National Repository of Grey Literature 178 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Development of Business Activities of a Travel Agency
Pitlová, Veronika ; Schüller, David (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The bachelor thesis deals with the development of business activities of a franchise of travel agency Invia located in Kuřim close to Brno. In the theoretical part are explained the significant concepts and are defined the analysis, which are going to be subsequently apply. The output of the bachelor thesis is a proposal of a foundation of its own travel agency which will help to extend an offer, to increase competitiveness and also overall profits of the company.
On-line marketing communication
Harea, Victoria ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Schüller, David (advisor)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlivu pandemie SARS-CoV-2 na marketingovou komunikaci firmy Foreigners s. r. o. v online prostředí. Teoretická část se věnuje všeobecným principům týkajících se míry významnosti různých typů digitálního marketing. Analytická část je složena z analýzy stávajícího stavu firmy, interní a externí analýzy firemního digitální marketingové komunikace a porovnání hodnot konkurenceschopnosti benchmarkingu. Výsledky jsou doplněné statistickými údaji z Google Analytics a rozdělěné odpovídajícím způsobem pomocí analýzy SWOT. Na základě těchto výsledků byly navrženy vhodné způsoby zlepšení digitální marketingové komunikace firmy.
Marketing Plan for selected E-commerce Project
Vrabec, Tomáš ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre získanie prvých 10 000 používateľov mojej aplikácie Avatar. Práca obsahuje 3 časti. Prvou je teoretické východisko, v ktorom sú popísané dôležité pojmy potrebných k pochopeniu problematiky. Druhou časťou je analytická časť, ktorá popisuje súčasný stav projektu a jeho pozíciu na trhu pomocou analýz. Treťou časťou je návrhová časť ktorá obsahuje špecifický marketingový plán s účelom získania daného počtu užívateľov.
Business Plan for Gastronomic Facility
Lešická, Martina ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru založenia nového gastronomického zariadenia. Gastronomickým zariadením bude malá kaviareň, ktorá sa nachádza v Nitre na Slovensku. Táto práca definuje základné pojmy, ciele, metódy a teoretické vedomosti potrebné na objasnenie učiva, na základe ktorého je vypracovaný konkrétny podnikateľský plán. V závere práce je pomocou finančnej analýzy zhrnuté hodnotenie efektívnosti investovania do konkrétneho nápadu.
Marketing Plan of the Selected company
Polakovičová, Miroslava ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato bakalářská práce je věnována zdokonalení marketingového plánu ve vybrané společnosti. Zahrnuje potřebné teoretické základy pro analýzu dat poskytovaných společností. Po analyzování těchto údajů a sestavení matic následují konkrétní návrhy na přínos a rozvoj společnosti do budoucna. Očekávání po implementaci doporučených návrhů by mělo mít za následek větší povědomí o značce.
Proposals for Expanding the Marketing Communication of a company
Ulrichová, Veronika ; Schüller, David (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci kavárny Férová Palačinkárna v Hradci Králové. V teoretické části práce jsou popsány základní definice a pojmy marketingu. Následuje analytická část a popis dnešní pandemické situace spojené s korona virem, která ovlivnila fungování společnosti Férová Palačinkárna. Na základě popsaných analýz a obdržených dat, bakalářská práce prezentuje doporučení pro zlepšení marketingové komunikace se zaměřením na zákazníky Férové Palačinkárny.
On-line marketing communication
Kollár, Jan ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
Obsah této bakalářské práce se zabývá marketingovou komunikací obchodů EXE Jeans. Tyto obchody prodávají smíšené zboží od více značek a jsou rozšířeny v oblasti celé České republiky. V první části práce jsou pokryty a vysvětleny teoretické pojmy úzce spjaty se zadaným tématem. V druhé, praktické části se pak dále zaměřuji na analýzu současného stavu vybrané společnosti, jejího prostředí a možných zlepšení v návrhové části, které jsou hlavním cílem této práce.
Customer Satisfaction
Korenčiaková, Terézia ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá problémom spokojnosti zákazníkov spoločnosti EWALDS s.r.o. Práca poskytuje analýzu súčasnej úrovne spokojnosti zákazníkov, ktorá bola odvodená z dotazníkového prieskumu. Následne sú uvedené návrhy a preventívne opatrenia na zvýšenie spokojnosti.
On-line marketing communication
Koporcová, Paulína ; Motyčka, Jakub (referee) ; Schüller, David (advisor)
The bachelor thesis is focused on a complex evaluation of current on-line marketing communication in a selected company Senické a Skalické pekárne, a.s. The first part of the work is theoretical, it deals with the basic concepts of marketing, which are then used in the analytical part. Analytical part describes basic information about the selected company together with its current state. Based on retrieved information from analyses, proposed solutions to issues and their benefits follow in the practical part.

National Repository of Grey Literature : 178 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.