National Repository of Grey Literature 29 records found  beginprevious20 - 29  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Analýza stávajícího stavu IS v oblasti integrované prevence
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Chroust, Jiří ; Zvolánek, Jiří ; Bukáček, Roman ; Kolář, Jan ; Kolesniková, Tetyana ; Prášek, Jan
Analýza popisuje Informační systém IPPC, Informační systém BAT a Informační systém technické ochrany ŽP, které procesně zajišťují integrovanou prevenci a podporují účinnost státní správy při ochraně ŽP. Analýza popisuje funkce, systémy správy dat, prezentaci, schémata datových modelů a postup práce s jednotlivými informačními systémy. Uvedené systémy nesplňují požadavky, kvůli kterým byly vytvořeny.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Propojení komplexního informačního systému integrované prevence a heterogenních dat signifikantních datových zdrojů s důrazem na možnost dodatečného připojení dosud neznámého zdroje třetí strany
ORGREZ, a.s. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Ošlejšek, Radek ; Vlasák, Vítězslav ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Analýza popisuje informační systémy, které by bylo vhodné propojit s informačním systémem integrované prevence. Jedná se o Hydroekologický informační systém VÚV, IS EIA a SEA, IS odpadového hospodářství, kvality ovzduší, Integrovaný registr znečišťování, Informační systém technické ochrany životního prostředí, Systém evidence kontaminovaných míst a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Ze systémů jsou vybrány údaje, které popisují environmentální monitoring a materiálové toky a data popisující charakteristiku a ovlivnění dotčeného území. Pro jednotlivé typy dat je navržena možnost jejich propojení a integrace s IS integrované prevence.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
ORGREZ, a.s., Brno ; Novotný, Ivo ; Zapletal, František ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Analýza předpokladů vzniku komplexního informačního systému IPPC. Byla shromážděna data získávaná v rámci systému IPPC a posouzen jejich rozsah a potřebnost. Byly stanoveny možnosti výstupů vytvářeného IS. Byly připraveny definice identifikátorů pro jednotlivá řízení v rámci IPPC. Byla zkoumána dostupnost potřebných dat a jejich množství a členění. Jsou vyzdviženy možnosti nově vznikajícího IS a vyjmenovány nezbytné předpoklady pro jeho úspěšnou realizaci.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Logický datový model
CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Ošlejšek, Radek ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Datový model komplexního informačního systému integrované prevence se skládá z datových částí: Provozovatelé zařízení, Zařízení, Jednotky zařízení, Žádosti, Technologie, Závazné podmínky a Materiálové toky. Datový model zachycuje jednotlivé entity a vazby mezi nimi. Jsou popsány struktury zachycující materiálový tok na podnikové úrovni a struktury popisující problematiku prevence závažných havárií.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; ORGREZ, a.s., Brno ; Kozelská, Michaela ; Prášek, Jan ; Novotný, Ivo ; Zanáška, Jiří ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Zpráva analyzuje procesy, služby, legislativní a koncepční materiály, které významně ovlivní tvorbu IS integrované prevence. Detailně jsou popsány procesy IPPC, prvky Státní politiky životního prostředí, které ovlivňují IPPC, existující statistické výstupy, postupy hodnocení životního prostředí, legislativa, nejlepší dostupné techniky a systémy výměny informací a hlavní materiálové toky. Z analýzy vyplývá nezbytnost zpracovat terminologický slovník, který se stane podkladem pro zpracování registru. Dalším krokem je zpracování indikátorů, které budou hodnotit úspěšnost regulace v oblasti integrované prevence. IS musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí a musí respektovat legislativní rámec, proto musí obsahovat podpůrný registr právních požadavků. Byl zpracován návrh uživatelských požadavků v oblasti IPPC.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
Vodní zdroje, a.s., Praha ; Otmarová, Petra ; Boukalová, Zuzana ; Černý, Ivo ; Petráček, Marek ; Kahuda, Daniel ; Turek, Vojtěch
Výsledkem projektu bude funkční řádně dokumentovaný informační systém, který zajistí potřeby resortních organizací, orgánů státní a veřejné správy, odborné i laické veřejnosti v oblasti poskytování informací o stavu životního prostředí. Bude podporovat poskytování reportingových zpráv pro EU i pro další účely. V rámci jednotlivých krajů byly shromážděny veřejně dostupné informace o prevenci závažných havárií. Byl shrnut legislativní rámec pro danou problematiku. Byl vypracován rejstřík chemických látek, který obsahuje cca 900 druhů chemických látek klasifikovaných do skupin podle vybraných nebezpečných vlastností uvedených v zákoně č. 59/2006 Sb. Při návštěvách krajských úřadů bylo provedeno šetření stávajícího stavu zařazených a nezařazených podniků do systému integrované prevence. Proběhlo dotazníkové šetření s cílem popsat činnosti státní správy v oblasti prevence závažných havárií. Byly vedeny diskuse s pracovníky úřadů o způsobech vedení evidence, jejích nedostatcích, možných vylepšeních současného stavu a o potenciálních výstupech projektu. Především k výstupům z těchto jednání by mělo být při tvorbě informačního systému přihlíženo. Zpráva obsahuje v příloze i vlastní dotazníky.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; ORGREZ, a.s., Brno ; Novotný, Ivo ; Zanáška, Jiří ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Jsou popsány hlavní části systému, které mají přímé vazby na heterogenní data z oblasti životního prostředí. Pro data, která popisují ovlivnění dotčeného území, byla navržena univerzální datová struktura umožňující importy číselníků z jiných systémů. Pro data, která zajišťují environmentální monitoring a materiálové toky, bude navrženo jejich propojení s konkrétními údaji v konkrétních systémech. Systém je připraven importovat údaje o katastrálních územích, obcích a krajích. Oblast adresářů fyzických a právnických osob bude získávána z IS ISPOP. Navržená řešení byla zvolena vzhledem k malému počtu záznamů (stovka až tisíce) o integrovaných povoleních, které mají velmi složitou datovou strukturu. Koncepčně se ale jako lepší jeví vytvoření integrační platformy jednotlivých informačních systémů než systémy propojovat mezi sebou. K tomuto částečně směřuje ISPOP. Překážky užšího spojení s ostatními IS nejsou pouze technologické, ale jednotlivé systémy mají i různé provozovatele a vlastníky a jejich chod se řídí odlišnými předpisy.
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Rešl, Jiří ; Luzar, Tomáš ; Pechar, Libor ; Máchová, Jana ; Sezimová, Hana ; Řehulka, Jiří ; Lojkásek, Bohumír ; Badurová, Jana ; Šajer, Jiří ; Krečmerová, Pavlína ; Šlouf, Vladimír ; Soldán, Přemysl
Identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva je rozdělena do pěti oblastí: 1. Bilance znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry, 2. Průkaz a predikce antropogenních tlaků na biologické komponenty vodních ekosystémů, 3. Vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 4. Publikace výsledků řešení projektu, 5. Souhrnné hodnocení antropogenních tlaků v povodí řeky Odry. Zpráva shrnuje zásady pro zlepšování a ochranu jakosti vodního prostředí v povodí řeky Odry. Patří mezi ně snižování znečištění toků z nebodových zdrojů, které musí směřovat především do oblasti zemědělské výroby. Z bodových zdrojů je třeba věnovat maximální pozornost podniku Mittal Steel Ostrava-Kunčice a důlním vodám. Dalším opatřením je nezbytnost zkvalitnění monitoringu včetně zlepšení systému včasného varování. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat používání pesticidů v okolí a vodám vypouštěných komunálními ČOV. Mezi důležité aspekty pro ochranu vod patří odpovídající hospodaření rybářů a péče o rybníky.
Land adjustment evaluation in light of water protection in Southern Bohemia.
FRITSCHOVÁ, Hana
The aim of the thesis is to evaluate effects of natural and human activity on water quality of Budsky stream basin, futher assessing current water protection and proposing improvements in the form of differential protection zones. The basin is located on Besednice, Soběnov and Malče cadastral areas and extands to second grade of a water supply protection zone of Rimov reservoir. During terrain reconnaissance of the area were all the factors that could contribute to impaired quality of water in the basin taken into the account; from point source pollution to signs of erosion on the slopes of the basin. Futhermore the link between agricultural pollution, agricultural land erosion, land consolidation and protection of water was explained. Also pedological, hydrological and climate researches were conducted. The result is a redefined design of the water protection zones in question.
Mercury and its compounds in environment
PRÉDA, Luboš
The bachelor{\crq}s dissertation on the topic ``Mercury and its Compounds in Environment{\crqq} discusses the current state of contamination of environment with metallic mercury and its inorganic and organic compounds, natural and anthropogenic sources of emissions of mercury in atmosphere, in soil and in aquatic ecosystems, physical and chemical properties of mercury and its compounds, use of mercury, its toxicity and also the risk of intoxication. Contamination of environment with mercury and its compounds is a serious ecological-social problem that affects directly the whole human population and in spite of this fact, the public is not informed adequately of it. The aim of the bachelor{\crq}s dissertation is to give a comprehensive outline of risks resulting from contamination of environment with mercury and its compounds not only in the field of prevention and safety of work in the scope of operation of the Police of the Czech republic, but also for the general public that would be interested in familiarizing with such issues and also to test knowledge of the population of impacts of contamination with mercury and its components. Collection of information about the extent of contamination of environment with mercury in the town of Tábor and its surroundings is another goal.

National Repository of Grey Literature : 29 records found   beginprevious20 - 29  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.