National Repository of Grey Literature 899 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.11 seconds. 

Contamination of soil and sediment by hazardous metals
Pidima, Tomáš ; Komendová, Renata (referee) ; Doležalová Weissmannová, Helena (advisor)
This bachelor thesis deals with soil and sediments from the environmental perspective. For selected heavy metals – cadmium, lead and mercury are given information about their occurrence, characteristics and potential sources of environmental contamination. It is also mentioned legislation dealing with the topic. The limit concentrations in soil and sediments, determination methodology and principles of the most commonly used instrumental analytical methods for these elements are described.

Methodology of application of film language
Sýs, Alan ; Horný, Stanislav (advisor) ; Seko, Martin (referee)
The Bachelor Thesis is focused on the expressive means of film and the methodology of their application. It portrays, how the application of the methods may influence the final meaning of the artwork, respectively suggests, how to achieve the authors intent in the most effective way, through the coscious utilization of film language. In order to achieve the objects of this paper were chosen the most significant expressive elements, which are described in detail and subsequently demonstrated on concrete examples of the bachelor movie Marek is smiling.

Possibilities of cultivation of cup-plant Silphium perfoliatum L. for biogas production
Usťak, Sergej
The aim of the methodology is to provide farmers, agricultural advisors, providers of biogas stations and anyone interested in growing and processing of agricultural biomass as a renewable source of raw materials and energy the basic information about a prospective non-traditional crop – cup-plant Silphium perfoliatum L. Up to now, a comprehensive methodology for cultivation this crop in conditions of the Czech Republic is not processed. The publication provides basic botanical characteristics of the crop, specifies its soil and ecological habitat requirements, describes the agricultural technologies for seeding, cultivation, fertilization, plant protection, harvesting and post-harvest treatment and gives an overview of potential productivity and main utilization possibilities, especially for biogas.
Fulltext: Download fulltextPDF

Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000: TARMAG 2000
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta ; Machar, Ivo ; Jankovský, Libor
Cílem projektu je zhodnotit stav biodiverzity populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů v biotopech nízkých a středních lesů a lužních lesů v ČR a navrhnout management těchto biotopů v zájmu cílů soustavy Natura 2000. Bude provedena analýza významu lesů výmladkového původu, včetně lesů nízkých, středních a lužních lesů z hlediska biodiverzity a návrh hospodářských postupů v těchto ekosystémech. Cílový management vybraných druhů organismů bude vyjádřen modelem hospodaření v konkrétních ekosystémech. Projekt je členěn na 8 úkolů. Úkoly 1 – 3 shrnují problematiku nízkých a středních lesů z hlediska biodiverzity, jejich současného stavu a významu z pohledu hospodaření v podmínkách střední Evropy. Úkoly 4 – 7 analyticky hodnotí vazby jednotlivých skupin organismů na nízké a střední lesy, hodnotí jejich biodiverzitu a zpracovávají znalosti o biologii, ekologii, rozšíření a ohrožení druhů vybraných pro cílový management a zásad pro aplikaci cílového managementu. Úkol 8 pak syntetizuje získané poznatky v modelech managementu a návrzích pěstebních opatření pro konkrétní nízké a střední lesy. Biogeografické a geobiocenologické rámce zavádění cílového managementu vzácných druhů organismů v lesích výmladkového původu. 2. Zhodnocení stavu a rozšíření biotopů nízkých a středních lesů (včetně lesů lužních) z hlediska ekologické stability a funkcí krajiny a zachování biodiverzity evropsky významných druhů rostlin a živočichů v soustavě Natura 2000. 3. Historický vývoj a zhodnocení významnosti hospodářských postupů obhospodařujících nízké a střední lesy. 4. - 7. Biodiverzita a cílový management biotopů středních a nízkých lesů z hlediska ochrany vybraných druhů rostlin, hub, hmyzu a obratlovců včetně studia jejich biologie, ekologie a rozšíření. 8. Model managementu biotopů středních a nízkých lesů z hlediska soustavy Natura 2000 a návrh pěstebních opatření a metodika převodů vysokého lesa na nízký a střední včetně ekonomických souvislostí z hlediska vlastníky lesa.

Development of prostate cancer radiotherapy from the 80s to the present day
SUCHANOVÁ, Markéta
Prostate cancer (CaP) remains the most common cancer diagnosed in men. This desease has worldwide increasing incidence. In the Czech Republic incidence has tripled during the last 20 years. The increase of the mortality is much more slower, but CaP is still the third leading cause of cancer-related death in men. CaP treatment management options may include active surveillance, radical prostatectomy, brachytherapy and external beam radiation therapy. The radiotherapy occupies an irreplaceable position. It is used as a curative therapy for clinically localized CaP with a low and intermediate risk. In the case of high risk CaP and locally advanced tumors are often treated with the addition of the hormonal therapy, which enhances tumor control and overall patient's survival. The radiotherapy is also used in some cases as an adjuvant treatment following a radical prostatectomy, as well as a salvage therapy in a biochemical relapse or as a palliative treatment if the cancer progresses. The aim of this study is to provide an overview of the development of CaP radiotherapy from the 80s till the present day. The specific objective of the study is to assess the incidence of the radiation-related complications (RRC) in patients with CaP treated with IMRT and PT. Among the methods of processing this thesis was using secondary data analysis. Practical information were obtained during the visits to the Department of the Radiation Oncology at the Hospital Ceske Budejovice a.s. (NCB) and the Proton Therapy Center Czech s.r.o. (PTC). During these visits was observed the radiotherapeutic treatment of the patients with CaP and valuable information were obtained through interviews with Mrs.Vančurová, MD and Mr. Vítek, MD., Ph.D., MBA This study analysed the incidence of the acute and late RRC in patients with CaP treated in these facilities. The acute and late side effects was assessed for GU and GI toxicity using RTOG / EORTC score. The specific problems were measured with the CTCAE v.4.0 scale. The overall incidence of the RRC was subjected to the statistical hypothesis testing using a two-sample unpaired t-test. The examined sample consisted of the 30 patients with CaP irradiated at NCB and the 30 patients from PTC with low, intermediate and high risk CaP. It was found that for the patients from NCB the rectum mean dose was 40,7 Gy and the mean dose of bladder was 39,4 Gy. For the patients treated at PTC the mean dose to the rectum was 13,2 Gy and to the bladder 11.1 Gy. This is related to the incidence of the RRC. Acute GU and GI toxicities Grade 2+ occurred in 33 % and 23,3 % of the patients treated in NCB. With a median follow-up of 22 months there was late GU toxicity Grade 2+ in 13,3 %. Late GI toxicity Grade 2+ occurred in 26,7 %, which exceeds incidence of the RRC described in the literature. Incidence of late GI toxicity Grade 3 and 4 was also increased, it appeared in 10 % (3 patients). Furthermore in one case cancer reoccurred and metastasized one and half year after the radiotherapy. In PTC no acute or late Grade 3+ toxicities were observed. Acute GU and GI toxicities Grade 2 occurred in 13,3 % and 6,7 %. After median follow-up of 21,5 months there was incidence of late GI toxicity Grade 2 3,3 %, late GU toxicity appeared only Grade 1 in 13,3 %. There was found statistically significant difference in occurrence of RRC in patients treated in NCB and PTC. The hypothesis that PT reduces the incidence of the radiation side-effects compared to the IMRT technique in the patients with the prostate cancer was confirmed. The prostate can move greatly during the day. It is recommended using CBCT, which is part of new linear accelerators at NCB, to check the position of the prostate before each irradiation. This study provides an overview of the treatment of CaP and may serve to increase of awareness of the RRC. The main contribution can be seen in the comparison of a standard approach with a promising alternative.

Methodology for determining the provenance of natural stone - sandstone – using exact laboratory methods
Přikryl, Richard ; Weishauptová, Zuzana ; Přikrylová, Jiřina
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis pískovců a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Certifikovaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z pískovců. Výsledky, dosažené pomocí postupy, navrženými v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o tomto typu sochařského a stavebního materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci pískovců; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (pískovec) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu pískovce při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování pískovce. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy pískovec. Metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by metodika měla posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků. Metodika byla certifikována dne 18. 8. 2016, Osvědčení č. 143 (č.j. MK 53116/2016 OVV; sp. zn. MK-S 6346/2016 OVV).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

Zpracování a interpretace výnosových map jako podklad pro agronomické rozhodování
Širůček, Petr
Diploma thesis was focused on data yield map processing, their interpretation and analysis of relations with another spatial data. Aims of the work were identification error values, statistical process yield data and with help statistical methods evaluate correlation between yield map and another spatial data. Methods were based on gathering yield data with combine harvester during two years in corn and malting barley in conditions of farm. With using GIS and predefined tolls were removed error values from yield data and created yield maps. Subsequently, yield maps were analyzed with vegetation index NDVI, digital elevation model (DEM), sensor measurements of soil electrical conductivity and historical yield maps. In results was achieved removing from 11,3 to 13,8 % yield points in average, increasing of average yield from 3,6 to 4,7 % and decreasing of variation coefficient between 7,0 and 8,6 % with comparing original yield data and depending on planting crops during data yield processing. In case of evaluation of relations between yield map and NDVI obtained from satellite remote sensing was achieved moderately correlation by corn (r = 0,44) and malting barley (r = 0,65) in average depending on times of imaging and vegetative phase of the crop. In the evaluation relations between yield maps and DEM and slope was achieved weak and very weak direct and indirect correlation. Likewise, by soil electrical conductivity and yield was achieved very weak to negligible correlation. Conversely, the highest correlation was achieved between yield map and historical yield map (r = 0,63) in average. Obtained information serve as starting point for making agronomy decisions in conditions of particular farm in case of replacement of creating yield maps by prediction of yield based on another spatial data.

Methodology of development and production of inoculants based on beneficial
Šimon, Tomáš ; Mikanová, Olga
The methodology summarizes the basic information on applicability of beneficial soil bacteria for field crop nutrition and maintaining soil fertility. Specific procedures of isolation, screening, selection and retention of bacterial strains are described. Part of the methodology is to describe the development and production of combined inoculats and their application in practice.
Fulltext: Download fulltextPDF

Methodology for monitoring of air contamination in the vicinity of public roads by polycyclic aromatic hydrocarbons on the basis of their analysis on the surface of tree leaves
Maršík, Petr ; Kinderman, Pavel ; Vaněk, Tomáš
The methodology deals with the monitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and applies a natural system of sedimentation of pollutants in local vegetation. According to the obtained results is possible to evaluate which of the used woody plants have higher capability to extract harmful substances such as PAH from the air and therefore should be preferred as a vegetation cover.

Study of problem solving of IT networks in heating plants in a sphere of activity E.ON CR
Plojhar, Vladimír ; Voříšek, Jiří (advisor) ; Přívozník, Ladislav (referee)
The main goal of this document is to create a comprehensive IT management summary and technological summary concerning the situation in IT and system coverage of E.ON heating plants in the Czech Republic. Real data were used from the Teplárna Tábor a.s. (TTA) and Teplárna Otrokovice a.s. (TOT) heating plants. The first part of this document contains a description and evaluation of the ICT systems of TTA and TOT, data collection management, coverage of IT support for the systems, creation of application architecture for the individual companies and links between the companies. The second part defines the goals and strategies of the companies as well as an evaluation of performance. Performance was evaluated using Gartner Networking Maturity Model methodology. The third part of the document proposes a possible future situation and outlines specific proposals to increase IT performance and stability while respecting the strategic goals of E.ON, the majority owner. The document is concluded with a brief Summary.