Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 716 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení nákladů a kalkulace ve výrobním podniku
Káčeriková, Veronika ; Vepřeková, Michaela (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na řízení nákladů v podniku a jejich následné optimalizování. První část, teoretická, se zabývá vysvětlením účetnictví a nákladů, které jsou potřeba pro další návrhovou a analytickou část. Následně popisuje výrobní podnik, výrobky a jejich kalkulační procesy. V poslední návrhové části jsou jednotlivé náklady optimalizované a prakticky vysvětlený postup na budoucí snížení nákladů a zvýšení potencionálního zisku podniku.
Zhodnocení vybraného účetního softwaru ve firmě
Weiserová, Kateřina ; Kühnová, Nikola (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na historii účetnictví, popis účetnictví, způsob vedení účetnictví, jaká je klasifikace ERP systémů a jaké jsou kritéria pro výběr vhodného účetního softwaru do firmy. Praktická část je zaměřena popis vybrané firmy, na porovnání ekonomických systémů a následně na zhodnocení zjištěných skutečností.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Flaišingerová, Tereza ; Kocmanová, Alena (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice anonymní společnosti XYZ s.r.o. První část práce je věnována teoretické problematice vnitropodnikových směrnic s důrazem na účetní uzávěrku a závěrku. Druhá část obsahuje popis společnosti a zhodnocení stavu jejích aktuálních vnitropodnikových směrnic. Ve třetí a zároveň poslední části je vytvořen návrh vnitropodnikové směrnice na téma harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a závěrky.
Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě
Tománková, Denisa ; Kozdera,, Antonín (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na účetní pojmy, historii účetnictví a její právní vymezení. Specifikuje, co jsou to informační systémy a ERP systémy. Představuje účetní a ekonomické systémy poskytované na českém trhu a výběr vhodného systému prostřednictvím kritérií. Analyzuje kritéria zvolených systémů a nalezne nejlepší řešení pro výběr systému pro konkrétní společnost.
Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů
Randis, Lukáš ; Sedláčková, Dana Karská (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá účetními a daňovými aspekty zaměstnanecký benefitů. V teoretické části je specifikována personalistika, samotné zaměstnanecké benefity, jejich poskytování dle právních předpisů a na závěr jejich účetní a daňové aspekty. Práce analyzuje současný systém poskytovaných benefitů pro zaměstnance v konkrétním společnosti a obsahuje návrh na jejich zlepšení.
Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě
Polová, Vendula ; Grásgruber, Miloš (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na vedení účetnictví, základní rozdělní účetních softwarů. Praktická část se zaměřuje na analýzu aplikace vybraného účetního systému ve firmě EM Brno, zpracování návrhů na změnu a jejich vyhodnocení.
Účetní a daňové aspekty změny právní formy podnikání z OSVČ na SRO
Fusík, Maik ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá účetními a daňovými aspekty změny právní formy podnikání z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným. Pro účely práce byl vybrán konkrétní podnikatelský subjekt. Práce se zaměřuje na různé způsoby změny právní formy podnikání, jejich náležitosti a snaží se najít nejvhodnější východisko na základě daňového zatížení.
Hodnocení účetních softwarů určených pro malé a střední podniky
Spáčilová, Veronika
Tato bakalářská práce je zaměřena na obsahovou analýzu a komparaci vybraných účetních softwarů. Jsou porovnávány programy na základě pořizovací ceny, provozních nákladů a jejich parametrů. V první části jsou systémy a kritéria výběru popsány z teoretického hlediska. Praktická část se zabývá analýzou účetních systémů, volbou kritérií a návrhem postupů pro výběr vhodného účetního softwaru. Součástí je i zhodnocení postupu při přechodu ze starého na nový ekonomický systém. Následují doporučení pro výběr a implementaci softwaru.
Analýza činností účetní kanceláře a jejich vliv na cenovou strategii
Ošlejšková, Petra
Ošlejšková, P. Analýza činností účetní kanceláře a jejich vliv na cenovou strategii. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se zabývá cenovou strategií vybrané účetní kanceláře. Analýza cenové strategie je provedena sestavením vícerozměrného regresního modelu stanovujícího cenu na základě rozlišení činností prováděné pro klienty na administrativu, účetnictví a zpracování mezd. Model je následně porovnán se skutečně stanovenými cenami. V práci je také srovnána úroveň mezd ve společnosti s mediánem České republiky. V závěru je navrhnuta cenová strategie pro podnik, zohledňující výši nákladů a úroveň mezd v podniku, a stanovena doporučení pro tvorbu cenové strategie v celém odvětví účetních služeb.
Tvorba návrhu vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku
Obrtel, Patrik
Obrtel, P. Creation of the proposal of the intercompany regulation in bookkeeping unit. Bachelor Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2017. Tato práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice, které stanovují pravidla v účetní jednotce. Cílem je provést rozbor současného stavu vnitropodnikových směrnic ve vybrané účetní jednotce. Analýza stávajících vnitropodnikových směrnic je zaměřena na formální úpravu, aktuálnost a na splnění povinností daných legislativou. Následuje zhodnocení stávajících směrnic a návrh jejich změn, které zajistí splnění náležitostí daných legislativou. Cílem je také tvorba návrhu chybějících vnitropodnikových směrnic, jejichž tvorba vyplývá z legislativy, a také tvorba návrhu směrnic doporučených pro účetní jednotku. Nově vytvořené vnitropodnikové směrnice zajistí stanovení jednotných postupů v účetnictví účetní jednotky. Součástí návrhu je také návrh jednotného vzhledu směrnic, který zajistí snadnější orientaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 716 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.