního pojištění. Problematiku pojištění, pojišťovnictví a životního pojištění vysvětlím pomocí odborné literatury. Jaký typ životního pojištění lidé vyžadují, zda se pojišťují na ta rizika, ze kterých mají obavy a jestli mají vůbec o životní pojištění zájem, ukáže dotazníkové šetření. Na základě mnou stanovených hypotéz prokážu závislost/ nezávislost testovaných hodnot.
Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění
Janoušek, Vladimír ; Kučina, Pavel ; Paleček, Miloš
Zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém pojištění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Pojištění obtížně pojistitelných a nepojistitelných osob v životním a úrazovém pojištění
DOMÍNOVÁ, Nicol
Tato bakalářská práce je rozdělena do několika částí, z nichž jednou je teoretická část, která pojednává o základních pojmech, definicích a charakteristikách týkajících se tak rozsáhlé problematiky, jakou pojištění, pojišťovnictví a pojistitelnost bezesporu je. V dnešní době existuje množství osob, které jsou, v souvislosti s životním a úrazovým pojištěním, obtížně pojistitelné, až nepojistitelné. Tyto skupiny osob jsou klíčové pro mou bakalářskou práci. V praktické části totiž analyzuji mnoho statistických údajů o těchto osobách žijících na území okresu České Budějovice. Cílem mé bakalářské práce je, na základě údajů získaných od Všeobecné zdravotní pojišťovny, zmapovat počet obtížně pojistitelných až nepojistitelných osob v daném okresu a následně navrhnout nový pojistný produkt právě pro tuto skupinu obyvatel tak, aby mohly být do pojistného procesu životního či úrazového pojištění přijaty, popř. za jakých podmínek. Mnou navržené úpravy kalkulace pojistného v úrazovém i životním pojištění poukázaly na skutečnost, že osoby, které jsou v dnešní době, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, obtížně pojistitelné až nepojistitelné, by mohly být do pojištění přijaty bez výluk nebo úprav pojistných částek. V souvislosti s výpočty pojistného v životním pojištění by měli dražší pojistné na základě určené střední délky života. V neživotním pojištění by naopak měli vzhledem k nižší rizikovosti pojistné levnější.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.