National Repository of Grey Literature 25 records found  beginprevious12 - 21next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Teaching technical English at universities
Příhoda, Miloslav ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky technického anglického jazyka na vysokých školách. Cílem práce je popsání a porovnání různých přístupů k dané problematice. Úvodní kapitola se zabývá analýzou přístupů k výuce obecné angličtiny. Následující kapitola popisuje přístup k výuce anglického jazyka pro účely odborného technického jazyka, kořeny a popis tohoto přístupu, jeho oblasti, v kterých se dá využít a návrh kurzů využívající tento přístup. Práce dále pokračuje popisem anglického jazyka pro akademické účely a jeho hodnocením, dále navrhuje možné aktivity, které lze uplatnit při výuce takového jazyka.
Artificial intelligence in internet communication
Merzliakov, Evgeniy ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Rozvoj takových technologií jako cloud computing, big data a deep learning způsobuje to, ze uměla inteligence se pomalu stává časti běžného života. Tato bakalářská práce popisuje základní systémy s umelou inteligenci, které už mohou být používané i v dnešní době, například Smart Home a virtuální asistenti. Zároveň je popsaná krátká historie podobných systémů a jejich vliv na komunikaci. Navíc jsou popsané základní principy umělých neuronových sítí. Taky v dane prací jsou porovnané tři různé virtuální asistenti (Google Asistent, Apple Siri a Amazon Alexa). Z výsledku patří, že Google Asistent je lepší než ostatní, ale rozdíl mezi nejlepším a nejhorším z porovnaných je 13 %.
Shedding Light on The Dark Web
Horváth, Jakub ; Jašková, Jana (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o Temném webu a jeho využití. Přestože je Temný web součástí Internetu takřka od samotného vzniku Internetu, veřejnost mu začala věnovat svou pozornost teprve před pár lety. Hlavním cílem této práce je zvýšit povědomí uživatelů internetu o dané problematice Temného webu a tím jim pomoci chránit sebe a své osobní informace. Práce se zabývá vrstvami, do kterých je web rozdělen a jeho původem. Dále také vysvětluje, jak k Dark Webu získat přístup za použití prohlížeče Tor, popisuje kryptoměnu Bitcoin a tržiště Silkroad. Na závěr práce uvádí obsah, který lze na Dark Webu nalézt, definuje pojem počítačová kriminalita a předpovídá budoucnost Dark Webu.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (referee) ; Kazda, Tomáš (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a dále popíši budoucí plány pro moji Chytrou domácnost. Taktéž představím a porovnám systémy chytrých domů od firem, které se touto technologií zabývají několik let.
Renewable energy sources: are they always contributive to the environment?
Pelz, Václav ; Jašková, Jana (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Semestrální práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím. Snaží se přiblížit i laickému čtenáři základní principy fungování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a výrobu elektřiny s tím spojenou. Snaží se zároveň poukázat na mnoho otázek a problémů s obnovitelnými zdroji se kterými se v dnešní době potkáváme, jelikož poptávka po elektřině stále roste, a přírodní neobnovitelné zdroje jako je ropa či uhlí pomalu ale jistě mizí. Nastiňuje základní problémy s obnovitelnými zdroji a uvádí klady a zápory jejich využití i do budoucna.
E-tivities: effective activities to learn languages?
Davydenko, Valeriy ; Jašková, Jana (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Účelem této semestrální práce je dozvědět čím je E-learning a odkud to příšlo, popsat historii vytváření electoního studia a pochopit klady a zápory tohoto typu školení. A samozřejmě pochopit, je takový studium efektivní nebo ne. Práce je rozdělena do sedm hlavních částí: definice, formy e-learningu, historie e-learningu, výhody e-learningu, nevýhod elektronického elektronického učení, vliv na vyučovací proces. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu práce zástupců "e-learningu". Popis procesu učení jazyka a efektivity výuky angličtiny prostřednictvím e-learningu. Příspěvek popisuje proces výuky angličtiny pomocí dvou elektronických platforem. První objekt je placená online škola, největší společnost studující angličtinu ve východní Evropě. Druhou částí práce je bezplatná mobilní aplikace zaměřená na vývoj a výuku angličtiny, nejoblíbenější aplikace na světě v sekci online školení. Informace o firmách, historii vzniku a principy práce používané v aplikacích jsou prezentovány formou přehledu firem.
Translation tools for specialized electrotechnical texts
Bálka, Miroslav ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a moderním přístupem. Druhá část je zaměřena na různé překladatelské nástroje a jejich popis. Třetí část definuje, co je to odborný text a poukazuje na obtíže a zvláštnosti při jeho překladu. Čtvrtá část je zaměřená na praktický výzkum formou dotazníku.
The influence of computer games on English language knowledge
Prát, Patrik ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Navzdory skutečnosti, že počítačové hry stále nabývají na popularitě, postoj většiny vůči počítačovým hrám je stále převážně negativní. Cílem této bakalářské práce je demonstrovat fakt, že hraní počítačových her může být prospěšné při osvojování cizího jazyka. Tato bakalářská práce se skládá ze tří kapitol, ve kterých je probírán aktuální postoj k anglickému jazyku v dnešním světě, osvojení cizího jazyka a vliv počítačových her na znalost anglického jazyka. Empirická část této bakalářské práce se zaměřuje na analýzu průzkumu, který byl tvořen formou dotazníku.
Czech and English equivalents from information technology
Trailovic, Daniel ; Mihai, Hana (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad slov používaných v informačních technologiích. Definuje postupy překladů, včetně metod a jednotlivých druhů překladů. Dále tato práce popisuje, jak se připravit na překlad, co je potřeba udělat a čemu je potřeba se vyhnout. Praktická část se zaměřuje na slova, která často používají čeští rodilí mluvčí.
E-learning as a means of teaching at universities
Mikulášek, Filip ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato práce se zaobírá tématem e-learningu na vysokých školách. Zabývá se jeho vývojem od dálkového studia pomocí pošty, zapojením složitějších strojů na výuku a připojením na síť internetu až do současnosti. Práce se také pokouší odhadnout jeho vývoj v nedaleké budoucnosti. Mimo to pohlíží na faktory ovlivňující efektivitu e-learningu a jeho potenciální negativní dopady. Praktická část se skládá z výsledků provedeného výzkumu a jejich následného rozboru.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   beginprevious12 - 21next  jump to record:
See also: similar author names
2 Jašková, Jarmila
1 Jašková, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.