National Repository of Grey Literature 56 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Lunar Exploration and Rovers on the Moon in the 21st century
Čuhel, Radek ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato práce se zaměřuje na minulé a současné mise v oblasti průzkumu Měsíce. Historická část cílí zejména na programy Sovětského Svazu a Spojených Států, které zahrnují impaktní sondy, přistávací moduly a program Apollo. Z hlediska současných misí se práce zabývá čínským programem Čchang-e a indickou misí Čandraján-3. Kapitoly této práce obsahují ucelený popis konstrukce sond a kosmických lodí, jejich vědeckých experimentů a následnou realizací misí.
Innovations in the transport industry
Kremiec, Tomáš ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem inovací v silniční, železniční a letecké dopravě. Jedná se o běžné dopravní prostředky, u kterých lze očekává další technologický vývoj, ať už v osobní nebo nákladní dopravě. Cílem této práce je nastudovat historický vývoj v jednotlivých odvětvích a následně se zabývat aktuálními tématy týkajícími se implementace umělé inteligence a řešení problematiky životního prostředí. Každý ze způsobů dopravy přispívá k širší komplexnosti dopravní scény tím, že poskytuje různý soubor výhod a obtíží. Provoz v našem stále více propojeném světě tyto dopravní prostředky společně usnadňují a vytvářejí tak dynamický a propojený systém. Praktická část práce dále důkladněji sleduje vývoj některých z klíčových prvků dopravy. Těmi jsou v tomto případě návěstidla a návěstní opakovače. Obě zařízení představují nedílnou součást železniční dopravy. Tomuto vývoji se věnuje tato práce, která si klade za cíl prostudovat přínosy inovací jednotlivých generací a problematiky spojené se zařazením do provozu.
Functionality of corporate information systems ERP
Zainutdinov, Ilnaz ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Tato bakalářská práce nabízí komplexní analýzu systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) s důrazem na jejich architekturu, funkčnost a význam v současném podnikání. Zabývá se vývojem, principy a klíčovými komponentami ERP systémů, včetně modulů pro prodej, marketing, finance, IT a kybernetickou bezpečnost, řízení dodavatelského řetězce a služby. Zvláštní pozornost je věnována zkoumání významných příkladů ERP, jako jsou Microsoft Dynamics 365 a Oracle NetSuite, přičemž jsou zdůrazněny jejich aplikace v různých korporátních oblastech. Dále se studie zabývá integrací Business Intelligence (BI) do ERP systémů, diskutuje jejich roli a dopad prostřednictvím analytiky a reportingu. Významný přínos této práce spočívá ve spojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi získanými z rozsáhlé studie ve společnosti Tricentis. Tato analýza se věnuje využití systému ERP, přičemž klade důraz na nuance implementace, jako jsou zpožděné reakce, umělá decentralizace a vliv interakce uživatelů na efektivitu systému. Tím, že práce propojuje teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, si klade za cíl doplnit informace týkající se ERP ve smyslu architektury a funkčnosti systémů ERP a jejich soulad s obchodními strategiemi.
Drones (UAVs) Used in the Commercial Sector
Roman, Maroš ; Krhutová, Milena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnout krátký přehled typů dronů v běžném provozu spolu s několika typy dronů ve fázi vývoje prototypu. Práce následně pokračuje výčtem použití dronů ve čtyřech hlavních odvětvích, mezi něž patří zemědělský sektor, který se týká používání dronů v zemědělství a manipulaci se zvířaty. Druhý sektor je průmyslový. Zde jsou drony popsány pro použití jako monitorovací zařízení a práce jde do podrobností o tom, jak mohou být drony použity v dopravním průmyslu. Třetí sektor je vědecký a týká se využití dronů v geologii, lesnictví, archeologii, biologii a meteorologii. Posledním sektorem, který je analyzován, je sektor zábavního průmyslu, v němž je popsáno použití dronů voblasti zábavy a osobního použití. Práce také uvádí některé z dalších specifických použití dronů, jako je územní plánování a reakce na katastrofy. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, jsou různé otázky spojené s používáním dronů vkomerční sféře. Konkrétně se jedná o obavy o soukromí, technická omezení apřípady vpádů do vzdušného prostoru v důsledku nedostatečné vládní regulace.
Implementation of a lunch ordering system in ERP K2
Šnajdr, Ladislav ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro objednávání obědů v systému plánování podnikových zdrojů K2. V první částí této práce je přehled systému K2, jeho architektury, a nástrojů. Druhá část obsahuje analýzu současného obědového systému ve společnosti Omnika s r.o. který je papírový. Data získaná z této analýzy jsou potom využita k vytvoření abstraktního návrhu pro vývoj bezpapírového systému K2. Tento návrh se skládá z diagramů, plánů vývoje a odhadů potřebných zdrojů. V praktické části je na základě tohoto návrhu vytvořen bezpapírový systém objednávání obědů vhodný pro tuto společnost. Systém je založen na K2 frameworku Symfony zavedeném ve společnosti.
Current trends in the airline industry
Štourač, Filip ; Sedláček, Pavel (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je následováno krátkým popisem současného leteckého průmyslu. Další kapitola se zabývá ekologickými technologiemi a udržitelností letectví se zaměřením na 3D tisk, ekologické letecké palivo a 2 rozdílné typy proudového motoru: LEAP od společnosti CFM a Geared turbofan od Pratt&Whitney. Následuje třetí kapitolou s přehledem bezpečnostních technologií ve které je popsán systém GPWS a senzory snímající kontaminaci ranveje. Další kapitola se pak zabývá aktuálními změnami v technologiích údržby, způsobenými rostoucím trendem Internetu věcí. Poslední kapitola čtenáři odhaluje předpokládaný budoucí vývoj leteckého průmyslu.
The Language of Advertising
Chromý, Pavel ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Bakalářská práce se zabývá analýzou jazyka reklamy z lingvistického hlediska a dále upřesňuje použité jazykové prostředky, které se v současné reklamě vyskytují. Tato práce také poskytuje znalosti o využití různých jazykových prostředků v reklamě, jak v podobě tištěné, tak v podobě elektronické.
Special Effects in Cinematography
Frkáň, Lukáš ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit pojem speciální efekty v kinematografii, poskytnout základní informace o speciálních efektech v teoretické a praktické rovině, rozdělit speciální efekty do kategorií a podkategorií včetně podrobného popisu speciálních efektů uvedených v práci a historického pozadí. Práce se také zabývá návrhem speciálních efektů a jejich omezeními, aplikacemi ve filmovém průmyslu a případně v dalších průmyslových odvětvích. V první fázi je stručně zmíněna historie kinematografie. Tato studie se dále zaměřuje na popis vizuálních efektů používaných v raných stádiích kinematografie, zatímco na závěr se věnuje moderním efektům, které se v současnosti používají. Následně zkoumá popis praktických efektů, čímž uzavírá teoretickou část. V poslední části se znalosti konceptu speciálních efektů získaných v teoretické části promítají a aplikují při analýze filmů, kterým byla udělena Cena Akademie v kategorií nejlepší vizuální efekty.
Electronic Security Systems
Tomek, Dominik ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžněji používanými elektronickými zabezpečovacími systémy. Práce popisuje základní principy, vlastnosti a využití moderních elektronických zabezpečovacích systémů používaných v domácnostech a firmách. Dále práce porovnává jednotlivá zabezpečovací zařízení, která se v těchto systémech používají a uvádí jejich výhody a nevýhody. Tento dokument je vhodný pro studenty a osoby, které chtějí začít pracovat v tomto oboru nebo je tato problematika pouze zajímá.
Medical Robotics
Herman, Michal ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Lékařská robotika je oblast robotů používaných v medicíně a jejím hlavním účelem je poskytovat pomoc a rozšiřovat možnosti zdravotnického personálu. Dále se používá pro pomoc a asistenci pacientům a starším osobám, kteří jsou závislí na pomoci druhých. I když je to stále velmi mladý obor, lékařská robotika změnila způsob, jakým je medicína vnímána v posledních několika desetiletích. Díky jeho vysoké přesnosti a schopnosti pomáhat lidem je jeho potenciál obrovský. Specialisté a vývojáři se proto snaží tuto oblast dále rozšiřovat a zlepšovat. Cílem této práce je poskytnout komplexní přehled vývoje robotů používaných v medicíně, uvést konkrétní příklady robotů, které se v této oblasti používají, a vysvětlit, jak jednotliví roboti fungují a jak jsou někteří z nich naprogramováni.

National Repository of Grey Literature : 56 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.